Eivind Bade

Alder: 69
  RSS

Om Eivind

Jeg er interessert i familiepolitkk og andre verdispørsmål. Jeg er sterkt kritisk til måten fedre behandles på ved samlivsbrudd og jobber iallfall tildels aktivt med spørsmålet innenfor Familiestiftelsen.no. Har også noen innspill på http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/eivind/ og http://disqus.com/EivindBade/

Følgere

Ubalansert voldsforebygging?

Publisert rundt 8 år siden

Justisdepartementet lanserte 25. november en elektronisk veileder for kommuners handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Likestillingsombudet følger i disse dager opp denne veilederen med en 16 dagers aksjon med nye krav hver dag for å sikre at kvinner ikke blir utsatt for vold.  LDO har endog både web-, twitter- og facebooksider knyttet opp mot aksjonen der vignetten er «Stopp vold mot kvinner»

Jeg reagerer på LDOs ensidige fokus på beskyttelse av kvinner når ulike voldsundersøkelser viser at menn oftere er offer for vold enn kvinner.  Menn er utsatt for vold mest utenfor nær relasjon, men også kvinner slår i nær relasjon.  Videre viser en NOVA rapport at barn er mer utsatt for vold fra mødre enn fra fedre.  Amerikanske undersøkelser utført av føderale, statlige organer viser endog at enslige mødre slår barna dobbelt så mye som mødre i parforhold med biologisk far. LDO undertrykker fullstendig at kvinner slår. LDO gir dermed et helt feilaktig voldsbilde også i nær relasjon.

Jeg synes det er grunn til å spørre Justisdepartementet om hvorfor det er så betydningsfullt å fokusere så mye på forebygging av vold i nær relasjon? Hadde det ikke vært riktigere å fokusere på forebygging av vold generelt der ethvert voldsoffer det være seg kvinne, mann eller barn har krav på samme beskyttelse?

Videre kan det være grunn til å spørre Barne- og Likestillingsdepartementet om ønskeligheten av at LDO så klart diskriminerer barn og menn i sitt arbeid for voldsforebygging?    Jeg kunne ha lyst til å nevne med det samme at barneombud Anne Lindboe i et stort møte arrangert av VG i oktober 2013 om incestpåstander hevdet ganske suverent at politiet kaster bort ressurser om de etterforsker kvinners falske incestanklager. Barneombudet mangler jo grunnleggende forståelse av hvordan en rettsstat absolutt bør fungere. Hun overser også hensynet til barna som urettmessig kan miste kontakten med en kjærlig far og hele farsslekten p.g.a. morens falskspill.  Er det aktuelt for likestillingsministeren å konfrontere de to ombudene med at deres synspunkter er absolutt diskutable?

Og er det aktuelt for begge ministere for henholdsvis justis-, familie- og likestillingsområdet å kople det intense fokuset på vold i nær relasjon mot falske påstander i barnefordelingssaker?  Vi har i senere år dessverre hatt opptil flere meget beklagelige høysterettsavgjørelser.  Senest i oktober avgjorde høyesterett at en far ikke skulle ha noe samvær med sin datter. Høyesterett erkjente i likhet med lagmannsretten at far ikke hadde begått incest, men de tok hensyn til morens subjektive og selvsagt helt ut usaklige opplevelse av faren som en overgriper. I mine øyne burde rettsapparatet allerede i lagmannsretten ha tilført far omsorgen for barnet i håp om at mor i det minste kunne akseptere en status som samværsmor. Det ville ha sikret mest mulig samlet foreldrekontakt som er et viktig formål i barneloven med sikte på å sikre barnets beste. Høyesteretts avgjørelse er basert på senere års endringer i barneloven der det offisielle siktemålet har vært skjerming mot vold i nær relasjon. Istedet observerer vi at høyesterett formaliserer et regulært barnerov i statlig regi tungt forankret i Norges Lover.

Hvorfor kaller jeg dette et barnerov? Tilfeldighetene ville at jeg i juni 2009 traff denne faren i forbindelse med at han hadde kontaktet Familiestiftelsen der jeg har medvirket. Han fortalte en ganske rå historie om hvordan to politikvinner helt uanmeldt kom til hans hjem der han sto med sin da 15 måneder gamle datter i armene. Han ble satt i varetekt to døgn for etterforskning av stedatterens fortelling om relativt uskyldige men riktignok incestiøse handlinger.   Han fikk panisk klaustrofobi to ganger i den trange cellen og måtte på sykehus hvoretter han ble sendt rett tilbake til cellen. Han fortalte også om en grusom tid etter varetektsfengslingen. Jeg synes det kan være grunn å vurdere nærmere om måten han ble behandlet på var egnet til å opplyse denne saken. I mine øyne ble det skapt maksimalt hysteri rundt usikre incestpåstander og ettertiden har vist at moren kunne utnytte dette hysteriet maksimalt med sikte på å sikre seg omsorgen for barnet med rettsapparatets fulle støtte.

Videre kan det være grunn til å nevne saken der Norge ble dømt for den Europeiske Menneskerettsdomstol i oktober 2007. Denne saken inneholder en mors falske incestanmeldelse samt årelang samværsnektelse. Samværsnektelse er et omfattende problem, og det bør absolutt inn på listen over vold i nær relasjon. Det kan også være grunn til å forebygge samværsnektelse ved a) å kriminalisere handlingen samt b) styrke familievernet og utvide familievernets mandat slik at fedre kan få hjelp av familievernet til å sikre samvær med sine barn.

Mitt lønnlige håp er nå at justisministerAnders Anundsen og barne- og likestillingsminister Solveig Horne – begge Frp – vil stikke hodene sammen og fokusere på temaene voldsforebygging, samværsnektelse, falske påstander i rettsapparatet samt de to ombudenes relasjon til disse temaene. Frp har som eneste stortingsparti erklært at de ønsker likestilling ved skilsmisse. Frp vant også Mannsforums likestillingsundersøkelse i forkant av siste stortingsvalg. Partiet vant nettopp fordi de har vært aktive i forhold temaer som kriminalisering av samværsnektelse, styrking av familievernet samt delt bosted som utgangspunkt ved skilsmisse. Partiet har også støtte for sine synspunkter i Venstre og delvis i Høyre. Jeg synes Frp har svært betydningsfulle standpunkter i forhold til kriminalitetsforebygging og familie. Samtidig er det behov for en grundig opprydding delvis i rettsapparatet og dels på andre hold. 

 

Eivind Bade
Mannsforum.org

 

Gå til innlegget

Menn og likestilling

Publisert over 8 år siden

Mannsforum har nylig fullført en spørreundersøkelse om likestilling og menn. Fremskrittspartiet ble utpekt til vinneren. Denne undersøkelsen har ikke de tradisjonelle kvinnekravene likelønn, fedrekvote eller kvinnekvoter i næringslivet som tema.

I stedet fokuserer undersøkelsen på en kjønnsnøytral likestillingslov, utdanning, familie og helse. Hvordan har det seg at menn er opptatt av helt andre problemstillinger enn i den den tradisjonelle, kvinnedominerte likestillingsdebatten i norsk presse?

 

To viktige utviklingstrekk

Kvinner er i dag yrkesaktive. Det er ikke lenger behov for en hjemmeværende kvinne i familien. Tekniske hjelpemidler har bidratt til at nødvendig husstell kan utføres på en brøkdel av tiden relatert til situasjonen noen tiår tilbake i tid. Høy samlet etterspørsel i norsk økonomi har gitt mulighet for mange arbeidsplasser. Kvinner har funnet en naturlig plass i arbeidsmarkedet uten å fortrenge menn. Det har på mange måter vært betraktet som en vinn/vinn situasjon for menn og kvinner når begge i et parforhold tjener gode penger i gode jobber. Arbeiderpartiet har hatt stor suksess med å karakterisere arbeidslinjen som navet i velferdsstaten. Mantraet har vært og er fortsatt at kvinner skal jobbe full tid og ved fødsler skal man ikke «kaste bort» tiden ved å være for lenge hjemme. Norge har scoret på topp i FN sammenheng når landenes materielle levestandard sammenliknes.

Samtidig ser vi også at kvinner har fokusert på frigjøring fra mannen. Takket være store biologiske forskjeller der menn er mye mer seksuelt avhengige av kvinner enn kvinner er av menn, har kvinner i større grad enn menn kunnet trekke seg ut av parforholdet. Hennes krav til realisering i arbeidslivet er sterkt, og hun har økonomisk uavhengighet til å velge en partner som er lojal mot hennes verdier. Vi ser klare utviklingstrekk i retning av svekkelse av familien, og det er unge kvinner som – takket være sin overmakt seksuelt sett – kan velge mye friere hvem de vil danne parforhold med, når de skal få barn samt avvikle parrelasjonen dersom han ikke kvalifiserer for hennes krav. Hun frigjør seg, javel, men tilbake står en stadig økende gruppe sosialt marginaliserte menn.

Likestilling vil for kvinner innebære utvikling av rettigheter i forhold til særlig arbeidsliv og utdanning, men også en styrket plattform for å velge egnet partner. Kvinner får definitivt i pose og sekk. De vinner både i arbeidslivet og i familien. For menn derimot er bildet langt mer blandet. Vi har forsåvidt omtalt vinn/vinn situasjonen i parforholdet der begge har gode jobber, og han kvalifiserer for hennes sosiale krav. Menn i denne gruppen tjener på likestilling. Samtidig ser vi en sterkt økende gruppe menn som blir sosialt tilsidesatt familiært og seksuelt. For dem blir likestilling en taperproblemstilling. De må søke tiltak som beskytter dem mot den sosiale utstøting. 

Det er da kanskje ikke så rart at kvinner er langt mer interesserte i likestilling enn menn?  Vi ser også at partiene tilpasser seg virkeligheten de lever i. Kvinnerelaterte problemstillinger gir oppslutning blant mange velgere og grunnlag for politisk makt.

 

Hovedpunkter i spørreundersøkelsen

Vi har i rammen nedenfor plukket ut overordnede problemstillinger i spørreundersøkelsen. De berører

1.       Behovet for en kjønnsnøytral likestillingslov sett i lys av at kvinner i dag har oppnådd likelønn for likt arbeid, solide økonomiske støtteordninger ved fødsel samt scorer meget høyt i utdanningssammenheng

2.       Behovet for sterkere beskyttelse av familiære relasjoner overfor sosialt marginaliserte fedre både ut fra fedrenes egeninteresse for kontakt med barnet og hensynet til barnets eget beste

3.      Helsemessige tiltak for å utlikne levealdersforskjellen mellom kvinner og menn

De rosafargede rutene viser at partiene bak den rødgrønne regjeringen sammen fører en svært avvisende politikk overfor menn. Også Krf avviser sentrale mannskrav. Samtidig er det velkjent at disse partiene på den tradisjonelt definerte likestillingsarena fører en særdeles feministisk orientert politikk.

De borgerlige partiene innfrir i mye større grad overfor menn. Særlig Fremskrittspartiet innfrir og derfor utpekes de også som vinnere av undersøkelsen. Det er interessant å merke seg at alliansen H/Frp/V er enige om å innføre en kjønnsnøytral likestillingslov. De er også enige om å innføre tiltak med henblikk på å dempe samværsnektelse. Derimot foreligger mer uklarhet omkring barnefordeling ved skilsmisse. Frp scorer på sitt standpunkt om delt bosted og likestilling ved skilsmisse.

Frp har også scoret på sin velvillighet overfor å utrede mannens fysiske og psykiske helse. For egen regning har jeg lagt til behovet for utrede muligheten for å utforme en helsepolitisk tiltakspakke med sikte på å heve mannens levealder opp til samme nivå som for kvinner. 

Mannsforum har diskutert innholdet i denne undersøkelsen på et åpent møte med et panel fra partiene. Det var interessant å merke seg mange svært engasjerte innlegg fra menn i salen. De ønsker likestilling ved skilsmisse. Frp har trolig en solid velgerskare nettopp basert i dette standpunktet. Det ble argumentert for at det blir feil i dagens system når rettsapparatet skal velge ut bare en av foreldrene og det skal være den best egnede. I stedet ble det argumentert for at såfremt begge foreldre er egnet for å ta seg av barna – og det er nok tilfelle i 99 % av sakene – så skal barnelovens retningslinje være at begge foreldre skal ta likeverdig del i omsorgen.

Videre ble det stilt spørsmål ved om noe av bakgrunnen for svak velgeroppslutning i de rødgrønne partiene kan skyldes at særlig menn forlater dem. Ulike gallupundersøkelser har påvist en overvekt av mannlige velgere på borgerlig side og motsvarende et flertall kvinnelige velgere bak de rødgrønne partiene.  

 

Nærmere omtale av undersøkelsen og møtet i Mannsforum om Menn og Likestilling her

Gå til innlegget

Angrep på dommernes uavhengige posisjon.

Publisert over 8 år siden

Lørdag skrev BA at Tor Holger Bertelsen blir avskjediget som dommer etter at Oslo tingrett har tatt stilling til flere langvarige konflikter og påstander om Bertelsens uskikkethet som dommer. Jeg synes denne saken blir et angrep på dommernes

uavhengige posisjon. Bertelsen er blitt anklaget for klanderverdig oppførsel overfor kvinner, men meg bekjent har disse kvinnene vært part i saken. Jeg kjenner ikke alle sakene Bertelsen har vært involvert i, men har merket meg hans utmerkede bidrag i barnefordelingssaken der Norge ble dømt av EMD oktober 2007. Ved forhandlingene i menneskerettsdomstolen har vi fått et unikt innblikk i hendelsesforløpet i en barnefordelingssak helt fra paret skilte lag i 1995. Her er link til en oppsummering av saken: http://familiestiftelsen.no/node/856 Det fremgår her at kvinnen både leverte falsk incestanmeldelse og gjennomførte årelang samværsnektelse.

Dette visste Bertelsen da han som dommer ved tingrettsforhandlingene (2001) i denne saken idømte far og hans to sønner vanlig samværsrett. Moren ble referert i bergenspressen i denne saken på at Bertelsen hadde behandlet henne på en måte som hun oppfattet krenkende. Men pressen kjente på daværende tidspunkt ikke innholdet i tingrettssaken. Det gjorde derimot Bertelsen, og jeg har full forståelse for at han i det minste sa denne kvinnen noen sannhetsord. Som kjent stemte H, Frp og V for at samværsnektelse skal kriminaliseres og reguleres i strl 1902 § 216 ved lovforslag i Stortinget i sak om barnebortføring i mars 2012. Forslaget ble avvist av de rødgronne partier+Krf, men saken vil trolig bli tatt opp igjen i kommende stortingsperiode. Hadde samværsnektelse vært kriminalisert allerede i 2001,kunne Bertelsen ha fengslet denne kvinnen. I stedet gikk hun helt fri og vant ved lagmannsrettsforhandlingene eneomsorg for guttene. Norge ble senere dømt i EMD for lagmannsrettens mobbende lekkasje om at “det ikke hadde betydning for utfallet at faren var anklaget for incest” – et utsagn Norge hevdet ble såkalt “sagt i forbifarten” – også kalt et obiter dictum i juridisk fagterminologi. Her kan det vel også bemerkes at lagrettens slengbemerkning om incest og ikke minst fradømmingen av enhver samværsrett gjorde faren så fortvilet at han holdt på å ta livet av seg.

I denne saken kan vi trygt slå fast at utfallet står klart i strid med norske offisielle målsettinger om mest mulig samlet foreldrekontakt m.v. Faren dokumenterte også både barnehagefaglig erfaring og uklanderlig oppførsel. Det samme kan ikke sies om kvinnen. Hun leverte falsk incestanmeldelse og gjorde hva som helst for at far og sønner ikke skulle få treffe hverandre. Beklageligvis må vi konstatere at faren kunne absolutt trenge noen form for offentlig bistand for å holde kontakten med barna. Det fikk han overhode ikke. Den eneste som har bidratt til samlet foreldrekontakt er selvsamme dommer Bertelsen ved idømmingen av vanlig samværsrett i tingretten. Lagmannsretten derimot tok bortimot livet av den stakkars faren. At Bertelsen i tillegg tiltalte kvinnen i nokså ubehagelige vendinger synes jeg vitner om at Bertelsen har et utmerket menneskeskjønn. Faktisk burde vi ha gått lenger enn hva Bertelsen gjorde ettersom kvinnen burde ha vært fengslet.

La det også være nevnt (som nok et obiter dictum) at da BLD la frem ny veiledning for sakkyndige i barnefordelingsrettssaker i 2008 ble ikke utredning av mulige falske overgrepsanklager nevnt med et eneste ord enda altså Norge bare året før ble dømt i EMD i sak der falsk incestanmeldelse og samværsnektelse var sentrale temaer. Videre vedtok Stortinget i juni i år endringer i Barneloven der samværsfedre mistenkes generelt for å utøve vold mot egne barn. Stortinget stemte enstemmig for forslaget. H og Frp evnet ikke å adressere samværnektelse som del av situasjonsbildet. NOVA rapport fra 2007 viser at mødre slår barna mer enn fedre. Amerikanske undersøkelser viser at enslige mødre slår barna mye mer enn mødre i parforhold. Stortinget vedtar likefullt ny lovgivning der barna skal taes fra samværsfedre og leveres enslige mødre endog med motivasjonen at dette skal beskytte barna mot vold!

Når skal vi i Norge begynne å ta inn over oss at fedre blir tilsidesatt familiært i et omfang som mangler historisk sidestykke? Dommer Bertelsen viste ved sin håndtering av tingrettssaken over et godt faglig juridisk skjønn og et meget godt menneskeskjønn. Nå blir han fradømt stillingen som dommer! Jeg synes det virker som om han er offer for en bølge av vulgærfeministisk fanatisme. Den vulgære feminismen støtter opp om kvinners falske anklager i rettsapparatet. De gjør det selvsagt ikke åpenlyst men dekker det til bak et nærliggende aktverdig formål. Dommer Bertelsen ble involvert i noe av dette og sa tydeligvis mer enn hva vulgærfeministene tolererer. Nå blir han fradømt stillingen for det. Samtidig er rettsapparatet i Norge blitt ytterligere forsøplet. Vi har i en altfor lang periode måttet tåle både falske anklager og samværsnektelse. Norges rettsapparat har en helt ut forferdelig track record på denne arenaen. Nå angriper man i tillegg dommernes uavhengige stilling ved å frata Bertelsen jobben. De gjenværende dommere må heretter passe seg for hva de sier til en kvinnelig part. Er de da uavhengige eller har vulgærfeminsmen fått et yterligere tak på rettsvesenet i Norge?

Avisomtaler av saken

Bertelsen avskjediges | ba.no
Nettavisen: Bertelsen har bidratt til å skade tilliten til domstolene
VG Nett – Derfor måtte Bertelsen gå – Nyheter innenriks
Sviende nederlag for Bertelsen – Bergens Tidende
Dommer Bertelsen har fått sparken – Aftenposten

Relevante innlegg

Jeg har omtalt rettsutviklingen siste 30 år i innlegget 19.01.11  Incestanklager, rettsikkerhet og pressens rolle og påpeker en markert forverring i hele perioden godt initiert og underbygget av APs familiepolitikk og av feministiske høyesterettsdommere innsatt av AP.

I innlegget 13.01.13 Stakk han av med sitt eget barn? omtales en sak der en far i Fredrikstad angivelig skal ha truet moren med pistol og reist avgårde med parets 2 år gamle sønn.  Denne faren ble hindret i samvær med sin sønn, og jeg omtalte i innlegget at hele 25 000 barn (omlag innbyggertallet i f. eks. Lillehammer) i Norge er offere for mors samværssabotasje.  Norske myndigheter gjør absolutt ingenting for å hindre det.  Norsk presse overser overgrepsvirksomheten.  Norsk presse klarer heller ikke å oppfatte at H, Frp og V i mars 2012 faktisk stemte for å kriminalisere samværsnektelse med fengsling som mulig straff.

Gå til innlegget

Fri sex om Nigeria vinner fotballfinalen

Publisert nesten 9 år siden

Hallo alle verdens menn: Nigerias forening for prostituerte lover fri sex i en uke hvis Nigeria vinner søndagens finalekamp kl 1800 mot Burkina Faso.

Nå hører ikke jeg med blant de mest fotballinteresserte, men det afrikanske fotballmesterskapet har for å si det slik pirret min nysgjerrighet.  Aftenposten skriver i dag nærmest en bekymringsmelding om hendelsen. Slike gleder kan da ikke føre til annet enn død og fordervelse. Hør bare hva avisen skriver:
Helsepersonell er blant de som fordømmer ANPs idé på det sterkeste og påpeker at mange, mange vil pådra seg hiv og andre alvorlige kjønnssykdommer

Hvem de mange er som fordømmer dette skriver avisen ingenting om og betegnelsen helsepersonell i ubestemt form flertall kan etter hva jeg forstår bergrense seg til f. eks. to sykepleiere. Avisen forteller begeistret videre:

Dette er ikke noe nytt fenomen i Afrika. Da Zambia vant semifinalen i mesterskapet i fjor, ble kunder i flere byer tilbudt gratis sex etter fotballseieren.

BBCs reportasje om gårsdagens kamp Nigeria – Mali følger et uhyre saklig mønster helt i tråd med kanalens meget seriøse profil. Der finner du ikke så mye som en tøddel om den mer folkelige gevinstvarianten som er knyttet til finalekampen.  ATV har trolig misforstått budskapet noe i overskriften Nigerian football team promised free sex for wins Så langt jeg kan bedømme er ikke tilbudet begrenset bare til de nigerianske fotballspillerne, men det omfatter absolutt alle interesserte. På det punktet er Aftenposten en mer sikker kilde enn ATV. ATV går imidlertid inn på interessante detaljer i forberedelsene til det afrikanske mesterskapet. Selveste president Goodluck Jonathon har holdt laget utestengt fra internasjonale kamper i to år etter forsmedelige nederlag i 2010. Reportasjen inneholder også videoopptak av høydepunktene i gårsdagens kamp Nigeria – Mali 4-1.

Ellers kan jeg berette fra det mobile representasjonskontoret til ANP i Oslo at også nigerianske prostituerte i Oslo vil følge opp med gratis stunts i en ukes tid - kanskje mer - og sjokkopplevelser på selveste Karl Johan og foran Stortinget. Hva det innebærer ville de ikke røpe, men de smilte bare lurt.

Politimesteren i Oslo er meget betenkt over de nigerianske jentenes frivole holdning i vinterkulden. Iflg. hans politadvokater ansees også gratissex som sexkjøp og da selvsagt i høyeste grad straffbart for de menn som skulle falle for gratisfristelsene i hovedsak selvsagt bare norske menn. Justisminister Grete Faremo er også meget bekymret og vurderer å foreslå et nytt forbud. Hva det skulle gå ut på ville hun imidlertid ikke si noe om på nåværende tidspunkt.

Så da gutter får vi bare avvente søndagens kamp. Hvem heier du på forresten?

Gå til innlegget

Obamacare og røykere

Publisert nesten 9 år siden

Når Obamas helserform trer i kraft 1. januar neste år, etablerer USA en lovpålagt, obligatorisk helseforsikring for absolutt alle amerikanere. Forsikringspremien kan til en viss grad reguleres etter risiko. Røykere kan ilegges høyere premie.

Iflg. Russia Today  26.01.13 kan en 60 år gammel røyker bli ilagt tilleggspremie på USD 5 100 som ved kurs 6 NOK/USD gir en årlig tilleggspremie på NOK 30 000 dvs. NOK 2 500 pr. mnd. Iflg. teksten omtales det 50 % tilleggspremie for røykere hvilket skulle innebære at grunnpremien utgjør NOK 5 000 pr. mnd. 

Ordinært ville jeg vel unngått å referere en kilde som Russia Today. Merkelig nok har de utviklet en propagandaliknende form som er påfallende lik hine presseoppslag i Sovjetunionens dager. Deres USA fiendtlighet er fullt ut på høyde med forholdene under den kalde krigen slik at det er ikke uventet at RT hiver seg løs på påstått usosiale konsekvenser av Obamas helsereform. I tillegg er vel røykevanene blant russere fortsatt så omfattende at vel hver bidige russer ville bli underlagt Obamacares røyketillegg. Man aner derfor at denne saken er særdeles kjærkommen for å formulere saftig USA kritikk.

Kan Norge lære noe av prisdifferensieringen i Obama care? Våre sosialdemokratiske politikere får jo nærmest tårer i øynene når de forteller om den fortreffelige skandinaviske velferdsmodellen. Statsminister Jens Stoltenberg bare fryder seg når Stein Erik Hagen må betale NOK 11 mill i formuesskatt til den norske felleskassen.  Hagen betaler åpenbart mer inn til det offentlige enn hva han noen gang vil motta i ytelser. Er dette så veldig heldig når samtidig nordmenn flest ikke har peiling på hva f. eks. helsetjenester koster? Nordmenn blir dermed ganske uvitende om konsekvensene av deres valg av livsstil.

Norsk helsevesen har i tillegg store problemer med å levere de tjenester markedet etterspør. Kødannelsen på ulike hold er uholdbart stor. På mange måter kan en vel si norsk helsevesen har åpnbare likhetstrekk med en sovjetkommunistisk planmodell. Markedet mangler. Alt er sentralstyrt. Da helseministeren la ut fastlegeforskriften på høring vinteren 2012 inneholdt forslaget en bestemmelse om at alle fastleger skulle være tilgjengelig på telefonen innen et visst antall sekunder. Av en eller annen grunn er det ikke nødvendig å regulere bankenes svartider på samme måte. De har svære callsentere av den enkle grunn at de tjener penger på å være tilgjengelige. Norske fastleger tjener mest penger på HELFOs refusjonsordninger. Det er regulert i forskrift hvordan fastlegene tjener penger, og de tjener tydeligvis ikke mye på å svare syke pasienter på telefonen. Hva gjorde helseministeren med det? Jo, hun forslo å regulere det i en ny forskrift. Dette er sovjetkommunisme i et nøtteskall. Hun våget ikke å ta debatten om friere prisdannelse for fastleger og å la konkurransen i almenlegesystemet bidra til at alle almenleger kunne tjene penger på å være tilgjengelige og yte pasientene den service de etterspør. 

Kan Norge lære noe av det amerikanske helsesystemet? Jeg tror definitivt det. Norske politikere er alt for kjappe til å kritisere USAs helsevesen fordi de er fullstendig opphengt i at helseforsikringen i USA i dag er frivillig. Men selv om bare 80 % av amerikanerne har helseforsikring så bruker hele USA mer på helse pr. innbygger enn hva vi gjør i Norge. Det gjør de helt frivillig. I Norge har vi en sentralstyrt modell som ikke klarer å levere alt vi etterspør. Da blir det nærliggende å spørre seg om vi også i Norge ville ha brukt like mye på helse som i USA om vi bare hadde utviklet et mer åpent markedssystem?

Høyre og Frp ønsker privatisering av helsevesenet, men de er veldig diffuse på hvor de vil. Vi hører om litt privatisering her og litt privatisering der. Men så drukner resten av privatiseringsperspektivet i en rad detaljforslag. Men skal vi få et bedre helsevesen i Norge tror jeg ikke vi kommer utenom å diskutere betydelige økonomiske reformer der marked og økonomiske insitamenter er sentrale begreper.

Hva om sykehusene ble omdannet til AS og hver kommune via en mer markedstilpasset samhandlingsreform kjøpte inn sykehustjenester i form av leveranseprogrammer? Da kunne kommunenes innkjøper fokusere på leveranse og kvalitet alene, mens sykehusets eiere måtte forhandle med sine ansatte om arbeidstid, lønn osv. Hva om spesialistlegene og almenlegene også ble omdannet til private foretak som også mottok betaling fra kommunens innkjøpsordning gjennom den markedstilpassede samhandlingsreformen?

Og kunne kommunen operere som et forsikringsselskap? De har en forsikringsmessig forpliktelse til å skaffe egnede helsetjenester til veie for enhver innbygger som har et faglig avklart behov. Kunne de i visse tilfeller da avtale med pasienten at vedkommende selv handlet med sykehuset? La oss si at pasienten står overfor en operasjon som på et standard norsk sykehus er kakulert til å koste NOK 800 000. Beløpet godskrives pasientens konto. La oss videre si at pasienten har mulighet til å få utført samme operasjon på et utmerket sykehus i Polen for halve prisen dvs. NOK 400 000. Pasienten stilles fritt til å velge mellom det norske og polske sykehuset. Hvis pasienten velger Polenalternativet kan han/hun innkassere hele besparelsen på NOK 400 000 på egen konto. Trolig er prisnivået i Norge så mye høyere enn i alle andre land at vi ved denne ordningen kunne ta unna for sikkert 99 % av helsekøene i Norge uten å investere en krone i norske sykehus. Om ikke køene kunne fjernes på dagen, tipper jeg at det iallfall ikke ville bli snakk om lang tid før helsekøene i Norge var forsvunnet.

Videre ser jeg for meg at kommunenes innkjøpere kunne skaffe almenlegeleveranser levert av helsekonsern bestående av både almen- og spesialistleger. Videre at de også kunne tilby utredningsløsninger der f. eks. et blodprøveresultat kunne foreligge i første konsultasjon og danne grunnlag for et mye raskere behandlingsopplegg videre.

I mine øyne har vi mye å vinne på å slippe vesentlig mer marked inn i norsk helsevesen. Ettersom Obamacare åpner for en viss prisdifferensiering på røykere, tror jeg vi også bør se nærmere på USAs helseforsikringssystem. Der har vi åpenbart mye å lære. 

Dersom vi åpner for mer direkte betalte helsetjenester via en obligatorisk forsikring, vil vi også kunne redusere andre skatter med et tilsvarende beløp. Det ville lette skattepresset på det registrerte arbeidsmarkedet bl.a. norsk konkuransutsatt virksomhet. Gevinstene av mer marked i helsesektoren vil dermed bli større enn gevinstene vi oppnår i helsesektoren isolert. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere