- -

Alder: 42
  RSS

Om -

Følgere

Publisert nesten 10 år siden

"Fossiler blir svært ofte funnet som ikke er i den antatte vertikale evolusjonistiske orden."

Dette er en påstand som ikke har kommet seg gjennom fagfellevurdering. Det gjelder dine andre påstander også. Anekdoter utgjør ikke bevis, og der forsvinner hele rammeverket rundt din argumentasjon. Påstandene dine inneholder ingen analyse som viser at funnene du snakker om faktisk har funnet sted, at de er slik du påstår at de er, og at konklusjonen de trekker følger fra omstendighetene - og heller ingen referanser til grundige analyser som er utført. Få påstandene dine vurdert av et kollegium av geologer og paleontologer som kan vurdere om de er korrekte, så skal jeg heller forandre mening.

Vitenskapen bryr seg ikke om hvem som fremsetter en påstand, den bryr seg kun om bevismaterialet som framlegges er korrekt og intakt. Vitenskapen bygger ikke på autoriteten til en gruppe vitenskapsmenn eller gamle tekster, men på en stadig verifisering og revurdering som hvem som helst kan delta i. Det fordrer selvsagt at man setter seg inn i bakgrunnsmaterialet slik at man forstår det.

Angående læreboken jeg referere til, vil den selvsagt presentere det, så langt som mulig objektive, beviset som foreligger for evolusjonens eksistens. Den kan ikke ta hensyn til ideologiske forhåndsbeslutninger fra mennesker som allerede har bestemt seg for at konklusjonene er feil. Er dette problematisk? Absolutt ikke. Vitenskapen opererer utifra en selvkorrigerende prosess som beskrevet tidligere, og denne prosessen, med dens stadige revurdering av beviser og gjenprøving av hypoteser, er verd å sette sin lit til nettopp på grunn av sin selvkorrigerende natur. 

Jeg begyner nå å bli sliten av at du mater på med påstander uten å opprettholde en kontinuerlig dialog rundt dine tidligere argumenter. La meg igjen få påpeke din feilaktige påstand om at nye arter ikke kan utvikles fra gamle, en påstand som du gjentar ovenfor når du tror at en katt født av en katt født av en katt (...) beholder sin artsmessige integritet over hundretusener av generasjoner. Kan du gi en kommentar til eksistensen av ringarter?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 10 år siden

Er jeg nødt til å repetere meg selv? Makroevolusjon er mikroevolusjon som foregår over lengre tidsrom. Det er ett og samme fenomen. Beskrivelsen du har funnet fram over, som prøver å skape et skille mellom begrepene er høyst ukonvensjonell. For å få et overblikk over hvordan evolusjon fører til artsdannelse, anbefaler jeg denne boken. Spørsmålet du stiller er hvorvidt evolusjon kan skape nye arter. Kan du vennligst lese min post om ringarter og gi en kommentar?

Gå til kommentaren

Hvafornoe?

Publisert nesten 10 år siden

Når jeg sier at det ikke er noe som heter "makroevolusjon", betyr dette at det ikke finnes en forskjell mellom det du kaller "mikroevolusjon" og "makroevolusjon." "Makroevolusjon" er "mikroevolusjon" som foregår over lange tidsrom. Siden disse to begrepene er et og samme fenomen, brukes kun begrepet evolusjon.

Et bevis for at artsdannelse skjer: ringarter, som jeg har skrevet om her før.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 10 år siden

La meg si på forhånd at jeg er glad for engasjement, og jeg synes tanken er god. Dere får unnskylde om følgende innlegg kan virke litt krasst.

Verden er et enormt komplekst nettverk av politiske, sosiale og industrielle systemer, drevet av mennesker med motstridende interesser. Det stemmer ikke at barn og unges stemme ikke blir hørt, heller ikke at den blir oversett. Det er bare slik at stemmene befinner seg blant mange andre stemmer i et stort hylekor. Alle industriland, inkludert Kina og dens befolkning på 1.3 milliarder, krever energi og høy industriell throughput. Folk der har som sin prioritet høyere levestandard. De trenger energi. De trenger produkter. Kan du overtale dem til å bremse sin produksjon på bakgrunn av langsiktige mål som ikke betyr mye for de som lever under fattigdomsgrensen?

Deres stemme blir hørt, men man kan ikke være så naiv at man tror at utslippsproblemet kan løses gjennom politiske renkespill. Hvis man faktisk ønsker å se en forandring, her er hva som må gjøres: Utdann dere til ingeniører. Bruk livene deres til å utvikle lavutslippssystemer med en akseptabel virkningsgrad. Utdann dere til agronomer og biologer, og begynn konkret arbeid med effektivisering av øko-vennlig landbruk. Utdann dere til fysikere og arbeid med energieffektivisering og nye energikilder. Utdann dere til kjemikere og materialteknikere, og begynn å arbeide med ikke-petroleumsbasert materialteknologi. 

Sidelinjerop fra aktivister som ønsker at politikerne skal løse krisen for dem er meningsløst. Det er en måte å innbille seg at man engasjerer seg i problemløsning, uten å ha bidratt det aller minste. Den beste aktivisme er den som har en løsningsorientert approach - så de av dere som planlegger å opparbeide dere nødvendig kompetanse og arbeide med problemstilingene som finnes skal ha honnør. Klimaproblemet kan bare løses dersom man kan finne konkrete løsninger på reelle problemer. 

Gå til kommentaren

En del misforståelser...

Publisert nesten 10 år siden

Påstand 1: . For det første så er det ingen som med sikkerhet kan si at universet ble til ved Big Bang. Dette er ikke engang kvalifisert synsing, bare rene gjettinger tatt ut fra luften eller ønsket om at det skulle kunne være slik.

Dette stemmer ikke. Big Bang-modellen er ikke bare "tatt ut av luften." Det finnes enorme mengder beviser for at denne modellen stemmer. Først har vi det faktum at universet utvider seg. Dette følger bl.a. fra Hubbles oppdagelse at rødskifte øker med relativ distanse, noe som kun følger dersom universet utvider seg. Dette synliggjør at universet ikke er statisk, og er evidens for at universitetet startet med en singularitet. På bakgrunn av dette kan man beregne hva frekvensdistribusjonen av nåværende bakgrunnsstråling ville se ut som dersom universet begynte som en singularitet. Her ser du den matematisk beregnede kurven, og den faktisk observerte og målte strålingen som målepunkter: 

Dette skraper bare overflaten av det evidens som finnes for Big Bang-teorien, som gjorde at man forkastet hypoteser som f.eks. steady-state-universet. Din påstand om at Big Bang-teorien kun er gjetninger kan dermed ikke sies å være korrekt.

Påstand 2:  Man hevder at livet oppstod av seg selv, dette fordi man ikke vil vite noe av at det er Gud som har skapt livet. 

Som jeg allerede har påpekt, eksisterer det ingen fullverdige teorier om hvordan livet har oppstått i utgangspuktet. Evolusjonen er en teori om livets utvikling, og forteller bare noe om hvordan de første livsformer må ha sett ut. Ellers er det vanskelig å ta din påstand om at biologiske teorier skal være et resultat av antireligiøsitet seriøst, da de fleste autoritative religiøse kilder  godtar evolusjonsteorien som korrekt  - eksempelvis vatikanet og erkebiskopen av Canterbury. Den norske kirke har ikke uttalt seg verken den ene eller andre veien, men det store flertall av norske kristne ser ut til å klare å forene vitenskap og kristendom uten store problemer. 

Påstand 3:  Man klarer ikke forklare hva som må skje dersom liv skal kunne oppstå av dødt materiale. Man bare gjetter, og gjetter og har ingen sannhet å komme med. 

Jeg vet ikke helt hva du snakker om her, siden vi for lengst har avklart at biologien ikke har, og aldri har påstått å ha hatt, en fullverdig teori for hvordan livet oppsto. Evolusjonsteorien inneholder ingen komponent som avhenger av hvordan livet oppsto. Evolusjonen beskriver mekanismen bak artenes utvikling.

Påstand 4: Ikke har man klare bevis for at makroevolusjon har forekommet. Det finnes ikke fossiler av overgangsformer. For noen tiår siden så lette man med lys og lykte etter the missing link, overgangsformen

Man har mengder med bevis for evolusjonsteorien (det er ikke noe som heter "makroevolusjon") Fossillagene i sin helhet stemmer overens med evolusjonsteorien, da de lagvis viser at biosfæren har hatt en utvikling. Tidligere arter eksisterer ikke, og nye har kommet til. Som J.B.S. Haldane påpekte, evolusjonsteorien kunne falsifiseres gjennom fossillagene dersom man kunne finne fossile kaniner i det prekambriske jordlaget.

Faktum er at vitenskapen aldri har snakket om "missing links." Evolusjonen er en gradvis prosess, og ethvert fossil er en overgangsform mellom sine foreldre og sine barn. Hvis du nå spør om samlinger av fossiler som beskriver en langvarig utviklingslinje, så finnes det mengder! Ta for eksempel en titt på hesteserien eller humanoidene.  Hvis du klager deg over at fossilbanken ikke har en "høyere oppløsning," og at man ikke har en generasjon-for-generasjon samling av fossiler, skyldes dette at fossiler kun kan dannes under spesielle forhold, f.eks. i miljøer der mineralutskiftning kan bevare skjelettstrukturen. Dette skjer med en uhyre liten minoritet av døde kropper, og det er dertil vanskelig å finne fossiler. 

Alt dette er meget god forklart i Donald Protheros bok. Jeg anbefaler deg å lese denne for å få svar på spørsmålene dine.

Nå har du i tillegg klart å hoppe bukk over det sterkeste evidens man har for evolusjonsteorien, de beviser som følger fra genetiske studier, men her må jeg be deg om å finne fram en lærebok i evolusjonær biologi for å få en forståelse av bevismaterialet.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere