Geir Rune Larsen

Alder: 55
  RSS

Om Geir Rune

konservativ radikal kristen, som elsker å være en dåre for kristus...
1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne.

Følgere

Sletting av Innlegg

Publisert over 9 år siden

Jeg ser at Roy Vegas innlegg om AUF - lederens spesielle Exit fra Utøya er blitt borte fra verdidebatt..

Jeg håper selvsagt at det er gode grunner for dette, og ikke politisk press..

At det skal tas helt bort, og ikke bare stenges for flere  kommentarer, tyder på dette.

Uansett håper jeg at Roy Vega  vet om dette, om ikke er det meget ufint overfor en seriøs debattant

Gå til innlegget

En ny skapning eller dualistisk skapning?

Publisert nesten 10 år siden

Merkverdig tittel og ikke en helt vanlig vinkling kanskje?

Likevel er den dualistsike virkelighets forståelse den rådene i vårt humanistisk/filosofi orienterte samfunn..

Det som skiller bibelen fra all annen  litteratur er at den er kjemisk fri fra dualistisk tankegods, det igjen betyr ikke at dogmelære og fortolkninger av bibelen er fri fra den sorts tanke snarere tvertimot..

Det finnes bare en plass i skriften hvor dualisme er brukt som eksempel, og da er det brukt for å forklare noe Jesus hater..

 åp.3.15 Jeg vet om dine gjerninger; du er verken kald eller varm. Hadde du bare vært kald eller varm! 16 Men du er lunken, ikke kald og ikke varm. Derfor vil jeg spytte deg ut av min munn. 

Så hvorfor brukes så dette for å beskrive Laodikeamenigheten, som selv mente de hadde alt? De var i det ytre rike de hadde alt og manglet ingenting, men NETTOPP dem sa Jesus manglet alt.

Om en da ser på hvodan Jesus bruker motsatsene kald og varm, for dette er selve kjernen i dualisme. Kald står her som en motkraft til varm, for at disse skal balanseres så må de blandes  resultatet av en slik sammenblandet substans vil i dualisme bety at harmoni oppnås når disse balanseres. Jesus derimot kaller dette nedlatende lunkenhet.

Jakob advarer mot det samme fenomen her..

jak.4.4 Dere troløse! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.

Her er motsatsen til vennskap med Gud vennskap med verden mao. er det ikke plass til dualisme om en ønsker vennskap med Gud..

Jesus er ekstremt klar når han krever troskap.

matt.10 32 Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen.33 Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen 34 Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd 35 Jeg er kommet for å sette skille:  Sønn står mot far, datter mot mor, svigerdatter mot svigermor, 36 og en manns husfolk er hans fiender. 37 Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. 38 Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig.39 Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 

Denne direktheten og villigheten til å følge Jesus i alt var det som kjennetegnet martyrkirken, men etter at statskirken og filosofien fikk arbeide med sine dogmer så ble denne radikalitet gradvis borte og "balansert" gjennom filosofiens dualistiske tilnærminger.

En kirke som skulle favne massene kunne ikke ha slik radikalitet Jesus krevde, og dualismen ble virkemidlet for å gjøre budskapet spiselig også for massene.

En av de fremste reprentanter for denne dualisering av kirkens budskap var nyplatoniker/tidligere manikist og kirkefader Augustin.

Hans arvesyndlære er den fremste representant for å gjøre frelsen til noe teknisk, ved å gjøre mennesket fordervet alt fra mors liv. Ved omdefinering av dåpen i vann via  barnedåp balanserte den gode  frelsen  den onde fordervelsen slik  at muntlig bekjennelse heller ikke var nødvendig. Samtidig la han ved denne lære også grunnen for en kirke hvor medlemskapet var det viktigste ikke bekjennelsen.

Bibelen derimot sier at det ikke er frelse i dåpen i vann ei heller renselse, men at dette er et bildet/metafor på den fremtidige arv.. I dåpen begraves det gamle legme , og det oppstår ett nytt åndelig legme fra graven dette er den nye skapning .

Akkurat som  Paulus beskriver i..

1.kor.44 Det blir sådd et legeme som hadde sjel, men et Åndens legeme står opp  

Dvs. den nye skapning vi er kalt å gå i innebærer at vi omvender oss fra det gamle liv for så å vandre symbolsk i den nye åndelige kropp. Om en vandrer i denne skapning så kan man ikke samtidig vandre i den gamle skapning som  symbolsk er død og begravet.

rom.8.10 Dersom Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende fordi dere er rettferdige for Gud. 

Det betyr i rene ord at en som er blitt en ny skapning er blitt en åndelig skapning dvs. ikke etter filosofiens målestokk, men etter den bibelske..

For i den bibelske beskrivelse av ånd så er det dette fysiske legmet  som blir forvandlet til en åndelig  skapning når basunen lyder.  Om det var den filosofiske ånd som lå til grunn så ville denne vært legemsløs.

Derfor ..

2.kor.5.17 Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til.

Betyr det at den nye symbolske skapning er syndfri,? Desverre nei ,den nye skapning er som sagt en symbolsk skapning inntil basunen lyder da først utdeles en syndfri åndelig kropp til odel og eie. Inntil det skjer må vi leve i lyset med våre liv på en slik måte som johannes beskriver her..

1.joh.1.6 Sier vi at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten.  7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss for all synd.  8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.  9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 10 Sier vi at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.

Derfor må den som lever i den nye skapning ikke hvile i at den nye skapning er en teknisk dualistisk skapning som er upåvirkelig av syndens herjinger, endog sier Paulus at vi må arbeide på frelsen.

fil.2.12 Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres frelse med frykt og beven! 13 For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. 14 Gjør alt uten misnøye og innvendinger, 15 så dere kan være uklanderlige og rene, Guds barn uten feil, midt i en vrang og fordervet slekt.

og han understreker at dette må gjøres i samarbeid med den ånd Gud fader har latt bo i oss..

rom.8.12 Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil. 13 For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. 14 Alle som drives av Guds Ånd, er Guds barn. 

Altså blir det slik Jesus sier..matt.7.18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Da er det heller ikke rom for en dualistisk tolkning som en katolikk på denne blogg introduserte i en annen tråd, at det frelste mennekset består av to naturer dvs. en ond og en god, hvor kjødet står som en motkraft som må balanseres av ånden..

Den som er født på ny av ånden kan ikke også leve i den kjødelige natur da er man som Jesus sa i åpenbaringen 3  lunken, og den som er lunken vil Herren Jesus utspy fra sin munn..

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere