- -

Alder: 42
  RSS

Om -

Følgere

Re: RE: Re: Torleiv

Publisert over 11 år siden

20.04.10 kl. 08:45 skrev Torleiv Haus:kausalt determinert.  

Vel, slik jeg oppfatter metafysisk naturalisme utelukker den at det kan eksistere noe utenfor naturen.  Det er ikke bare at det fysiske påvirker universet, men det fysiske er alt som er.  Dermed er også deismen utelukket. 

At moderne fysikk på kvantenivå er statistisk betyr vel ikke nødvendigvis at kausalitetsprinsippet ikke gjelder.  Med mekanistisk verdenbilde mener jeg et verdensbilde hvor alle former for intensjonalitet er utelukket.

Du har rett, tradisjonelt så hører determinisme med til ideene bak metafysisk naturalisme. Men da faller poenget ditt om at vitenskapen har metafysisk determinisme som en forutsetning. (Hvis det er dithen jeg kan tolke utsagnet ditt om at kunnskap har blitt definert innenfor rammene av metafysisk naturalisme - jeg regner med du snakket om 'vitenskapelig kunnskap'.) Vitenskapen vil fungere på samme måte i et deistisk univers som i et rent naturalistisk et.

Man kan muligens si at noe moderne vitenskap til og med går imot metafysisk naturalisme, ihvertfall i det at fysikere ikke er redde for hypoteser som postulerer tvillinguniverser/multiverser? 

Med "kausalt determinert" så mente jeg et urverks-univers, der alle hendelser er en direkte og uomtvistelig logisk konklusjon av tidligere hendelser. Poenget mitt er nettopp, som du sier selv - vi vet ikke noe om hvordan kausalitet grunnleggende fungerer på kvantenivå (eller mindre nivåer). Dette setter derimot ikke noen stopper for vitenskapen, som ikke hviler på forutsetningen at alt er deterministisk.  

(Beveger vi oss for langt fra den opprinnelige diskusjonen nå?)

Gå til kommentaren

Re: Torleiv

Publisert over 11 år siden

Jeg vet ikke helt om jeg er enig med deg Torleiv, i at metafysisk naturalisme - ideen om at det observerbare og fysisk målbare er alt som påvirker universet - og teisme nødvendigvis utelukker hverandre. Man kan jo, som Einstein, ha en deistisk tilnærmelse og mene at universet ble skapt og deretter fikk kjøre sitt eget løp. 

Man må også være forsiktig med å kalle metafysisk naturalisme for et mekanistisk verdensbilde. Moderne fysikk er ikke deterministisk, den produserer ikke ett utfall, ett fasitsvar på bakgrunn av dataene. Moderne fysikk (ihvertfall på mikronivå) er i sin helhet statistisk, og presenterer en hel rekke mulige utfall med gitte sannsynligheter. Om et sett med lover som i teorien kunne brukes til å modellere universet nøyaktig noensinne vil oppdages er uvisst. Poenget her er at det er uvisst, og at alternativet til et teistisk univers ikke nødvendigvis et "urverk," kausalt determinert.  

Gå til kommentaren

Re: Re: Presisjon

Publisert over 11 år siden

Huff... Tatt til etterretning. Jeg har en viss interesse for vitenskapsfilosofi, og innså vel muligens ikke at noe av terminologien ikke var så beint-fram. Beklager. Men vær nå for all del så snill å dømme innlegget etter meningsinnholdet og ikke språk. Det går jo an å spørre om en ny presisering, istedet for å anklage meg for å gi meg ut som en bessewisser.

Gå til kommentaren

Presisjon

Publisert over 11 år siden

Bare en liten presisjon, jeg er selvsagt klar over at evolusjonsteorien ikke er en ren deduktiv teori, den hviler på induktive premisser. Mitt poeng var, gitt premissenes validitet bør vi stole på deduksjonen.

Gå til kommentaren

RE: RE: evolusjon

Publisert over 11 år siden

19.04.10 kl. 12:25 skrev Torleiv Haus:

 Svarer ikke før nå på grunn av andre gjøremål.  Kan godt løsne litt på slipsknuten og bruke fornavn siden Christian foretrekker det. 

Min umiddelbare reaksjon er at jeg tviler på om Christian forstår mitt opprinnelige argument. I utgangspunktet er problemet om våre kognitive evner er til å stole på.  Gitt metafysisk naturalisme med de begrensninger den legger på hva som er mulig, er det tvilsomt om vi har grunn til å stole på våre kognitive evner.  Overhodet er det, gitt metafysisk naturalisme, vanskelig å se at logiske lover kan ha noen rolle å spille.  Fysikalismen forutsetter at alle fenomen kan reduseres til noe som kan beskrives fysisk, men hvordan vil Christian redusere logikkens lover til noe fysisk.  Etter min mening er logikkens lover en klar defeater for naturalismen. 

Det er svært sannsynlig at jeg ikke har grepet alle aspekter av utvelgesmekanismene i evolusjonen. Men så langt som jeg kan forstå er det ingen av disse mekanismene som selekterer på grunnlag av at tankeinnholdet er sant.  Det kunne være relevant om tankeinnholdet var nyttig.  En nyttig løgn eller feilaktig forestilling som øker overlevelsesevnen, vil gjøre susen. 

Du får beklage hvis du ikke føler at jeg treffer spikeren. Jeg har tolket deg dithen at du har to poenger - du stiller spørsmål vet om våre kognitive evner er til å stole på, og du mener at evolusjonsteorien impliserer at våre kognitive evner ikke er til å stole på, fordi du mener naturlig seleksjon ikke fungerer i favør av et kognitivt "korekt" verdensbilde. Slik jeg har forstått deg mener du at evolusjonsteorien derfor undergraver seg selv, og at dersom vi mener våre logisk sans er korrekt, må den være et resultat av noe utenfor naturen.

Mitt forsøk på svar på tiltale var å påpeke at vi har de kognitive evner vi har, og i utgangspunktet kan vi bare forholde oss til dem og anta som arbeidshypotese at de er korrekte. Om de så er gudegitte er det ingen grunn til å tro at en skaper ville tildele oss et perfekt logisk apparat heller. Jeg mente derfor at vi pragmatisk sett burde anta at vårt logiske apparat er korrekt, noe som det virker som det er innenfor våre referanserammer. Dermed burde vi feste lit til våre logiske deduksjoner, f.eks. evolusjonsteorien.

Videre kom jeg med et heuristisk argument for at evolusjon vil måtte fremdrive et logisk korrekt kognitivt system, og om ikke "korrekt" på et metafysisk nivå så ihvertfall konsistent. Dette fordi enhver "feilslutning" som hjernen trekker vil måtte påvirke alle logiske deduksjoner og implikasjoner som følger fra feilslutningen. Hvis hjernen presenterer oss for "løgn"  må den overkompensere med nye "løgner." Da virker  konvergens mot et reellt logisk system mye mer sannsynlig.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere