Tore Olsen

Alder:
  RSS

Om Tore

Bor i Fredrikstad

Følgere

Alt gammel skal byttes ut med et nytt - og man har utbytterne hentet inn langveisfra, ser det ut til. Multikultur som en form for krigføring mot det bestående, en krigføring mot sivile og politiet som garantist for at folket lar seg underkaste.

Vi er advart år ut år inn, men skryter av at i Norge har vi kontrollen. Stastsministeren holdt en glitrende trontale og antydet situasjonen i andre land som svært vanskelig, som vi foreløpig er forskånet for. Integeringsprogammet skal oppgraderes, virker det ikke blir det til slutt hver mann for seg selv.

Hvordan skal vi unngå liknende tilstander her i Norge, for hvis politiet slår til mot eget folk her, som i Frankrike og England, er jeg redd det vil gå veldig, veldig galt! Så hvordan kan vi forberede oss og sørge for bedre løsninger her enn ellers i Europa.

Det er en grunn til at folket stemte nei til EU, det er en enda større grunn til brexit! Se hva som skjer i "flyktningebyen" i Calais.

Resident of Calais speaks. This is the death of civilization.

Gå til innlegget

Bibelen har ført millioner av Guds barn til Kristus. I en periode var ordet dyrt, men nå kan hvem som helst få en bibel, og gjennom den lære om sitt guddommelige opphav. Da er det trist at denne bøkenes bok forstås på så mange måter, at det fører til splid blant Hans barn - oss. Dette skjedde etter frafallet som Paulus advarte mot. Hva gjør Gud med dette - er vi blitt farløse? Nei, urkirken er gjenopprettet og Ordet er tilgjengelig for alle som har øre og som vil lytte, Gud taler igjen til sitt folk.

Jesu Kristi Kirke er ført tilbake til menneskene i sin opprinnelige form, med apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Forat de hellige kunne bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes oppbyggelse, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, forat vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive om av ethvert lærdoms vær ved menneskenes spill, ved kløkt i villfarelsens kunster, men at vi, sannheten tro i kjærlighet, i alle måter skal vokse opp til ham som er hodet, Kristus,

Følgende er Herrens ord til verden i dag, et forkortet utdrag av forordet i boken Lære & Pakter, som er klar og tydelig slik at det ikke kan misforstås uten ved vantro, i disse siste dager:

"Hør, O min kirkes folk, sier røsten til han som bor i det høye og hvis øyne hviler på alle mennesker. Ja, sannelig sier jeg: Hør, O folk i det fjerne og dere som er på øyene i havet, lytt alle sammen. For sannelig, Herrens røst er til alle mennesker, og det er ingen som skal unnslippe, og det er intet øye som ikke skal se, ei heller øre som ikke skal høre, ei heller hjerte som ikke skal gjennomtrenges. Og advarselsrøsten skal lyde til alle mennesker ved mine disiplers munn, disipler jeg har utvalgt i disse siste dager. Og de skal gå ut, og ingen skal hindre dem, for jeg, Herren, har befalt dem.

Se, dette er min myndighet, og mine tjeneres myndighet, og mitt forord til boken med mine bud som jeg har gitt dem for å utgi til dere — O jordens innbyggere. Og sannelig sier jeg dere at de som går frem og bærer dette budskap til jordens innbyggere, de er gitt makt til å besegle både på jorden og i himmelen, inntil den dag da Herren skal komme for å lønne hvert menneske etter dets gjerninger, og måle hvert menneske med det mål det har målt sine medmennesker.

Og Herrens arm skal åpenbares, og dagen kommer da de som ikke vil høre Herrens røst, ei heller hans tjeneres røst, ei heller gir akt på profetenes og apostlenes ord, skal bli avskåret fra folket. For de har forvillet seg fra mine ordinanser og har brutt min evige pakt — de søker ikke Herren for å grunnfeste hans rettferdighet, men hvert menneske går sin egen vei og etter sin egen guds bilde — et bilde som er i verdens lignelse, og hvis vesen er en avgud som blir gammel og skal forgå i Babylon, ja, Babylon den store som skal falle.

Alt dette for at det kunne bli oppfylt som var skrevet av profetene. Det som er svakt i verden skal komme frem og bryte ned de mektige og sterke for at mennesket ikke skulle gi råd til sine medmennesker ei heller sette sin lit til kjøds arm, men for at hvert menneske kunne tale i Gud Herrens, ja, i verdens Frelsers navn, for at tro også kunne tilta på jorden, for at min evige pakt kunne bli opprettet. For at fylden av mitt evangelium kunne bli forkynt av de svake og enfoldige til jordens ender og for konger og regenter.

Se, jeg er Gud og har talt det. Disse bud er av meg, og de ble gitt til mine tjenere i deres skrøpelighet etter deres talemåte så de kunne forstå det. Og i den grad de begikk feil, kunne det bli gjort kjent, og i den grad de søkte visdom, kunne de bli undervist, og i den grad de syndet, kunne de bli refset så de kunne omvende seg, og i den grad de var ydmyke, kunne de bli sterke og bli velsignet fra det høye og motta kunnskap fra tid til annen.

Og de som ble gitt disse bud, kunne også få kraft til å legge denne kirkes grunnvoll og bringe den frem, ut av mulm og ut av mørke — den eneste sanne og levende kirke på hele jordens overflate som jeg, Herren, har velbehag i, idet jeg taler til kirken som et hele, og ikke til noen enkeltperson — for jeg, Herren, kan ikke se på synd og på noen som helst måte samtykke i den. Ikke desto mindre skal den som omvender seg og følger Herrens bud, bli tilgitt. Og den som ikke omvender seg, skal til og med bli fratatt det lys han har mottatt, for min Ånd skal ikke alltid streve med mennesket, sier Hærskarenes Herre.

Og videre, sannelig sier jeg dere, O jordens innbyggere: Jeg, Herren, er villig til å gjøre dette kjent for alt kjød, for jeg gjør ikke forskjell på folk og vil at alle mennesker skal vite at dagen kommer hastig — timen er ikke ennå, men er nær for hånden — da fred skal bli borttatt fra jorden, og djevelen skal ha makt over sitt eget herredømme. Og likeledes skal Herren også ha makt over sine hellige, og skal regjere i deres midte og skal komme ned med dom over Idumea, eller verden.


Ransak disse bud, for de er sanne og troverdige, og profetiene og løftene som er i dem, skal alle bli oppfylt.


Det jeg, Herren, har talt, har jeg talt, og jeg unnskylder meg ikke, og selv om himlene og jorden forgår, skal mitt ord ikke forgå, men alt skal bli oppfylt, enten ved min egen røst eller ved mine tjeneres røst, det være det samme. For se, og gi akt, Herren er Gud, og Ånden bærer vitnesbyrd, og vitnesbyrdet er sant, og sannheten består evindelig og alltid. Amen."

Alle seriøse spørsmål blir besvart og debattert. Tar debatten en destruktiv retning, ser jeg ikke grunn til å følge en slik linje. Jeg bruker Herrens ord i Kirkens skrifter, og om nødvendig, også uttalelser fra profeter og apostler i vår tid. Slik kan de som ønsker det får vite teorien Gud bygger sin kirke på, Kristi rene lære og de prinsipper den utøves ved.

Lære & Pakter 97: 13 ....... alle som er kalt til å arbeide i kirkens tjeneste i alle sine forskjellige kall og embeder,

14 (så de) kan bli fullkommengjort til å forstå sin tjenestegjerning i teori, i prinsipp og i lære, i alle ting som hører til Guds rike på jorden — og dette rikes nøkler er overdratt til dere.

 

Gå til innlegget

Vi ser nå resultatene av marxist/leninistisk "ideologic subversjon" i vesten, spesielt i America, som er en "legitim" form for hjernevask om frihet og likhet, kommunismens begragerske sosialisme.Det har skjedd også i vårt land. De som ble påvirket og påvirkes og faller for ideologien blir nyttige idioter for det mest maktkorrupte og kyniske SYSTEM mennesket har hentet ut av sin lefling med ondskapens krefter.

Feminists and other leftists are useful idiots who serve only to destabilise the society. When the goal is reached, they will be "lined up against the wall".

1984 interview with a former KGB agent and Soviet diplomat, Yuri Bezmenov.

https://www.youtube.com/watch?v=vLqHv0xgOlc

Dette intervijuet skjedde for 30 år siden, og henviser til blant annet det som skjedde på 60 tallet i USA, og som vi nå kaller for "68"erne her i landet med marxister og leninister som etterhvert satt, og sitter, i politiske stillinger - men mest av alt i pressen og byråkratiet.

I denne videon får vi en innsikt i hvorfor disse er så ovebeviste i sin filosofi, og samtidig agressive i sitt "arbeide" for å destabilisere vesten, for vår del Norge. De er absolutt overbeviste om at de gjør det rette, er de rette og de MÅ fortsette med legge landet åpent for totalitære krefter.

Når disse har gjort sitt, destabilisert - og så oppdager at de har forrådt både seg selv og sitt land, snur de og blir de bitreste fiender av systemet. Da er de ikke lenger nyttige og blir "feid av banen" - er kynismen i globalist prosjektet.

Men skaden har skjedd og effekten er slik det profeteres om i bibelen. Vi lukker gjerne øynene for dette uvesen - spesielt de som er absolutt overbevist makter ikke å se sannheten i hvitøyet, men når de gjør det - hvis noen av dem våkner av sin idologiske drøm, blir det til et mareritt for dem.

For vi som ser det er det et mareritt i leve i. Det er ille å bivåne en slik stupiditet satt i system av oss selv, mennesket, og hvordan noen kan være så onde at de ønsker oss og seg selv et helvete på jord.

Globalismen i anmarsj.

Gå til innlegget

Melanie Phillips, journalist med lang erfaring, orienterer om hvordan media manipulerer sannhet, såkalt sannhet, og på det viset desorienterer samfunnet om hvordan virkeligheten egentlig er. Det som skjer i vår tid fører oss alle nærmere alvorlige konfrontasjoner i eget samfunn, med store konsekvenser for oss selv, familie og etterslekt.

 

https://www.youtube.com/watch?v=te01MtCJP0w

Dette er en lang video, men den er grundig, avbalansert og ikke propaganda for en ensidig synsvinkel, men fokusering på og mot fakta. Phillips gir oss et innblikk i hvordan profesjonelle mediaoperatører nærmest er fanget i et system av propaganda, som gir skjeve og ofte direkte usanne bilder/opplysninger videre til oss. At det likevel er mulig å finne noe sannhet der ute, men at man må være seg bevisst og på vakt. Vi selv må være nærmest profesjonelle i hvordan vi henter inn fakta - ufordreiet og sanne, slik at vår egen opinionsdanning står på et solid grunnlag.

Det er mye som beveger seg i undergrunnen i det europeiske samfunnet, som ikke kommer tydelig frem og som den politiske etablissementet søker å undertrykke. Phillips peker også på det, og det har vært mitt eget motiv i disse årene, å advare mot at for mye trykk vil før eller siden gi et mottrykk. Phillips ser på dette som svært alvorlig: "It won't bee pretty!" sier hun.

Å temme den pågående kulturkrigen som uttrykker seg med ekstrem grusomhet i England, krever av oss her i landet en våkenhet og mer seriøs tilnærming enn vist hittil, for at vi skal slippe slik tilstander her. Jeg håper vi får en debatt rundt dette som er edru og seriøs, og uten de moderne skjellsordene som florerer så som rasist, islamofob, konspirasjonsteorist og andre unevnelige beskyldninger osv. 

Vi debatterer altså hvordan media lurer oss og også hvordan media selv blir lurt, og hvilken konsekvenser dette til syvende og sist får for oss selv, familie og etterslekt her i Norge. Hvordan kan vi bygge landet på et sunt og sant fundament?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere