Dan Lyngmyr

Alder:
  RSS

Om Dan

Følgere

La oss flytte til Oslo og ta trikken !

Publisert over 8 år siden

Nok engang øker de samlede bilavgiftene i Norge.Dette rammer først og fremst vanlige mennesker.De som har råd til de dyreste bilene får samtidig avgiftskutt ! Forstå det den som kan.

Jeg kjenner ingen foreldre eller besteforeldre som ikke ønsker at barn og barnebarn skal kunne ferdes tryggest mulig i bil, i et stadig mere komplisert trafikkbilde. Med regjeringens avgiftspolitikk så er det slett ikke sikkert at dette er mulig.

Som en følge av det samlede avgiftsnivået på bil og bilbruk, så er Norges bilpark den eldste i land det er naturlig å sammenligne seg med.

Noen ville vel kanskje innvende at det finnes viktigere ting her i verden, enn å sutre over noen skarve bilavgifter. Joda, det gjør det sikkert, og er det ikke også slik at formålet med dette er en dreining mot "grønnere avgifter"?

Det hjelper allikevel så lite når airbagen man trenger ikke finnes, eller når ABS bremser og antiskrenssystemer som kunne hjulpet for å unngå poden som plutselig kommer på et akebrett rundt svingen, heller ikke finnes

De dystre konsekvensene av disse manglende og viktige sikkerhetssystemene fremgår i mange statistikker som viser dødsulykker og skader i trafikken. Livsreddende og viktig sikkerhetsutstyr i biler som kunne reddet flere menneskeliv, er desverre ikke allemannseie. En viktig årsak til dette er det samlede norske avgiftsnivået. Dette er med på å sette en effektiv stopper for kjøp av ny, eller nyere bil for svært mange.

Hestekreftavgift, volumavgift, finere bil enn regjeringen liker avgift, blankere lakk enn naboen avgift, CO ditt og CO datt avgift, engangsavgift, andregangsavgift, for stor bil avgift, moms og toll, osv...

… jeg vet ikke hva de kalles alle sammen, men om noen av disse er ukjente, så finnes de nok allikevel.

For svært mange barnefamilier er en ny eller nyere bil med langt lavere utslipp, og med langt større sikkerhet for både fører og passasjerer, i praksis derfor uoppnåelig.

Underlig nok har årets ”Avgiftsomlegging” medført at de aller dyreste  bilene får lavere avgifter.  Det er underlig at slike "utilsiktede” virkninger ikke lar seg fange opp. Ellers så kunne man jo i et svakt øyeblikk være forledet til å tro at det fantes underliggende motiver og interesser hos dem som har besluttet avgiftene.

Avgiftselskerne i departementet har ennå ikke oppdaget at det stort sett ikke går trikk i Norge.

Gå til innlegget

Frikjent for drap !

Publisert over 8 år siden

Drap og særdeles alvorlige kriminelle handlinger bør ikke ha foreldelsesfrist.

Dagens straffelov "fritar" drapsmenn ,og kvinner etter 25 år. Loven tillater ikke straffeforfølgelse etter dette tidspunktet.

Straffeloven bør derfor etter mitt skjønn tas opp til ny vurdering, og det er en rekke forhold som taler for dette.

Hvem vil mene at grunnleggende trygghet i samfunnet er ivaretatt, dersom drap begått for mer enn 25 år siden, automatisk blir "arkivert" etter denne tiden ?

Kan man si at hensynet til de etterlatte er ivaretatt. Er deres sorg, smerte og fortvilelse vekk ?

Definitivt ikke !

Skal fremtidige kriminelle slå seg til ro med at samfunnet på et tidspunkt  "glemmer hele "greia"?

Og,kan lovverket og vurderingene rundt dette, sies å være i takt  med den almenne rettsfølelse ?

Neppe !

 

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2003/nou-2003-31/10/3/3.html?id=372959

Gå til innlegget

Surr(ogati) i Venstre, uten barnehensyn!

Publisert over 8 år siden

Det fullstendige fraværet av refleksjon over den svake part i surrogatidebatten, nemlig barnet,er desverre like fraværende hos Venstre som det er hos regjeringspartiene.

Guri Melby leder i Venstre`s programkomite` er mer  opptatt av det som synes å være "retten til egne valg" (som voksen) uten at barnets perspektiv (det ufødte) er berørt i det hele tatt.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread314476/#post_314476 

i motsetning til Kristin Klemets innspill i debatten:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat42/thread315789/#post_315789

Denne vurderingen deler Venstre`s programkomite` med regjeringen. At barnet fremstår som en nærmest ikke-ekstisterende størrelse i denne og liknende debatter er både forbausende og urovekkende.Voksenperspektivet er altoverskyggende.

AP`s Helga Pedersen sto frem på Nrk nyheter 23. August og frontet forslaget om eggdonasjon med ubeskåret entusiasme. Foruroligende nok uten noen dypere refleksjon over barnas situasjon.

" Rettighetsorienteringen", det å føle seg" diskriminert" fordi man ikke kan gjøre eller få, noe andre har eller kan skaffe seg, er en holdning som brer om seg ikke minst takket være teknologisk utvikling. Dette setter et sterkt press på hva mange anser for å være etisk kontroversiell behandling.

Konsekvensene for barna.

Blant annet skiver Guri Melby:

Verken eggdonasjon eller sæddonasjon går ut over barnas beste.

Neivel ?

Kan man med troverdighet hevde at barn som bevisst blir satt til verden farløse, f.eks som en følge av retten til befruktning for lesbiske, ikke vil føle fortvillelse og savn etter en far? Eller vil dette bare være et marginalt problem som "sikkert kan håndteres". Og, som en følge av dette,er det troverdig å hevde at tanken på hvem som er far først plutselig dukker opp når man fyller 18 (Da den formelle retten til å få vite hvem som er  far inntreffer)

Hva gjør man når ingen svar kan gis barnet.Selv ikke et så enkelt spørmål som om far lever, kan besvares.

Er dette barnas beste ?

Og, kan man med troverdighet hevde at barn som er båret frem frem av surrogatmor , og overtatt av to homofile menn, ikke vil oppleve det som vanskelig og sårt å være frarøvet halve sin identitet og historie. Eller vil dette også være "håndterbart"

Og hva nå, med både en genetisk mor og en biologisk mor ?

Fortsatt barnas beste ?

Som en følge av alt fra adopsjon, sykdom og dødsfall, til fars og mors uansvarlighet og lite egnethet som foreldre osv,så lever barn  i familier der hovedomsorgspersoner er andre enn barnets biologiske foreldre. At konklusjonen derfor skulle være at man ikke trenger en debatt om barnas beste , og  "ofrer" disse fordi voksnes rettigheter for enhver pris skal ivaretas, er etter min oppfatning en feil vei å gå.

Mange vil hevde at mulige konsekvenser for de ufødte barna nærmest har vært et ikke - tema så lenge pressgruppen(e) bak lovforslagene og denne type tenkning påberoper seg en generell rett til barn, helt uavhengig av biologiske forutsetninger.

At all annen argumentasjon derfor skulle være å betrakte som sterkt diskriminerende er etter mitt skjønn en tvilsom og sørgelig måte å argumentere på.

At dette også er et syn som ser ut til å har vunnet innpass blant mange politikere er beklagelig, ikke minst sett i de ufødte barns perspektiv.

 

Gå til innlegget

Et skuffende og tvilsomt tvangsperspektiv !

Publisert over 8 år siden

-Vi får nå leger fra hele verden ut i vårt fastlegesystem. Hvis vi først flytter terskelen så vil vi få uante debatter de neste årene med krav som handler om den enkelte legens samvittighet, sier helsepolitisk talsmann i Ap, Thomas Breen

Et synspunkt som også deles av statssekretær Robin M Kåss i Helse og Omsorgsdepartementet.

Begge to skyver formelle forhold som f eks fastlegeforskriften foran seg i sin argumentasjon for å tvinge fastleger til å utføre, eller bidra til formell igangsettelse av etisk kontroversiell behandling.F.eks å henvise til abort, henvise til kunstig assistert befruktning for lesbiske kvinner som ønsker å føde farløse barn, eller skrive ut prevensjonsmidler som kan skade et befruktet egg.

Fordi det så langt ikke har lykkes å dokumentere at dagens praksis er problematisk, så kan det synes som om nye problemområder konstrueres.

Nå er det plutselig leger "fra hele verden" som kommer "strømmende" til Norge som utgjør problemet. M.a.o så er man åpenbart utilpass med leger med et annet "moralsk kompass" en den politiske ledelsen i helse og omsorgsdepartementet.

I tillegg hevder LLH at problemet så langt ikke er tilstrekkelig synliggjort/underrapportert.Det er en påstand med lav troverdighet, som så langt ikke er underbygget av fakta.Vg-nett meldte tidligere i år om forgjeves forsøk på fremskaffe dokumentasjon på at dagens reservasjonspraksis utgjør et problem.Oppsiktsvekkende nok fantes den ikke.

Manglende vilje til smidighet i disse spørmålene (slik det har vært praktisert i årevis) er desverre betegnende for Helse og Omsorgsdepartementets holdning i saken.Hele saken fremstår med et påtvingende sinnelag som ikke tjener noen til gode, og spesielt demokratisk kan det vel heller neppe kalles.

Før eller siden går man trolig mot en rettslig prosess,desverre. I verste fall kan utfallet være at fastleger med mange tiårs praksis kan bli tvunget til å avstå fra sin legegjerning for noe som i virkeligheten ikke utgjør et problem.Sålangt tyder alt på at et stort flertall av landets fastleger ( i underkant av 5000) ikke ønsker å reservere seg.

Da bør et lite, men viktig mindretall, kunne tilkjennes retten til å følge sin samvittighet og sterke overbevisning i etiske kontroversielle spørsmål.

Den vilje til kompromiss som ble utvist av flertallet på Stortinget da dagens abortlov ble vedtatt, hvor man gav anerkjennelse til reservasjonsretten og samvittighetsfritak for helse personell, bør videreføres i den debatten som nå føres.

Det ville være tjenlig for alle, både for tilhengere og motstandere av etisk kontroversiell behandling.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere