- -

Alder: 42
  RSS

Om -

Følgere

Publisert over 9 år siden
Arild Holta – gå til den siterte teksten.

Det som er naturlig handler her om det som virker naturens grunnleggende hensikt. Naturens mest grunnleggende

Det første først: Mine innvendinger over beror ikke på at naturlighet må være en binær egenskap. Du kan gjerne definere "naturlighet" som et gradsmessig konsept, f.eks. frekvensielt: Blå øyne kan sies å være "5% naturlig", homofili "8% naturlig" - eller du kan gradere det på et annet, mindre kvantifiserbart vis. Jeg venter uansett på en konsekvent utredelse av mine innvendinger, selv med et gradert naturlighetskonsept. Skal naturlighet i seg selv være grunn for å avgjøre hvorvidt noe er tillatelig, må vi ha en konsekvent  forståelse av hva som er naturlig, en konsekvent forståelse av hvorfor det som er unaturig er utillatelig, og en konsekvens i hvordan vi argumenterer mot det som er unaturlig.

Du hevder at naturens "motiv" eller "hensikt" er eksistens. Jeg vet ikke helt i hvilken grad jeg er enig med denne påstanden, men for diskusjonens skyld så kan vi jo anta det som premiss. Jeg ser ikke helt hva dette betyr i klartekst.

  • Hvorfor skal ekteskapet kodifisere barneproduksjon eksklusivt? 
  • Hvorfor skal homofile nektes adgang til ekteskapet på dette grunnlag når infertile ikke gjør det? 
  • I hvilken grad underminerer det naturens motiv at homofile, som i all sannsynlighet ikke kommer til å reprodusere seg uansett, får gifte seg? Er det slik at homofile som ikke får gifte seg plutselig bidrar til å sette barn på mennesker av det motsatte kjønn? 
  • Dersom reproduksjon virkelig er så grunnleggende som du argumenterer for, hvorfor ikke ordne opp i problemet ved utstrakt benyttelse av kunstig fertilisering?

Jeg skal ta deg litt mer alvorlig når du også begynner å argumentere for at ekteskapet må nektes infertile par. 

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Kan en bruke uttrykket erfaringsmessig naturlighet ?   Eksempel: Hva er egentlig mere naturlig enn  at bror og søster,  eller søskenbarn gifter seg ?  "Formuen" og de "rette" arveegenskapene blir innen familien.  Men så er erfaringene den at det medfører sykdom og degenerering...

Jeg skjønner ikke helt eksempelet ditt; hvorfor skulle det i utgangspunktet være naturlig at bror og søster gifter seg?  Og hvorfor antar du at grunnen til at mennesket tar avstand fra incestuøse forhold er erfaringsbasert, når dette mest sannsynlig er et resultat av evolusjonære prosesser der incestuøse forhold har blitt selektert mot? Jeg ser heller ikke helt hvordan eksempelet med svinekjøtt er noe mer enn et litt skjult bruk av naturalitet som i frekvens - argumentet er at det å spise svinekjøtt er unaturlig fordi et flertall i en gitt populasjon finner det unaturlig. Problemet med denne definisjonen er diskutert over. Argument utifra hvorvidt svinekjøtt har en sykdomsmessig effekt ville være en konsekventiell argumentasjon, og har dermed lite å gjøre med hvorvidt det å spise svinekjøtt er naturlig i seg selv.

 Om ikke eksempelene var helt illustrative, så mener du å si, hvis jeg forstår det rett, at man kan definere naturlighet utifra hva et samfunn ser på som "erfaringsmessig korrekt". Du kan selvfølgelig benytte begrepet "erfaringsmessig naturlighet", men da gjør du "naturlighet" om til et deskriptivt begrep. Det som er naturlig er det som en populasjon anser for å være naturlig. Hvorvidt det som regnes for å være naturlig i en gitt populasjon er korrekt eller moralsk tillatelig, avhenger dermed av hva som er erfaringens natur - snakker man om erfaring som empirisk etterprøvbart evidens, eller som kulturelle antagelser som forblir uimotsagte? 

Det ligger ikke noe argumentativt overbevisende i en slik deskriptiv definisjon av et naturlighetsbegrep; For 100 år siden ville man, som tidligere påpekt, argumentert for at erfaringen viser at ekteskap på tvers av rasene var en kulturell, sosial og til og med biologisk vederstyggelighet. Argumentasjon utifra naturlighet på bakgrunn av erfaring er dermed ikke nok i seg selv for å avgjøre hvorvidt noe er tillatelig. 


Gå til kommentaren

Naturlighet

Publisert over 9 år siden

Argumentet om naturlighet er håpløst lite gjennomtenkt, og jeg fatter ikke at noen fremmer dette som om det var et meningsfult argument. Det finnes ingen konsekvent, rasjonell ontologisk teori om naturlighet; det finnes ikke et meningsfult, logisk skille mellom "det naturlige" på den ene side og "det unaturlige" på den andre siden. Ordet "naturlig"  benyttes i flere ulike forstander av folk i denne debatten, og alle bruksmåter er like inkonsekvente og meningsløse:

  • Frekvensbasert naturalitet: Det som er normativt i antall er naturlig, det som er i mindretall er unaturlig. Dette argumentet er ofte fremmet under påstanden om at homofile kun utgjør en viss prosentandel av befolkningen og derfor må ses på som et avvik fra normalen. Dette er meget problematisk, da insidensrater kan være stabilt lave for egenskaper som regnes for å være naturlige. Om vi godtar frekvens som et kriterium, er blå øyne, keivhendthet og kyskhet i voksen alder unaturlig, og faktisk alle sammen unaturlig i samme frekvensgrad som homoseksualitet.
  • Generativ naturalitet: Det som ikke kan eksistere uten menneskelig kultur er unaturlig. Dette er ofte argumentet brukt av de som påstår at homofili er en spesifikt menneskelig kulturell konstruksjon, en påstand som etter alt å dømme er feil i seg selv. Om vi så godtar premisset, blir pacemakere, hjertemedisin, bøker, ytringsfrihet og juridiske rettigheter unaturlige størrelser.
  • Teleologisk naturalitet: Det som ikke oppfyller en viss tilegnet funksjon er unaturlig. Dette argumentet fremmes ofte i den forstand at homofile ikke kan få barn (eller ikke kan få barn på "naturlig" vis - igjen møter man dette håpløse ordet). Dermed oppfyller  ikke et homofilt ekteskap ekteskapets funksjon. Om ekteskapets funksjon er å produsere barn er en egen diskusjon, men om vi for diskusjonens skyld godtar premisset, må det minnes om at infertile par heller ikke oppfyller kriteriet. Om teleologisk naturalitet skal være et korrekt kriterie, må vi også sørge for at infertile og par som ikke ønsker barn ikke får ekteskapsrettigheter. 

Hvorfor ser man ingen av debattantene over på barrikadene for tvungen irisoperasjon av blåøyde, tvungen høyrehåndsbruk hos keivhendte og tvungen seksualomgang for eldre? Hvorfor er det ingen som vil fjerne vårt juridiske system og gjøre kål på menneskeskapt medisin? Hvorfor vil ingen annulere ekteskapene til infertile par? Nettopp fordi ingen av disse kriteriene benyttes konsekvent av de som forsøker seg med naturalitetsargumentet. Ei heller kan de benyttes konsekvent, da det finnes alt for mange filosofiske huller å tette om man ønsket å lage en teori om naturlighet. Den eneste naturlighetsdefinisjonen som jeg faktisk ser benyttet konsekvent er den følgende:

  • Naturalitet ad libitum: Det jeg mener er naturlig, det er naturlig.
Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Jeg regner med at Blikk-intervjuet trådstarter snakker om er dette. Intervjuet handlet for øvrig om epigenetikk og skrot-DNA og ikke, som trådstater hevder, "gentroen i dag". Ingen av påstandene over har støtte i noe av det som ble sagt der. Dag O. Hessen refererer videre til Dawkins' "det selviske genet" for en videre forklaring av hvordan kunnskapen om epigenetikk passer inn i evolusjonsteorien. Ingen av påstandene over har støtte i det Dawkins skriver i denne boken. 

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden

Det er veldig feigt og angripe meg her så lenge det er Guds eget ord fra Bibelen jeg sitere.

Og her ligger problemet med deontologien - pliktetikken - som resulterer når man prøver å hente sin moral fra "ufeilbarlige" skrifter. Det ligger ikke innebygget noen mekanisme som kan luke ut feil og mangler i levereglene etterhvert som mer kunnskap blir tilgjengelig, og ethvert som samfunnet er århundrer med erfaring rikere. Dersom det kommer for en dag at noen av reglene er feilvurderte og regelrett inhumane, vil en deontolog bare kaste hendene i været og si "nei, reglene er per definisjon perfekte" eller noe i retning av "ikke snakk til meg, jeg bare adlyder ordre."

Det finnes lite som gjør meg så frustrert og regelrett skremt, som det potensiale pliktetikken har til å undergrave positive sosial og moralske bevegelser. Ikke bare representerer pliktetikken en tilnærming til moral som tilsier at kartet alltid har forrang over terrenget, men tilhengerne mener ofte at dette er en god og nødvendig tilnærming: Når noen foreslår at vi bør basere moralen vår på et ikke-deontologisk grunnlag som også tar hensyn til utfallet av moralske regler, vil deontologer stå på den metaforiske haugen av vanærede kvinnekropper og brente homofile lik og klage seg over hvor farlig det er med "moralsk relativisme".

Nei, takke seg til en moral som er gjennomdiskutert, tar hensyn til den kunnskap vi besitter om verden, og som kan korrigeres i lys av morgendagens erfaringer. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere