Tore Olsen

Alder:
  RSS

Om Tore

Bor i Fredrikstad

Følgere

All eksistens reguleres ved lov. Det finnes ikke noe rom, område eller tilstand som ikke reguleres ved lov. Vi har naturlige lover og åndelige lover, som i sum gir oss handlefrihetens domene.

Når universet ble skapt, ble skapelsen regulert ifølge en lovmessighet som på nøyaktig vis førte frem til et rom, et område og en tilstand som ga oss - mennesket - en mulighet for utvikling. Hele universet fungerer ut fra at noe som eksisterer, kan utvikles stadig mer sofistikert, la oss si verdifull foredling av tilstanden til noe enda mer verdifullt. Et eksempel å nevne er gull, som produseres i eksploderende stjerner i løpet av meget kort tid i slutten av stjernens produktive liv, hvor gullet blir et slags sluttprodukt i en lang foredlende prosess - fra noe "lavere til noe høyere" av verdi.

For oss er gull symbolet på noe edelt og varig. Menneskene har selv forsøkt å lage gull ut av noe mindre verdifullt, men har ikke maktet det. Gull brukes også som symbol på Kristi rene kjærlighet, som vi forstår når vi leser i Johannes åpenbaring 3. kap hvor Gud sier: "så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik"

Så alt gull er egentlig glødet i ild, dvs. renset, slik som det skjedde da det ble laget i stjerne, men også det åndelige gullet, som er edelt og varer evig, er renset i ild og det er så verdifullt at det må kjøpes. Jesu Kristi rene kjærlighet er det sentrale i den hellige skrift, i bibelen, og beskrives slik at om man ikke har denne kjærlighet, dette rensede gullet glødet i ild, så er man ingenting. Derimot så beskrives den tilstanden man befinner seg i og den egenskapen man besitter når man har "kjøpt" dette gullet slik: (1. Korint kap 13)

"1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.  

2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.  

3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.  

4 Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke,  

5 den gjør intet usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde;  

6 den gleder sig ikke over urettferdighet, men gleder sig ved sannhet;  

7 den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.  

8 Kjærligheten faller aldri bort; men hvad enten det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, da skal de ophøre, eller det er kunnskap, da skal den få ende.

9 For vi skjønner stykkevis og taler profetisk stykkevis;

10 men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende.

11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn; men da jeg blev mann, la jeg av det barnslige.

12 For nu ser vi i et speil, i en gåte; men da skal vi se åsyn til åsyn; nu kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er kjent. 

13 Men nu blir de stående disse tre, tro, håp, kjærlighet, og størst blandt dem er kjærligheten."

Her beskrives den mest foredlede tilstanden vi mennesker kan vokse oss inn i - og peker i retning av "gull glødet i ild", som en evig form for rikdom. Men, som åpenbaringen forklarer må denne tilstanden kjøpes, og prisen finner vi i de fire uthevede versene i sitatet.

Disse versene beskriver de karakteregenskapene som kreves for å kunne få denne kjærligheten til evig odel og eie. Odel i form av en guddommelig arveegenskap, og eie i form av å ha betalt prisen gjennom omvendelse. Karakteregenskapene beskriver en person som lever rettferdig og følger Kristus i ett og alt. Et godt tre bærer god frukt, og Kristus bærer god frukt og er derfor den veien, den sannheten og den livsførsel som er selve prisen for å oppfylle den lov som gir evig frihet. Prisen er ikke fysisk gull, men en sjelslig kvalitativ livsførsel.

Den motsatte form for livsførsel fører til det motsatte resultatet, som ikke er foredling av sjelen, men som er et forfall av sjelslige verdier og blir til et dårlig tre som ikke gir god frukt. Symbolsk forklares at dårlige trær hogges ned og kastes i ilden.

Dette høres brutalt ut, og hva har det med oss moderne mennesker å gjøre? Vi kan jo så mye, vet så mye og det er knapt grenser for hva vi kan få til. Men saken er klar, vi kan ikke få til mer enn det handlfrihetens område rommer av muligheter, enten vi velger vekst og utviklings som livsvei eller forfall.

Livet er unngåelig og døden er uunngåelig. Hvordan vi vil leve er opp til oss selv, derfor blir resultatet opp til oss selv. Livet ville ikke hatt vesentlig verdi for oss om ikke resultatet av den kunnskapen vi akkumulerer, relasjonene vi utvikler og karakteregenskapen vi utvikler, blir av evig art - slik som gull glødet i ild. Altså en sjel som renses for slagg i åndelig forstand.

Handlefriheten er gitt oss som et grunnleggende element, slik at vi kan fremskaffe etter eget ønske de mulighetene som er hensikten med vårt liv, dvs. en foredling av noe som var lavere til noe som er høyere. Det høyeste som eksisterer sett fra vår synsvinkel er Gud selv, og Han lever i full frihet til å gjøre som Han selv vil. Det Han vil er å gi oss som åndsvesener vekstmuligheter til å tilegne og beholde samme frihet som ham. Det starter ikke i tvang, som er i mot Guds natur - det starter med frihet. For vår del er det en frihet vi selv forvalter, både som menneskehet i forvaltningen av denne planeten og som enkeltpersoner i forvaltningen av vårt personlige liv.

Så da gjenstår det å se på grensene for dette handlefrihetens område. Hvor langt og opphøyet kan man foredles og hvor lavt og fornedrende kan man forfalle?

Grensene er egentlig ikke satt opp - de kan tøyes til det absolutt ikke kan finnes noe lavere nivå å forfalle til, eller noe høyere nivå å foredles til  - så grensene for domenet gir seg selv. Dette rommet er i prinsipp uendelig inntill forfallet har brukt opp alle form for frihet til å handle. Inntill den absolutte selvvalgte form for fengsel eller tvang hindrer en å falle lenger, eller inntil handlefrihten åpner for skapelse og gjenskapelse i det uendelige. I det uendelige som en funksjon av frihet uten andre grenser enn den lov som opprettholder guddommelig livsførsel i absolutt frihet.

Jeg slutter innlegget her og regner med at flere kommentarer vil kritisere og andre kommentarer bifalle denne forståelsen. Så blir det opp til debatten å utdype temaet videre, sett i forhold til hvorfor Gud tillater ondskap å skje i nærmest ubegerenset grad, likesom Han tillater godhet å skje i ubegrenset grad. Men også hvorfor Han virker å være så mystisk fraværende i sitt eget skaperverk.

Gå til innlegget

Din handlefrihet skal begrenses av TTIP

Publisert nesten 5 år siden

Transatlantic Trade Investment Partnership er pengemaktens overstyring av demokratiet. Forhandlinger foregår i hemmelighet bak lukkede dører, for å hindre folket i å protestere før det er for sent. Vår folkevalgte vil forråde oss!

Når du putter mat i munnen, hvis du ikke er bonde og produserer alt selv, så fortærer du den viktigste commodety/kapital i verdensøkonomien. Den som styrer produksjon og omsetning av mat, styrer også hva du skal putte i munnen og når. Ønsker du å ha makt i verden, så skaff kontroll over hva som holder mennesket i live, og den som ikke lar seg kue - lar du sulte ihjel.

Før i tiden, når man skulle erobre byer, så hindret man folket i byene å få tak i mat. Da går det så langt at mennesket blir kannibaler. Vi gjør alt for å overleve. De som har integritet og ikke vil spise medmennesker - slaktes først, så er det problemet ute av verden. De overlevende gjør hva som helst. Du vet ikke hvilken gruppe du tilhører før du velger mellom å sulte ihjel, eller å overleve. Dette ultimate valget viser hva slags vesener vi er. Dette skjedde også i Jerusalem da Titus ødela byen og tempelet i år 70.

I år 66, etter et jødisk opprør, kom de romerske hærer under Cestius Gallus mot Jerusalem. Josefus forteller at Gallus «ganske plutselig kalte sine menn tilbake. Skjønt han ikke hadde lidd noe tilbakeslag med hensyn til sine planer, brøt han helt ubegripelig opp fra byen». Dette gav de kristne anledning til å flykte fra Jerusalem, noe de også gjorde. Snart kom de romerske hærstyrker tilbake under ledelse av Titus. Denne gangen bygde de en forskansning av spisse pæler, et 7,2 km langt gjerde som gikk rundt hele byen. Etter omkring fem måneders beleiring ble byen fullstendig ødelagt og templet lagt i ruiner. 

Jesus forutsa hva som ville komme til å skje: «De dager skal komme over deg da dine fiender skal bygge en forskansning med spisse pæler omkring deg.» (Lu 19: 41⁠–44) Han sa også: «Når dere ser Jerusalem omringet av hærer som har leiret seg, da . . . må de som er i Judea, begynne å flykte til fjellene.» – Lu 21: 20, 21.

Krigsmakten, pengemakten, ondskapsmakten kan ikke bygge gjerder rundt hver by i Europa og USA, men de kan hindre oss i å spise! Hvilket er årsaken til at Obama kom for å sørge for at britene forblir i EU. Hadde britene gått ut av EU, ville TTIP blitt utsatt - eller forhindret.

(Keiserne holdt makten i Rom med "brød og sirkus", de fikk Pax Romana)

Alle de som sier at ingen av bibelens profetier slår inn - eller har skjedd - må også ha mat. Som vi ser så kom de kristne seg unna - de lyttet til profetiene og handlet deretter. Enten man tror eller ikke tror - så slår profetiene inn! Den kloke lytter og handler deretter, den som tror han er klok, men døv, er egentlig død for profetiene. La oss se hva profetiene sier om hva som skjer når denne verdens herrer styrer hånden, som styrer maten til munnen.

Det er egentlig ikke nødvendig å lese hele profetien for å forstå det som kommer til å skje, så jeg uthever det vesentlig:

Johannes åpenbaring kap 13

"Og jeg så et dyr stige op av havet, som hadde ti horn og syv hoder og på sine horn ti kroner, og på sine hoder bespottelses-navn.  2 Og dyret som jeg så, var likt en leopard, og dets føtter som på en bjørn, og dets munn som en løvemunn; og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor makt.  3 Og jeg så et av dets hoder likesom såret til døden, og dets dødssår blev lægt, og all jorden undret sig og fulgte efter dyret,  4 og de tilbad dragen, fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: Hvem er lik dyret? og hvem kan stride mot det?  5 Og der blev gitt det en munn som talte store og spottende ord, og der blev gitt det makt til å holde på i to og firti måneder.  6 Og det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen.  7 Og der blev gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem, og der blev gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt.  8 Og alle som bor på jorden, skal tilbede det, (bortsett fra) hver den som ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet.  

9 Dersom nogen har øre, han høre! 10 Om nogen fører i fangenskap, han skal i fangenskap; om nogen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro. 11 Og jeg så et annet dyr stige op av jorden, og det hadde to horn likesom et lam, og talte som en drage. 12 Og det bruker det første dyrs hele makt for dets øine, og gjør at jorden og de som bor på den, tilbeder det første dyr, hvis dødssår blev lægt, 13 og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øine. 14 Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øine, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live. 15 Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes.16 Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke (chip) i deres høire hånd eller på deres panne, 17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. 18 Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti. (Noen forstår det som at det egentlig skal være 616 - den som har interesse av det kan søke på nettet.)"

Dette ble skrevet for snaue 2000 år siden. Vi er den generasjon som skal oppleve dette. Flere av oss gripes av panikk, men vår overlevelsestrang hindrer oss i å se klart, så vi lukker våre ører. I forsvar angriper vi og latterliggjør de som advarer, (f.eks meg) - eller vi fortrenger og går på sirkus i stedet. Det er alltid slik, og slik vil det være til oss alle er i ryddet av veien. Bortsett fra hvem? (Svaret på den gåten er ikke de som tilber dyret)

HVORFOR?

Hvorfor denne krigen? Opprøren ble kastet ut av himmelen - og ned på jorden, og den krigen fortsetter her. Disiplene visste hvem den egentlige fienden var: 

Efeserne 6: "1 For øvrig - bli sterke i Herren og i hans veldes kraft! 11 Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep; 12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt. 14 Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje, 15 Og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir, 16 og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler, 17 og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord, 18 idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige..."

Her ser vi hvem vi har kamp mot. Ikke våre medmennesker av kjøtt og blod, men mot de som lar seg styre av ondskapens ånde-hær, som ble kastet ned og farer over jorden for å lyve og bedra. Vi ser også hvordan vi skal kjempe og hvilke våpen vi skal bruke. Vårt sverd er Guds ord. Guds ord er et tveegget sverd, som slår tilbake på oss selv om vi ikke er rettferdige.

Hvem er det som lar seg styre av ondskapen? De som blir gitt makt av "dyret" er de som lar seg styre!

Den gamle dragen/dyret, Lucifer, som ble kastet ut av himmelen og som slåss mot Gud for å ta makten fra ham, fortsetter kampen her. Han bruker de som har kontrollen over vårt viktigste commodety. Det som sørger for at vi overlever, "vårt daglige brød". De som har solgt seg til mammon og bestemmer om du skal spise - eller dø, bruker denne makten til å fange oss!

Hva var stridens eple i himmelen? Vår frie vilje og retten til å bruke den, var stridens eple. Hva er stridens eple på jorden? Vår rett til å velge hvem vi skal la oss styre av, hvordan vi skal la oss styre og hvordan vi skal leve etter vår egen frie vilje.

De som styrer har makten til å ta vår frihet fra oss. Alle kriger har som formål å ta friheten fra mennesket. Det slueste og ondeste vesen søker makt i de mest dulgte, formørkede og hemmelige steder på jorden, hvor de som har solgt sin sjel beveger seg i hemmelighet bak lukkede dører.

Hvordan beskytte oss i og mot denne krigen, som angriper vårt land på alle fronter og på alle snedige måter?

Gå til innlegget

Smuglernettverk bak nesten alle flyktningene

Publisert nesten 5 år siden

Smuglernettverkenes anslåtte inntekt i fjor var på 5-6 milliarder dollar, eller mer enn 41-50 milliarder kroner

Så flyktningene til Europa er et ledd i en global kriminell virksomhet. I Norge omsettes det også for milliarder av kroner for huse flyktninger. Personlig har jeg aldri maktet å la meg lure av at denne migrasjonen er en nødhjelp. Jeg har skjønt fra dag en at det hele er et maskespill med et klart formål, som er å destabilisere verden og Norge er en del av verden.

Hvem er det som betaler for den enkelte flyktning, slik at mafian får sine tiltrengte kroner til mat på bordet? Jeg nevnte i en kommentar at mine barn aldri noensinne ville få samme rettighet i sitt eget land, enn det flyktingene får - aldri! For flyktnigene kommer hit uten noe midler. Vel..... Jeg kjenner til en "flyktning" som kjører rundt i en bil gitt av NAV, og med en bankkonto i utlandet med svært mange nuller etter tallet 4. Han er ikke den eneste.

Hvorfor er det slik? Alt som skjer her i verden har en årsak, og den som ikke ser tvers gjennom maskespillet, men hyler opp i raseri over at grensen ikke er visket ut og ikke skjønner at Norge har begrenset med midler, er for meg hyklere av verste skuffe. Enhver må skjønne at å arbeide for stabilitet i eget land er et personlig ansvar for hver eneste borger. Da må man også forstå sin egen begrensning.

Jeg har ikke i mot å hjelpe trengende, men jeg lar meg ikke lure til å hjelpe trengende for å holde den største kriminelle virksomhet i Europa ved like.

Gå til innlegget

i en fem mil lang løype med blodflekker og legemsdeler liggende strødd etter ham, og Gud flatklemt mellom planetene.

Har i lengre tid ergret meg over sportsjournalistenes lettvinte omgang med brutale begreper som å knuse, gruse, slakte, kverke osv. når noen vinner i en konkurranse. Nå taper Gud også. Han er, ifølge Per Eriksen - sportsjournalist han også(?), "gruset" av en marinbiolog som har bakgrunn som rådgiver for det hvite hus. Siterer:

"Nyheten førte til at Jeff ­Schweitzer, med doktorgrad i marinbiologi og bakgrunn som rådgiver i Det hvite hus, offentliggjorde en blogg på websiden til Huffington Post: «Earth 2.0: Bad News for God.» Ifølge Schweitzer fører oppdagelsen oss et skritt nærmere ideen om at liv er vanlig i universet. Dette hevder han strider mot alt Bibelen lærer, og gir kirken et stort problem.

«Når vi oppdager at liv eksisterer, eller har eksistert, andre steder i vårt solsystem eller på en planet som kretser rundt en annen stjerne i Melkeveien, eller et planetsystem i en annen galakse, vil vi se en enorm aktivitet (fra kirkens side) for å rette ut sirkelen ved hjelp av utrolige logiske rundkast og forvrengte forsøk på rettferdiggjøring. Men ikke kjøp disse uunngåelige historiske rettelsene: livet på andre planeter er fullstendig uforenlig med religiøs tradisjon.»

http://www.vl.no/meninger/spaltist/oppdagelsen-som-gruser-gud-1.389738

Schweitzer henviser til skapelsesberetningen i 1. Mosebok, der han – ved å lese alt bokstavelig – viser at dette ikke lar seg forene med moderne vitenskap på flere områder. Han henviser også til prosessen mot Galileo, der pave Leo VIII «gjorde det helt klart at kirkens forståelse av Guds ord betød at jorda entydig er universets sentrum.»

Nå har nok Schweitzer peiling på hva som beveger seg i havet, men han har ikke peiling på hva som beveger seg innen religioner. Defintivt ikke forstand nok til å forstå skapelsesberetningen i bibelen, hverken bokstavelig eller symbolene som beskrives. Måten han ordlegger seg på er gefundenes fressen for ateistenes stendige kamp med å "gruse" Gud og diskreditere ethvert religiøst budskap om Guds eksistens og som skaper av universet.

Så nå blir vi religiøse fantaster "knust, slaktet, gruset, kverka" av våre egne flere tusenårige dumheter nedskrevet i bibelen - boken som har utgått på dato.

Bibelen og tolkningen av den har tatt livet av Gud, fordi vi har funnet en annen planet - som ligner jorden. Kanskje jeg burde grave meg ned mitt i løypa for å lindre sannhetens brutale kvelertak på min "tro", istedet for bli tryna av triumferende ateister og hengt opp til spott og spe med hvert lem i kroppen og smadret av blodtørstige meningsterrorister i livets kretsløype. Når de nå vinner, fordi vi ikke har "argumenter", så er det vel knapt noen hensikt å kommentere dette innlegget - eller?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere