Geir Aaslid

Alder:
  RSS

Om Geir

Klimarealist, analytiker og miljøteknolog med allsidig yrkesbakgrunn og en klassisk realfaglig forståelse som norske skoler forlengst har sluttet å undervise i.

Følgere

Si Nei til Fasteaksjonen i år!

Publisert over 6 år siden

Det er trist å lese at Kirkens Nødhjelp (KN) vil bruke fasten 2015 til å fremme et budskap der første prioritet er å bekjempe klimaendringer med det resultat at det blir mindre til de som virkelig trenger hjelp. Det blir etisk galt å gi i år.

Kirkens Nødhjelp misbruker sin etablerte tillit
Mange klimarealister, og andre som er kritiske til den politiserte fremstillingen av jordens klima, har et positivt syn på KN’s innsats gjennom mange år. KN er den største aktør i frivillig norsk bistand. Dette gjør det desto mer leitt å se hvilken agenda KN gradvis har valgt. Mange nordmenn har vokst opp med kirkegang med offergaver til KN, og har stor tillit til KN fra barnsbein. Det er derfor tragisk å se at KN over flere år har beveget seg stadig mer i retning en politisk organisasjon. Kirkens og kristendommens historiske goodwill i det norske folk ser man i oppslutningen om KN, og vi mener denne tillitt misbrukes når KN velger å støtte den alarmistiske politiske klimaagendaen.

Klimaendringer er ingen klimakrise
KN har til hensikt å bruke penger på å informere om den såkalte klimakrisen, en informasjon som må sies å være preget av ensidighet, og en «krise» som er overdrevet.
Klimaendringer er ingen ny ting, det er normalen i verdenshistorien. Bibelen forteller blant annet om flom og tørke. Faget geometri for eksempel sies å stamme fra de årvisse flommene fra Nilen, der jordbruksjord ble oversvømmet og det etterpå var nødvendig å måle opp areal på nytt i forhold til eiendomsrett til jorda [Side 15]. KN formidler dessverre et budskap om at verden står ovenfor en klimakrise med dramatiske og farlige konsekvenser uten at denne «krisen» er vitenskapelig observert ute i naturen.

I KN magasinet er det momenter som må kommenteres.
Innledningsvis skriver Anne-Marie Helland, Generalsekretær i KN, om flom i Flåm og Voss, noe som presenteres som konsekvens av menneskeskapt global oppvarming [Side 2]. Ingen vitenskapelig referanse er gitt. Statistikk for ekstremvær i Norge siste 20 år viser imidlertid at det ikke er økning i ekstremværhendelser. Referanser:
http://www.klimarealistene.com/2015/02/16/ekstremvaer-i-norge/

http://www.klimarealistene.com/2015/02/23/stagnasjon-av-antall-naturskader-i-norge/

Syklonen som rammet Filippinene, «Hayan», beskrives som et resultat av menneskeskapte klimaendringer [Side 5, 17 og 36]. Det er imidlertid ikke vitenskapelig grunnlag for en slik framstilling, selv ikke FN’s klimapanel hevder dette. Empirisk forskning viser at det ikke har vært økning i ekstreme stormer, orkaner etc. de siste 30 år. Kirkens Nødhjelp har dermed satt seg selv i den beklagelige situasjon at leseren ikke kan stole på Kirkens Nødhjelp.

KN magasinet presenterer flere personer under tittelen «Klimavitner» [Side 16 – 17]. Felles for alle er at de er fra relativt fattige land. Som kjent er klima en global faktor, og global oppvarming gjelder like mye i Nord-Amerika som i Australia, og like mye i Antarktis som i Arktis.

En 14 år gammel jente fra Tanzania forteller at flere små øyer har forsvunnet og at solen har blitt sterkere [Side 17]. Hvilke øyer er dette? I så fall er dette dramatisk nytt ? Øystatene Maldivene og Tuvalu har av klimaalarmismen blitt utpekt som offer for havstigning, en konsekvens av smeltende is på land, men øyene lever i beste velgående som vist ved en sammenligning av flyfotos fra siste verdenskrig og moderne satelittbilder.
For øvrig er ikke solen påvirket av menneskelige utslipp av klimagasser. Eventuelle endringer i solens innstråling mot jorden er ellers like merkbar uansett om du befinner deg i Tanzania eller et hvilket som helst annet land, men regionalt skydekke og vær etc. kan naturligvis variere. Har solen i Norge blitt sterkere?

Man kan ellers spørre seg om det er Mugabes jordbrukspolitikk i Zimbabwe, eller eventuelle klimaforverringer som har gjort størst skade for landbruket i Zimbabwe. Zimbabwe var tidligere et land som var storeksportør av landbruksvarer.

Magasinet inneholder heller ikke noe om reelle dramatiske trusler mot helse og velferd i Afrika, slik som borgerkriger, manglende eiendomsrett for bønder, omfattende korrupsjon, europeisk landbruksproteksjonisme, Boko Haram, al-Shabab og annen religiøs fundamentalisme, diktatur, vanstyre og rettsløshet. Denne mangelen bidrar til å forsterke det skjeve inntrykket man får av denne utgaven av magasinet.

Som apropos til serien klimavitner, som alle er fra tredje verden, kan vi nevne FN’s klimapanel’s arvtaker etter lederen Rajendra Pachauri. Pachauri er for tiden under etterforskning for sex-trakassering av yngre kvinner, og har måttet trekke seg som leder av IPCC, og vil ikke lede IPCC på klimakonferansen i Paris [Side 23]. Den nye lederen, Ismail El Gizouli fra Sudan, mente at den humanitære katastrofen i Darfur skyldtes klimaendringer.

Meget tvilsomt fra Magasinets faglige alibi
KN magasinet inneholder et intervju med Kikki Kleiven fra Bjerknes-senteret [Side 14 -15]. Bjerknes-senteret, sammen med Cicero, er storprodusenter av klimalarmisme som påvirker opinionen, finansiert av våre skattepenger. Dette gjør at det etter manges oppfatning er nødvendig å utvise ekstra varsomhet i videreformidlingen av budskapet derfra. Kikki Kleiven påstår at klimaendringer har medført mangel på drikkevann i Sao Paulo og California [Side 15]. Man må spørre om det er vitenskapelig holdbart å årsaksforklare mangel på drikkevann i California med påståtte menneskeskapte globale klimaendringer, spesielt siden det er vitenskapelig anerkjent at California er i en langvarig naturlig tørkeperiode med lite nedbør. California er i utgangspunkter et område med mye ørken. «It never rains in Southern California», sang Albert Hammond. ”The Golden State” har opplevd en voldsom vekst i folketallet i løpet av de siste 100 – 150 år, og når California’s innbyggere skal dusje, vanne plenene, fylle opp svømmebassenger, vaske, vanne vinranker og annen jordbrukproduksjon, så kreves det hypersensitive og kreative tolkninger av data for å identifisere et evt. «karbonfotavtrykk» av menneskeskapt klimaendring på drikkevannstilgang. Dette er med respekt å melde meget tvilsom «faktaformidling» fra en av KN-magasinets få faglige alibier.

Intervjuet med Kleiven beskriver videre at «de fattige blir fattigere, og de rike blir rikere» [Side 15]. Selv om dette i noen tilfeller stemmer, vil det trolig oftere være en gal beskrivelse av verden i dag. Den britiske organisasjonen Oxfam presenterte i 2014/2015(?) en studie som sier at de rike blir rikere og de fattige blir fattigere etc., men det viste seg at studien hadde foretatt et selektivt utvalg av statistikk. Det må ellers nevnes at tidligere fattige land som Kina og India har opplevd ca 30 år med økonomisk fremgang hvor hundrevis av millioner har løftet seg ut av fattigdommen, og forskjellen mellom disse landene og tradisjonelt rike Europa og USA minker.

Kikki Kleiven opptrer i strid med kristen etikk
Magasinet skriver videre i intervju med Kleiven om «Vi som er opptatt av rettferdighet i verden» [Side 15], på en måte som vi må oppfatte som at andre politiske og ideologiske retninger enn KN og KN’s allierte er likegyldige til eller endog for urettferdighet. Det er ikke i tråd med kristen etikk, å fremheve seg selv og underkjenne andres motiver og ideer på denne måten.

Det anbefales å si Nei! til Kirkens Nødhjelp i år
Fordi Kirkens Nødhjelp og dens ungdomsorganisasjon Changemaker, bruker store ressurser på klimaalarmisme så tar dette ressurser vekk fra den tradisjonelle fattigdomsbekjempelsen som vi alle vet har fungert godt. Det er med beklagelse vi derfor finner å måtte anbefale å IKKE støtte KN med penger i årets fasteaksjon.

Det finnes gode alternativ til fasteaksjonen
For de som ønsker å bruke fasten til å gi penger til et ideelt formål, vil vi i stedet foreslå å sende penger til Cornwall-alliansen. Cornwall-alliansen er et kristent initiativ med base i USA med klimaskeptisk fokus. Det vil være sunt for klimadebatten om miljøer som ikke er så tungt finansiert som klimaalarmismen får økt økonomisk støtte.
Nettsiden til Cornwall Alliance gir mye godt bakgrunnstoff om klimadebatten, og gir også mulighet til å donere penger.

http://www.cornwallalliance.org/

Gå til innlegget

Det er sola som styrer klimaet

Publisert over 6 år siden

Professor Emeritus Arnfinn Langeland (hydrobiologi, NTNU) har både i Adresseavisen og på Klimarealistenes nye webside gjort oppmerksom på hva som styrer klimaet. Påstandene om at det er mennesket som styrer skaperverket er igjen påvist som uriktige.

http://www.klimarealistene.com/2015/03/17/det-er-sola-som-styrer-klimaet-pa-jorda/

Her kan du lese om det passerte solmaksimum i syklus nr. 24 og det forventede kaldere klima mot år 2020.
Du kan lese om likevekten mellom innkommende energi fra sola (oppvarming) og utgående infrarød energi (avkjøling). En konsekvens blir at den påståtte drivhuseffekten av CO2 blir en fysisk umulighet.

Nok en gang vises det klart og konsist at hypotesen om menneskeskapte klimaendringer er grundig testet mot observasjoner i naturen, for ulike tidsperioder og falsifisert. Det eksisterer ingen observasjoner av menneskeskapte klimaendringer, de er for små til at de kan observeres i naturen! Nullhypotesen om naturlige klimavariasjoner - som er at alle klimavariasjoner er naturlige - kan ikke forkastes.

Når skal Norge skaffe seg en faktabasert klimapolitikk? 
Når skal vi slutte å bruke et tresifret antall milliarder på helt meningsløse klimatiltak, når disse pengene kan brukes til rent drikkevann og elektrisitet til verdens fattigste? Eller til skole, sykehus og vei her hjemme?

Er det etisk forsvarlig å fortsette med klimatiltakene når så mange fattige mangler det meste? 

Gå til innlegget

Fantasifullt om klimaet

Publisert nesten 7 år siden

Det har blitt både moteriktig å konstantere at enhver endring i været skyldes klimaendringer. Så også med den siste tids episke snøstorm i USA som selvsagt skyldes klimaendringer grunnet vår syndefulle omgang med CO2. Men hvem er det som har syndet?

Østlige deler av USA fikk nylig opptil 6 fot med snø, til vanlig skjer dette først i januar. Og det er mulig det kommer enda mer denne uka. Den høyst forutsigbare forklaringen fra klimaindustrien i mer eller mindre innpakket form er at dette skyldes global oppvarming. Selvsagt forårsaket av våre "utslipp" av den forurensende gassen karbondioksyd.

Det har blitt både aksiomatisk og moteriktig å konstantere at enhver endring i været skyldes klimaendringer. Inntil nylig skulle global oppvarming sørge for at snø var noe som bare hørte fortiden til, inntil noen kikket ut vinduet og konstanterte at all den globale oppvarmingen vi ikke har hatt de siste 19 åene har ført til mer snø. Den episke snøstormen i Buffalo, NY var ikke engang over før de første alarmistene kunngjorde at dette skjedde grunnet den globale oppvarmingen.

Men så var det faktaene da:
De store innsjøene i USA var mye kaldere i sommer, hvor isen ikke var borte før i juli - etter rekordkulde forrige vinter. Deretter har en enda mer uvanlig sprengkulde vandret øst fra Sibir, og de kalde luftmassene over innsjøene skapte fremdeles nok fuktighet til at vi fikk det kraftige snøfallet, mer enn 6 fot.

I hva slags verden skjer det at en kald vinter fulgt av en kald sommer, med kaldt innsjøvann og kjølige høstlige luftmasser kan skyldes global oppvarming?

Det kan ikke skje i den virkelige verden, slikt er bare mulig i det klimareligiøse fantasiunivers.

I tillegg kommer andre pinlige fakta, som at gassen karbondioksyd (i politisk sjargong omtalt som karbon, hvilket er like saklig som å snakke om hydrogen når temaet er drikkevannet vårt) ikke forurenser. Og at det iht Norges Nobelprisvinner i fysikk er en kritisk mangel på denne gassen i atmosfæren vår, som gjør at plantelivet vårt sulter og er ute av stand til å gi oss optimale avlinger.

Et stadig mer akutt problem i Norge er den helt meningsløse bruken av våre verdier på klimatiltak som ikke har noen målbar virkning og som uansett er negative.

Hva Norge trenger i dag
er et klarere fokus på tradisjonelle kristne verdier og et oppgjør med det klimareligiøse bakstreverske fornybarsamfunnet. Her er det viktig å huske på at det vitenskapelige grunnlaget for det moderne Norge ble lagt av kirken i sen middelalder og renessansen. Blant de mange teologene som fremmet naturvitenskapen finner vi Roger Bacon, Richard Grosseteste, William av Ockham og Nicolas Copernicus, 

Vi må stå sammen mot de grønne, ukristelige angrepene på den vitenskapen som har gitt oss det moderne Norge. Løsningen er ikke klimadiktaturet og ettbarnspolitikken til Jørgen Randers fra Arbeiderpartiet. Løsningen er ikke å fornybare seg til fant og ruin.
Løsningen er en ny renessanse med slutt på meningsløse og kostbare klimatiltak og en politikk der Norge tilpasser seg de klimaendringer som vil komme, uansett om det blir kaldere (som i de neste 30 årene) eller varmere (som i årene 1977-95) 

Gå til innlegget

Jonas Gahr Støre med usannheter om klimaet

Publisert nesten 7 år siden

Støre var i Aftenposten lørdag med en kronikk om Naomi Kleins bok og klimautfordringene og kom i skade for å formidle flere usannheter om klimaet. Dette innlegget tar for seg de to groveste overtrampene og Støres forhold til pseudovitenskap.

Jonas Gahr Støres kronikk kan leses her:
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Er-Naomi-Kleins-svar-pa-klimautfordringene-gode-nok-7758538.html

La oss se på de to groveste overtrampene:
"Verdens ledende forskere sier, med 95–100 prosent sikkerhet, at klimagassutslippene fra menneskelig aktivitet er hovedårsaken til klimaendringene fra 1950 og frem til i dag."

Fra ca 1940 til 1977 hadde vi en svak global nedkjøling og ingen seriøse forskere hevder at menneskeheten har forårsaket denne. Fra 1977 til 1996 hadde vi en svak global oppvarming på ca 0,2 grader, samt en innbilt oppvarming på det samme grunnet kalibreringsfeil. Tilsvarende varme hadde vi i en periode sentrert rundt 1930-årene, av pressen den gang omtalt som klimaforbedringen. Tilsammen 0,4 grader på 100 ¨år, se fjerde avsnitt i innledningen her;
http://bit.ly/1riEAsm

Dette er hva Klimapanelets vitenskapsmenn hadde å si om saken i 1995, før teksten ble sensurert vekk bak forskernes rygg fordi teksten var i strid med klimapanelets politiske vedtak: 
"Ingen studie hittil har positivt tilskrevet hele eller deler av observerte klimaendringer til menneskeskapte årsaker."

Her er en studie over konklusjonene i nesten 12000 forskningsstudier, det viser seg at bare 0,3% av denne forskningen støtter påstanden om at vi er ansvarlige for mer enn halvdelen av oppvarmingen i siste halvdel av forrige århundre.
http://bit.ly/1tgD2Sc

Neste usannhet er ikke langt unna:
"Vi opprettholder et produksjonssystem og et forbruksmønster som øker utslippene og driver opp temperaturen."

Nei Støre, det har ikke vært noen global oppvarming på 18 til 19 år!
Statistisk analyse av klimadataene fra UAH, RSS, HadCrut, NCDC og GISS viser null oppvarming på 18 år og 1 mnd.

Statistisk analyse av meteorologiske værdata utført av Prof, Ross McKitrick viser null oppvarming på 19 år
http://bit.ly/1vtEXqQ

Og så er det elefanten i rommet, karbondioksyden som både Støre og Klein er så sykelig opptatt av. De er bekymret for "våre" utslipp til tross for at Norges Nobelprisvinner i fysikk nylig kommenterte i Aftenposten at plantelivet på jorda sulter fordi det er mangel på CO2 i atmosfæren, Det fører igjen til at vi får drastisk mindre avlinger av mat enn hva vi ville få med optimalt innhold av CO2 i atmosfæren.
http://bit.ly/1ycRbkM

Det er observert at menneskeskapte klimagasser utgjør bare 0,12% av naturens egne klimagasser (figur i kommentar 2), så hvordan har Støre greidd å havne så totalt på bærtur?

Allerede her ser vi at boka av Klein og Støres synsing på denne blir totalt meningsløs fordi begge har mistet kontakt med virkeligheten angående klimaet. Ingen mistenker heller noen av disse to for å kunne noe som helst om naturvitenskap.

Det er politikk Støre driver med – basert på pseudovitenskap og gruppetenkning.
I alle vestlige land er situasjonen den at vi mangler politikere med vitenskapelig trening, de fleste er dermed ute av stand til å skille pseudovitenskap fra ekte vitenskap. Resultatet er i de fleste land at det Professor Rögnvaldur Hanneson i DN beskriver som en arme av sjarlataner har tatt styringen over klimapolitikken.
http://bit.ly/1CBdLZ6

Støre er opptatt av å kontrollere utslippene av CO2 til tross for at disse ikke har noen målbar sammenheng med temperaturen på jorda eller gjør noen annen skade på skaperverket. En gass som ikke forurenser, og som fins i atmosfæren bare med 0,04%. Klein og Støre bedriver altså politikk og skal bruke klimasaken for å kontrollere oss, herske over oss og ta milliarder av våre kroner vekk fra gode formål som skole, helse og velferd for å bruke pengene på helt meningsløse klimatiltak.

Støre avslutter med: "Det vil hjelpe om det kommer en politisk mobilisering".

Ja, Støre, vi trenger en mobilisering mot kunnskapsløse politikere og den armeen av klimasjarlataner som formidler usannheter til oss. Det er alvorlig at Arbeiderpartiets leder gjentatte ganger desinformerer om klimaet. Hverken Norge eller Arbeiderpartiet kan være tjent med at Støre har samme tro på klimaet som keiseren i H.C: Andersens eventyr hadde på sine nye klær.

Gå til innlegget

Jonas Gahr Støre har ikke faktaene!

Publisert rundt 7 år siden

Støre beklager seg i klimadebatten over at vi ikke har løsningene. Selv er han til stadighet ute i offentligheten med useriøse spådommer om havnivåstigning. Men hvor har Støre faktaene sine fra? Eller rettere sagt, faktafeilene sine.

Det er særdeles godt dokumentert både fra Kartverket og fra NOAA at havnivået utenfor det meste av Norge faktisk synker. Dette skylder at landet fortsatt stiger etter siste istid. Klimaet vårt de siste 10.000 år får man et godt bilde av her, vi ser en serie av klimaforbedringer men trenden peker nedover. Både den Romerske varmeperioden og varmen i vikingetiden er lett å se, sammen med den heller minimale klimaforbedringen vi har fått i siste århundre. Støre er ute og selger budskapet om at den siste klimaforbedringen er vår skyld fordi vi har syndet, mens de to forrige er 100% naturlige.
Men den delen av skaperverket som forårsaket de forrige store klimaendringene, hvorfor han den sluttet å påvirke klimaet?

Klimarealistene har dokumentert at Støre er ute og ror med sine kumpaner i Klimapanelet med spådommene om havnivåstigning. De snakker om meter, men vitenskapen observerer at det bare er noen få centimeter. http://klimarealistene.com/web-content/Kortnytt/Klimanytt73.pdf

Støre i Messiasrollen?
Problemet til Støre ligger på et litt annet plan. Han har startet med konklusjonen, nemlig at menneskeheten er rammet av en menneskeskapt og truende global oppvarming og at løsningen ligger i en økt oppslutning om Jonas Gahr Støre, som den kommende Klima-Messias som skal løse klimakrisen. Velkommen til klima-galehuset.

Hubris
For å kunne selge dette budskapet sammen med sine spin-doktorer så trenger Støre selvsagt fakta, og torturerer man dataene lenge nok så vil de tilstå og komme opp med den nødvendige konklusjonen. I tillegg til å ha sørget for opprettelsen av egne, nye forskningsinstitusjoner som skal formidle den politisk korrekte tro (Institutt for klimapolitikk aka Cicero), så liker Støre å kunne lene seg opp mot en samlet norsk journaliststand som selvsagt er i besittelse av Støres doktorerte bevis sammen med en iherdig aktivitisk tro på sin egen fortreffelighet. Men har journalistene faktaene?

NM i Faktafeil?
Som man kan se i Støres egen partipresse (som han øyensynlig ikke leser selv) har Aftenpostens Mathismoen tatt mål av seg til å delta i finalen i NM i faktafeil til tross for knallhard konkurranse fra øvrige norske journalister. Men Støres mange klimarelaterte uttalelser i offentligheten tyder på at han er minst like kunnskapsløs som denne journalisten. http://bit.ly/1qi6ytf

Sola
Hverken Støre eller Mathismoen evner å få øye på den delen av skaperverket som styrer klimaet vårt. Det er sola, og den peker nå mot et kjøligere klima i de neste 20-40 årene. Sola gir oss altså helt gratis effekten av de klimatiltakene Støre & Co vil bruke hundrevis av milliarder på. Pengene som skulle gått til helse, skole og samferdsel blir altså borte i et bunnløst klimasluk. Skal vi fortsette å finne oss i det? 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere