Knut Enebakk

Alder: 73
  RSS

Om Knut

Beskriv deg selv her

Følgere

Nei til EU, EØS og Schengen

Publisert over 3 år siden

De åpne grensers politikk har fått store konsekvenser for Europas folk.

Vi er blitt vant med å få EU direktiver kontinuerlig tredd ned over det norske folk, selv om Norge ikke er medlem. EU, EØS og Schengen innebærer at det enkelte land som er medlem i disse organisasjoner gradvis mister sin selvstendighet. Etter hvert har nasjonalstaten opphørt å eksistere, fordi at medlemslandene har blitt redusert til delstater. Det har da blitt et europas forente stater etter mønster av USA.

Hvert enkelt land har jo en grunnlov. Det er spesielt og antagelig grunnlovstridig dersom en nasjon gir avkall på sin selvstendighet og legger land og folk inn under annen myndighet.

EU, EØS og Schengen er årsak til mye elendighet som har rammet befolkningen i medlemslandene tilknyttet disse organisasjoner. Før var det politi på grensestasjonene som avkrevde pass fra hvert enkelt menneske som ville reise inn i det enkelte land. Det gjalt alle land i Europa. Hadde man ikke gyldig pass så ble det heller ingen innreise. Men den gangen visste myndighetene i det enkelte land hvem de slapp inn. Det var derfor mer ro og orden i samfunnet. Nå er det kaos i Europa fordi myndighetene vet ikke hvem som til enhver tid oppholder seg i deres land.

Millioner av mennesker fra Asia og Afrika strømmer inn i Europa. Mange kommer av økonomiske interesser. Mens en del andre er nok reelle flykninger. Dette kan dreie seg om friske og syke mennesker, lovlydige og kriminelle som kan ha rømt fra myndighetene i hjemlandet. I tillegg så blir sykdommer som tuberkulose som var utryddet i Europa, gjeninnført i de mange land som følge av denne enorme folkevandringen fra de overfor omtalte kontinenter.

Denne åpne grensers politikk fører mye lidelse med seg både i Norge og i Europa ellers, som spesielt utendørsvoldtekter av hvite jenter og kvinner, grov vold mot kvinner og menn som i flere tilfeller medfører at uskyldige mennesker mister livet. I tillegg all narkotikaen som importeres til Europa.

En del land i Europa har opplevd terrorhandlinger utført av menn, med bakgrunn fra asiatiske land, hvor uskyldige mennesker har mistet livet og andre har blitt skadet. Dette henger sammen med en nærmest fri adgang i å reise til Europa og farte omkring der hvor en måtte ønske å oppholde seg.

Fra Øst-Europeiske land kommer det også mange mennesker av økonomiske grunner. En del av disse er kriminelle og gjør innbrudd i folks hjem eller i forretninger. Det er grunn til å anta at noen av disse kan stå for bortføringer av barn og jenter for å selge dem til prostitusjon i hjemlandet.

Så har vi Grooming virksomheten kjent fra England og Nederland, hvor tusenvis av hvite jenter blir ødelagt. Disse jentene blir ført av innvandrermenn til bydeler med tett innvandring og sendt inn på rom med mange innvandrermenn, hvor den ene mannen etter den andre misbruker jenta etter tur. Ofte etter at hun har blitt sjenket alkohol og fått narkotika. Dette er skolejenter i alderen 12 - 15 år. Virksomheten er organisert av en slags jentehallik. Slik virksomhet er nok en slags ervervsmessig måte å tjene penger på. Jentehalliken tar ofte med seg jenta fra den ene byen etter den andre med oppsøking til innvandringstette bydeler. Deretter slippes jenta inn på et rom med innvandrermenn hvor alt gjentar seg.

Myndighetene lar dette bare foregå i stedet for å gripe inn i denne tragedien og få det stoppet. En vesentlig grunn til denne grufulle situasjonen har sin årsak i partier og politikere som er for EU, EØS Og Schengen med sine åpne grenser og som ønsker en liberal innvandring og flyktningepolitikk.

Oppriktige flyktninger burde gis asyl og få hjelp til småindustri i fredelige land i Asia og Afrika bekostet av de landene som i dag driver asylpolitikk. Da kan asylvirksomheten legges ned i Europa og mange flere kan få den tryggheten som de har behov for i for dem kjente samfunn, i forhold til de som kan få opphold i Europa.

De fleste politikerne på Stortinget er tilhengere av EU, EØS og Schengen og er for en liberal innvandrings og flyktningepolitikk. De forstår ikke og ønsker heller ikke å hjelpe de som trenger beskyttelse til å få dette i nære naboland. Mange flere mennesker vil få den hjelpen de har behov for i forhold til hva en asylant koster det norske samfunn. Politikerne er imot å ville hjelpe mange ganger flere i nærområdet enn de som har tatt en lang, slitsom og kostbar reise til Norge. Det er ikke sikkert at de får asyl en gang. Halvparten får dette innvilget mens like mange får avslag. Etter en lang og slitsom reise hvor vedkommende har brukt opp alle pengene sine, tilegnet på forskjellig vis, både på lovlig eller ulovlig måte, for å betale asylsmuglerne i Nord-Afrika, så må det være fryktelig å få avslag på asylsøknaden.

Så kan mange av oss spørre om denne moderne situasjonen i Norge og også i de mange andre land i Europa kan forandres. Det virker låst ser det ut til. Men det finnes muligheter dersom vi ønsker en annen kurs. Vi er selvfølgelig avhengig av egnede partier for å få dette til.

Nye Borgerlige www.nyeborgelige.no og Norsk Folkeparti www.norskfolkeparti.no er partier som er imot EU, EØS og Schengen. Grensekontrollen ønskes gjeninnført. Disse partiene har et kristent verdigrunnlag og har en streng, realistisk innvandrings og flyktningepolitikk. 

For de av oss som er glad i landet vårt og vil at vårt 1000 årige kristne verdigrunnlag som har vært til velsignelse for land og folk skal fortsette, så har vi altså partier som vil tilby befolkningen å fortsette på denne kursen. Selv om en ikke er enig i alt som de har i partiprogrammet, så er disse partiene klare i sitt budskap i å bevare Norge som en fri og selvstendig nasjon uten å la seg diktere fra Brussel.  

Gå til innlegget

Det kommer jevnt og trutt reportasjer om at jenter og kvinner over hele Europa blir voldtatt.

Siden innvandringen til Norge og de andre europeiske landene tok til har antall voldtekter økt til et uoverskuelig omfang. Dette er spesielt utendørs voldtekter hvor offer og gjerningsmann ikke kjenner hverandre.

Når det gjelder utendørs voldtektene så er nok disse handlingene av en karakter hvor det antagelig er store mørketall. Når kvinnen ikke vet annet om gjerningsmannen enn hudfargen så er det vel ofte slik at hun lar være å gjøre noe med saken. Derfor er det nok store mørketall. Så er det riktignok endel av overfallsvoldtektene som blir kjent gjennom mediene og at endel anmeldelser skjer hvor gjerningspersonen blir stilt til ansvar for ugjerningen.  

Denne situasjonen er uakseptabel. Og alle burde ha medfølelse over alle disse stakkars uskyldige jenter og kvinner som har fått sjokk for resten av livet.   

Gå til innlegget

Partiledelse og mediene

Publisert over 4 år siden

Rundt om i vårt langstrakte land befinner de mange fylkeslagene seg for de forskjellige partiene. Mange lokale partiledere er engasjerte i å holde møter for sine medlemmer og andre interesserte.

Mediefolk som journalister bør ha sin interesse i å oppsøke slike politiske møter innen de forskjellige partiene, i den betydning at velgerne i lokalområdet da får best mulig kjennskap til deres lokalpolitikere. At politikerne innen kommune og fylke har et positivt forhold til lokalbefolkningen er et gode. Det er disse som skal representere lokalbefolkningen og ivarta deres interesser.

Også når det er kommunevalg eller stortingsvalg så er til det gode at velgerne har kjennskap til politikerne. Pressen har derfor en oppgave fordi den er bindeledd mellom partiene og velgerne.

Ledelsen i de forskjellige partiene bør ha forståelse for et godt samarbeid i forhold til pressen. Mitt eget parti Demokratene i Norge er vel det partiet som jeg av naturlige grunner har best kjennskap til.  

Partileder Kim Steinar Kjærner-Strømberg har jeg nært kjennskap til i egenskap av at jeg sitter i styret med ham i fylkeslaget i Oslo. Han er en dyktig politiker som er imøtekommende overfor mediene og ser derfor positivt på et godt forhold til pressen.

 

Gå til innlegget

Asyltilstrømningen fra Asia og Afrika

Publisert over 4 år siden

Viser til den kontinuerlige trend med horder av mennesker som krysser Middelhavet i håp om et bedre liv i Europa. Alt for mange har druknet på veien. Det er veldig vondt for hvert menneske som mister livet i havet på vei til Europa.

Realiteten er vel slik at mange av dem som målsetter seg i å komme til Europa ikke er reelle flyktninger, men er økonomiske immigranter. Så er det nok også mange som lider i hjemlandet fordi det er konflikter som borgerkrig eller forfølgelse på grunn av religion eller politisk holdning som ikke passer. De to hovedgruppene økonomiske immigranter og reelle flyktninger er det som tar en stor risiko for å få et godt liv i Europa. 

Det formidles et inntrykk av at når alle disse menneskene har nådd land i Europa som Hellas eller Italia, så vil mange reise videre til de rike landene i Nord Europa med de beste økonomiske ordningene, som de skandinaviske landene, BeNeLux landene og Tyskland.

Når flykningene er ankommet for eksempel Hellas så er disse menneskene trygge i likhet med greske borgere. Men i dette landet vil de ikke være på grunn av den svake økonomien. Følgelig er det ingen penger å få hos statskassen. De vil derfor til de Nord Europeiske landene hvor det kan betale seg mest å bosette seg.  

Dette at statskassen i Norge og andre rike land betaler asylaksjeselskaper som Hero og andre som er 100% statsfinansiert, er en asylindustri hvor millionene bare tapper fellesskapet kontinuerlig. Det tar jo aldri slutt ser det ut til dersom det ikke kan drives en mer rettferdig asylpolitikk på annen måte.  

Min holdning til dagens asylpolitikk er at det er en feil måte å hjelpe folk i nød på. Denne måten å drifte asylpolitikk på er en stor belastning på vårt samfunn både økonomisk og menneskelig.  

Jeg har reflektert en del over den menneskelige siden ved asylpolitikken. Etter at det begynte å ankomme menn fra Asia og Afrika til vårt land fra 1970 årene, så har dette medført at stadig flere norske jenter og kvinner i stadig større omfang har blitt og blir utsatt for voldtekter, eller blir utsatt for usømmelige slengbemerkninger når de i det offentlige rom passerer grupper av menn fra de ovenfor omtalte kontinenter. En del norske borgere har dessuten blitt drept. Denne type hendelser er selvsagt helt uakseptabelt og er et resultat av en forfeilet asylpolitikk.   

Mitt forslag er at drift av asylmottak i Norge opphører fullstendig. For ikke å bli misforstått så vil jeg få uttrykt at jeg vil at mange flere oppriktige flyktninger fra de ovenfor omtalte kontinenter, skal få beskyttelse i forhold til de vi kan ta inn i Norge.

Opprettelse av asylmottak i egnede land i Asia og Afrika tror jeg vil være den beste måte å drive en rettferdig og god asylpolitikk på. Det vil ikke være fristende å reise dit for personer som ikke har et reelt beskyttelsesbehov, men som har økonomiske interesser. Så er det slik at det er lettere å reise over land sammenlignet med å reise over hav. Mange flere mennesker som gamle, syke, menn, kvinner og barn som er oppriktige søkere i sitt behov for sikkerhet, vil kunne få den hjelp til trygghet som de har behov for. På denne måten kan vi hjelpe mange flere i forhold til hva en flyktning koster det norske samfunn. Det er ikke så vanskelig å finne ut av egnede land i Asia og Afrika som har en standard som gjør at disse kan drifte asylmottak. 

Dagens asylpolitikk er urettferdig fordi at det er de menneskene som er de mest ressurssterke, som i det vesentlige er unge menn i stridsdyktig alder som klarer å betale menneskesmuglerne i Nord Afrika for å bli plassert i overfylte skrøpelige båter, som i flere tilfeller har medført og kommer til å medføre drukningsdøden i Middelhavet. Men gamle og syke, kvinner og barn har det nok mye vanskeligere for å ta seg til Europa og videre til Norge. Dette er urettferdig, for å få søke asyl slik som det har vært til nå, så har dette stort sett vært mulig for unge sterke menn. Å søke asyl må gjelde alle typer mennesker uavhengig om man er sterk eller svak. 

De som tross alt har klart å komme seg til vårt land etter å ha reist en lang og slitsom reise fra et land i Asia eller Afrika søker så asyl i Norge. Mange av dem har brukt alt hva de selv eller familiene deres har maktet å skaffe av penger for å betale asylsmuglerne. Når de så får avslag på asylsøknaden så blir de så skuffet. Dette må oppleves svært vanskelig for den enkelte.  

Det finnes land i Asia med relativ god standard og i Afrika er det land som har et nivå som tilsvarer et middels nivå i vestlige land. Vanskelig skulle det ikke være å finne ut av hvilke land dette er på disse kontinenter. Dersom viljen er til stede så bør det være mulig at en eller flere av våre stortingsrepresentanter kan foreta en reise, alene eller som delegasjon til land som kan være egnet og treffe myndighetspersoner fra deres regjering eller nasjonalforsamling, for å samtale om opprettelsen av asylvirksomhet. Så betaler Norge kostnaden. Det vil også kunne gi arbeid til personer i lokalmiljøet som må til for å bemanne asylmottakene.  

Det har latt seg gjøre å få til avtaler med myndighetene i flere land om utviklingshjelp. Så da går det vel an å få til avtaler om asyldrift også.

 

Gå til innlegget

Støy i Demokratene i Norge

Publisert nesten 5 år siden

Beskyldninger mot partiformannen i Demokratene i Norge

Påstandene som partiformannen Kim Steinar Kjærner-Strømberg er blitt utsatt for fra enkeltpersoner tilknyttet Demokratene i Norge er etter min erfaring ikke til å kjenne igjen. Jeg har vært i styret med ham i partilaget i Oslo og kjenner ham derfor godt. Hans uttalelser hvor jeg har vært til stede har jeg ikke funnet noe kritikkverdig ved. En person må etter mitt skjønn bedømmes ut fra uttalelser fra vedkommende.  

Det vesentligste av beskyldningene mot partiformannen har han aldri gitt uttrykk for overfor meg. Vi har hatt flere møter på tomannshånd hvor vi har hatt gode, positive samtaler. På partimøter i Oslo som styremøter og åpne møter for medlemmene og andre tilstedeværende har han heller ikke gitt uttrykk for det som han beskyldes for. Men jeg har lest den lite sympatiske fremstillingen i Morgenbladet.  

Kim Steinar Kjærner-Strømberg har informert meg om sin karrierebakgrunn skriftlig men også muntlig. Det er en nøktern beskrivelse. Her foreligger ingen fantasifulle opplysninger. Mitt inntrykk er at det vesentlige av beskyldningene mot partiformannen er det reneste oppspinn i forhold til den informasjon som jeg har fått fra ham.  

Mitt personlige inntrykk av Kim Steinar Kjærner-Strømberg er at han er en oppriktig og aktverdig mann som vil folk og samfunn godt. Det er det som betyr noe for meg og ikke useriøse påstander som har lite realiteter ved seg.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere