Dag Løkke

Alder: 74
  RSS

Om Dag

Følgere

Å samle kirkeledelsen på én hånd - den ledende biskops - er å skru kirkedemokratiet 50 år tilbake, til tiden før 1970.

Vårt Land forteller i dag at det fremmes forslag om å samle kirkeledelsen på én hånd. Det vil si at biskopene og Kirkerådet bør ha samme leder. Det må da bli den ledende biskop som skal inneha begge. Dette er å skru den kirkelige demokratiutvikling mange tiår tilbake.

Da bispedømmerådene ble opprettet i 1933, ble biskopene automatisk formenn i sine respektive råd. Det var ikke lovfestet, men det ble slik. Biskopene kunne ikke tenke seg et kirkelig råd som sto "over" dem. Det løste de ved å foreslå seg selv som formenn. Slik var det helt til 1968 i Oslo, og antakelig omtrent på samme tid i de øvrige bispedømmene. Borg og Møre bispedømmer er de eneste som aldri har hatt en biskop som formann. De ble opprettet i henholdsvis 1969 og 1984.

For biskopene før 1968 var dette ikke bare et spørsmål om makt, men like mye om embetssyn. Eller begge deler. Det var umulig for dem å se for seg en lekmannsledelse ved siden av seg, og enda mindre over seg.

Da Kirkerådet fikk sin første leder omkring 1970, var det imidlertid en lekmann. På samme tid kom de første leke bispedømmerådsformenn. De første kvinnelige ledere av bispedømmerådene ble også kalt "formenn". Bispedømmerådet ble definert som lekfolkets organ, slik menighetsrådene hadde vært fra de ble opprettet  i 1920. Dette innebar blant annet at det skulle være et flertall av lekfolk i bispedømmerådet. Fra starten av besto dette rådet av biskopen, en prest valgt av prestene i bispedømmet, og tre lekfolk valgt av menighetsrådene. Altså fem medlemmer til sammen. 

Da bispedømmerådet i 1984 også fikk en representant for de øvrige leke tilsatte i kirken, måtte rådet utvides med to representanter. Da ble den ordinære leke representasjon (ikke ansatte) også utvidet fra tre til fire medlemmer, for å opprettholde den tilsiktede "ubalanse" mellom de leke medlemmer og de ansatte. Dette var helt i tråd med tenkningen om at bispedømmerådet og det da kommende Kirkemøtet primært skulle være lekfolkets organer.

Når det nå foreslås å skru tiden tilbake til biskopenes enevelde, må noen ansvarlige sette foten ned! Ta heller en ny runde om oppgavefordelingen og ansvarsfordelingen mellom Kirkemøtet og bispemøtet. 

Gå til innlegget

Hvor skal vi kommentere?

Publisert rundt 6 år siden

Enkelte skribenter lager nytt innlegg hver gang de vil si noe. Hvor skal vi andre legge inn våre kommentarer da?

Det undrer meg at enkelte skribenter bare skriver nye innlegg, men aldri kommentarer i andres tråder. Hvor skal vi andre kommentere da, hvis vi også vil være med?

Senest det siste døgnet har tre debattanter skrevet nye innlegg her, som kommentar til andres innlegg. Nå har ikke jeg behov for å delta i disse. Det må likevel være lov å undre seg litt. Men disse tre er ikke alene om å skrive innlegg på denne måten, uten noen gang å skrive kommentarer. 

Det finnes også gode eksempler på kjentfolk som svarer på kommentarene i sine egne tråder, og i samme tråd.

Noen av dem som bare skriver innlegg er kanskje unnskyldt, hvis de i utgangspunktet har sendt innlegg til papiravisen, slik vi gjorde det i "gamle dager". Men avisredaksjonen legger vel ikke inn innlegg på Verdidebatt uten skribentens vitende? Det må de vel gjøre selv? Da vil jeg oppfordre alle som gjør det, til også å kommentere på sine egne tråder. Eller i det minste å lage en sluttkommentar etter en stund (slik noen også er flinke til å gjøre).

Det er i alle fall veldig upraktisk (for oss alle) å ha en enkeltdebatt gående med stadig nye hovedinnlegg. Det er enklere for alle om et emne kan holdes i samme tråd. Kanskje særlig for dem som vil lese debatten, og følge den i riktig rekkefølge.  

Gå til innlegget

Det klassiske ekteskapet

Publisert rundt 6 år siden

Levende folkekirke har i dag en helsides annonse i Vårt Land om ekteskapet mellom mann og kvinne. Det meste der kan vi være enige om. Men det er ikke riktig at kirken vil komme til å endre hele sin skapelsesteologi om ekteskap, familie og barn.

Ordene i Første Mosebok 1, 27 om at Gud skapte oss som mann og kvinne, vil ikke bli endret i liturgien for inngåelse av ekteskap mellom kvinne og mann i kirkene våre. De vil bli beholdt uansett utfall av årets kirkevalg. 

Jeg har møtt flere som har vært bekymret for dette. Vil ordene i 1. Mos. 1, 27 bli fjernet? Skal alt bli helt likt nå? Skal vi ikke lenger få ha et tradisjonelt ekteskap? Blir det fra nå av helt likegyldig hvilke kjønn vi har?

Det tradisjonelle ekteskapet blir beholdt. Det er ingen grunn til å frykte noe annet. Om Kirkemøtet i neste periode kommer til å åpne for vigsel av homofile og lesbiske, blir dette en tilleggsordning,  ikke en erstatning. 

Jeg har undersøkt dette spørsmålet med fire kirketopper, to av dem tilhengere og to av dem motstandere av  kirkelig vigsel av likekjønnede. Det er samstemmighet mellom disse (tre av dem er biskoper) om at ordene fra skapelsesberetningen vil blir beholdt for det tradisjonelle ekteskapet. Uansett hva som ellers vil bli vedtatt i Kirkemøtet. 

Vi får med andre ord ingen ny lære om ekteskapet i Den norske kirke. Vi som har vokst opp med det tradisjonelle synet at ekteskapet er mellom mann og kvinne, kan slappe helt av. Dette blir ikke endret.

Det blir bare åpnet for at også homofile og lesbiske kan få lov til å elske et annet menneske, i et livslangt forhold, i ordnede former, med innstiftelse innenfor kirkens rammer. 

Vi kan derfor med stor frimodighet gå til stemmeurnene på søndag og mandag og stemme på den lista som vi ønsker å støtte. Åpen folkekirke er ingen trussel mot noe av det vi har vokst opp med og er glad i! 

Gå til innlegget

Spørsmål til Kirkerådet

Publisert over 6 år siden

Kjære Kirkerådet! Si at det ikke er sant at dere favoriserer en av listene ved kirkevalget på bekostning av den andre lista! Fortell oss at det ikke er dere som står bak annonsen i Vårt Land i dag!

I dagens Vårt Land er det på forsiden en annonse hvor det oppfordres til benyttelse av nominasjonskomiteens liste ved kirkevalget. Det virker som om det er Kirkerådet som står bak annonsen. Stemmer det?

Jeg støtter den kritikken som blant andre Odd Einar Dørum har uttrykt mot deler av forberedelsene til kirkevalget. Samtidig er jeg blant dem som prøver å dempe kritikken noe, ved blant annet å hevde at dette er et overgangsvalg. Det er første gang vi har mer enn én liste ved et kirkevalg (så vidt jeg vet). Regelverket og håndteringen av valget vil bli bedre neste gang. 

Nå er det altså to lister ved kirkevalget i ni av elleve bispedømmer. Disse to listene er helt likeverdige. Kirkerådet må være det aller første til å vite at disse to skal behandles likt. Derfor er det helt uakseptabelt av Kirkerådet å gå ut og anbefale den ene av de to listene. Det virker som om nominasjonskomiteens liste er "deres" liste og den andre er Kirkerådet helt uvedkommende! 

Jeg ser at annonsen er undertegnet av "nominasjonskomiteens liste". Men nominasjonskomiteene er en del av kirkebyråkratiet, så de kan ikke opptre som en fraksjon ved kirkevalget. De ble nedsatt da det bare var vanlig å ha en liste. Nå har vi derimot to, og da må de offisielle kirkelige råd og alle deres underkomiteer opptre i forhold  til det faktum.   

Kjære Kirkerådet!

Vær så snill og fortell oss at det ikke er dere som står bak annonsen! 

Gå til innlegget

Et historisk kirkevalg

Publisert over 6 år siden

Med to lister er kirkevalget denne gang historisk. Jeg velger lista til Åpen folkekirke.

Årets kirkevalg er historisk. Det er første gang vi har mer enn én liste. I hele ni av elleve bispedømmer er det to lister ved kirkevalget i september. Åpen folkekirke stiller med egen liste i tillegg til den vanlige lista fra bispedømmets egen nominasjonskomite.

Dette er på ingen måte kirkesplittende, slik noen har hevdet. Tvert imot så vitner det om liv og engasjement blant kirkens medlemmer. Det er flott at så mange ønsker å stille seg til disposisjon for Den norske kirke også på dette nivået. Vi som er vanlige kirkemedlemmer, skal i september velge inn minst fire medlemmer til bispedømmerådet og Kirkemøtet. 

De to listene er likeverdige. Kandidatene for Åpen folkekirke er ikke outsidere. Også på denne lista er det dyktige folk med lang og god erfaring fra lederoppgaver i kirke og samfunn. Noen har også erfaring fra bispedømmeråd og kirkemøte. (Dette skriver jeg til dem som ennå ikke har sett navnene på listene.)

En svakhet ved valgreglementet er at vi ikke kan stryke noen på den lista vi bruker. (Dette bør de med ansvar for reglementet merke seg, slik at det kan endres til neste gang.) Det eneste vi kan gjøre, er å gi en ekstra stemme til inntil tre kandidater. Disse kan vi også hente fra den andre lista.

I Tunsberg vil jeg bruke lista til Åpen folkekirke. Kandidatene på denne deler også Den norske kirkes visjon om å være en bekjennende,  åpen, tjenende og misjonerende kirke. Åpen folkekirke ønsker å åpne for vigsel av likekjønnede par. Det vil også 11-12 av de 16 kandidatene på nominasjonskomiteens liste (i Tunsberg), altså hele tre fjerdedeler! De som er motstandere av kirkelig vigsel av likekjønnede, har derfor et problem ved kirkevalget i år. 

Trøsten for alle oss som synes at kirkens vigselspraksis er vanskelig (det kan den jo være uansett hvilken konklusjon vi faller ned på), får være et håp om at kirken om ikke så alt for mange år vil frasi seg hele vigselsretten.

Jeg er overbevist om at det vil skje. Det er allerede et økende mindretall blant biskoper og kirkemøtemedlemmer som ønsker at dette skal endres for alle. Om noen år vil det være et flertall for at vi tar konsekvensen av at ekteskapsinnstiftelse i en luthersk kirke er en samfunnssak, og ikke et sakrament.

Da vil alle måtte gifte seg i rådhus eller tinghus. Og så kan alle - uten unntak - søke til kirken i hvilken som helst fase av livet, og motta velsignelsen fra en nådig Gud som elsker alle han har skapt.

Vigselssaken er bare en av mange saker som kommer til behandling i Kirkemøtet i kommende periode.

Alle kirkemedlemmer som har fylt 15 år i løpet av valgåret (altså alle som er født i forrige hundreår, det vil si innen 31. desember 2000), har stemmerett. Det er kanskje ikke så mange unge som følger med her på Verdidebatt, men fortell dem at de kan stemme! Det er heller ikke bare faste kirkegjengere som kan stemme, men alle som er medlemmer av kirken.

Hvis du ønsker en fortsatt åpen folkekirke (per definisjon er den også bekjennende), så delta i kirkevalget!  

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere