Tor Egil Hansen

Alder:
  RSS

Om Tor Egil

Følgere

Koranen har lært meg at Jesus er Gud!

Publisert over 5 år siden

Hvis dette er riktig, kan Koranen umulig komme fra en sann Gud, siden den også har vers som helt klart strider mot en slik forståelse.

 

I dette innlegget ser jeg på muligheten for at Jesus kan være Gud(Allah), med støtte i Koranen! (Jeg støtter meg også litt på Bibelen, siden Koranen gjør det samme.)
Planen var å gjøre innlegget kort og konsist. Det har nok dessverre blitt alt for langt og noen ganger muligens for komplisert. Temaet er nok ekstremt provoserende for de fleste muslimer, men jeg har tross alt bare tolket enkelte vers om Jesus og Allah, mest mulig logisk, etter min mening.
Koranen inneholder utrolig nok vers som etter min oppfatning støtter en slik teori.
Koranen er, som alle muslimer vet, svært tydelig i mange vers på at Jesus var en budbærer/profet og ikke Guds sønn, ikke én av tre på linje med Gud, som det står. Jesus var rett og slett en vanlig profet, ekstra velsignet av Gud, men bare et vanlig menneske. Dette er hva enhver muslim vil si og tro Koranen forkynner om Jesus.
Samtidig finnes det vers som peker på at Jesus skiller seg ut som mer enn en vanlig profet, som nevnt. Det finnes til og med vers som gir motstridende beskrivelser i samme vers. Hvordan er det mulig? Er oversettelsen fra arabisk mangelfull? Jeg vil anta mange påstår det. Kan Koranen inneholde motsigelser? Ingen muslimer vil akseptere det. De vil derfor være nødt til å forholde seg til vers som i det minste peker på tydelige likhetstrekk mellom Jesus og deres beskrivelser av Allah, forutsatt at oversettelsen fra arabisk er brukbar. Men jeg har funnet støtte for denne teorien fra en som kan arabisk(ellers ville jeg nok vært litt forsiktig med å legge ut dette innlegget).
Dersom min forståelse av Koranen «holder vann», på dette feltet, vil det være bevis for at denne «hellige» boken inneholder motstridende vers om Jesus. Det vil i så fall være en «brannfakkel» som i beste fall bør påvirke muslimer til å innse at en sann Gud umulig kan være opphavet til Koranen. Bibelen vil da være eneste fornuftige valg, for de som fortsatt tror på en Gud.
Hvordan har slike motstridende vers oppstått? Er det mulig den sanne Gud har påvirket Koranens innhold, med enkelte sannhetsord om Jesus og at disse ligger så skjult for muslimer, at de enda ikke har oppdaget dem? Siden jeg ikke tror Koranens Gud(Allah) er den sanne Gud, anser jeg dette som en reell mulighet.
Det høres sikkert usannsynlig ut, men er det mulig? Samtidig tenker jeg at det er utrolig at ingen muslimer, så vidt jeg vet, har tolket Koranens vers, slik jeg tolker dem.
Hvorfor slike vers enda ikke er oppdaget av muslimer, kan være en av Guds langsiktige planer.(ikke vet jeg) Mange vil sikkert hevde at det er svært usannsynlig at jeg skal ha klart å se Koranvers, på en annen måte, enn verdens muslimer. Her vil jeg bare si at jeg er ikke alene om en slik forståelse. Dessuten kunne jeg argumentert side opp og side ned for at en utenforstående kritisk tenkende person, lettere ser på Koranens faktiske innhold, med et våkent «blikk», enn den jevne muslim som ofte er mest opptatt av å pugge versene, enn å se hva de faktisk handler om. Så til saken.

 

Her er en oversikt over 3 punkter jeg vil ta for meg.

- 1. Jeg er naturligvis klar over at muslimer er opplært til å tro at Bibelen har blitt endret på av f.eks jødene, men vil likevel starte med å se om enkelte av Allahs 99 navn, samsvarer med noen av titlene på Jesus i Bibelen.
(Det er forøvrig underlig at jødene, som ikke tror Jesus var Messias, i så fall ikke har endret på Bibelens budskap, slik at det samsvarer med deres tro. Er det realistisk at jøder eller andre, skal ha endret på Bibelens budskap, til å bli et budskap de selv ikke trodde på, for å lure millioner av kristne? Ikke særlig troverdig.
Her vil jeg også nevne at hvis Jesus og hans disipler hadde samme tro som Koranen forkynner, dvs var muslimer, slik muslimer tror, er det vel nærliggende å tenke seg at det fortsatt ville eksistert evangelier, skrifter, som kunne bekreftet dette, eller at man historisk sett i det minste hadde hørt om dette? Så vidt jeg vet, har kristne til alle tider trodd at Jesus ble korsfestet. Det alene er en motsigelse av hva Koranen lærer.)

- 2.Videre vil jeg se på hva Koranen faktisk sier om Jesus. Her kommer jeg også til å støtte meg litt på Hadith.(Islamske fortellinger om Jesus, utenfor Koranen)
- 3.Til slutt kommer jeg med argumenter for at muslimer bør ha Jesus som rollemodell fremfor Muhammed, basert på deres egne tekster.

Her er først noen vers fra Koranen som understreker at kristne og jøder kan benytte egne skrifter, og ikke et ord om at Bibelen er blitt endret på.

- Surah 5:68 “
Say, "O People of the Scripture, you are [standing] on nothing until you uphold [the law of] the Torah, the Gospel, and what has been revealed to you from your Lord."

Flere vers sier noe tilsvarende:
- Surah 6:115 «And the word of your Lord has been fulfilled in truth and in justice. None can alter His words, and He is the Hearing, the Knowing.»
Ingen kan endre Guds ord.

- Surah 10:94 «So if you are in doubt, [O Muhammad], about that which We have revealed to you, then ask those who have been reading the Scripture before you. The truth has certainly come to you from your Lord, so never be among the doubters.»
Her får Muhammed klar beskjed om at han må spørre kristne eller jøder, dersom det er noe han lurer på i Koranens skrifter. Lite tyder på at han gjorde det, siden det finnes en rekke motsigelser mellom Bibelen og Koranens innhold. Muslimer som sier at Bibelen er ødelagt(endret på), finner ikke støtte for en slik påstand i Koranen. Vi må også huske på at den eldste Koranen er datert til rundt år 710. Hvis Bibelens ord hadde blitt dramatisk endret etter den tid, ville vi avslørt dette, ved å sjekke opp mot originalmanusene.

Konklusjonen her må bli at kristne og jøder med god samvittighet kan forholde seg til sine skrifter, med støtte av Koranen.

Så til mine argumenter(Jeg har valgt å ikke benytte min Norske Koran, men forholder meg til den engelske oversettelsen av Allahs navn, som skal være riktigere oversatt)

 

Punkt 1: Allah´s navn(et lite utvalg) som også brukes på Jesus, i Bibelen:

 

 • Al Ba'ith :The Raiser of the Dead
  Bibelen, John 11:25 : Jesus said to her, "
  I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die.

 • Al Malik: The King, The Sovereign
  Bibelen, Revelation 17:14: They will wage war against the Lamb, but the Lamb will triumph over them because he is Lord of lords and
  King of kings - and with him will be his called, chosen and faithful followers.”

 • Al Haqq: The Truth, the Real
  Bibelen, John 14:6-8 Jesus answered, “I am the way and
  the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know him and have seen him.”

 • Al Awwal: The First & Al Aakhir: The Last
  Bibelen, Revelation 22:12-16 “Look, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. I am the Alpha and the Omega, the
  First and the Last, the Beginning and the End.

  Blessed are those who wash their robes, that they may have the right to the tree of life and may go through the gates into the city. Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters and everyone who loves and practices falsehood.I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star.”

 • An Nur : The Light
  Bibelen, John 8:12 When Jesus spoke again to the people, he said, “I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.”

 • Al Hayy: The Ever Living
  Bibelen, Hebrews 7:24-25
  : but because Jesus lives forever, he has a permanent priesthood. Therefore he is able to save completelyc those who come to God through him, because he always lives to intercede for them.

 • Al-Ghaffar: The Forgiving
  Bibelen, Luke 7:48 Then Jesus said to her, "Your sins are forgiven."
  Luke 5:24 But so that you may know that the Son of Man has authority on the earth to forgive sins. . ." He said to the paralytic, "I tell you, get up, pick up your mat, and go home."
  Matthew 9:2 Just then, some men brought to Him a paralytic lying on a mat. When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, "Take courage, son; your sins are forgiven."

  Forbløffende mange like titler, ikke sant!

Punkt 2: Hva sier Koranen om Jesus:
(Her har jeg benyttet quran.com, på engelsk, da min norske oversettelse visstnok har noen svakheter)


- 19:19
He said, "I am only the messenger of your Lord to give you [news of] a pure boy(Holy Son)."
Muhammed beskrives ikke som «Holy/Pure» i Koranen.
Legg også merke til at et av Allahs navn er Al-Quddus som betyr The Pure One!
Jesus er den eneste(også i Koranen) som bare har mor og ikke en far.
Fra Hadith: Muhammed sier at Jesus ikke ble berørt av Satan da han ble født:
- Narrated Abu Huraira:The Prophet (
) said, "When any human being is born. Satan touches him at both sides of the body with his two fingers, except Jesus, the son of Mary, whom Satan tried to touch but failed, for he touched the placenta-cover instead."
Bare dette, skiller Jesus fra alle de andre profetene, Muhammed inkludert.

- 19:33 And peace is on me the day I was born and the day I will die and the day I am raised alive."
Jesus uttaler disse ordene, som er en motsigelse av verset om at Jesus ikke døde, men ble reddet av Allah(Qur´an 4:157 «And they did not kill him, nor did they crucify him; but [another] was made to resemble him to them.»). Slik jeg forstår dette verset, sier Jesus at han kommer til å dø og at han en annen dag kommer til å stå opp fra de døde. En profet som Jesus ville vel ikke snakke usant?
Dette stemmer i så fall bedre med Bibelen. For å være ekstra velvillig i forhold til Islam, kan man sikkert tolke dette til å gjelde Jesu død, etter at han har returnert for å støtte Mahdi(Islams frelser). Jesus skal visstnok da leve litt over førti år før han dør, men jeg kan ikke huske å ha lest noe om at han deretter skal gjenoppstå(?).

- 4:171 The Messiah, Jesus, the son of Mary, was but a messenger of Allah and His word which He bestowed on Mary(Maryam), and a spirit proceeding from Him.
Et av navnene på Allah, Al Haqq
betyr sannheten(truth).
Sannheten består av Guds ord(His word).
Hvis dette stemmer, er Jesus(his word) =Allah(Al Haqq).
Hvis ikke, blir det også et problem i forhold til Koranen som er streng på at Gud ikke har noen ved sin side! Et annet poeng her er at Guds ord(His word) eksisterte før Allah sendte det(Jesus) til Maria i form av et foster. Dette minner om Bibelens ord i John 1:14 «Ordet ble menneske».
Jesus er Guds ord, men er samtidig en ånd(spirit) som utgikk fra Gud, også ifølge dette verset. Med andre ord, Gud sender en «bit» av seg selv - en ånd med samme egenskaper som seg selv, som «plantes» i Maria. Hvis man tror på én Gud som er allmektig, kan Gud, hvis han ønsker, dele seg selv og skape seg selv som et rent menneske(Jesus), mens «hoveddelen» av Gud, fortsatt er i Himmelen. For å finne ut hvorfor Gud ville gjøre noe slikt, må man gå til Bibelen.

Jesus beskrives som en ånd fra Gud(Allah). Var Adam en ånd fra Gud? Ifølge Koranen er Adam en ånd skapt av Gud, mens Jesus er en ånd som utspringer/kommer (a spirit proceeding from Him. Proceede kan bety: to come forth from a source)fra Gud. Jesus ble altså ikke skapt, men eksisterte som ånd før han ble menneske, og levde som et menneske uten å synde. Siden Koranen er klar på at Gud er alene, og Jesus kom fra Gud, må Jesus og Gud ha samme opphav, være ett. Andre tolkninger vil stride mot Koranen og Bibelen også naturligvis.
Kan en vanlig profet eller et godt menneske leve uten å synde? Jesus gir svar på dette i Lukas 18:19 «Hvorfor kaller du meg god? Bare én er god – det er Gud»(Jesus sier her indirekte at han er Gud, eller han sier at han ikke er god...) Det finnes dessuten en rekke vers i Bibelen som peker mot at Jesus er Gud, som menneske.
Jesus er den eneste av profetene som kom fra himmelen, fra/av Gud, og levde som et menneske. Men samtidig med muligheten til å gjøre mirakler som bare Gud selv kan, som å skape liv, også ifølge Koranen. Se verset nedenfor.

- 3:49 And [make him] a messenger to the Children of Israel, [who will say], 'Indeed I have come to you with a sign from your Lord in that I design for you from clay [that which is] like the form of a bird, then I breathe into it and it becomes a bird by permission of Allah .
Dette verset er ekstremt viktig! Jesus fikk tillatelse av Allah til å skape en fugl. Poenget her er at Jesus faktisk skapte en fugl, på samme måte som Gud skapte Adam! Hvem andre enn én som er Gud som menneske, kan skape liv? Hvis andre enn Gud kan skape liv, med Guds tillatelse, da er i så fall Gud ikke nødvendigvis skaperen av alt. Jesus sier også, og dette er viktig, at det miraklet han her utfører er et tegn fra den Gud som Israels Barn tror på(your Lord)! Siden jødene aldri har vært, eller er muslimer, kommer dette tegnet(slik jeg forstår det) fra Israels Gud, Bibelens Gud.(ganske snedig, ikke sant?)
Det at Allah godtar miraklet, er nok bare for å gi muslimer inntrykk av at det er Allah som utfører miraklet. Ifølge Koranen er Allah den som skaper. Et av hans navn er Al Khaaliq, som betyr Skaperen og er den eneste som kan skape liv. Her kommer tre vers som understreker dette:

- 16:17 Then is He who creates like one who does not create? So will you not be reminded?
Her må det legges til at et av Allahs andre navn er Al-Mumit som betyr «The giver of life»
Jesus skapte liv. Den som gir liv er Allah. Allah, slik jeg forstår det, må være Jesus. For å si det litt mer kompleks. Jesus og Gud er ett og kan skilles fysisk, hvis Gud vil. Hvis det er feil, har jeg i så fall blitt villedet av Allah i Koranen. Hvis det er riktig, er Allah en falsk Gud som gir motstridende informasjoner om hva Jesus er og var. Uansett oppstår et dårlig bilde av Allah, som skal være en sann Gud.

- 16:20 And those they invoke other than Allah create nothing, and they [themselves] are created.
Dette verset understreker at det er bare Allah/Gud som kan skape. Jesus skapte en fugl. Hvem er Jesus? Saken burde nå være klar...

- 22:73 Indeed, those you invoke besides Allah will never create [as much as] a fly, even if they gathered together for that purpose.
Enda et vers som understreker at bare Allah kan skape levende liv. Dïsse tre versene er derfor en motsigelse av 3:49 hvor man ser at Jesus skapte en fugl. Hvis dette ikke er en motsigelse, må man akseptere at Allah er Jesus. Hvis Jesus ikke er Allah, oppstår også en motsigelse, siden Jesus gjorde noe Koranen sier at bare Allah kan gjøre.
Verset er rettet mot kristne som forholder seg til(og ber til) Jesus. Verset sier at Jesus aldri kan skape noe som helst. Jesus skapte en fugl. Koranen motsier seg selv.

Videre fortsetter dette verset slik: And I(Jesus) cure the blind and the leper, and I give life to the dead - by permission of Allah . And I inform you of what you eat and what you store in your houses.
Her vil jeg igjen minne om et av Allahs navn:
Al Ba'ith :The Raiser of the Dead
Siste del er en motsigelse av hva Jesus sier om mat i Bibelen.
Han sier i Matteus 15:11 Det som kommer inn i munnen, gjør ikke et menneske urent, men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent.

Punkt 3: Bør muslimer følge Jesus eller Muhammed?
Om Jesus:
Hvem skal fullføre Guds oppdrag ifølge Koranen?
- 43:61 And Jesus shall be a Sign(for the coming of) the Hour(of judgement): therefore have no doubt about the (Hour), but follow ye Me: this is a Straight Way.

Jesus er fremdeles i live(i himmelen) og skal returnere i forbindelse med dommens dag. Jesus lever(som ånd), kan skape liv, kan helbrede, har makt over døden, lever evig(som en ånd men skal ifølge Koranen dø, som er enda en selvmotsigelse, neste gang han kommer til jorden, etter ca 40 år) og skal dømme alle på dommens dag(se hadith nedenfor). Dette understrekes av Jesus selv også i Bibelen, når han uttaler i Johannes 14:6-7: Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham
En hadith forklarer hvilken rolle Jesus kommer til å ha når han kommer tilbake, til dommen(coming of the Hour). Du kan se en som snakker om dette i denne videoen på youtube: «Proof That Jesus Is God In The Qur´an(part 3)»(ca 6min ut i videoen)

Han vil bli «a just ruler and a fair judge». Kan et menneske eller en profet være helt rettferdig? Nei, bare Gud kan være det.
Et av Allahs navn er Al´Adl som betyr; Den helt rettferdige. (eneste mulige alternative forståelse må være at Allah styrer «helt rettferdig» gjennom Jesus, men da er det jo ikke Jesus som styrer rettferdig, slik denne hadith forteller.)
Jesus skal styre verden, rettferdig. (Kongenes konge, som Bibelen sier). Videre står det her at han også skal være «judge»(dommer). Skal ikke Gud være dommer på dommens dag? al-Hakam(et av Allahs navn) betyr «the Judge». Hvem andre enn Gud, kan Jesus være? Ifølge Koranen har ikke Gud noen hjelpere ved sin side. Gud er dommeren. Derfor må Jesus og Gud være samme ånd.

Oppsummering av hvorfor Jesus er mer enn en profet:
- Beskrivelser av Allah(i Koranen), ved navn, stemmer overens med beskrivelser av Jesus.(i Bibelen)
- Jesus beskrives som ren(i Koranen). Allah kalles Den rene(The Pure One, i Koranen).
- Satan berørte ikke Jesus da Jesus ble født(fra hadith).
- Jesus beskrives som Guds ord(i Koranen).
- Jesus beskrives som en ånd utgått fra Gud(i Koranen).
- Jesus er den eneste som ikke har en jordisk far (fra Koranen)
- Jesus skapte en fugl, vekket døde til live, som bare Allah kan(fra Koranen)
- Jesus kommer tilbake og skal styre rettferdig, dømme levende og døde(ifølge en hadith). Var ikke dette Allahs oppgave?

Om Muhammed:
- Ble ikke født av en ren mor.(begge hans foreldre var vantro)
- Er ikke beskrevet som ren eller hellig i Koranen.
- Utsprang ikke fra Gud/Allah, men ble født som et vanlig menneske.
- Ble aldri kalt en ånd(spirit) i Koranen.
- Snakket ikke som spedbarn.
- Ble ikke definert som Guds ord(His word)
- Utførte ingen mirakler eller helbredelser.
- Hans navn finnes ikke på noen skrifter før år 691.(det samme gjelder ordene Islam og muslim)
- Kommer ikke til å ha noen funksjon på dommens dag.
- Ble ikke reddet av Gud/Allah, men døde etter å ha blitt forgiftet av en jødisk kvinne som fikk tilberede hans mat.(ifølge en hadith)
Muhammed døde to år etter forgiftningen og
sa mot slutten at han hadde store smerter i pulsåren og at det føltes som om giften hadde kuttet pulsåren(Sahih al-Bukari 4428). Det var derfor Allahs vilje at Muhammed skulle dø på denne måten og ifølge Koranen har Muhammed "...grepet ord om Oss ut av luften" 69:44(44-46).
Dersom denne hadith er troverdig, innrømmer Koranen at Muhammed diktet opp vers som nå finnes i Koranen! Litt av en profet...
- Listen her er sikkert lang nok, slik at ytterligere svartmaling burde være overflødig. Men det er jo fristende å nevne (som man kan lese om i hadith), hans barne-brud på 6 år, ekteskap med tidligere kone til sin adopterte sønn, hans 9(eller flere)koner på tross av Koranens aksept for opptil 4, aksept av tortur, sex med slaver, landveisrøveri, drap på hundrevis av jøder m.m. Da hjelper det lite at han oppførte seg bra de første årene som «profet», om så bare enkelte av de bevarte negative historiene er sanne.
(Vi skal være takknemlige for at brorparten av verdens muslimer forholder seg til hans første år...)

Valget mellom Jesus og Muhammed som rollemodell bør være enkelt!

  

Gå til innlegget

Jeg kom over en blogg idag som alle bør lese. Den handler om hvordan Islam preger vårt samfunn mer og mer. Er skrevet av ei modig dame som kommer fra et muslimsk land og som muligens ser tendenser som mange "naive" nordmenn ikke ser så lett. Hvordan ser Norge ut om 20-30 år? En skremmende tanke...
 
Den er skrevet av Lily Bandehy.
Her er litt info om denne bloggeren:

Lily Bandehy

Utdannet lærer og psykiatrisk sykepleier, i tillegg til å være forfatter og skribent. Jeg holder kurs og veiledning i mentale helse for flyktninger, og har skrevet selvbiografien "Jeg kom fra Iran", romanen "En slette av valmuer» og boka "Smaksrike Minner fra Persia". Min politiske aktivitet mot shariaregimet i Persia førte til at jeg måtte rømme landet, og i 1988 kom jeg til Norge som politisk flyktning sammen med mine barn. Jeg savner mitt land med de trange gatene, basaren, duften av sjasmin og roser, og poesien. Jeg elsker Norge med fosser, fjell og den paradisaktige naturen, og friheten. Friheten som kvinne, som et individ.

Og her starter bloggen:

Jeg tenker mye på tiden rundt 1988 da jeg kom til Norge og fikk oppholdstillatelse og flyttet til Oslo. I begynnelsen hadde jeg ikke noen jobb eller studie. Da begynte jeg med selvstudie av det norske samfunnet. Jeg hadde min yngste sønn i barnevogna og vi kjørte trikk og buss, satte oss på benker i ulike parker, lange turer i Karl Johans gate og andre steder. Der lærte jeg om folket og deres samvær. Folket var ofte beskjedne, men høflig, stille og rolig. Alt var tegn at jeg hadde kommet til Europa. Ingen skjeggete menn, ingen burkaer, noen få hijaber og på offentlige steder som sykehus, politi, sosialkontorer og arbeidskontoret var det ikke en eneste hijab. Ingen høy lyd. jeg låste ikke inngangsdøra, ingen koran høytlesning, ingen snakket om halalkjøtt.

På alle restauranter hvor som helst var jeg velkommen, og seint på kvelden kunne jeg løpe rundt Østensjøvann. Alt var ro og trygghet. Jeg visste ikke om hvem som var muslimer eller vantro, jøde eller kristne, buddist eller ateist. Folk var folk. Noen kulturelle trekk kom frem i påkledningen. Barn var barn i sin helhet med hår og barneklær. Dyr var dyr, gris og lam var bare dyr. Jeg var langt borte fra det som jeg hadde rømt fra, fra religionen min. Jeg var trygg, jeg var i Europa, alt var bevis på det.

Men det skjedde noe under, uten å lage det minste ringe på overflaten, men i 2006 kom bølgen, og viste hvor kraftig og skremmende den var. For første gang viste den muskler. Første maktdemonstrasjonen. Og vi bøyd oss for bølgen, vi bøyde oss for makten. Vi unnskylte oss for dem, vi ga alt som de ville ha, penger og sensur. Da sviktet vi ytringsfriheten for første gang. Og i dag hvor er vi?

Er vi i Europa? Hva har skjedde med oss? Hvorfor jeg som kvinne har mistet de muligheten som jeg hadde i 1988? Hvorfor de lille grisene er borte fra barneavdelingen? Hvorfor antall hijabkledde har økt i mange bydeler i Oslo slik at hver gang jeg er ute, føler at jeg er i Iran? hvorfor torde ikke min venninne levere en klage til politiet, fordi politiet ( kontor damen) ikke hadde den offentlige uniformen på seg, men en religiøs uniform. Hvorfor har vi blitt så utrygge, hvorfor må jeg gå av bussen fordi to svarte telt kommer inn og jeg kan ikke se at de er kvinner eller menn, har de bare veska si eller et gevær under sine telt?  

Og mest av alt synes jeg synd på de små jentene i hijab som sitter samme med sin mor mens pappa og bror nyter badning på stranda. Jeg synes synd på de små jentene som ikke kan være barn samme med andre barn, spise samme mat, leke samme lek og dra på samme bursdager, være på samme klassetur eller sommerleir. Jeg synes det er synd på de barna som mister barndommen sin fordi de er født muslimer. Det er vår skyld. De barna er ofre for vår snillisme og naivitet.   En tur i Oslos gater, Grorud, Stovner, Tveita, Tøyen, skoler, sykehusene, aviser, tv skjermer og mye annet er dominert av hijab og skjegg. Hva vi ser er religiøsitet og ikke kultur. Hvordan klarte de å dominere majoriteten?

De kom her fordi de hadde det vanskelig i sitt land, og her har de fått alle muligheter. De kan jobbe, studere, drive sine interesser og leve langt fra krig og elendighet. Hvorfor prøver denne gjesten som ble vel tatt imot, å drive huseieren ned i kjelleren og ut av huset. Fordi mange av dem har kommet på feil grunnlag. De kom her for å leve i eksil, men det fører til invasjon. De kommer ikke til å tilpasse seg selv eller sine tanker med hverken stedet eller tiden. Men de kommer til å forandre majoriteten.

 For å kunne forstå dem, må vi tilbake til Muhammad tiden. Etter 13 års mislykket forsøkt i Mekka drar Muhammad og hans stamme (Koreishittene) til Medina.  Ansarene som bodde i Medina tok imot Muhammad og hans stamme, ga dem husrom, mat og ly og forsvarte dem mot Mekkaerne.  Muhammad og hans stamme tok makten og fordrev Ansarene. Muhammads stamme var triumfere og Ansarene var tapere. Det høres at mange muslimer føler seg som Koreshitter og har samme drømme som sine forbilder. De skal fordrive europeerne ut av sitt hjem, men de kunne ikke se at Muhammad og alt som han har gjort er historie. Dette er ferdig. Europa har gått gjennom 400 år til å komme hit og de kommer ikke til å miste sin frihet og demokratiet pga noen folk som har frosset sin mentalitet i fortiden. De som fortsatt går etter en gammel mal som ikke passer verken med tid eller sted.  Europeerne, spesielt nordmenn er tålmodige, De har lært å være tolerante, men en dag har de fått nok og verken du eller jeg kan bo her. Sitat slutt

Her er link til siden bloggen er hentet fra:
http://lilybandehy.blogg.no/1464736303_folk_var_folk.html

En av de som kommenterer bloggen skriver:
"Det er jo litt synd at man selv må være en muslim for å kunne si sannheten uten å bli kalt rasist. Resultatet er skremmende når dette fører til hat og fremmedfrykt når det egentlig er norske politikere og aktivister som burde vært kritisert. Lilly Bandehy forstår hvor farlig dette er og skriver sannheten med fare for eget liv fra egne trosfeller og det fortjener både respekt og støtte."

Fremtiden er aldri mulig å forutsi hundre prosent, men visse tendenser ser man jo som kan være varsel om noe som kommer. Nå går det nok noen år til før muslimene er i flertall i  Norge, eller i enkelte byer, men det blir nok da vi får se hvor fredelig denne religionen er i vår del av verden. Historien har vist det motsatte ved flere tilfeller i midt-østen. Kan f.eks minne om armenerne som ble drept og/eller forvist ut av Tyrkia fra 1915. Tyrkia hadde 75% muslimer i 1915. Etter denne "operasjonen" gjensto 99 % som muslimer.

Skal ikke si mer om dette, da jeg ønsker å gi denne bloggen hovedfokus.

Gå til innlegget

Tanker om tiden før "Big-Bang"

Publisert nesten 6 år siden

Etter å ha betraktet meg selv som agnostiker i ca 30 år, prøvde jeg for et års tid siden å finne argumenter for å kunne kalle meg Ateist. Jeg valgte å se bort ifra alt som har med tro og gjøre og rettet fokus mot vitenskapen. Mitt hovedfokus ble eksisterende idéer, samt egne funderinger over hva som eksisterte før det såkalte Big-Bang. Og naturligvis om denne hendelsen kan ha forekommet uten ved hjelp av en igangsetter(Gud). Store deler av dette innlegget ble utformet i perioden før jeg for et år siden ble overbevist om at en skaper, som er vanlig å kalle en Gud, må stå bak opprettelsen av universet. Når jeg nå nylig har fullført dette innlegget, har det derfor blitt utført med "nye briller", men jeg har samtidig prøvd å fokusere på argumenter i begge retninger. Men man kan nok si jeg har fokusert litt ekstra på hvor vanskelig det er å se for seg at universet har oppstått uten en styrende/medvirkende kraft.

Jeg begynner med et velkjent vers fra Bibelen: " I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom., det var mørke over det store dyp og Guds ånd svevet over vannene" osv.
Dagens vitenskap hevder at universet(himmelen) ble dannet ca 9.1 mrd år før Jorden.
Skapelsesberetningen er derfor temmelig komprimert. Nå er det mennesker som har forfattet den, muligens med forenklende «tips» fra Gud via den hellige ånd.
Dersom det er slik at det finnes en Gud, må vi nesten anta at Han alltid har eksistert (Jeg insinuerer ikke at Gud er en mann men bruker "Han/Ham for enkelhets skyld, på samme måte som Bibelen). Om denne Guden eksisterer i vår dimensjon eller i et parallelt univers, skal jeg ikke reflektere over her. Jeg anser begge deler som mulig. Universet ble til for minst 13,7 mrd år siden, skal man tro moderne vitenskap. Med univers - menes innholdet som stjerner, planeter osv. Rommet i seg selv har nok alltid eksistert. Det kommer jeg litt tilbake til senere.

Men så til hovedtemaet for dette innlegget. Hva med f.eks 100 mrd år siden? Hva eksisterte da? Eller for 10 000 mrd år siden, hva da? Slik kan man fortsette. Enkelte forskere hevder universet alltid har eksistert. Da kan man se for seg en evighet av Big-Bang, av univers som utvider seg, for så å trekke seg sammen, kollapse og forårsake et nytt Big-Bang osv.Støtte for et slikt syn finnes også blant noen: "Andre teorier vurderer sykliske universer som oppstår, går til grunne og blir gjenfødt på nytt". Sitat hentet fra illustrert Vitenskap. Men man får uansett et forklaringsproblem. Hva satte i gang dette? For å forenkle denne problematikken er det noe lettere å forholde seg til at vårt eksisterende univers har eksistert én gang. (Eller at man prøver å gi en forklaring på hvordan det første univers ble dannet, dersom flere har eksistert.)

Man kan se for seg en uendelig lang tidslinje, før noe som helst skjer i universet. Nå kjenner jeg ikke til om dagens vitenskapsmenn er enige om at universet, dvs som et stort og mørkt/kaldt tomrom, alltid har eksistert (før Big-Bang). Men det velger jeg å ha som utgangspunkt. Har kommet over en uttalelse som støtter mitt syn, "Felles for de nye tankene er at de forutsetter et tomrom som kanskje har eksistert bestandig". (fra nettutgaven av illustrert Vitenskap)
Man snakker også om noe som kalles "mørk materie" og at universet inneholder opp mot 90 % av dette. Hva dette er, finnes det enda ingen sikker kunnskap om, kun teorier. Men det er mulig universet i en lengre periode før Big-Bang inneholdt kun denne materien. Mørk materie inneholder muligens noen svært små partikler, men ikke tilsvarende kjente partikler som f.eks atomer. Kan det være at denne materien inneholder bygge-stoffene til atomer? Men hvorfor eksisterer i så fall disse bygge-stoffene. De må jo også ha oppstått som konsekvens av en hendelse. Om disse partiklene er en form for støv må nødvendigvis dette støvet ha et opphav.

Selv om det av ukjent årsak har eksistert partikler før Big-bang, er et videre hendelsesforløp svært komplisert å se noen forklaring på.
På grunn av fraværet av varmekilder har dette opprinnelige universet nødvendigvis vært rimelig kaldt for å si det mildt :-) (-273,15 °C som er den kaldeste temperatur som kan oppstå ved fravær av en varme/lyskilde). Man må nesten basere seg på at universet før Big-bang har hatt denne temperaturen, siden det ikke eksisterte noen varme/lyskilder.
For å si det på en annen måte, dersom det hadde eksistert noe som kan nedfryses på denne tiden, ville det naturligvis vært dypfryst. Når det er sagt, har jeg lest et eller annet sted at ytterst i universet finner man bl.a en del He(Helium) som er grunnstoff nr 2. Man kan dermed spekulere i om man i begynnelsen hadde kun H(hydrogen) som er det første grunnstoffet, og at dette har vært grunnlaget for de resterende grunnstoffer, det virker logisk. Hydrogen er jo det grunnstoffet man finner mest av i universet. Dette bekreftes av Wikipedia:"Hydrogen er det mest vanlige grunnstoffet i universet, og utgjør 75% avnormal materie etter masse og over 90% etter antall atomer". Men husk at Hydrogen kan umulig ha eksistert i all evighet, før Big-Bang. Hydrogen må derfor ha oppstått like før eller i forbindelse med Big-bang.

La oss si at bygge-stoffene til Hydrogenatomet har eksistert i form av "støv"(partikler/mørk materie) hele tiden. Ingenting kan oppstå av ingenting og universet kan derfor ikke ha vært helt tomt, før noe begynte å oppstå. Partikler må enten ha blitt skapt(av en Gud), eller av en eller annen årsak alltid eksistert. En teori er at universet var mindre enn et atom før Big-Bang og at det siden da har utvidet seg med stor hastighet. Denne teorien anser jeg som ubrukelig, da det er umulig å tenke seg at det ikke har vært noe annet enn denne minimassen. Noe må ha vært utenfor denne massen. Tanken om et evig uendelig univers virker mer logisk og er også lettere å forholde seg til. Nå skal det sies at de som forfekter denne "minimasse"- teorien sikkert vil si at det selvfølgelig har eksistert et uendelig tomrom rundt, og at det med univers, menes i hovedsak det universet består av i dag. Men at denne minimassen skal ha vært mindre enn et atom, finner jeg totalt ulogisk, med tanke på hvor mange og hvor store objekter man finner i universet. Samtidig sitter man igjen med et gigantisk problem. Hvordan oppsto i så fall denne «minimassen»? Selv om et uendelig antall støvpartikler koblet seg sammen til en helt tett klump(minimasse), hvorfor skulle så denne klumpen eksplodere i et Big-bang, da det naturlige hele tiden har vært at den har økt sin massestørrelse etterhvert som flere og flere støvpartikler knyttet seg sammen til den? En slik teori virker ikke troverdig.

Videre kan man i teorien se for seg at to slike "støvbiter" kobler seg sammen, da vil de p.g.a tyngdekraften lettere trekke til seg flere slike "støvpartikler". På et eller annet tidspunkt vil flere slike «støvklumper» oppstå, men på dette stadiet er dette langt unna å bli definert som et grunnstoff. Da trenger man jo som kjent et elektron, negativt, som går i bane rundt kjernen/protonet som er positiv.
For å komme videre med en slik teori vil jeg benytte meg av kunnskaper vitenskapen anser som temmelig sikre.

Jeg vil bruke en historie om jorden og månen. Forskere har kommet fram til at månen opprinnelig er et resultat av en mega-meteoritt, sannsynligvis på størrelse med planeten Mars, som krasjet med jorden (kalt Nedslagsteorien), i stor fart, for ca 4,5 mrd år siden (denne tidsangivelse er naturligvis usikker).Forskere mener at jorden ble dannet for 4,6 milliarder år siden og at det oppstod liv på overflaten før det var gått en milliard år. Dette har man kunnet verifisere ved å sjekke stein både på jorden og månen. Noen hevder også at det i begynnelsen oppsto to måner, en liten og en større, som på et senere tidspunkt kolliderte.

En gigantisk meteoritt krasjet altså med jorden som da var i en såkalt fluid fase(myk/flytende) og dermed rev med seg en «tunge» av gass og partikler, som siden kondenserte til Månen(e). Denne massen har så blitt slynget ut i verdensrommet og endt opp i en bane rundt. Det er vel mulig å anta at denne hendelsen tok plass på et tidspunkt da alle elementer i universet var mer eller mindre flytende som lava og dermed også ble kuleformet, p.g.a tyngdekraften, før de størknet på overflaten.
Årsaken til at den ikke falt tilbake til jorden var naturligvis hastigheten den ble sendt ut i. Hvorfor månen har havnet i en bane rundt jorden, med samme side vendt mot jorden, og i varierende hastighet skal jeg ikke bruke tid på her, da det blir utenfor tema.

Det hevdes også fra forskerhold at månen på et tidlig tidspunkt var mye nærmere jorden enn nå, uten at det har betydning for eksemplet. (Spørsmålet er dermed om den en gang i fremtiden vil forsvinne ut i universet?)
Man kan stille spørsmålet: Hvorfor var den i så fall nærmere jorden tidligere, og hvorfor har avstanden økt? Har det med hastigheten til månen å gjøre? Muligens.

Tilbake til dannelsen av H-atomet. Nå skjønner du nok hvor jeg vil med eksempelet. Tenk deg at historien med jorden og månen i begynnelsen foregikk på atomnivå(partikkelnivå). Etterhvert når utallige H-atomkjerner hadde oppstått, noe som i teorien hadde vært mulig dersom man ser bort ifra universets temperatur, kan man tenke seg at noen av disse kolliderer og dermed, dersom hastigheten er stor nok (hvorfor beveger noen partikler seg med høy hastighet?), muligens kan føre til at man får et elektron i bane rundt H-kjernen. Men med tanke på temperaturen, ville nok en dypfryst klump heller knust i en slik kollisjon.

Støtte for mine kritiske tanker til en slik teori fant jeg på "Illustrert vitenskap" med denne kommentaren: "Andre fundament er hvordan grunnstoffene er fordelt i universet. Men et stort problem er universets opprinnelige temperatur. Dersom man har en temperatur kaldere enn 270 kuldegrader, er det vanskelig å se for seg at elementer skal kunne bevege seg i det hele tatt. Universet består av tre firedeler hydrogen og én firedel helium, pluss små forekomster av tyngre grunnstoffer. Hydrogenet oppsto først, og etter få minutter ble en del av hydrogenet omgjort til helium i en rekke kjerneprosesser."
Basert på dette blir det, selv i teorien, nærmest umulig å se for seg at noe som helst skal kunne oppstå av seg selv i denne kulden. Partikler som kolliderer med liten hastighet vil muligens kobles/klebes sammen, men man er allikevel avhengig av partikler i stor hastighet, for å fullføre en dannelse av H-atomet med et elektron i bane rundt. Selv om man fikk dannelsen av H-atomet og etterhvert He-atomet, er det langt unna å få dannelsen av stjerner og planeter med en kjerne som er glødene. Kulden blir hovedproblemet!

Så lenge ingen sitter med fasiten på tiden før "big bang" kan man spekulere i forskjellige teorier basert på religion eller vitenskap (eller rettere sagt manglende kunnskap på et vitenskapelig nivå). Man kan vel egentlig heller ikke slå seg til ro med at det har vært et big-bang? Om det har vært det, har planeter, stjerner, måner osv oppstått direkte som en følge av denne eksplosjonen?

Dersom man går ut ifra at det finnes en Gud, må man anta at det må ha tatt uendelig lang tid før Skaperen fant det riktig å skape noe i det hele tatt. Går man ut ifra at universet og Gud alltid har eksistert, vil 13,7 mrd år være en kort periode i forhold til evigheten både før og etter. Det er på en måte like "lett" å forholde seg til som at universet er uendelig, og heller ikke kan være noe annet.

Her er det fristende å spekulere i om Gud har testet ut sine skaperevner før han skapte universet (da forutsetter jeg at det finnes en Gud naturligvis). Men jeg lar slike spekulasjoner ligge, da det også blir utenfor tema.
Noen tror vel fortsatt på en slags personifisert skaper som på mange måter ligner oss. Andre vil nok helle mot en teori om at Gud er mer som en positiv og skapende kraft/energi som er i alt og hele tiden sørger for videre eksistens og utvikling, naturligvis med en Guddommelig intelligens. Mellom disse alternativene ligger sikkert en mengde personlige og upersonlige oppfatninger av hva Gud er, eller kan være. En Gud kan nok inneha både den ene og alle andre karakterer samtidig. Min konklusjon blir uansett: Jeg klarer ikke å tro at universet har oppstått uten at en Gud(skaper) har hatt en «finger» med i spillet.
Hele dette innlegget er basert på egne tanker og studier. Det kan nok kalles en slags «tankehobby» som nå har fått sitt utløp og dermed er avsluttet/fullført. Håper noen får glede av dette, selv om det sikkert er et relativt «tungt» tema å forholde seg til.

Dersom det finnes alternative forklaringsmodeller uten Gud som skaper, er det bare å komme med dem!

Avalutter med Joh 1:1-3 «I begynnelsen var Ordet(Jesus). Ordet(Jesus) var hos Gud, og Ordet(Jesus) var Gud. Han(Jesus) var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham(Jesus); uten ham(Jesus) er ikke noe blitt til av alt som er til.

Gå til innlegget

Motstridende vers i Bibelen

Publisert rundt 6 år siden

Hvordan forklarer man disse?

Første Krønikebok
Kapittel 21:1-2
Satan stod opp mot Israel og egget David til å holde folketelling i landet. 2 Da sa David til Joab og de andre hærførerne: «Gå og tell israelittene fra Be’er-Sjeba til Dan og la meg få melding, så jeg kan vite hvor mange de er.»

Andre Samuelsbok
Kapittel 24:1-2
Enda en gang ble Herren brennende harm på Israel. Han egget David opp imot dem og sa til ham: «Gå og hold folketelling i Israel og Juda!» Da sa kongen til hærføreren Joab, som var hos ham: «Dra rundt til alle Israels stammer, fra Dan til Be’er-Sjeba. Du skal mønstre folket, så jeg kan få vite hvor mange de er.»


- Som man kan se er innholdet i disse versene like, bortsett ifra at "Satan" er byttet ut med "Herren" i det siste verset. Ellers registrerer jeg at det i det siste står "Enda en gang". Betyr det at det er snakk om to forskjellige folketellinger? Eller er det bare for å understreke at Herren enda en gang(en av mange ganger) har blitt harm på Israel?
Siden "Herren" ikke kan være "Satan" må det vel være en menneskelig svikt, utført av de(han) som skrev denne teksten? Det virker jo ulogisk at David skal være interessert i å gjøre en slik tjeneste for Satan. Det er forsåvidt også ulogisk at Gud trenger et menneske for å gjøre denne jobben.
Disse motstridende versene fant jeg i en bok jeg fikk låne av en muslimsk venn og er et av flere eksempler som overbeviser muslimer om at Bibelen har blitt forandret på. Jeg ser på denne detaljfeilen som et lite problem, da jeg er klar over at mennesker har forfattet Bibelen, i motsetning til hva muslimer tror om Koranen(det finnes faktisk motstridende detaljer i Koranen også, for de som tør lete!).

Men uansett vil jeg sette pris på dersom noen, med mer Bibelstudieerfaring enn meg, har en god forklaring på disse motstridende versene.

Gå til innlegget

Er vi i Tusenårsriket nå?

Publisert rundt 6 år siden

Jeg har lest litt gjennom en del gamle tråder om dette temaet. Må si jeg ble overrasket da jeg fant ut at enkelte hevder tusenårsriket startet da Jesus kom til jorden første gang. Hvordan forsvarer man et slikt syn ut ifra Bibelen? Ikke vet jeg.
Det blir nødvendigvis mange vers som må bortforklares for å argumentere godt for en slik påstand. Det er tross alt en del hendelser som skal forekomme før Tusenårsriket starter. Har disse forekommet? Jeg har gjort et lite utvalg:

- Åp 18:21 Babylon, den store byen, kastes ned, og aldri mer finnes .
Jeg har forstått at noen mener Jerusalem er Babylon. Jerusalem finnes fortsatt. Andre hevder USA er vår tids Babylon. Nyere tolkninger har vært inne på tanken om at Dubai eller Mekka kan være Babylon og at hennes horskaps vredesvin kan tolkes som oljen. Hvilken by kan det ellers være snakk om?

- Åp 19:11-16 Forteller oss om Jesu gjenkomst, på en hvit hest osv.
Har dette hendt? Man kan vel ikke si at Jesu liv på jorden var Jesu gjenkomst? Det blir jo helt absurd. Det sies også at Jesus skal styre nasjonene med jernstav. Betyr det at Jesus har støttet Mao, Stalin, Hitler  osv? Står Jesus bak og styrer Islam, Hinduismen, Buddhismen? Eller hva med alle som ikke tror på en Gud i dagens verden? Det ser ikke akkurat ut som at vi har en styrende jernhånd.

- Åp 19:20 Løgnprofeten og villdyret blir kastet i "ildsjøen".
Hva med alle dagens profeter og religioner, er de "på riktig vei"? Jeg tror ikke Tusenårsriket vil kunne fungere som grobunn for nye religioner som eksempelvis Islam.

- Åp 20:2 Satan bindes for tusen år før Tusenårsriket starter.
Konsekvensen blir at Satan ikke lenger skal forlede folkene, som det står i vers 3. Hvis ikke Satan har skylden for all elendighet på jorden de siste 2000 år, da må man ha enten et skremmende bilde av hva og hvordan Gud er, eller så må Jesu tilstedeværelse ikke være bra nok.

- Til slutt et svært viktig poeng. Åp 20:4-5 sier oss at før Tusenårsriket starter får vi den første oppstandelse, og de som oppstår skal herske med Jesus i tusen år. De som ikke blir med på denne oppstandelsen, blir ikke levende igjen før de 1000 år har gått(vers 5). Det ser derfor ut til at de som hersker med Jesus, vil være i live i alle disse tusen årene! Det kan forsvares med vers 6 "... Over disse har ikke den annen død noen myndighet..."

Men hallo, hvis vi hadde hatt en første oppstandelse, ville vi nok visst om det!

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere