Geir Jørgen Bekkevold

Alder: 57
  RSS

Om Geir Jørgen

Stortingspolitiker fra Telemark for Krf. Leder av helse- og omsorgskomiteen.Tidligere prest i Den norske kirke.

Følgere

Leaving no one behind

Publisert rundt 2 år siden

Ingen mennesker på norsk jord skal nektes fri og profesjonell helsehjelp.

Når både miljø, økonomi og sosiale forhold hensyn tas, da skapes bærekraftig utvikling. Som helsepolitiker deler jeg ambisjonen i FNs bærekraftsmål nummer tre: God helse. Vi vil "sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder".

I 2016 var det overordnede temaet i arbeidet med bærekraftsmålene “Leaving no one behind”. Alle skal med, ingen skal bli glemt.


Jeg kjenner i dag på et ansvar for å løfte en gruppe som har vært gjenstand for debatt i Stortinget ved flere anledninger. Det har blitt en «sak» vi ikke har kommet til rette med. Jeg tenker på papirløses helsesituasjon.


Norge befinner seg per i dag i klassen som gir minst helsetjenester til de papirløse – sammen med noen få andre land i Europa, som Bulgaria og Polen. De fleste andre land i Europa gir betydelig bedre helserettigheter til de papirløse. I land som Belgia og Nederland har papirløse mer eller mindre de samme helsemessige rettighetene som befolkningen for øvrig.

Tidsskriftet The Lancet har publisert en oppsummering av helsesituasjonen blant papirløse i ulike land. Budskapet var tydelig: I land som Norge, med restriktiv lovgivning og få helserettigheter, hadde papirløse 38 prosent økt risiko for å dø tidlig, og mer enn 50 prosent økt forekomst av psykiske lidelser.


Papirløse lever kanskje de hardeste livene i Norge. Uten rett til arbeid, skolegang, helsetjenester og økonomiske velferdsytelser.


Organisasjonen bestående av en gruppe papirløse «Mennesker i limbo» sier selv at de ønsker å bidra, få muligheten til å jobbe hvitt, mens de venter.


Helsepersonell i Norge gir de papirløse i hovedsak nødvendig helsehjelp ved fare for nært forestående død, varig sterkt nedsatt funksjonstilstand, alvorlig skade eller sterke smerter. Selv da kreves det betaling som mange av de papirløse ikke er i stand til å dekke.


Den siste tiden har vi helsepolitikere vært svært opptatt av fødetilbud. Mitt engasjement for kvinner som skal føde gjelder også for papirløse. Jeg kjenner til eksempler på at papirløse kvinner må føde hjemme uten profesjonell helsehjelp.


Representanter fra ulike partier har spurt seg: bør ikke det offentlige ta et større ansvar?


Tidligere Kirkens Bymisjon leder Sturla Stålsett sa det: «Ingen mennesker på norsk jord skal nektes fri og profesjonell helsehjelp!»


KrF sier som FN: Leaving no one behind. Alle skal med, ingen skal bli glemt.


(Innlegget ble også fremført på Stortingets talerstol 28. mai 2019 under debatt tilhørende Innstilling fra finanskomiteen om Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft)

Gå til innlegget

Dødshjelp som ikke hjelper

Publisert over 2 år siden

Døden er ikke et valg staten bør legge på skuldrene til en lege, til en pasient eller til en pårørende.

Urovekkende mange stemmer fra ulike parti tar til orde for aktiv dødshjelp. Men hva er det egentlig dødshjelp skal hjelpe oss med? Lindrer vi livets smerte og lidelse ved å avslutte menneskers liv? Løser vi ensomhetens skadevirkninger ved å legalisere statsstøttet dødshjelp?

I debatten om aktiv dødshjelp problematiseres ofte, og med rette, gråsonene og de umulige grenseovergangene. Hvem skal kvalifisere for dødshjelp? Hvem skal avgjøre hvorvidt noen kvalifiserer for dødshjelp? Hvem skal utføre dødshjelpen? Skal det bli en del av legenes stillingsbeskrivelse - de som egentlig er utdannet for å redde liv? Er det i det hele tatt mulig å se for seg en velfungerende dødslov?

Grunnleggende menneskesyn

Enda mer grunnleggende enn disse konkrete og reelle spørsmålsstillingene, er: Hva slags samfunn og menneskesyn ligger til grunn for en offentlig sanksjonert «dødshjelp»? I et slikt samfunn er det staten, via sine lovgivere og dernest det offentlige helsevesenet, som inntar rollen som bøddel og herre over død og liv. Det er ikke menneskets hjerte som gir etter og slutter å slå, men det er staten som bestemmer at nå skal dette menneskets hjerte slås av.

KrF har et grunnleggende menneskesyn som sier at menneskers liv ikke kan graderes. Menneskets verdi er uavhengig av produksjonsevne, helsetilstand, utseende, kontoutskrift og alle de andre tingene som kan endre seg brått. For KrF er politikken et verktøy som skal sikre den enkeltes menneskeverd og livsvern.

Det er fullt forståelig at tragiske skjebner rører ved oss politikere, og får oss til å ønske å hjelpe. Forhåpentligvis var det nettopp det som gjorde at vi engasjerte oss i politikken i utgangspunktet. Men vi er samtidig forpliktet til å stille oss de store spørsmålene: Hva gjør det med samfunnet vårt dersom vi endrer landets lover som følge av denne konkrete fortellingen og erfaringen? Hvilket menneskesyn kommer til uttrykk gjennom denne lovgivningen?

Ansvaret for vår neste

Maktesløsheten i møte med sykdom, lidelse og død kan lamme oss. Eller den kan motivere oss til handling. Sykepleie som profesjon vokste frem over hele Europa i kirkens fotspor, som svar på menneskers lidelse og behov for medisinsk omsorg. Norsk sykepleies nestor Cathinka Guldberg har vært en inspirasjon for moderne omsorgsfilosofi, med sitt tydelige fokus på relasjon, ansvar og forpliktelser.

Ansvaret for vår neste ivaretas best gjennom lover som trygger oss mot å bli overflødig, uønsket og til syvende og sist fjernet. Ansvaret for vår neste virkeliggjøres hver dag, på sykehus, skoler og arbeidsplasser, hvor vi hjelper når vi kan og trøster når noen gråter. Det er de aller fleste menneskers medmenneskelige instinkt å rekke ut en hånd når vi ser at noen faller. Aktiv dødshjelp er det motsatte. I stedet for å gjøre alt vi kan som samfunn for å lindre smerten, stempler vi et smertefullt liv som mindreverdig, ja, uverdig. I stedet for å utvikle sterkere fellesskap som kan bære oss gjennom den ensomme dødsangsten, skal vi skrive ut døden på resept til ære for individets selvbestemmelse.

Et ugjenkallelig valg

At selverklærte liberale parti høylytt roper om individets frihet som begrunnelse for dødshjelp fremstår i beste fall som en uferdig tankerekke. Å velge døden er det eneste valget vi ikke kan gå tilbake på. Dødens ugjenkallelige karakter er med god grunn et av hovedargumentene mot dødsstraff.

Døden er ikke et valg staten bør legge på skuldrene til en lege, til en pasient eller til en pårørende. Vi mennesker trenger lindring når vi lider, og vi trenger fellesskap i møte med døden. Derfor vil KrF styrke helsevesenets mulighet til å gi omsorg og støtte for pasienter og pårørende i livets siste fase. Vi vil gjøre det enklere for familier å være nær og ta seg av sine kjære som trenger det. Og vi vil jobbe videre med å utvikle god politikk for livshjelp. Sammen med alle engasjerte samfunnsborgere og frivillige organisasjoner som vil kjempe for det ukrenkelige menneskeverdet i alle livets faser.

Gå til innlegget

Menneskerettene under press

Publisert rundt 3 år siden

Religionsfriheten og menneskerettene er uttrykk for en av de mest sentrale kristne verdiene vi har, enkeltmenneskets ukrenkelige verdi og verdighet. Når Frps Jon Helgheim «blåser i menneskerettene», blåser han i lover som står over andre norske lover.

I mai 1999 ble Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter inkorporert i norsk lov, nærmere bestemt i menneskerettsloven. Denne slår fast at disse konvensjonene skal «ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning». Når FrPs innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim konstaterer i gårsdagens Vårt Land at han «blåser i menneskerettene», blåser han da altså i norsk lov – ja, han blåser faktisk i lover som ved motstrid står over de andre norske lovene. De fleste lesere og velgere som ikke har lest denne saken, tenker sikkert at denne kraftsalven må ha kommet i forbindelse med en svært viktig sak.

Religionsfrihet settes under press. Og det er riktig, for saken på agendaen handler om religionsfrihet. En frihet som i store deler av verden er under stort press. Vi får dessverre jevnlige rapporter om mennesker som tortureres og drepes for sin tro. Enda mer utbredt er stater som legger strikte restriksjoner på sine borgeres religionsfrihet, og dette er selvsagt ikke stater vi ser på som forbilder. Religionsfriheten og menneskerettene er et allment anerkjent og universelt uttrykk for en av de mest sentrale kristne verdiene vi har, nemlig enkeltmenneskets ukrenkelige verdi og verdighet.

 

Krf jobber for et varmere samfunn, hvor tilliten mellom mennesker styrkes og fellesskapene bygges nedenfra, i familier, menigheter og gjennom frivilligheten. Et slikt samfunn må bygge på en grunnleggende respekt for hverandre og for menneskerettene. Gjennom å fremstille bønnerop som et samfunnsproblem for «svært mange», når Vårt Land i samme sak melder at ingen norske moskeer praktiserer dette, bidrar Helgheim til å fremstille en religiøs minoritet som et problem og en trussel for «fred og ro i nærmiljøene». Denne retorikken er noe som i neste omgang rammer oss alle; fordi vi alle må leve i det kalde og polariserte samfunnet som blir resultatet av denne måten å argumentere på, enten vi er kristne, ateister eller noe annet.

 

Gå til innlegget

Regjeringens verdivakuum

Publisert over 3 år siden

Samfunnet vårt trenger politikere og ledere som våger å peke på tro og livssyn som en viktig ressurs fremover, i stedet for å snakke ned og bort kristenarvens betydning for verdigrunnlaget som har bygget det fellesskapet vi som politikere jobber for å ta vare på.

Vi lever i ett av verdens mest sekulære samfunn. Det er likevel flere måter for et samfunn å være sekulært på. Den åpne sekulariteten gir rom for mangfoldet av tro og livssyn i det offentlige rom, og anerkjenner verdien av vår kristne kulturarv, samtidig som kunnskap, utvikling og individets selvråderett holdes fram. Men så finnes det en mer ytterliggående form for sekularisme som er mer ideologisk i sitt vesen. Forkjemperne for en slik sekularisme vil skyve tro og religiøsitet ut av det offentlige rom. Et ekstremt eksempel på denne formen for sekularisme så vi da fransk politi for en tid tilbake nektet en kvinne å sitte på stranden med hijaben sin. Den formelle begrunnelsen for boten hun ble ilagt, var at hun ikke hadde på seg «et antrekk som respekterte god moral og sekularisme».

KrF vil ikke ha et samfunn hvor vi preges av religiøs berøringsangst eller religiøs kunnskapsløshet, men like viktig, landets folkevalgte trenger å forstå troens betydning for norske samfunnsborgere i dag. Helt konkret innebærer det en anerkjennelse av kristenarven som bærebjelke for vår historie og våre verdier. Vi trenger å lære kommende generasjoner om kirkens lange historie her til lands, om hvordan blodhevn og å sette barn ut i skogen ble forbudt når kirkens menneskesyn fikk rotfeste. Og vi må begynne å verdsette alt det samfunnsbyggende arbeidet menigheter og kirker driver over hele landet vårt, fra integrering til sjelesorg, i stedet for å snakke om trossamfunn som et problem som primært må overvåkes og begrenses.

I lys av dette er KrF svært overrasket over at den nye regjeringen med sin plattform faktisk foretar et historisk linjeskift når det gjelder den verdimessige forankringen for sin politikk. Mens alle norske regjeringer frem til denne (inkludert de to rødgrønne Stoltenberg-regjeringene) har vist til de grunnleggende verdiene fra kristen og humanistisk arv og tradisjon, i tråd med Grunnlovens paragraf 2, er ikke dette nevnt overhodet i Jeløya-erklæringen. Dette kan kun forstås som et radikalt grep i retning av en fundamentalistisk sekularisme som vil fjerne tro og religion helt fra vårt offentlige fellesrom.

KrF mener derimot at den beste forutsetningen for å møte fremtidens utfordringer er at alle norske samfunnsborgere lærer å kjenne det norske verdigrunnlagets forankring i kristenarven. Regjeringsplattformens fundamentalistiske sekularisme kommer også til uttrykk i det korte avsnitt om tros- og livssynspolitikk. Der slår regjeringen fast at tro og livssyn er et privat anliggende som staten ikke skal forholde seg til. Dette peker i motsatt retning av det livssynsåpne samfunnet KrF jobber for, hvor troen anses som en ressurs både for den enkelte og for det store fellesskapet.

Vårt livssyn former vårt menneskesyn, vårt syn på natur og skaperverk, vår forståelse av fellesskap og samhold - derfor må vårt verdigrunnlag og sentrale verdispørsmål være et vedvarende tema i vår offentlige samtale. Samfunnet vårt trenger politikere og ledere som våger å peke på tro og livssyn som en viktig ressurs fremover, i stedet for å snakke ned og bort kristenarvens betydning for verdigrunnlaget som har bygget det fellesskapet vi som politikere jobber for å ta vare på.

Når den ferske kulturministeren, med ansvar for kirke-og trossamfunnspolitikk, tidligere denne uken ble utfordret på hvorfor de har fjernet referansen til kristenarven fra regjeringsplattformen, svarte Trine Skei Grande at plattformen ikke er et festskrift, men en arbeidsplan. Nettopp for regjeringens arbeid, fordi den vil forme landets fremtid, mener KrF at en tydelig forankring i vår kristne og humanistiske arv er så avgjørende. 

Gå til innlegget

Familien rundt forhandlingsbordet

Publisert over 3 år siden

Familien er samfunnets viktigste fellesskap, og barnas første flokk. For KrF er det derfor avgjørende at familien løftes frem, ikke bare med store ord, men rundt forhandlingsbordet når landets største budsjett fastsettes.

Alle politikere snakker varmt om familiens betydning som samfunnets viktigste byggestein. Men når prioriteringene skal gjøres, og det veies mellom familiens behov og arbeidslivets krav, blir det altfor ofte familiene som taper. Så også når statsbudsjettet skal fastsettes og fellesskapets store pengesekk skal fordeles. Altfor ofte er det langsiktige og helhetlige perspektivet på familiepolitikken fraværende: At trygge familier er avgjørende for å oppfostre neste generasjons samfunnsborgere og arbeidstakere, at foreldre i det hele tatt velger å få barn er avgjørende for vårt lands fremtidige bærekraft, og at omsorg også kan være et fullverdig og viktig arbeid for samfunnet.

Oppvurdering av omsorgsarbeid

KrF har alltid hevdet at omsorgsarbeid må løftes både i anseelse og anerkjennelse. Dette gjelder omsorgsarbeid innenfor, så vel som utenfor hjemmets fire vegger. Vi vet at kvinner er overrepresentert i omsorgsyrker utenfor hjemmet, i tillegg til at de i stor grad fortsatt tar hovedansvar for barn og eldre foreldre som trenger omsorg og pleie. Likestillingsarbeid må gjøres på to fronter: Politikken må tilrettelegge for at flere menn tar økt omsorgsansvar på hjemmefronten, samtidig som omsorgsarbeid må oppvurderes både av politikere og samfunnet for øvrig. Vi er helt avhengig av at foreldre velger å ta seg av nyfødte barn, på samme måte som et godt og inkluderende samfunn er avhengig av at unge menn og kvinner velger omsorgsarbeid som karrierevei.

Med dette som utgangspunkt har det vært spesielt viktig for KrF å løfte de familiene som har spesielle behov på omsorgssiden. Foreldre som er i den enormt krevende situasjonen at de må se sine barn kjempe mot alvorlig sykdom, skal ikke måtte kjempe mot systemet for å kunne være hjemme og til stede for sine syke barn. Pleiepengeordningen handler nettopp om at vi som samfunn anser disse omsorgspersonene for verdige lønnsmottakere. Som foreldre til alvorlig syke barn er de uerstattelige i møte med det omsorgsbehovet som oppstår. For KrF var pleiepenger derfor et prioritert gjennomslag i budsjettforhandlingene.

En hjelpende hånd

Familievern handler ganske enkelt om at det finnes et system som sikrer at noen rekker ut en hjelpende hånd til familier som sliter. Enten det er eskalerende konflikter mellom foreldrene, barn som er redd for en aggressiv pappa eller gruer seg til jul fordi mamma drikker for mye da. Familievern og barnevern skal sikre barn en trygg oppvekst og gi hjelp til foreldre som møter utfordringer. KrF ønsker å gjøre terskelen så lav som mulig for å søke hjelp. Vi vet at skilsmisser i mange tilfeller innebærer en enorm emosjonell påkjenning for barna, i tillegg til de materielle samfunnskostnadene. Mange vegrer seg for å snakke om kostnadene ved skilsmissene fordi det angår oss alle, og vi står derfor fort i fare for å fremstå fordømmende og som steinkastere i glasshus. Men prisen barna betaler er for høy til at KrF kan sitte stille i båten.

Et styrket familievern, sammen med veiledningstilbud til par før de gifter seg, når de har fått sitt første barn og når de får tenåringer i hus, er konkrete tiltak KrF jobber for. Å investere i familievern er primært en investering i god barndom, men også en samfunnsøkonomisk investering for fremtiden. Derfor løftet KrF familievernstiltak med nærmere 60 mill. kroner i årets budsjett.

Dobbel glede, dobbel omsorg

Det siste budsjettgjennomslaget på familiefronten jeg med stolthet vil løfte, er de fire ekstra månedene med tvillingforeldrepermisjon som KrF fikk kjempet gjennom. Dette er fire helt nye, friske permisjonsmåneder som gis tvillingforeldre i den mest kaotiske fasen, hvor de to nye verdensborgerne trenger mat, pleie og omsorg døgnet rundt. Målet vårt er at tvillingforeldre skal få dobbelpermisjon hele veien, men dette må vi ta i etapper. Allerede har vi fått mange tilbakemeldinger fra tvillingforeldre som gleder seg stort på vegne av fremtidige tvillingforeldre som skal få mer tid enn de selv fikk som ferske foreldre til to.

Tvillingforeldrepermisjon handler ikke bare om at KrF anerkjenner at det faktisk er et dobbelt omsorgsbehov når to små melder sin ankomst samtidig, men det handler om at vi ønsker et inkluderende fellesskap. Vi kjemper for et samfunn som ikke vil sortere bort et av to tvillingfostre, vi kjemper for et samfunn som gjør det mulig for unge foreldre å bære frem et barn selv om de ikke har vært i arbeidslivet lenge nok til å motta foreldrepermisjon. Derfor har vi også prioritert å øke engangsstønaden både i fjorårets og årets budsjettforhandlinger. Målet vårt er at den skal følge grunnbeløpet i folketrygden, slik at den er sikret årlig lønns- og prisvekstjustering.

KrF vil at Norge skal være verdens beste land for familier og barn å bo i. Da må vi ha familiefokus når vi jobber med tall og budsjett, og legger planene for fremtiden. KrF er fortsatt Stortingets familieparti, noe som også kommer til syne i budsjettprioriteringene våre.   

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere