Fredrik Glad-Gjernes

Alder: 54
  RSS

Om Fredrik

Utenlandssjef KFUK-KFUM Global
Tidligere jobbet for Changemaker og Kirkens Nødhjelp.

Følgere

Skap oppstandelse, Ropstad!

Publisert rundt 3 år siden

Kjell Ingolf Ropstad skriver i påsken om hva denne handler om, feiringen av Jesu oppstandelse fra de døde og hvordan troen, religionene og den kristne kulturarven virker i samfunnet hver dag. Jeg vil utfordre ham på å aktivt (enda mer aktivt) bruke de kristne verdiene til å skape oppstandelse og løse dagens kriser (fattigdom, klima, migrasjon, osv).

Ropstad løfter frem Menneskeverd, Nestekjærlighet og Forvalteransvar som sentrale verdier i vårt land. Det er riktig at dette har utviklet gode idealer knyttet til likeverd, frihet, ansvar for seg, for hverandre og for naturmiljøet. Den kristne kulturarven er en hjørnestein i Norge, på samme måte som den humanistiske kulturarven er en annen hjørnestein. Men vi kan ikke hvile på laurbærene. 

Verden står midt oppe i flere ekstreme kriser. Klimakrisen og fattigdomskrisen skaper migrasjonskrisen. Ropstad skriver helt riktig at vi aktivt må velge de kristne verdier og gjøre dem relevante i en ny tid. KrF har vært flinke til det i mange spørsmål, bl.a Bondeviks avgang på gasskraftsaken. Men den nye tid krever mer av KrF. Partiet har mistet lederskapet både i kampen mot fattigdom og klimakrise. Dette kan gjenvinnes. 

Norge sitter med en unik mulighet til å investere i det grønne skifte på en måte som skaper arbeidsplasser og bærekraftig økonomisk vekst i lav-inntektsland og i Norge. Jeg utfordrer KRF og Ropstad til å tenke nytt om Oljefondet (SPU). Vi har omlag 9000 mrd kroner på bok. Per i dag bruker vi 3% gjennom handlingsregelen til å finansiere statsbudsjettet. Det utgjør omlag 200 mrd kroner per år og det kan vi fortsette med. Men la oss ta ut 2% i tillegg til bærekraftig omstilling og kamp mot fattigdom og klimaendringer. Vi kan bruke 1% (ca 65 mrd kr) i Norge på grønne jobber, grønn energi og grønn transport og vi kan bruke det samme beløpet årlig i utviklingsland til de samme formålene. Det blir Norges svar på Green New Deal og her på berget kan det skje. 

Norge har vært velsignet med enorme naturressurser og god evne til å forvalte overskuddet finansielt fra petroleumssektoren. Nå må vi vise at vi kan forvalte formuen på en etisk måte som viser globalt lederskap på realisering av Parisavtalen og Bærekraftsmålene (SDG). Om vi tar ut 130 mrd årlig fra oljefondet og dermed anvender en ny 3+1+1 handlingsregel så vil det være en mye mer ansvarlig bruk av oljefondet enn dagens egosentriske 3% handlingsregel. Den fyller kun våre egne lommer. Petroleumsformuen vår er skapt på bekostning av miljøet og den globale bærekraften, og har dermed også vært medvirkende til fattigdomskrisen. 

Om Norge tar lederskap på det viktige området knyttet til finansiering av klima- og utviklingstiltak i lav- og mellominntektsland, så vil andre land komme etter. Det er helt avgjørende for at vi skal klare å nå Bærekraftsmålene og innfri Parisavtalen. Det er to argumenter mot å øke handlingsregelen. Det første er at det kan skape inflasjon og ubalanse i norsk økonomi. Om vi bruker 1% i Norge på grønn omstilling og tilhørende grønne arbeidsplasser for de som idag faller utenfor arbeidsmarkedet, så vil det sannsynligvis ikke skape inflasjon i Norge (men vi må følge med på om økonomien tåler det). Om vi i tillegg bruker 1% i utviklingsland, og kanskje også gir norske grønne teknologiselskaper mulighet til å konkurrere om anbud innenfor bistand til bl.a grønn energi, grønn transport, bærekraftig matproduksjon og grønn teknologioverføring til u-land, så vil det være et stort bidrag til et globalt grønt skifte. (Om inflasjon truer i Norge så sørger vi for at norske selskaper ikke deltar i anbudsrundene.) 

Det andre argumentet mot å øke uttaket fra SPU er at det stjeler fra framtidige generasjoner. Det er viktig å unngå. Men at Norge tar lederskap for å stoppe klima- og fattigdomskrisen er det motsatte av å stjele fra generasjonene som kommer etter oss. Vi har en unik, og antakelig siste mulighet til å få til en omstilling som sikrer at fremtidige generasjoner har et bærekraftig livsgrunnlag uten ekstremvær og masseutryddelse. For hvert år vi venter blir det dyrere å addressere disse krisene. Først vil omstillingen bli dyrere. Og når omstilling ikke lenger er mulig, vil kostnadene ved å respondere humanitært på krisene blir enorme. Med andre ord: det er mye rimeligere å bruke oljeformuen nå til å løse krisene enn å falsk hevde at vi skal spare den til famtidige generasjoner. 

Vi har kun et par år på oss til å vise lederskap. Verden må omstille seg innen ca 10 år. Norge kan ikke bruke 10 år på å omstillingen. Vi har midlene til å vise omstillingsevne umiddelbart. Norge har somlet lenge. Vi har utsatt jobben med å redusere våre utslipp. Vi kommer helt sikkert til å klare vår del innen fristene som er satt, både for Parisavtalen og for Bærekraftsmålene, selv om vi ikke bretter opp ermene. Men om vi bretter opp ermene og aktivt implementerer de kristne verdiene, så vil vi ikke la Oljefondet stå ubrukt i kampen for å stoppe klima- og fattigdomskrisen. 

Kirkens Nødhjelp publiserte i fjor Fairshare rapporten som angir at Norge må kutte 430% av våre utslipp. Rapporten sier at 53% må tas i Norge og resten i utviklingsland. Kuttene ute vil koste 50 mrd kroner hvert år. Klimatilpasning i lavinntektsland til klimaendringer vi uansett ikke vil klare å stanse vil koste minst 15 mrd kroner hvert år. Totalt må altså Norge stille med 65 mrd kroner i klimafinansiering årlig. Andre rike land har tilsvarende historiske og kapasitetsmessige forpliktelser til å finansiere klimatiltak. 

Verden trenger land som virkelig viser vei. Norge kan være et slikt land. Vi har ressursene og vi har partier med visjoner og verdier. Det er bare KrF, Venstre, MDG og SV som har vist klar vilje til å ta lederskap på disse områdene. Blant disse er KrF best posisjonert til å ta initiativ. Denne regjeringen må gire om finanspolitikken. Ropstad har visjonene og verdiene, men ser ut til å mangle motet. KrF kan bruke landsmøtet etter påske til å bestemme ny handlingsregel 3+1+1. Det vil skape oppstandelse og panikk. Greta Thunberg ber oss få panikk. Panikken kan gå direkte over i handlekraft og løsningsorientering. 

En ny handlingsregel i krisenes tid vil være i tråd med KrF’s allerede vedtatte partiprogram som sier 1,5% til fattigdomsbekjempelse og alt til klima som tillegg til det. Kjell Ingolf Ropstad skriver helt riktig at vi aktivt må velge de kristne verdier og gjøre dem relevante i en ny tid. Han, Olaug Vervik BollestadKnut Arild HareideDag Inge Ulstein og Hilde Frafjord Johnson kan ta ledelsen i partiet, landet og verden og utforme en aktiv politikk som monner. Vi tror på oppstandelsen, ikke sant? 

Påskemorgen 2019, Risør, Gjernes. 

Fredrik Glad-Gjernes

Daglig leder KFUK-KFUM Global

Gå til innlegget

Skrevet av Øystein Magelssen, generalsekretær i 
Norges KFUK-KFUM og Fredrik Glad-
Gjernes, daglig leder KFUK-KFUM Global

Vårt Land skriver i lederartikkel 8. oktober at KFUK-KFUM har en inkonsekvent og ensidig framstilling av situasjonen i Midtøsten, og at det å boikotte virker mot sin hensikt.

Dette vil vi tilbakevise. KFUK-KFUM Global er ikke ensidige. Vi er kritiske til palestinske myndigheter når det gjelder for eksempel korrupsjon, idolisering av voldsutøvere, systematisk diskriminering av kvinner og manglende respekt for menneskerettigheter.

På den andre siden er det nødvendig å være kritiske til mye av israelsk politikk. Okkupasjonen av Vestbredden, byggingen av ulovlige bosettinger, fengslingen av barn, husødeleggelser, annekteringen av Øst-Jerusalem og blokaden av Gaza er meget alvorlige forhold. Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland har kommet med råd om ikke å investere SPU-midler i selskaper som bygger bosettinger eller separasjonsmur på palestinsk område. Finansminister Siv Jensen har videreført denne linjen.

Vårt Land hevder at KFUK-KFUM Global ikke er konsekvente når vi oppfordrer til å velge bort grønnsaker og frukt, men ikke IT-teknologi og datamaskiner. Vi anbefaler at folk velger bort selskaper som støtter okkupasjonen. Det gjelder blant annet Hewlett Packard som leverer IT-systemer til bruk i kontrollposter og bosettinger. Det er ikke feil å velge bort noen produkter fra ulovlige leverandører selv om man ikke har kapasitet til å velge bort alle.

Vårt Land skriver at vår boikott av okkupasjonen vil virke mot sin hensikt. Når flere bestemmer seg for å velge bort varer som er assosiert med den ulovlige okkupasjonen, skaper det håp hos palestinerne. Når BDS nå framstår som et godt alternativt til vold, snur palestinske ungdommer ryggen til ekstremisme og velger fredelig motstandskamp. Israelske myndigheter på sin side får med boikotten et økonomisk insentiv til å avslutte okkupasjonen. Alle seriøse BDS-aktører anerkjenner at Israel basert på internasjonal lov er en legitim stat, og er tydelige på at boikotten avsluttes når okkupasjonen avsluttes og rettighetene innfris.

Det programmet som OD støtter har fokus på at palestinsk ungdom får traumebehandling og opplæring i likestilling, rettigheter og internasjonal lov. Resultatet er at flere palestinske ungdommer får kunnskap om blant annet det faktum at Israel ifølge internasjonal lov er en legitim stat. Dette, i tillegg til ikke-voldsopplæringen, virker positivt for Israel og Palestina. At noen kan oppfordre til å boikotte dette er uforståelig.

Gå til innlegget

Vi jobber for fred

Publisert nesten 4 år siden

Vi håper DMT tar rev i seilene og støtter norske elevers største humanitære aksjon OD når denne nå skal hjelpe palestinske barn og ungdom i nød.

I Vårt Land 24. juli kritiserer Joav Melchior ­Operasjon Dagsverk og KFUK-KFUM ­under overskriften «Den fredelige veien». Her ­kommer han med noen uttalelser vi ­gjerne vil svare på. KFUK og KFUM-bevegelsene ­internasjonalt og i Norge velger hver dag de fredelige veiene. Vi velger ikkevolds-­alternativene. Vi velger respekt og ikke ­demonisering. Vi anerkjenner Israel, og ­jobber for rettferdig fred for Israel og Palestina. Vi har israelske samarbeids­partnere. Og ­palestinske. Vi jobber for dialog og ­for­soning. Vår linje ­bygger på ­internasjonal lov.

Men vi taler sant om situasjonen. Det ER en okkupasjon av palestinsk land som Israel opprettholder. Den er et sentralt hinder for fred og må avsluttes.

Å velge produkter fra okkupert ­område er ikke tilrådelig. Store frigjøringshelter som ­Nelson Mandela og Martin Luther King har alle brukt det samme virkemidlet som ­palestinere og fredselskende israelere nå tar til orde for. Dette er dialogen. Dette er for­soningen. Uten vold. Uten hat. Bygd på kjærlighet og ­anerkjennelse. Med rettferdig fred som 
målet.

Det mosaiske trossamfunn (DMT) har alt å tjene på å støtte norske elever når de tar ­initiativ til en innsamlingskampanje for ­utdanning og skolering av palestinske barn og ungdom. Tema for skoleringen er likestiling, traumebehandling, menneskerettigheter og ikke-voldelig fredsbygging.

Vi håper DMT tar rev i seilene og støtter norske elevers største humanitære aksjon OD når denne nå skal hjelpe palestinske barn og ungdom i nød.

Trykket i Vårt Land 26. juli 2018

Gå til innlegget

Blind lojalitet­ styrker ­ekstremistene

Publisert nesten 7 år siden

Det er tøv at vi som vil ha boikott i kampen mot den israelske okkupasjonspolitikken, har valgt ­kompaniskap med dem som vil fjerne staten Israel fra kartet.

Mange i Israel og resten av verden ønsker en avslutning av Israels okkupasjon av Palestina. KFUK-KFUM Globals kampanje vil legge press på Israel. Det gjelder at de krefter som ønsker rettferdig fred, får større gjennomslagskraft.

Les vårt første innlegg: Anerkjennende press på Israel

En global BDS-kampanje (=boikott, desinvesteringer og sanksjoner) vil sørge for at Israels­ befolkning må forholde seg aktivt til okkupasjonen. Mange er i dag ikke innstilt på fredsløsninger fordi de slipper å ta stilling til okkupasjonen.

Dette vises tydelig i fraværet av diskusjon om mulige løsninger i det israelske samfunn. Vi vil ha en tydelig boikottkampanje som bygger på staten Israels legitime eksistens og samtidig delegitimerer Israels okkupasjons­politikk. Dette vil føre til at flere israelere setter seg inn i og står opp mot okkupasjonspolitikken.

Frihet. Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) og MIFF-leder Conrad Myrdal (Med Israel for fred) liker dårlig at vi legger press på det «eneste demokratiet» i Midtøsten. Men en grunn til at boikott kan fungere, er nettopp at israelere har frihet til å kunne endre den politiske situasjonen, i motsetning til land der befolkningen mangler grunnleggende menneskerettigheter og frihet til å velge. At Grøvan hevder at vi har valgt kompaniskap med dem som ønsker å fjerne Israel fra kartet er tøv. Vi har valgt å støtte ikke-voldelige ungdommer og voksne innenfor BDS-bevegelsen som anerkjenner Israels legitimitet.

Å sette likhetstegn mellom boikott av et land og å frarøve det samme landets folkerettslige ­legitimitet, slik mange av våre kritikere gjør, skaper mer utrygghet enn boikotten i seg selv.
Det virkemiddelet vi anbefaler vil ikke føre til brudd i dialogen med Israel og israelere. Det er fullt mulig å videreføre dialogen med beslutningstakere spesielt og befolkningen i Israel generelt, samtidig som vi velger bort så mange produkter som mulig fra selskaper som støtter okkupasjonen, uavhengig av selskapenes nasjonalitet.

Uakseptabelt. Grøvan holder ikke et tilstrekkelig presisjonsnivå. Vi kan ikke ta ansvar for at vår boikott av Israel og okkupasjonsselskaper minner Grøvan om den historiske forfølgelsen av jødene. Rasistiske boikottaksjoner er selvsagt helt uakseptable. Vi har gjentatte ganger presisert at vi tar sterk avstand fra demonisering av Israel og at vi fullt ut anerkjenner Israel som en legitim stat.

Conrad Myrdal spør om pale­stinske ledere anerkjenner jødenes tilknytning til Israel og arbeider for en to-statsløsning. Det er kun de ekstreme elementene i Palestina som ikke gjør det.
Oslo-avtalen som er signert av de sentrale aktørene på palestinsk side, legger opp til en to-statsløsning. Det er derfor avgjørende viktig å støtte moderate politiske krefter på begge sider av konflikten, slik at voldelig ­ekstremisme ikke vinner frem.

Med internasjonal BDS vil ­israelsk og palestinsk freds­bevegelse få tillit til at verdenssamfunnet gir dem ryggdekning for deres ikke-voldelige kamp mot okkupasjonen. MIFFs blinde Israel-lojalitet er derimot en lisse­pasning til ekstremistene som forteller dem at Israel gis blanko-fullmakt til å bryte internasjonal lov så lenge de vil.

Apartheid. Grøvan mener at å velge bort varer bygger opp under hat og fører til isolasjon. Det er som om han ikke har registrert historiens konstruktive erfaringer med boikott. Nelson Mandela oppfordret til boikott av apartheid. Martin Luther King oppfordret til boikott av raseskillet. Mahatma Gandhi oppfordret til boikott av det britiske kolonisystemet i India

Disse viktige rettighetskampene vant fram og de undertrykte fikk sin frihet. Å ikke gjøre noe for å stoppe disse menneskefiendtlige, politiske systemene ville vært det motsatte av kjærlighet. Å velge bort økonomi som styrker Israels evne til fortsatt okkupasjon er en kjærlighetserklæring både til Israel og til Palestina. En nyansert boikottkampanje er derfor neste nødvendige skritt på vei mot rettferdig og bærekraftig fred for både israelere og palestinere.

Øystein ­Magelssen
Generalsekretær. ­Norges KFUK-KFUM
Fredrik Glad-Gjernes
Utenlandssjef. ­KFUK-KFUM Global

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 20. AUGUST 2015

Gå til innlegget

Anerkjennende press på Israel

Publisert nesten 7 år siden

Sogneprest Leif Magne Helgesen har rett: Tida er inne for sterkere virkemidler. Vi må kjenne vår besøkelsestid, støtte fredsbevegelsen på palestinsk og israelsk side og velge bort produkter og selskaper som står for det motsatte av det vi ønsker.

Pause i økonomisk samhandling med Israel gir fredsmuligheter.

Sogneprest Leif Magne Helgesen tar til orde for å bruke sterkere virkemidler for å presse Israel til å avslutte okkupasjonen og gi palestinerne en egen stat. Han viser til at posisjonen til Den norske kirke er å ikke kjøpe varer fra okkupert område, men at tiden nå er moden for å trappe opp boikotten fordi Israel viser liten vilje til å avslutte okkupasjonen. Helgesen, som har mye erfaring som ledsager i Palestina, sier ifølge Vårt Land at boikotten bør få et omfang som ligner den Sør-Afrika ble utsatt for, nemlig politisk, økonomisk og kulturell boikott, men med en åpen dialog om politisk løsning.

KFUK-KFUM Global har gjennom vår «Free Palestine»-kampanje uttrykt at vi ønsker en pause i økonomisk samhandling med Israel og de aktører som støtter okkupasjonen. Vi har ikke tatt til orde for en full boikott, som omfatter brudd i politisk, kulturell og akademisk kontakt. Vi mener at i dagens situasjon er en kraftig bortvelging av varer, tjenester og investeringer som direkte eller indirekte støtter okkupasjonen av Palestina, det riktige virkemiddelet. Vi holder døren åpen for en ytterligere opptrapping, men mener en omfattende pause i økonomisk samhandling nå er det beste.

Vår posisjon skiller seg noe fra den norske stat og Den norske kirke (Dnk). De er begge for en boikott av varer fra okkuperte områder og fra selskaper som medvirker direkte i okkupasjonen. Vi er for en bredere økonomisk boikott av varer fra Israel og fra selskaper som støtter Israels okkupasjon av Palestina. Dagens smale boikott fungerer ikke, blant annet fordi Israel ikke merker varer fra de ulovlige bosettingene. Biskop Atle Sommerfelt hevder at en effektiv boikott av varer fra okkupert område må implementeres før vi prøver sterkere virkemidler. Spørsmålet vårt til Sommerfelt er to-sidig: hva har han og dNK gjort i alle disse årene for å sikre en effektiv implementering av den smale boikotten og hvor lenge skal vi fortsette med en ineffektiv boikott når Israel bare trapper opp okkupasjonen og voldsbruken.

Våre partnere Palestina KFUK, Øst Jerusalem KFUM og deres «Joint Advocacy Initiative – JAI» ber oss oppfordre folk til å støtte dem i deres kall om bredere økonomisk boikott. De gjør en formidabel innsats med å skolere palestinsk ungdom i ikke-voldelig motstand mot okkupasjonen og klarer å gi både formell og uformell utdanning til palestinsk ungdom. Dette gir en viktig motvekt til de mange oppfordringer fra ekstreme grupper om å bli med i den voldelige motstanden. Vi ønsker å gi vår fulle støtte til de ungdommer, kvinner og menn som på både israelsk og palestinsk side har forpliktet seg på en ikke-voldelig kamp for en rettferdig fred.

Vårt Land sier på lederplass at å boikotte et land er å ta fra det legitimiteten. Dette er ikke riktig. En boikott-kampanje kan være mye mer presis enn som så. Boikotten av Sør-Afrika på 80-tallet de-legitimerte ikke landet Sør-Afrika, men apartheid politikken. Boikotten av Frankrike på 90-tallet de-legitimerte ikke Frankrike som land, men politikken som tillot prøvesprenging av kjernevåpen i Stillehavet.  Vår posisjon understreker meget tydelig at vi gir vår fulle anerkjennelse til Israel som nasjon og til de internasjonale rettsdokumentene som legger opp til en to-statsløsning. Israel er et legitimt land. Vi antar at Vårt Land er enig med oss i at okkupasjonen av Palestina er illegitim. Det som skiller oss er at vi mener tiden er moden for at Israels stadig gjentatte brudd på internasjonal lov bør få konsekvenser, mens Vårt Land mener at Israel i praksis skal få nyte godt av fortsatt straffefrihet.

Den linjen som Vårt Land og Den norske kirke forfekter kan skape mer ekstremisme. Om palestinsk ungdom ikke opplever at verden slutter opp om deres ikke-voldelige kamp og gir tilslutning til det fredelige virkemiddelet som pause i økonomisk samhandling er, så vil det være fare for at flere mister ikke-volds motet og lar seg lokke over til leirene som driver med voldelig ekstremisme. Vi må kjenne vår besøkelsestid, støtte fredsbevegelsen på palestinsk og israelsk side og velge bort produkter og selskaper som står for det motsatte av det vi ønsker. Det er ikke et dramatisk virkemiddel.

Det er et virkemiddelet som virker. Vårt Land hevder i sin leder 25.juli det motsatte. Vi er overbevist om at Israel har rasjonelle institusjoner som vil ta kampanjens budskap til etterretning: Avslutt okkupasjonen, så avslutter vi boikotten. Vår kampanje gir Israel et godt insentiv. Etter hvert som den økonomiske pausen i samhandlingen med Israel øker i omfang vil kostnadene med å opprettholde okkupasjonen bli høyere enn inntektene ved å videreføre den. Da vil Israel avslutte denne politikken. Da vil en endelig fredsavtale kunne sikres.  

Virkemiddelet vårt gir også et viktig signal til palestinsk sivilbefolkning: Hold fast på ikke-voldslinjen! Verden våkner nå. Ikke støtt de voldelige ekstremistene.

De signalene som kommer fra Den norske kirke og fra Vårt Land gir så langt ikke mye håp til fredsaktivistene verken på israelsk eller palestinsk side om at ropene deres blir hørt og besvart med konkret handling. Sogneprest Leif Magne Helgesen har rett: Tida er inne for sterkere virkemidler.

 

Øystein Magelssen                                                        Fredrik Glad-Gjernes

Generalsekretær                                                            Utenlandssjef

Norges KFUK-KFUM                                                      KFUK-KFUM Global

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere