Bjørn David Bratlie

Alder: 64
  RSS

Om Bjørn David

Jobb: Data, landbruk, maskiner og mekanikk. Hobby: Spiller fele, snøbrett, lesing og jobb. Gift med Magny. Bor på Løten. Går i Fredtun menighet på Hamar

Følgere

Hvorfor skjuler moderator sine aktiviteter?

Publisert over 4 år siden

Under forrige debattredaktør ble det vist i tråden når noe ble slettet. I min nettelser er det ikke slik lenger. Dersom en kommentar blir slettet kommer det en mail med noen beskyldninger om å ha brutt retningslinjene.  I tråden vises ikke slettingen og skribenten blir stående skuffet tilbake.  At kommentarer blir slettet er en viktig del av trådens dynamikk. Det er mulig moderator ser på sletting som en straff men for en skribent er det ikke slik.  For skribenter vil sletting av innlegg benyttes til å vurdere moderator/nettsteds seriøsitet og hvordan ytringsfriheten forvaltes og man ønsker at slettingen skal være synlig for alle. Sletting kan si de leserne som følger med noe om moderator/redaksjonen vurderingsevne.  Jeg sier ikke at noe tvilsomt skjer med overlegg og vilje hos redaksjonen. Samtidig ville fremstått som stormannsgalskap å hevde at man som netteredaktører aldri tar feil. La leserne bli med å vurdere dere.

Herværende nettredaktør har tidligere uttrykt at å så tvil om motiver ikke er akseptabelt. Problemet med dette er at at penger, ære og makt er en ganske utbredt motiv. Kristne miljøer og mennesker ikke unntatt. Ikke nødvendigvis med overlegg men fordi man ikke evner å fortolke seg selv. Problemet med å unnta motiv hos mennesker med makt og innflytelse innskrenker mulighetene å utfordre disse og alle vitner bringes til taushet. Enhver dårlig behandling kan således aldri sees i lys av dårlige motiver og følgelig bør skadelidte heller unnskylde skadeforvolderen. Kanskje tenker debattredaktøren at man skal ha slike debatter på prinsippiell basis. Men problemet er ikke at noen mener de ikke har gode prinsipper. Det er gjerningene som gir ordene innhold. 

Nettredaktøren mener kanskje at dialog er løsningen.  Dialog er krenker ingen og ytringsrommet er innskrenket.  I dialogen vil man hele tiden føle på hvor grensene for følelser og følgelig krenkelser.  Dialog står i motsetning til ytringsfrihet. Dialogen setter munnkurv på de som er at "keiseren er naken" og de trekker seg unna.  Debattforumet blir egentlig meningsløst.  "Dialog-kunstnerne" finner sammen i sin "konsensusmenighet" og i man risikerer innskrenket og belærende folkeopplysning. Eller mao. det politisk korrekte meningsfelleskapet. Trygt for de fleste, på vei mot meningsløse.

Det er ikke urimelig krav at en mediebedrift med sin redaksjon, som mener seg å være et viktig debattforum for samfunn og livsyn står for sin håndtering skribentene. Dette bør være som en del av kommentarene i debatt-trådene, helst med navn slik de forlanger av andre deltagere.

 

 

Gå til innlegget

Sekularistenes tapte århundre

Publisert over 4 år siden

Som kanskje mange har fått med seg fikk Harald Eia tilgang til NRKs valgdebatt og fikk presentere en angivelig sammenheng mellom et sekulært samfunn og levestandard. Tankespranget gikk fra opplysningstiden rundt 1750 og til et øyeblikk av Norge anno 2017. Det som har skjedd i mellomtiden så ikke til å ha av interesse. Men siden det i mellomtiden har vært et par sivilisasjonskollaps på Europeisk jord, som har omfattet HELE Europa som verdensdel, kan det tenkes at sammenhengen er noe anderledes. Men det kan være greit å avklare noen ting først.
Det er å se litt på nyansense i begrepet sekularisering. Hvis vi tenker oss at sekularisering innebærer at nasjonalstaten, dvs. den demokratisk forankrede statsmakt overtar og utvider de samfunnsfunksjoner som kirkene tidligere hadde, er det ikke slik at de kristne, menighetene og den kirkene automatisk er motstandere av dette. Det har sin naturlige forklaring i mulighetene for å drifte/finansiere aktivitetene gjennom skattlegging av befolkningen. Kirkene kan ikke og vil ikke påføre borgerne det skattetrykket nasjonalstatene trenger for sin velferd Til dette trenges et voldsmonopol som ingen kristne konfesjoner ønsker for tvangmessig inndriving av skatt. At det er noen kristne ledere skulle ønske det er en annen sak. Som kanskje noen, men åpenbart de færreste, har fått med seg var at offentlig sektor var betydelig mindre i 1750 enn i 2017. Legger vi så til at offentlig sektor i 1750 besto av kongen, adelen og relativt få embedsmenn som tildels kjøpte og betalte dyrt for sine stillinger, var kirken i 1750 definitivt Europas mest humane institusjon sammenlignet med alternativene. Men det kan kanskje hende da et noen fortsatt synes at Napoleons felttog mot Moskva var samfunnsmessige mer nyttig tiltak enn det det kirken drev med? Noen betalte i allefall prisen. Det beste ved opplysningstiden var muligens dens bidrag til ingeniørene. Den kjempestore forskjellen mellom 1750 og 2017 ligger i næringslivets evne til produksjon, distribusjon og salg. Det er dette som er hovedårsaken til at nasjonalstaten kan skattelegge sine borgere og opprettholde det samfunnet som Eia skryter av og påstår er sekulært.
Så til den type sekularisering som sannsynligvis Eia/NRK tenker på og det er noe helt annet. Det er en variant der gudsbevisstheten skal avvikles og sjelen og menneskelivet skal skal avgudifiseres. Ideen om de kristnes Gud, Jesus Kristus, himmel, helvete, dom og de 10 bud skal avvikles. I beste fall skal det være en privat anliggende men som premiss i samfunnstyringen og lovgivning er de ugyldige. Alternativene er politikere, embedsmenn/kvinner ansatt i den stat som forvalter voldsmonopolet. Det kristne gudelige presteskapet skulle vingestekkes og helst avvikles og det statsrettslige «prestskapet» skulle innsettes i stedet. De rettslærde ateistene ønsket ikke å ha konkuranse på premissene for statens lover. For det må være lov å spørre Eia og co: Hvem mener de skal være alternativet til den kristne kirke? Vi vet alle at det ikke eksisterer sekulære livssyn på et slikt nivå at det representerer genuine menneskelige felleskap. Gjennværende er kun statsapparatet byråkrater, enten de får sitt mandat fra et demokratisk valgt regjering eller ikke.
Eia/NRK tankesprang hopper da også elegant over et par av verdenshistorien verste, raskeste og mest omfattende sivilisasjonskollaps. Det ene hadde sitt klimaks i 1945 med påfølgende rettprosedyrer som i hovedsak av var avsluttet ca 1947-48. Tyskland, et av Europas angivelige mest siviliserte stater, ble deretter i flere 10-år satt under adminstrasjon. Nurnbergprosessene avdekket en råskap, statsrettslig gjennomført med embedsverket som lydige tjenere, som verden hittil ikke hadde sett maken til. Parallelt med dette pågikk et sivilisasjonkollaps i Russland som i råskap og brutalitet ikke sto noe tilbake for Tyskland. Ingen evnet å sette sistnevnte under adminstrasjon men det kollapset av seg selv i 1989. Det er lett å si: x-antall milloner mennesker sultet i hjel, ble skutt, hengt, omkom i slaveleirer.. Det er vanskeligere å innse at dette ikke skjedde som en selvfølge. Det skjedde ganske enkelt fordi noen ville, det ønsket det, likte det og mente det var nødvendig. Siden kristne, uansett konfesjon, ikke var pådriver her er det nærliggende å hevde at siden det ikke var kristentroen som som førte Europa til sivilisasjonkollaps kan det ha vært en eller flere av alternativene. Både 1917, 1933, 1939 ligger nærmere 1750 enn 2017.
Det som ligger nærmest 2017 i årsak/virknings-relasjon kan jo også være det noe som skjedde i 1889. Da hadde søndagskolen i Oslo 25 års jubileum. I 1890 var det forsiktig anslått at 20000 barn i Norge gikk på søndagskolen. I tillegg kom barn som gikk på søndagskolen i frikirkemenighetene. I 1936 hadde søndagskolene en kongress for hele verden der kong Haakon fant det verdt å være til stede. M.a.o Eia og undertegnedes foreldre, besteforeldre og oldeforeldregenerasjon vokste opp der den kristne søndagskole var en viktig del av oppdragelsen. At disse skulle ha vært den største hemsko for den moralske utvikling i landet vårt, slik HEFs grunnlegger Kristian Horn mente, fremstår noe kristofobt. Personlig mener jeg det er mer redelig å tillegge våre foreldregenerasjoner som gikk på søndagskolen ansvaret for dagens situasjon i Norge enn mer eller mindre ukjente personer som levde på 1750-tallet. Andre her inne har redegjort for sistnevntes verdier og holdninger. Søndagskolebarna befolket bedehusene i Norge i førkrigstiden der de fredelig og uten voldshensikter holdt sine taler ba til Gud og sang sine kristne sanger. Motsatsens var folk som Einar Gerhardsen som i f.eks. i 1920 sto på i Moskva og applauderet datidens uten sammenligning største terrorist: Lenin. Arnulf Øverland som, mens den Europeisk sivilisasjon kollapset under gudsforaktere og gudsfornekteres maktutøvelse presterte å kalle kristendommen den 10 landeplage. I 1336 sto vår fremtidige statsminister Trygve Bratteli og ville avvikle feiringen av grunnloven. Så overlater jeg til leserne selv å danne seg et bilde av Norge anno 2017 der Lenins revolusjon hadde omfattet Norge, kristendommen utryddet og grunnloven av 1814 avviklet. .

Gå til innlegget

Selvsagt har Sterri/Blomquist rett!

Publisert rundt 5 år siden


Selvsagt har Sterri/Blomquist rett, gitt dere livssynspremiss.  Det er ikke mulig å argumentere mot dem medmindre man har en annen plattform.  For her er downs syndrom blitt eksemplet man trekker frem men hvorfor stopper de der? Slik deres argumentasjon fremstår bør det være en rett og kanskje en plikt til abortere slike fostre med deres genetiske potensiale som begrunnelse. Men de med downs er i et mindretall dersom man mener at genetisk betinget dysfunksjonalitet skal settes under en test for livets rett. Samfunnet har etterhvert fått mange diagnoser og borgerne er forventet å passe inn i en bestemt samfunnsmodell.  Hvorfor tar ikke Sterri/Blomquist alle disse med i sin genetiske vurdering? De er langt fler og de koster samfunnet betydelige summer i form av spesialpedagoger, tilrettelagte yrker, trygdeytelser, helsevesen og pleie. Ca 1/5 del av befolkningen i yrkesaktiv alder går på en eller anne form for trygd. Her er det store besparelser dersom disse ikke hadde vært født og en  mengde lidelser kunnet potensielt unngås. Det er slett ikke vanskelig å unngå disse, på samme premisser som det tas abort på de med downs.  I genetisk industri er det tatt i bruk en metode som heter Genetisk seleksjon. Metoden benyttes til sjekke graden av slektskap mellom foreldre og avkom, Hvis man har tilstrekkelig referansgruppe for ønsket genetisk kvalitet  kan den benyttes til å fjerne individer med uønskede genetiske avvikene. Sterri/Blomquist burde da benytte seg en av slik mulighet for her foreligger en virkelig god naturvitenskapelig og sosial begrunnelse for abort. Selve metoden er en opplagt fortsettelse av premisset som allerede er lagt for å fjerne de med downs.  Hva er problemet, utover føleri, at sekulære ateister skulle enes om en slik sosial konstruksjon over definisjon på menneskeverd?  Det er liten tvil om at det kommer de til å gjøre.
Sterri/Blomquists ideer er selvsagt ikke nye. Det nye er mulig innslagspunkt for genetisk sortering. Tidligere tiders rasisme var fenotypisk basert av den enkle grunn som ligger i manglende kunnskap og analysemetoder. Menneskeheten ble delt inn rase-grupper pga. av ytre parametre og man mente på basis av dette at disse forskjellene kvalifiserte til et makthierarki. Nå er innslagspunktet for genetisk sortering og gruppering flyttet fra det fødte levende mennesket til fosternivå der individet ennå ikke er kjent av noen. Men selve ideen og grunnlaget for sorteringen er den samme. En mer human form for sosialdarwinisme?
   Det er liten tvil om at Sterri/Blomquist ideer vil etterhvert gjennomsyre et sekulært samfunn.  Det er lite fåtall som har makten til å gjennomføre dette og de vil gjøre det. Et skritt fremover på dette er jordmor Linda Steen som tapte rettsaken i Sverige fordi hun som jordmor nektet å assistere ved abort. Det som skjer her at statsmakten i Sverige med sitt voldsmonopol tvinger en kvinne til fungere som statstjenestekvinne der staten stiller seg til disposisjon for bl.a. genetisk seleksjon.  Denne situasjonen i seg selv er absurd. Det er helt opplagt at en kvinne som ønsker å hjelpe andre kvinner under deres fødsel ikke skal tvinges til å ta fosterliv.  Dette er barbari, mental breakdown og moralsk forkrøbling og er et demokratisk og humant samfunn uverdig. Det er opplagt at det skal være forbudt for jordmødre å delta i abortvirksomhet. Men det viser de sekulær-ateistiske demokratiske samfunnenes utilstrekkelighet.  Begrunnelsen i denne genetiske rasismen ligger i mennesket selv, helt etter human-etisk forbunds bekjennelses-skrifter.
En av årsakene til at jeg er kristen er at den kristne tro og tanke er de eneste ide-grunnlaget vi har å stille opp mot Sterri/Blomquist menneskesyn. Jeg registrer at de personlig forsøker å nyansere seg men jeg tror ikke de har tilstrekkelig nærhet til hva naturvitenskap innebærer i en virkelighet utenfor deres egen lille sfære. For det er ikke sikkert at andre vil nyansere seg men heller trekker de videre uungåelige konklusjoner på de premisser de har etablert som gyldige og akseptable:

Gå til innlegget

Statens inhumanitet

Publisert over 5 år siden

Hvor mye av våre utfordringer  med phsykiske helse er som følge av statens inhumanitet og byråkratenes urimelighet krav til borgerne? Det er nokså utfordrende å bli bøtelagt med kr 25000,- fordi man er noen dager for sen med en søknad til tross for at ingen i den angjeldende statsinnstitusjon ikke hadde begynt saksbehandlingene og det fortsatt var 2-3 uker til man hadde tenkt å begynne. På forslag om man ikke bare kunne tilbakedatere innleveringen var det altså større samvittighetskvaler på en byråkratisk dato enn på det faktum at undertegnede hadde gjort seg mer enn flid for å være tilskuddet berettiget. Et typisk eksempel på humanismen hos stats, fylkes og komualt ansatte. Det er ikke første gangen. Enda verre fremstår situasjonen der statsansatte i politiet/barnevernet avviste å rydde opp i sak med barnemishandling, herværk og mistanke om seksuelt misbruk.  Men da det rykket ut en brannbil fordi det var et branntilløp i en skurtresker var ikke 2 mann i en politibil sene om å rykke ut. 

   Men foranledningen til dette innlegget er de nye bestemmelsene for innlevering av søknad til avløser og produksjonstilskudd i landbruket.  Dette er for de fleste bønder en nokså viktig del av innteksgrunnlaget. Her har byråkratene utviklet et system med 2 telledatoer for dyr/areal og 2 søknadsfrister. Det er i begge tilfellene 14 dager mellom telledato for dyr/areal og søknadsfrist. Den ene av disse telledatoene er 1/10 med påfølgende søknadsfrist 15/10.  Dette er i og for seg greit. Utfordringen er bare det at dersom man er EN dag for sent ute mister man HELE tilskuddet. HELE tilskuddet. Tidligere ble man straffet med 1000,-/dag. Altså mer enn vanlige småkriminelle.  Nå finner staten ut at straffen for det man er berettiget skal for enkelte være størrelsesorden opp til noen 100.000,-. Omtrent som for omfattende økonomisk underslag. 

Det finnes ikke tilgivelse, ingen barmhjertighet, ingen medynk, altså det totale fravær av empati og humanisme.

  Det finnes mange grunner til at en slik søknadsdato kan bli overskredet. 15/10 er fortsatt en meget travel periode for bønder som kanskje forsøker å redde det siste som kan reddes i en vanskelig høst. Det kan være sykdom og dødsfall i familien som gjør at ting går i glemmeboken en dag eller fem. Det kan være at man selv er syk eller indisponibel av forskjellige årsaker. Eller ren forglemmelse av rent menneskelige årsaker.

Byråkratene i departementene er uten nåde. Dvs. dette er mennesker i kjøtt og blod uten nåde, uten empati. For byråkratene er mennesker og ikke maskiner. Disse menneskene som har bestemt dette er nettopp mennesker som kunne bestemt noe annet, men de gjør det ikke.  Det er noen som har det moralske ansvaret en slike mangel på grunnleggende humanisme og man spør seg: Er de dumme, maktsyke, mentalt tilbakestående, mistet etiske fotfeste?

Svaret får jeg vel aldri. Mer enn en gang har fått høre fra byråkratene: "Det er du som borger som har ansvaret for at du følger statens lover", når byråkratene ikke vil gi et forpliktende svar.  Det er svaret jeg har fått når jeg har tatt kontakt med de angjeldende lover og regler for å forsikre meg om at jeg har fortolket dem rett. Samtidig forebeholder de seg retten til å dømme, fengsle og bøtelegge etter egen fortolkning. 

Så hvis noen lurer på dette med politikerforakt, svart arbeide og forakt for staten kan det hende det har noe med å gjøre seg fortjent til tillit. Når staten gjør seg til borgernes overkontrollør og ikke til deres tjenere er det borgernes plikt å distansere seg fra den, for sin phsykiske helses skyld.        

Gå til innlegget

HEF, livssyn eller livsløgn?

Publisert nesten 6 år siden

Hvorfor tier HEF ihjel temaer?

Undertegnede er en av de få som har kaste  seg frempå med livssynskritikk av HEF.  HEF er som navnet sier et etikk-livsyn og det er muligens noe tabu å kritisere de som er utover det normale opptatt av etikk.

For å kritisere etisk høyverdige og etisk velmenende mennesker er kanskje litt unormalt? Eller det slik at disse mennesker kan det nødvendigivs ikke være så mye galt med? Jeg har en mistanke om at Fragell/Gule/Søderlind vil hevde at Bratlie er ikke seriøs nok til å avgi et tilsvar, men det kan jeg ikke vite med sikkerhet. Kanskje de ikke har tid? Men de har åpenbart tid nok til andre åpenbart marginale problemstillinger inne etikk i samfunnet så jeg forstår det ikke det helt heller.

Jeg heller mer til en mistanke om de er lite vant med livssynskritikk av egen posisjon. Muligens mener de at egne posisjoner og egne temaer er så selvforklarende åpenbare at alternativene i deres øyne er dumme, tilbakestående, unødvendige og uverdig. Litt mer i retning av fordommer, sett med mine øyne.

For HEFs tematikk går på autopilot, dvs. livssynskritikk av andres livssyn og andres etikk. Lite, om noe har endret seg i alle de årene jeg har fulgt med på HEFs aktiviteter i det offentlige rom.  Det er de samme argumentene rundt temaet: Frihet fra livssyn og livssynsfrihet. I disse tider er kanskje på tide vurdere det siste? Og kanskje reflektere litt over relasjon mellom stat og livssyn? Dvs. statsmaktens lover er ikke et nødvendigvis et uttrykk for en god etikk.

Siden HEF er finansiert med over 80% over statstilskudd fremstår hele organisasjonen mer som et statbetalt organ for relgionskritikk enn som et genuint livssyn der medlemmene samles om noe felles og man arbeider for noe genuint etisk høyverdig på samfunnets sekulære arenaer.

Dette er åpenbart nyttig for deres meningsfeller på Storting, departementene og stats-byråkratiet. Jeg antar SV, der marxismens kulde og grå skygger forsatt kan merkes, er glade for drahjelp av HEF.

Men uansett hva HEF måtte mene er det mer enn merkelig at de er usynlige der etisk refleksjon er nødvendig og der mangel på etisk refleksjoner er dramatisk. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere