Svein Berntsen

Alder: 69
  RSS

Om Svein

Fra Finnsnes. Twitter: @berntsen_svein Synes det er fint at flere og flere tar et grundig oppgjør med en helveteslære som forfekter en evigvarende fysisk pine for de som går fortapt. Denne læren forvrenger vårt gudsbilde på det groveste. Teologer over hele verden skifter side i denne saken og ser at alternativene for menneskene er evig liv som gave, eller fortapelse i form av evig død/tilintetgjørelse. Debatten og synspunkter fra begge sider kan følges her: www.rethinkinghell.com/

Følgere

Tilgitt for hva?

Publisert 10 måneder siden

Det foregår en samtale på tvers av kirkesamfunnene for tiden. I den forbindelsen er gudsbilder under restaurasjon. Noen blir glade, og andre blir sinte. Det ligger i sakens natur.

https://youtu.be/TrRpzz1NkK0

Her er en stilletalende ukjendt ydmyk mann på en talestol i en liten forsamling i USA. Han setter ord på hva saken gjelder. Og det gjør han uten rop og skrik. Uten såkalte åndelige manifestasjoner som tungetale eller løfte om helbredelser.

Men selve innholdet i budskapet han formidler er i ferd med å bringe helbredelse til religiøse mennesker som strever veldig i sitt gudsforhold. Som strever med å bli gode nok og antakelige for Guds tilgivelse.

Er "sinnaguden" i ferd med å få seg et skudd for baugen?

Har kristenheten behov for å bli helbredet fra sin egen forkynnelse?

Det er dette som er kjernen i den samtalen som nå er kommet i gang. Og den største motstanden mot konklusjoner som trekkes finnes paradoksalt nok i såkalte evangeliske miljøer som formidler et bilde av Skaperen som et monster som har iverksatt et prosjekt med kjennetegn "elsk meg, ellers piner jeg deg i all evighet".

Kirkene har med få unntak aldri tatt et kollektivt oppgjør med egen manipulering og maktmisbruk hvor de har brukt et vrengebilde av Gud for å frelse mennesker fra "Guds vrede."

Men i en tid som denne hvor mye grums kommer til overflaten er også religiøse troll i ferd med å få sol på seg. Og da sprekker de.

Gå til innlegget

Beslutningen om å frelse menneskeheten var ikke en etterpå-tanke, en plan som ble utarbeidet etter menneskets fall. Uttrykket "før verdens grunnvoll ble lagt" og "den hemmelighet som har vært holdt skjult fra evige tider" viser oss det. Den var en utfoldelse av Guds nåde og barmhjertighet som fra evighet av er grunnvollen for Skaperens evige vesen og karakter.

"De skal gi han navnet Imanuel - det betyr: Gud med oss." "Kunnskapen om Guds herlighet, som stråler i Kristi ansikt, skal lyse fram."

Fra evighet av var Jesus Kristus ett med Faderen. Han var "Guds bilde", bildet av hans vesen, "en utstråling av Guds bilde", bildet av hans karakter, "en utsråling av Guds herlighet".

Det var for å åpenbare denne herlighet at han kom til vår falne verden. Han kom til oss i vårt mørke, som "verdens lys" for å åpenbare lyset fra Guds uforandelige kjærlighet- være"Gud med oss." Derfor ble det profetert om han: "De skal gi han navnet Imanuel."

Som Guds ord til oss mennesker er han Guds tanker gjort hørlig og synlig. I sin bønn for disiplene sine sier han: "Jeg har kunngjort dem ditt navn," "en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet"- "for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem."

Den herlighet som vi kan se stråler i Jesu ansikt når vi følger han i evangeliene, er hans medlidende kjærlighet for de trengende. Og i lyset fra Golgata vil vi se at loven om den selvoppofrende, givende kjærlighet er selve livets lov både for jorden og himmelen.

Og dette vil vi få oppleve i sin fulle utfoldelse på en nyskapt jord, og allerede her og nå så smått om vi vil la oss innta av "verdens lys" slik at Han kan få forvandle oss ved beskuelse "fra lys til lys".

Legger ved webinar 266 av Malcolm Smith med tittelen "Mercy." Her formidler han på en unik måte en del av det jeg har forsøkt og antyde ovenfor.

https://youtu.be/9ZnV8buGhGE

Som "hjemløs" uten kirketilhørighet har jeg med stort utbytte fulgt han på hans youtube-kanal gjennom mange år, og med stort utbytte i form av glede og fred under alle forhold.

 

Gå til innlegget

Mange kristne er i dag bekymret over den maktfaktor store kirkesamfunn utgjør. Det gjelder både den katolske kirke og protestantiske samfunn som i stor grad signaliserer vilje til å bruke politisk makt og allianser for å nå sine mål.

Med tilbakeblikk på historien øyner man konturene av en ny tid der samvittighetetsfriheten vil komme i fare.

 Maktkonstellasjonen som beskrives i Åpenbaringen 13 mener mange å se konturene av i dag i den sterkt voksende innflytelsen til verdens største kristne kirkesamfunn. De viser til at denne kirken i middelalderen hadde stor innflytelse over statsmaktene i Europa og stod ansvarlig for forfølgelse av annerledes troende.

Det var denne religiøse makten, som også var en politisk makt med egen stat, som under  Napoleon i 1798 fikk sitt "dødelige sår", da paven ble arrestert av general Bertier og ført i fangenskap til Frankrike.

Den gang mente mange at Pavestolens glans og glittertid var forbi for godt.

I 1871 mistet paven sin pavestat da Italia ble samlet, og fikk den ikke tilbake før konkordatet (avtale) med Mussolini i 1929 opprettet dagens Vatikanstat.

Hadde de protestantiske reformatorene som hadde klare oppfatninger om denne religøse politiske makts identitet fått oppleve denne "oppstandelsen fra de døde" ville de nok blitt styrket i sin overbevisning.

I dag er det flere i forskjellige grupperinger som ser urolig på utviklingen. Noen adventister ser også ut til å våge og stikke hodet fram og gir "basunen" en tydelig klang.

Et eksempel på dette er et "skråblikk" på fortid og nåtid av Steve Wohlberg med tittelen "Beauty and the Beast".

 

https://youtu.be/-PPjTtZtQdQ

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere