Fredrik W. H. Steensen

Alder: 64
  RSS

Om Fredrik W. H.

Bør nå prøve å bli frisk, og kutte ut alle former for energitappende unødvendige elementer på fjernsyn og internett. Bor fortsatt i ødemarken og koser meg som best jeg kan, med kone og barn. Litt utdannelse og mye og springende erfaring.

Følgere

For første gang siden innsamlingsaksjonene på fjernsynet startet har jeg i år ikke bidratt. Jeg mener absolutt at det er nødvendig å rense opp havene, men jeg finner det minst like viktig å hindre mikroplast og naturødeleggelse i det lille av vill natur som er igjen.

Årets TV-aksjon var det umulig for meg å støtte da jeg ble klar over at WWF snakker med to tunger. På den ene siden vil de rydde havet for plast samtidig som WWF på sine hjemmesider anbefaler å bygge vindmøller til havs. Havvindgeneratorer vil medføre en sterk økning av mikro-nano plastbiter i havet. Disse er det dessverre så godt som umulig å rense havet for, de er rett og slett for små

Jeg er enig i at vi må redusere klimagassutslippene, men samtidig er det viktig at vi bevarer mangfoldet i naturen for de skadelig partiklene som har en tilnærmet uendelig levetid. Vi er fullstendig avhengig av insekter og andre mikroorganismer i havet og på land for å kunne overleve. Dessverre så går altså WWF inn for "vindmølle elektrisitetproduserende fabrikker" til havs som forurenser utilgivelig mye. 

Den store delen av Norges befolkning ser nå ut til å ha forstått problemene med vindmøller på land, bare ikke regjeringen og NVE, De er svært forurensende på alle måter. Vindmøllene ødelegger ofte neste urørt natur. Mange steder er de plassert slik at der det før var stille er nå støyen blitt et ekstremt problem. Mikro og nanoplast spres over enorme områder. Urfolks rettigheter overkjøres på en måte som er i strid med alle inngåtte avtaler om urfolks rettigheter. Se bare på Fosenhalvøya hvor viktige reinbeiteområder nå er tapt for samenes dyr. Det finnes utallige eksempler hvor livskvaliteten er redusert gjennom ødeleggelse av natur og miljø.

Moderne vindmøller på land er skadelig for mennesker og dyr, og en nærmest total ødeleggelse av naturen. De er overhode ikke grønne, men kanskje vi kan si grå med de store problemene de bringer med seg. tar man så i betraktning den korte levetiden som det e på like anlegg, ca. 20 år i følge TU, juni 2011. Vingene, ikkeegnet til gjenbruk,  er et gigantisk avfallsproblem, mikroplaten som ligger spredt over store områder er nærmest umulig å fjerne. Deretter å sette landskapet til bake i den stand det var før anlegget ble oppført vil koste milliarder. Dessverre så ser det ut til at en tilbakestilling ikke vil skje selv om det ryddes litt,

Derfor, siden perspektivene ved enhver form for drift av moderne vindturbiner ikke er bærekraftige i det lange løp, kan jeg ikke med god samvittighet støtte WWF i denne saken da de snakker med to tunger.

Gå til innlegget

For noen uker siden la Lars Gule ut en kronikk fra Klassekampen om det å tenke prinsipielt, det gjaldt rektor ved Gjennestad VGS. Jeg tror vi må tenke prinsipielt her òg og la rettstatens regler følges. Noen tanker om Listhaugs blogg og fjesbok kommentar.

 

Min morfar var jurist og advokat, slik går det bakover i flere slaktsledd. Han var venn med mange dyktige advokater og som liten fikk jeg høre dem diskutere lenge og vel. Det jeg husker av debattene var redselen ved det å flytte den dømmende makt fra domstolen og til den utøvende makt. Med andre ord, at ikke tredelingen av makten skulle undergraves. Det er det som skjer om Stortinget gir regjeringen rett til å frata en innbygger statsborgerskapet. Ut over dette ser det for meg ut som om bevisbyrden snus, den anklagede må vise seg uskyldig. Dette er ikke en rettstat verdig. 

Ved flere anledninger har den utøvende makt forsøkt å overstyre eller frata den dømmende makt oppgaver, som naturlig vil høre hjemme i rettsalen og ikke i departementskontorene. Å ha en justisminister som fremmer og fronter et slikt forlag skremmer. Om en slikt forslag gjennomføres vil i prinsippet bli det samme som at deler av norsk justisvesen settes til side og på visse områder innføres en politistat. (PST stat), Dette har skjedd og skjer fortsatt i land vi ikke liker å sammenlikne oss med. 

Skal vi ha et fungerende demokrati, noe vi selvsagt ønsker, kan ikke demokratiets viktigste spilleregler endres. I en rettstat er man uskyldig til det motsatte er bevist. Dette har ved flere anledninger falt politiet og justismyndigheten tungt for brystet. Selvfølgelig ville det vært enklere for PST å gjøre jobben om de ikke måtte gå via rettsalen, men vi er en rettstat. 

Dette handler ikke om hvorvidt noen skal fratas statsborgerskapet eller ikke, men hvordan dette skal ordnes. Det handler ikke om å bare beskytte landet, men i ennå større grad å bevare rettsamfunnet og vår verdighet som et demokrati. Sylvi Listhaugs retorikk og regjeringens forslag undergraver etter min mening respekten for demokratiet og menneskeverdet. 

Det som gjør innlegget på fjesboka spesielt trist er at det i samme slengen egentlig også setter spørsmålstegn ved rettsaken mot Anders B. Breivik, som han het den gang. Jeg mener vi er pliktig til å følge den flotte ordningen Norge bør være stolte av og som ble fulgt etter terroren som rammet Norge.

Rettsapparatet er den rette instans for å ta slike avgjørelser på vanlig måte. Rettsbyrden må ikke snus.

Gå til innlegget

Ismat, Ehsan og Mohsen

Publisert over 6 år siden

En reaksjon etter Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs innlegg her på verdidebatt.no. Ikke et tilsvar til, men en refleksjon over en for lettvint behandling av mennesker i UDI og UNE, og kampen om en rettferdig behandling

Jeg trenger bare å si, Ismat, Ehsan og Mohsen, og så flyr tankene når jeg hører de mange innstrammings innspillene fra Sylvi Listhaug, og jeg ser farene ved dem. Nå støtter heller ikke jeg at vi skal ta imot alle og enhver i dette landet, og det er ikke her skoen trykker. Men nå ser det ut til at den lille rettssikkerheten som asylsøkere hadde skal forsvinne. Bare sjekk ut de tre navnene over og dere vil se hvor galt det slår ut.

(Ismatulla Mohamadi) Ismat har jeg kjent i alle de årene han har vært i Norge, jeg kjenner bakgrunnen, og han var heldig. Vi klarte med nød og neppe å holde ham i Norge, slik at saken hans fikk behandling i rettsapparatet. To ganger ble saken behandlet og to ganger vant advokat Jostein Løken saken for ham. Den av dommene jeg har lest kalte arbeidet i UNE et venstrehåndsarbeid og uten troverdig innhold. Problemet var at UDI og UNE ikke trodde på Ismat, selv om man fikk bekreftelse på bekreftelse om at det stemte. Heldigvis er han i Norge nå, og har fått permanent oppholdtillatelse og er blitt ennå bedre integrert som en del av lokalsamfunnet. Hadde det ikke vært for en mulig behandling i rettsapparatet, med uhildede dommere hadde Ismat blitt returnert til Kabul, som UNE mente ville vært trygt for ham, noe jeg mener historien om Ehsan motbeviser.

(Ehsanullah «Ehsan» Qazi)Eshan var en særdeles dyktig elev ved Trysil Videregående skole, fikk diplom i Abel konkurransen, og godt likt av alle. Også han kom til Norge sammen med familien sin. De kom fordi far til Ehsan fryktet for sitt liv og til resten av familien i Afghanistan, en begrunnelse som viste seg å holde stikk. Eshan bodde på Drevsjø statlige flyktningemottak, og de ble hentet en fredag kveld i november 2014, rett før rettsaken ble familien hentet og tidlig neste dag uttransportert til Kabul. Allerede neste kveld ble faren hentet av fremmede og siden har ikke familien sett ham, det er det siste jeg hørte.

De siste ukene har det heller ikke være mulig å få kontakt med Eshan, og ingen vet hvor han er. Vi som kjente til ham og med barn og lærere som gikk sammen med eller hadde ham på skolen frykter det verste. I følge advokaten ville familien sannsynligvis fått bli om ikke UNE hadde sørget for at de ble uttransportert like før rettsaken. Det er ikke trygt å sende tilbake flyktninger til Kabul eller et annet område i Afghanistan enn der de kommer fra. Det å da tro at saken er løst og alle er trygge er i beste fall en «bevisst løgn for å dekke over dårlig samvittighet» eller bare en måte vise inngrodd rasisme og uvitenhet.

Meisam og Mohsen Ahamadi er eneggede tvillinger som rømte samtidig fra krigens herjinger i Afghanistan, og slående eksempel på UNEs forskjellsbehandling. Meisam fikk bli, mens Mohsen skulle sendes tilbake til Afghanistan og Kabul. Nå fikk ikke politiets utlendings enhet tak i Mohsen da han gjeldende kveld, for meg ukjent av hvilken grunn, ikke var i leiligheten til Meisam. Mohsen gikk dermed under jorden og lenge tror jeg den eneste norske og i Norge han hadde kontakt med var advokaten.

Advokaten fortsatte å jobbe med Mohsens sak, og når de fikk gjennomgått alle papirene og behandlingen i forbindelse med vedtaket om å sende Mohsen tilbake til Kabul, så viste det seg at det var gjort flere grove feil. Så grove feil at vedtaket måtte kjennes ugyldig. Jeg vet ikke hva, så godt kjenner jeg ikke sakens gang. Men resultatet, som ikke hadde vært oppnåelig om ikke Mohsen hadde skjult seg og vært i Norge eller i nærheten, ville etter all sannsynlighet vært at han i dag hadde vært i Afghanistan eller på flukt tilbake mot Europa og Norge. I dag bor Meisam og Mohsen, sist jeg snakket med dem, i Hamar. Jeg møter dem nokså ofte også her i Trysil

Rettsvesenet er viktig i møte med et UNE som ikke tar mennesker og flyktninger på alvor, det er det inntrykket jeg sitter igjen med. Det å kunne prøve sin sak ovenfor en uhildet myndighet har gang på gang vist seg særdeles viktig, for det er ikke så sjelden at myndighetens forståelse av lov og lovverk ikke holder stikk. De lever også i sin egen verden, mener områder er trygge som overhode ikke er trygge. De sender flinke elever, også jenter (søstera til Ehsan bl. a.) tilbake til analfabetisme og undertrykkelse i områder preget av krig og vold.

Alle skal ha krav på en rettferdig behandling, en behandling som bygger på prinsipper som er en rettstat verdig. Og her er det ankepunktene mot UDI, UNE og Listhaug blir synlige. For et av forslagene er å returnere flyktninger uten mulighet til å få en rettferdig og fullgod behandling. I praksis er enkelte av forslagene som kommer det samme som å sette rettsstaten og rettssikkerheten til side. En rettferdig returordning av flyktninger er å sørge for at man får en reell behandling av hver enkelt sak. Noe som man ser av sakene over ikke var tilfelle tidligere, og som jeg tror kan bli ennå verre i tiden som kommer.

Problemet med den hurtige returen av flyktninger er at man lett kan «skylle barnet ut med badevannet». De som virkelig har et beskyttelsesbehov blir lemfeldig behandlet i UDI – UNE og returneres tilbake til forsvinning, slik som far til Ehsan. Spørsmålet er da om det skjer er en rettstat og et land som bygger på det kristne og humanistiske livssyn verdig? Er en slik hurtigbehandling asylinstituttet verdig?

Bevar rettssikkerheten og menneskeverdet. Skal vi kunne se vår neste i øynene og gå rakrygget inn i fremtiden må vi ta asylsøkerne på alvor og ta vårt ansvar for det vi faktisk har gjort. Norge har, i følge mine venner i blant annet Telemark bataljon, vært i krig i Afghanistan. Vi er langt på vei en årsak til problemene gjennom kampen mot terror, ikke minst siden regjering og Storting benektet av vi var i krig. Det var jo bare bevæpnede handlinger.

Vi har et ansvar siden vi bombet Libya, avsatteMuammar al-Gaddafiog der igjennom skapte ubalanse i regionen. Bombingen av Libya, det som skjedde i Egypt og Tunisia, tente også gnisten i Syria som sammen med et allerede ustabilt Irak åpnet opp for ISILs frammarsj i regionen. Norge har ikke klart å få inn i sin felles hukommelse ennå at vi ikke kan bombe fram veien til demokrati og rettferdighet i verden.

Skal vi kunne se oss selv i øynene og gå rakrygget inn i fremtiden, kan vi ikke kaste mennesker i nød ut igjen ute å gi sakene deres en reell og rettferdig behandling.

Sylvi Listhaug var ikke ansvarlig for det som skjedde med mine venner til å begynne med, men det er vår nåværende regjering hvor Erna Solberg og Sylvi Listhaug styrer asylinstituttet som er ansvarlige for det som skjer her og nå. Jeg ønsker ikke flere saker som Ismat, Ehsan og Mohsen (og Meisam) hvor det viser seg at UDI og UNE med regjeringers velsignelse brøt menneskerettene og menneskeverdet.

Mvh Fredrik

Sjekk følgende lenker så finner dere litt:

http://www.aftenposten.no/meninger/sid/--Vi-skal-fortsette-a-kjempe-for-kameraten-var-7820293.html

http://www.dagbladet.no/2011/06/20/nyheter/innenriks/asylpolitikk/trysil/afghanistan/16963307/

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/flyktningkrisen-i-europa/afghanske-ismat-23-var-maal-for-taliban-une-mente-han-var-trygg-i-hjemlandet-sitt/a/23565058/

Gå til innlegget

Til ettertanke

Publisert over 6 år siden

Dette bildet datt inn i PC'en min her forleden dag, Google+, og jeg mener det sier mer enn tusen ord. Mvh Fredrik

Jeg håper moderator lar det stå, finnes mange steder på nettet.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere