Eirik A. Steenhoff

Alder: 31
  RSS

Om Eirik A.

Master I teologi og kirkehistorie (Olavsliturgien), MF, Oslo. Master i Biotechnology and Ethics, John Paul II Institute, Catholic University of America, Washington, D.C.

Følgere

Publisert rundt 3 år siden
Erlend Waade – gå til den siterte teksten.

Jeg tror de protestantiske kristne/kirkene er fastlåst i opplysningstidens og vitenskapens verdensbilde. Og der er det det fysiske, dokumentariske; det vi kan ta på, etterprøve og bevise, som er det ­avgjørende. Derfor vil de fleste kristne også fastholde det fysiske i for eksempel jomfrufødselen, oppstandelsen og himmelfarten. For ellers frykter de at alt rakner.

Mens jeg tror det motsatte vil skje. Fortellingene vil åpne seg, utvide seg, og vi vil oppdage visdommen gjennom det dypt menneskelige og allmenne budskapet de har.

Det er da den liberale kristendomsforståelsen Waade tar til orde for, som er prisgitt opplysningstidens verdensbilde, og legger den naturvitenskapelige (og senere den historiske) metode til grunn for tolkningen av religionen. Det er forpliktelsen på noen grunnsetninger i tidligmoderne filosofi som har ført til protestantismens kollaps.

Jeg tror at Waade – og andre liberalteologer som Marcus Borg m.fl. – stiller feil diagnose og dermed foreskriver gal resept. Å fastholde det Waade kaller for det "fysiske" er vesentlig for kristendommen, for den er inkarnatorisk og konkret, ikke "psykologisk" og abstrakt. Kristendommens budskap har betydning – nettopp som visdom som angår alle mennesker på den dypest mulige måte – fordi budskapet svarer til realiteter som er blitt bekjentgjort gjennom Guds selvåpenbaring i Jesus Kristus. I den konkrete verden som vi mennesker bebor, ikke i en slags idéverden som vi mentalt kan tre inn og ut av. Det kristne budskapet er ikke en visjon, men en person. Det krever mye mer av oss – det krever at vi stadig forsøker å komme til rette med våre moderne forestillinger for å gripe til dette dypt personlige ankerfestet. Men da vil også fortellingene åpne seg enda mye mer enn om vi leste Skriften som en eventyrsamling.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
med konservativ teologi blir Gud en som er mye verre enn en nazist...

Er det veldig lurt å skrive denne typen ting som sogneprest i DNK? Her bør man kanskje utvise en smule diskresjon...

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Aasvestad er inne på det vesentlige. Ja, det er vesentlig forskjellig om Jesus er født eller skapt, evig eller ikke — eller «Djevelens bror,» som Bjerga skriver om. Det er en vesentlig annerledes guddom.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Mogens Müller – gå til den siterte teksten.
Lest på sine egne betingelser gir GTs bøker utrykk for antikk jødedom, ikke kristendom. Derfor hører opplesningen av disse ikke hjemme som et fast ledd i gudstjenesten, der de blir for en «fremmed røst» å regne. Det finnes en kristen tolkning av Det gamle testamente. Men teksten i seg selv er ikke kristen.

Grunnen til at GT alltid har vært viktig i liturgien, er da fordi NT må leses i lys av GT. De nytestamentlige forfatterne forsto Jesus i lys av GT, og Jesus forsto seg selv i lys av GT. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Joanna Bjerga – gå til den siterte teksten.

Samtidig faller det på sin egen urimelighet at en kirke som forkynner at Jesus Kristus er verdens Frelser og Forløser, og som lærer menneskeheten å tro på Ham, å følge Ham og tjene Ham ikke skal være kristen.

Jeg har forøvrig skrevet om dette også. Her.

Og her er det kirken selv sier om akkurat det. 

Det er unektelig interessant å lese LDS’ egen beskrivelse av troen. Den bruker liberalteologiens kritikk av den tidligkristne utvikling, men med det formål å legitimere Joseph Smiths åpenbaring. Ved å desavuere de historiske kirkenes kristendomsforståelse, legger man bakteppet for en ny og renere religion. Men legger man den samme kritikken til grunn for Smiths åpenbaring? Den har jo nærmest en koranisk karakter i mormonismen.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere