Dan Lyngmyr

Alder:
  RSS

Om Dan

Følgere

Politiet var nylig helt klare på - prisverdig nok - at dersom nye bevis dukket opp i saken, så ville man forfølge disse sporene. Den som bortførte Therese for 25 år siden kan allikevel puste ”lettet” ut, samfunnet vil ikke lenger straffeforfølge vedkommende, uansett hva Politiet måtte mene om den saken

 

Stortingets flertall - med justisministeren i spissen - valgte nylig, rett før avslutningen av nåværende stortingssesjon, å vende tommelen ned for forslaget som innebar opphevelse av den nåværende 25 års foreldelsesfristen i loven. Til tross for stor politisk og juridisk samstemmighet, så valgte flertallet å utsette saken. Jeg mener at dette er unødvendig og uryddig bruk av flertallsmakt.

Takket være en nærmest uforståelig politisk sendrektighet, så kan altså saken - dersom den noensinne skulle bli oppklart - føre med seg dobbelt sorg. Ikke bare som ett tillegg til de etterlattes bunnløse savn og årelange fortvilelse. Men også for de mange som bærer på enten liknende opplevelser, eller som er av den oppfatning at den allmenne rettssikkerhet er truet. Nettopp fordi man på et gitt tidspunkt, i alle fall i teorien, kan treffe gjerningsmannen på Mc Donald`s.

Saken kan bli en bauta over manglende politisk vilje til samarbeid. Skulle en mulig gjerningsperson - riktignok mot enhver formodning - stå frem og erkjenne skyld og ansvar etter foreldelsesfristen, ville utfallet være dobbelt tragisk som en følge av manglende politisk besluttsomhet. Det ansvaret bør de stortingsrepresentantene som stemte nei til forslaget reflektere over. At saken trolig blir tatt opp igjen i høstsesjonen hjelper lite.

Gå til innlegget

Mange politikere,samt flere ledende aviser og redaktører har tatt til orde for kirkelig vigsel av samkjønnede par. Andre har tilkjennegitt alt fra en noe reservert holdning, til en klar avvisning.

Vårt Land har - både på nett og papir - sluppet til motstandere og tilhengere av dette, og på forbilledlig vis forsøkt å bidra til dypere refleksjon rundt temaet.

Hvor står avisen Vårt land selv i dette spørsmålet, og hva er begrunnelsen ?

Gå til innlegget

Støre sier nei til samvittighetslegene !

Publisert nesten 8 år siden

Heller ikke Helseminister Jonas Gahr Støre gir håp til helsepersonell som av sterke samvittighetsårsaker ikke ser seg i stand til å henvise pasienter til etisk kontroversiell behandling.Spesielt ikke for fastleger med et annet moralsk kompass.

Tidligere helseministre, statssekretærer og stortingsrepresentanter har i flere år strammet grepet rundt medisinsk personell som har reservert seg mot å delta ved, eller å henvise til etisk kontroversiell behandling. Dette kan f.eks være henvisning til abort eller henvisning til kunstig inseminasjon for kvinner i samkjønnet ekteskap. Det har i denne prossessen vært en påfallende mangel på smidighet hos Helse og Omsorgsdepartementet (slik det har vært praktisert i årevis). Hele saken fremstår derfor med et påtvingende og udemokratisk sinnelag som ikke tjener noen til gode.Sammenhengende og oppofrende tjeneste som fastlege for tusenvis av pasienter, over flere tiår, imponerer åpenbart hverken Regjeringen eller helseministeren. Sørgelig nok.

Dette er statlig diskriminering mente Rådet for legeetikk. Leder i rådet Trond Markestad, uttalte blant annet til VG - nett tidligere, at reservasjonsretten bestandig har vært praktisert, og Statens helsetilsyn har akseptert praktisering av dette. Denne konklusjonen er forøvrig helt i tråd med situasjonen som oppstå da det svenske riksdagsmedlemmet Carola Hegg i 2011 fremmet forslag for Europarådet om registrering av leger som av samvittighetsårsaker ønsket å reservere seg mot å delta ved  abort. Forslaget ble selvsagt nedstemt.

Europarådet vendte tommelen klart ned , og slo uttrykkelig fast at ingen person, sykehus eller institusjon skal tvinges, være ansvarlig for eller på noen annen måte diskrimineres utifra motstand mot å utføre, medvirke til eller akseptere f.eks aborter. Uansett hvilket ståsted man måtte ha i dette spørsmålet eller andre etiske dilemmaer, så er det betryggende å se at noen - i dette tilfellet Europarådet - evner å tenke klart om helsepersonellets rett til å tenke selv og avgjøre. Jeg mener mener det er vanskelig å se tydelige spor av en slik tankegang hos regjeringen og helseministeren.

Mer demokrati og åpenhet var regjeringens umiddelbare reaksjon på udåden og tragedien på Utøya. Dette var en samlende og god reaksjon, samt et ønske det selvsagt er lett å gi sin fulle og hele tilslutning til. Nettopp på denne bakgrunn er det desto mer beklagelig å registrere at en demokratisk velfundert rettighet som reservasjonsretten - den formelt vedtatte og den praktiserte - blir forsøkt innskrenket slik Regjeringen og helse og omsorgsministeren åpenbart er tilhenger av.

Eller er det slik at man vil skyve personlige overbevisninger i disse spørsmålene inn i et mørkt privat rom i den tro at det er bare er der de hører hjemme ? Hvor blir det da av retten til å ytre seg etter sin overbevisning ? Stortingets flertall gav en tydelig og viktig anerkjennelse til reservasjonsretten, og samvittighetsfritak for helsepersonell da dagens abortlov ble vedtatt. Etter mitt skjønn vil dette også være en klok vei å gå i denne debatten.

Debatten om hva som er rett eller galt er naturlig nok evigvarende. For de berørte pasienter vil disse spørsmålene selvsagt også oppleves som vanskelige. Noen spørsmål finnes det kanskje heller ikke alltid gode og enkle svar på. Det er imidlertid både uakseptabelt og udemokratisk å skulle tvinge helsepersonell til å utføre handlinger som de av sterke overbevisningsgrunner ikke ser seg i stand til å kunne utføre. 

Gå til innlegget

"Uskyldig" etter 25 år.

Publisert nesten 8 år siden

Drap og særdeles alvorlige kriminelle handlinger bør ikke ha foreldelsesfrist.Forunderlig nok har flertallet på Stortinget konkludert med at loven på dette punkt ikke skal forandres nå.Til tross for stor politisk enighet.

Dagens straffelov "fritar" drapsmenn ,og kvinner etter 25 år. Loven tillater ikke straffeforfølgelse etter dette tidspunktet. Dette punktet i straffeloven har nå vært gjenstand for votering i stortinget uten at loven har blitt forandret. Regjeringens sendrektighet i saken gir etter mitt skjønn grunn til bekymring. At noen mener at Frp`s hasteforslag, som ble fremmet av Per  Sandberg, er populistisk fordi det er blitt fremmet for å slå valgpolitisk mynt på den tragiske Therese saken, burde man holde seg for god til.

Hans Olav Syversen fra KRF fulgte opp i debatten med å argumentere for at det saklige grunnlaget for å fjerne foreldelsefristen har ligget der lenge. At justisministeren peker på formelle forhold rundt en endring av loven, er ikke en god nok begrunnelse i en sak som både har vært fremmet for Stortinget flere ganger tidligere, og har bred politisk og juridisk støtte.  

Mange vil være av den oppfatning at dette kan kalles uryddig bruk av flertallsmakt. I en sak hvor man altså i prinsippet er enige om at grunnleggende trygghet i samfunnet ikke er ivaretatt, så lenge drap begått for mer enn 25 år siden, automatisk ikke blir straffeforfulgt.

Formaljuridiske forhold bør ikke tillegges så stor vekt som justisministeren åpenbart begrunner sin vegring med,og det er vanskelig å se at det er nødvendig med ytterligere utredninger. Det er stor samstemmighet både politisk og juridisk i dette spørmålet.

Tragiske enkelthistorier som Therese forsvinningen, som naturlig nok har berørt mange, skal selvsagt ikke styre behandlingen i slike saker. Allikevel kan saken bli en bauta over politisk sendrektighet. Skulle en drapsmann - riktignok mot enhver formodning - stå frem og erkjenne skyld i den aktulle saken etter foreldelsesfristen, ville utfallet være dobbelt tragisk som en følge av manglende politisk besluttsomhet. Det ansvaret må stortingsflertallet bære.

 

Gå til innlegget

Sløve mobiltelefon brukere

Publisert nesten 8 år siden

Bankenes mobil app`er gir uanede muligheter til å overvåke sine brukere. Dette faktum skjuler seg bak formuleringer som at dette er ”kun for å forbedre funksjonalitet og gjøre tjeneste bedre for brukerne ”osv.

Bankenes nitidige markedsføring av nye tjenester - app`er - på mobil, innholder i tillegg til praktiske og gode hjelpemidler, også et stort potensial for overvåkning. Ved nedlasting av mobilapplikasjoner, som gir deg tilgang til nettbanken, så kan du ha gitt banken særdeles vide fullmakter. Hvis du har f,eks har Fokus, Gjensidige eller DNB bank, vil banken, i prinsippet ha tilgang til å bruke kameraet på telefonen din. Nordea, DnB, Fokus og Gjensidige vil i tillegg ha muligheter til å se den ”nøyaktige posisjonen din” til enhver tid gjennom tilgang til GPS-data.

Har du f,eks Nordea, Sparebank1 eller Gjensidige, vil banken din i  prinsippet kunne se hvem du har snakket med på telefonen, når,hvor ofte og hvor lenge. Noen av bankene tar seg også rett til å kunne lese tekstmeldinger. Nordea, DnB, Sparebank1 og Gjensidige vil i prinsippet også kunne ”lese data om kontaktene lagret på enheten” En bank vil til og med ha rett til å endre dine kontakter, for eksempel ved å slette, legge til eller redigere disse.(Eksisterende kontakter) Flere av bankenes egne hjemmesider viser et sterkt urovekkende bilde av overvåkingsmulighetene.

DNB f,eks,  opplyser riktignok at du kan nekte banken bruk av denne informasjonen (informasjonskapslene) som gir dem opplysninger om din web-adferd, men det vil begrense mulighetene til på benytte tjenestene, og hva er da poenget ?

Burde det ikke holde med den kunnskapen som allerede finnes i banken, nemlig spor av enhver elektronisk transaksjon, om ikke denne "overvåkningen" ytterligere skal utvides ? Derfor er det også all grunn til å motta bankenes forsikringer - om at " bankene selvsagt ikke vil bruke disse mulighetene til å overvåke sine kunder, å nei " - med en viss nøkternhet, og heller selv gjøre sine egne vurderinger.

Her kan du lese mer:

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/05/31/bankene-overvaker-deg-gjennom-mobilen-din

http://radikalportal.no/2013/05/30/paranoid-med-android/?rp_c=1

 

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere