Erik Hillestad

Alder: 2
  RSS

Om Erik

Daglig leder Kirkelig Kulturverksted

Følgere

Slipp poesien fri!

Publisert 8 måneder siden

Rumi var en fantastisk poet

Usman Rana hevder i Vårt Land 29. juni at Vesten har sekularisert Rumi og at han ikke kan leses utenfor den religiøse kontekst diktene oppsto i og er gjennomsyret av. Det blir som å si at Dante blir sekulær om vi tolker ham løsrevet fra 1300-tallets pavekirke eller at Henrik Ibsen ikke kan forstås uten kunnskap om 1800-tallets småborgerlige Norge.

I sitt innlegg hevder Rana at Vesten har hatt vanskelig for å forsone seg med at den muslimske verden kunne produsere diktere med slike dybder som Rumi. Dette kjenner jeg meg ikke igjen i. Det kan likevel være bra å minne om at noen av historiens største poeter levde som muslimer. Men på samme måte som Shake­speare og Ibsen ikke rubriseres som «kristen» litteratur, selv om de levde i land dominert av kristendommen, må vi ikke binde diktverkene til Rumi, Hafez, og Saadi til ­islam. Slipp diktene deres fri! De er universelle skatter som sprenger grensene til religion og ideologi!

Løsriv kunsten. I Rumis tid vakte poesien hans oppsikt fordi diktene filleristet samtidens ideer og tabuer, og fordi de utfordret grenser religionen og makten hadde etablert. Og det gjorde de fordi de inneholder en universell forståelse av livet og kjærligheten. 747 år ­etter hans død må vi alle stå fritt til å tolke, oversette og forstå Rumis dikt utfra vår egen kontekst. Og det interessante er at han fortsetter å utfordre.

Forståelse av dikterens kontekst kan selvsagt bety noe i lesningen av poesien, men like mye som det kan utvide horisonten kan det også begrense fantasiens frie løp. Det siste skjer særlig når noen presser en fasit over hodene våre. Kunstverket må kunne løsrives fra kunstneren. Det vil vokse eller avta avhengig av hvor fritt det kan fortolkes.

Rumis kontekst. Selv møtte jeg Rumis diktekunst for 13 år siden da jeg som produsent og tekstforfatter begynte å jobbe­ med innspillinger av persisk poesi. Jeg ble slått av hvor allmenne diktene hans er, og hvordan de taler like mye fra fremtid som fra fortid. Mine iranske venner var lite opptatt av konteksten diktene var blitt til under, men i den grad dette kom på bane, var det en bestemt fortelling om Rumi som ble formidlet: Hans møte med Shams fra Tabriz. Dette berømte møtet som pussig nok ikke nevnes av Rana, fremprovoserte diktsyklusen som ettertiden har kalt «Divan e Shams», og som inneholder noen av litteraturhistoriens vakreste og mest vulkanske kjærlighetsdikt.

Mye tyder på at møtet med mystikeren Shams frigjorde Rumi som poet og gjorde at diktene hans ble universelle og sprengte rammer både i form og innhold. Antakelig er det denne prosessen som har gjort at diktene taler så sterkt, uavhengig av ideologi­ og ­religion, selv om dikteren selv hører hjemme i den muslimske verden og hadde et sterkt forhold til Koranen som han ofte siterte fra.

Kontroversielt. Rana hevder at diktet «Jeg er ikke kristen, jøde, zoroaster eller muslim» ikke er skrevet at Rumi. Det finnes det ingen sikker ­viten om. Det kan være tillagt Rumi på samme måte som ­Salomos Høysang tillegges­ ­Salomo, men det kan også være fjernet fra noen diktsamlinger fordi det var kontroversielt både for religiøse ledere og publikum. Uansett har det god samklang med ­andre Rumivers, som for ­eksempel dette i «Moses og hyrden» fra Masnavi:

Til kjærlighetens land er ­religionen ingen bro

For elskere er Gud alene land og tro

Gå til innlegget

Kulturbistand i blinde

Publisert over 2 år siden

Uten fagmiljøer som vet hva arbeidet går ut på, risikerer vi å kaste bort penger i kulturbistanden.

Dette innlegget har flere forfattere, se nedenfor fullstendig liste. 

Selv om det er uenigheter om veien fram, er de aller fleste enige om den grunnleggende målsetningen for kultur og bistand: Størst mulig utviklingseffekt for kultursektoren i mottakerlandene. 

Bygger broer.

Det er umulig å snakke om å styrke de sivile samfunn i land i det globale sør uten å snakke om kunst og kultur. Vi ser hvordan kunst bygger broer mellom folkegrupper som står mot hverandre, hvordan det bidrar til livsmot og motivasjon til å kjempe for utvidede menneskerettigheter og hvor viktig kulturelle møteplasser og kunstlivets rollemodeller er for dette. Vi har på nært hold sett hvordan kultur er en livsnødvendighet. 

Når Regjeringen ønsker å transformere kulturbistanden gjennom å legge mindre vekt på norske samarbeidspartnere og gi pengene direkte til aktører i utviklingsland uten at norsk fagekspertise er involvert, kan dette se ut som helt vettuge omprioriteringer; at det simpelthen dreier seg om å få mer igjen for pengene. Men i virkeligheten er dette en misforståelse. 

Avhengig av kontakt. 

Kunstnere og kulturoperatører i land i sør med svake sivilsamfunn er avhengig av kontakt med partnere i nord for at bistanden skal være bærekraftig over tid. Dette handler minst av alt om overføring av penger og mest av alt om utveksling, kapasitetsbygging og profesjonalisering. Vi må satse på to fronter: institusjonelt samarbeid og styrking av enkelte «enere»; kunstnere som trenger vår støtte og vårt nærvær som et frirom for å våge ytringer og karrièrer som ikke er mulig i hjemlandet. Det er ressurskrevende på mange måter, men mest av alt krever det langsiktighet. 

Vi er bekymret for en utvikling som har resultert i at potten til kulturbistand er blitt halvert over de siste to årene. Ikke fordi det blir mindre penger til norske kulturaktører, men fordi omleggingen gjør at kulturbistanden blir mindre effektiv enn den har vært. 

Med sin kompetanse. 

Den norske spisskompetansen på dette feltet er unik og må videreføres. Et eksempel: Rikskonsertene (nå Kulturtanken) samarbeidet inntil nylig med det indiske Subramaniam Academy of Performing Arts i fire år. Den konkrete målsetningen var å tilby musikkutdannelse til 1.000 barn og å lære opp fire lærere. Den norske parten stilte med et team som kunne de ulike rammebetingelsene for musikkutdanning i India og Norge og tok seg tiden til å skjønne lokal kontekst, lokal befolkning og lokale ambisjoner. Det måtte til for å lage en bærekraftig modell. Målet for fireårsperioden ble nådd ett år ut i prosjektet. Etter fire år kunne de tilby utdanning til 20.000 elever, 35 lærere var ansatt. 

Det har vært en forutsetning at giverlandets kulturelle aktører bidrar med sin kompetanse når målet har vært å endre kulturlivets betingelser i utviklingsland. Dét, mer enn penger, har vært nøkkelen til vellykket arbeid. Det har aldri dreid seg om å styrke norske artisters fotfeste i disse markedene, men å legge mest mulig til rette for at kunstnere i sør skal kunne bli synlige i landene i nord. Det er viktig. Se bare på vårt eget land og hvor viktig det er for utviklingen av vår hjemlige kulturscene at toneangivende kunstnere og kompetansemiljøer også finner fotfeste andre steder. 

Forhindre hjerneflukten. Når arabiske artister fra festivalen «Beirut and Beyond» får anledning til å vise seg fram på «Oslo World» og i andre europeiske byer, er effekten i eget land stor. Når unge talenter fra hele verden møtes gjennom talentprogrammet Førdefestivalen startet for to tiår siden, er erfaringen disse ungdommene tar med seg videre i sitt musikalske virke i Sør ubetalelig. Når Kirkelig Kulturverksted gir unge iranske kvinner en internasjonal karrieremulighet de aldri kan få i hjemlandet hvor det er forbudt for kvinner å synge offentlig, blir de forbilder for kvinner i eget land. Våre erfaringer er at om Vesten ser kunstnerne i sør og samarbeider med dem på kunstnernivå, hjelper det til å forhindre hjerneflukten. 

Vi må skape og utvikle bærekraftige samarbeidsmodeller. Lav tillit lokalt er et hovedproblem i de sivile samfunnene vi forholder oss til i Sør. Derfor trengs vi som den eksterne jokeren som kulturledere i Sør for eksempel kan ringe til og si: «Nå dolka partneren meg i ryggen, hva gjør jeg?» Dette handler ikke om å eksportere en norsk modell, det handler om å være medmenneske med en porsjon erfaring av at tillit er en mulighet. 

Skrevet av :
Erik Hillestad - Kirkelig Kulturverksted, 
Hilde Bjørkum - Førdefestivalen, 
Alexandra Archetti Stølen - Oslo World 
Hans Ole Rian, MFO, - Jørgen Lorentzen, Stiftelsen Hedda 
Solveig Korum -  Universitetet i Agder/ tidl. Rikskonsertene 
Anne Moberg - tidl. Rikskonsertene 
Geir Johnson - Stiftelsen Hedda 
Jan Lothe Eriksen - SafeMUS

Trykket i Vårt Land 4. juli 2018

Gå til innlegget

Israel har forspilt sine muligheter

Publisert nesten 3 år siden

Israel har for lengst forspilt sine muligheter for å opprettholde en jødisk stat, fordi de systematisk de siste 20 årene har uthulet alle muligheter for en palestinsk statsdannelse ved siden av sin egen.

På lederplass 14.mai, dagen for 70-årsfeiringen av staten Israel, slutter Vårt Land helhjertet opp om den jødiske staten. Lederen nevner avslutningsvis at Israels utfordring er å «gi de 7 millionene palestinere som bor i det området de kontrollerer sine rettigheter og samtidig bevare den jødiske staten». Det er et understatement å kalle det en utfordring.

Bortsett fra at tanken om en statsdannelse basert på én religion og én etnisitet nå er et oppgitt prosjekt i det meste av verden forøvrig, så er det nå et faktum at Israel for lengst har forspilt sine muligheter for å opprettholde en jødisk stat, fordi de systematisk de siste 20 årene har uthulet alle muligheter for en palestinsk statsdannelse ved siden av sin egen.  

Det har Israel gjort ved å okkupere og annektere stadig større biter av Vestbredden, ved tomme for tomme å overta deler av Øst-Jerusalem og gamlebyen, ved å trakassere den palestinske befolkningen på svært oppfinnsomme måter, ved å gjøre Gaza til et gigantisk fengsel der de struper befolkningen til desperasjon og ved å aktivt bidra til å forsterke og utvide splittelsen blant de palestinske lederne. Dette fritar ikke palestinerne for de feil deres representanter har begått, men det innebærer at Israel selv bærer et hovedansvar for at ideen om en er jødisk stat ved siden av en palestinsk er blitt et umulig prosjekt.

Den muligheten som gjenstår dersom israelerne vil ha langsiktig fred, er å samarbeide med palestinerne om å skape like rettigheter for alle i en felles stat for palestinske og israelske borgere, en stat med like rettigheter for jøder, kristne, muslimer, bahaier osv. Det blir ikke noe som kan kalles en jødisk stat, men et flerkulturelt, demokratisk fritt Palestina. Denne tanken kan synes i øyeblikket like umulig som en to-stats-løsning, fordi tilliten mellom partene er så forsvinnende liten.

Men historiens ubønnhørlige hjul av demografi og andre faktorer vil gjøre at Israel før eller seinere vil måtte gi opp tanken om en jødisk stat som bare kan opprettholdes ved makt og undertrykkelse. Den vil alltid vil være en diskriminerende ordning i et område som i årtusener har vært befolket av et lappeteppe av etnisiteter og religioner. Det kan ta generasjoner, det kan ta 70 år til og mer, men det er vanskelig å få øye på noen annen mulighet til varig fred. En betydelig økning i presset mot Israel fra andre land vil kunne fremskynde prosessen, evt kombinert med at det dukker opp politiske ledere av Mandelas og Gandhis format som evner å samle og skape forsoning. I mellomtiden lever en voksende befolkning palestinere som en pariakaste innenfor det som i praksis er en apartheidsituasjon, styrt av Israelerne som har all makt av betydning i området.

I lys av dette vil det være en uhyrlighet om NRK og tilsvarende kringkastingsselskaper i andre europeiske land blir med på tanken om å arrangere Melodi Grand Prix i Jerusalem i 2019.

Trykket i Vårt land 18. mai 2018

Gå til innlegget

Kunsten og kirkens ansikt

Publisert nesten 3 år siden

Kirken må ikke tenke på seg selv bare som en avsender, men vende seg mot kunst­livet som en våken og interessert mottaker og partner.

Kirkens levende stener er alle de døpte menneskene. Vi ­kaller den en folkekirke fordi den ­finnes overalt, og fordi en så stor del av befolkningen forholder seg til den. Ikke bare som deltakere i ritualer og samlinger, men også som bærere av kirkens tros­univers og av dens barm­hjertighet og håp for menneskene.

Kirkens trosunivers lever i oss som ­sanger og fortellinger som vi husker, gjentar, tenker på og viser til i utallige sammenhenger. For folk som driver med kunst, er kirkens fortellinger og sanger byggesteiner de ofte bruker. Av og til åpenbart, men ofte antydet. Iblant bare som en klangbunn som krever at lytteren og betrakteren er aktive medskapere til kunstverket.

Nervesystem åpent. Kunstnere i de mange stilarter og uttrykksformer ­stiller sitt nervesystem og sanseapparat ubeskyttet og smertefullt åpent for den ­tiden vi lever i og skaper uttrykk som gjør at vi forstår og kjenner virkeligheten på en dypere og sannere måte. De av dem som bruker kirkens sanger og fortellinger som byggesteiner, eller som ved å hviske ­eller rope ut sin vrede eller avmakt tar del i kirkens barmhjertighet for jorda og ­menneskene, er også en del av kirkens ansikt og nærvær i verden.

For at kirken skal fortsette å være folke­kirke, må dens ledere anerkjenne disse kunstnerne og deres uttrykk som en del av den kirken folk møter overalt i landet. Og de må legge til rette for at kirke­rommene og det vi opplever og gjør i messen og de kirkelige handlinger lar seg prege av kunstlivet. Slik kan vi alle, ikke bare de som er på bølgelengde med tradisjonsspråket, gjenkjenne vårt eget følelses­uttrykk også i kirken. Dette er en ­prosess som har pågått gjennom hele ­kirkens ­historie og en av de viktigste faktorene som kan opprettholde folkekirken i tiden som kommer.

Derfor er vedtaket Kirkemøtet denne uken gjør om satsning på kunst og kultur så betydningsfullt. Det handler om folkekirkens eksistens, og den er ikke selvsagt.

Trenger større miljø. Vi har de siste åtte årene hatt kulturrådgiverstillinger i alle bispedømmer. De har gjort en viktig jobb, men de trenger et større miljø rundt seg. Der hvor de har kunnet forholde seg til etablerte sentere eller nettverk av kunstner­miljøer som bruker kirkerommene, har de kunnet bidratt mest til å la kirken og kunstlivet prege hverandre gjensidig. Derfor er det viktig at Kirkemøtet vedtar å legge til rette for at eksisterende kunstnermiljøer i alle bispedømmer kan danne sentra og nettverk som kan arbeide sammen med kulturrådgiverne med å virkeliggjøre ­visjonen fra kirkens kulturmelding fra 2005: «Kunsten å være kirke».

I Bodø og Oslo er slike sentere allerede i gang, og det ligger godt til rette for det i mange andre byer. Det er ikke ­realistisk å skape dem av intet. Det er ­bedre å gi eksisterende tiltak en koordinerende forsterkning som kan finansieres av ­varierende former for spleiselag, der kirkelige, kommunale og andre instanser kan gå sammen. I KULT – senter for kunst, ­kultur og kirke i Oslo har Oslo Kommune, Oslo Bispedømme­råd og Kirkelig Fellesråd sammen med Norske ­Kirkeakademier og Kirkelig Kulturverksted i mange år spleiset på drift og innsats, uten at kirken sentralt har gått inn med midler.

Søke samarbeid. KULTs metodikk er å yte kompetanseoverføring til de lokale menighetene og i størst mulig grad søke samarbeid med andre kunstinstitusjoner i Oslo-området, slik vi blant annet gjør i «Påske og Pasjon», både for å bygge nettverk og for å aktivere og forsterke nær­været av det kristne trosunivers som ­finnes overalt i kunstlivet. Dette gjøres i nært samarbeid med kulturrådgiver.

For å oppnå resultater, er to ting ­viktige: Kirken må ikke tenke på seg selv bare som en avsender, men vende seg mot kunst­livet som en våken og interessert mottaker og partner. Og i tråd med ­Luthers tanke om «det alminnelige preste­dømme» må kirkerommet forvaltes uten for ­mange ­begrensninger, i åpenhet og tillit til at kunstnere og kunstinstitusjoner som er bevisste på at rommet er vigslet, skal ­kunne bruke det under eget ansvar.

Kari Falk 

Hans Olav Baden 

Erik Hillestad

Henholdsvis kunstfaglig konsulent, 
styreleder og daglig leder i KULT

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere