- -

Alder: 42
  RSS

Om -

Følgere

23.04.10 kl. 17:52 skrev Torleiv 

Jeg skjønner godt at evolusjonister avskyr matematikken. For meg dreper matematikken en tilbøyelighet til å bli overbevist om at naturalistisk evolusjon er mulig. 4 milliarder år er sørgelig kort tid.

Vel, jeg kan ikke påstå at jeg avskyr matematikken. Skulle min bakgrunn være av interesse, så er jeg matematikkstudent selv.

Problemet er at folk flest ikke har forståelse for statistikk. Folk flest gjør samme feil som du gjode over, ved å anta at alle prosesser er statistisk uavhengighe. 

Jeg er i utgangspunktet skeptisk til Dembski, som arbeider for Discovery-instituttet som jo ikke akkurat kan sies å være en uavhengig vitenskapelig kilde.  Jeg skal ta en titt på artikkelen senere. Jeg er ikke statistiker selv, så det er mulig jeg ikke har forutsetning for å forstå artikkelen selv, men etter en kjapp titt på innledningen ser det ut at han beskriver en  søkeprosess i et multidimensjonalt rom som aktivt leter etter lokale maksimum. Dette er ikke evolusjon. 

Etter å ha undersøkt på nett er det ikke vanskelig å finne kritikk fra andre matematikere heller. 

Gå til kommentaren

RE: Noen tanker om pedofili

Publisert over 11 år siden

23.04.10 kl. 18:16 skrev Arja Larsen:

Nå, år 2010 tenker de aller fleste at pedofili ikke er riktig, på samme måte som de fleste tenkte for femti år siden om homofili. Kan det tenkes at med den farten som grenser flyttes i dag, er pedofili akseptert om femti år?

Dette er en vanlig argumentasjonsteknikk, som på engelsk har fått navnet "slippery slope"-argumentasjon. Det følger ikke på noen måte at man åpner for pedofili om man godtar homofili. Jeg jeg lar følgende tegneserie tale

Gå til kommentaren

RE: Christian

Publisert over 11 år siden

23.04.10 kl. 08:36 skrev Bjørn Arne Rosland:

Skal ikke blande meg inn i diskusjonen mellom deg og Torleiv. Men hva tror du om konsekvensen av de holdningene du har, - på kort og lang sikt?

Det er vanskelig å spå om hypotetiske situasjoner, men for å ta et nærliggende og relevant eksempel, jeg mener felles ekteskapslov er et gode.  At homofile skal sikres retten til å kunne ha et samliv på lik linje med heterofile tror jeg kommer til å være til glede for de mellom 5% og 11% av befolkningen som regner dem selv som homofile. For resten av befolkningen vil det ikke utgjøre noen forskjell. Hvis jeg skal synse, tror at den følelsesmessige motstand enkelte grupper har utvist mot loven kommer til å minimaliseres, og at vi kommer til å se på homofili som uproblematisk i økende grad. 

Muligens kan en liberalisering  bidra til økt samfunnsstabilitet. Jeg er av den oppfatning at den skam og skyldfølelse som vi  illegger menneskelig seksualitet og seksuelle randgrupper er psykisk uheldig for store grupper mennesker, og at vi ved å la mennesker kunne benytte sin seksualitet skyldfritt, så lenge de ikke skader andre, vil være psykisk helsefremmende. Det er mulig skilsmisseratene vil gå noe ned, ettersom en mengde mennesker ikke 'tvinges' inn i familieroller som ikke passer dem, men slikt er vanskelig å spå.

Ellers vil livet fortsette som normalt. 

Polygami er et litt mer komplisert område, siden det ofte er forbundet med kvinneundertrykkelse. Dette vil jeg helst være forsiktig med å uttale meg om spesifikt. 

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: RE: Polygami?

Publisert over 11 år siden

22.04.10 kl. 21:07 skrev Torleiv Haus:

I hele skaperverket mener jeg at vi kan observere prinsippet om asymmetrisk komplementaritet.  Elektrisk og magnetisk polaritet er eksempler på det.  Det samme prinsippet kan man si gjenspeiles i ekteskapet mellom en mann og en kvinne.  Det er snakk om en enhet i tohet, hvor de to partene ikke har utbyttbare roller, men asymmetrisk komplementære roller.

Ekteskapet er altså en ordning som er begrunnet i skapelsen, ikke i noen menneskelig konstruksjon.  Flerkoneri har hatt en funksjon i kulturer hvor det av ulike grunner, blant annet krig, har vært underskudd av menn. Den tradisjonelle arabiske kulturen er vel et eksempel på dette. 

Det er min påstand at kulturer som ikke særskilt verner om det monogame ekteskapet mellom mann og kvinne i løpet av noen generasjoner vil gå under.  Den beste historiske parallellen til dagens situasjon finner vi antakelig i de siste århundrene av Romerriket. Ekteskapet ble foraktet, kvinnene hadde ingen status, for hver 100 kvinner var det 120 menn, og alle former for lystutfoldelse var akseptert. 

Fordi historiske prosesser alltid tar relativt lang tid, vil vi ikke se konsekvensene av dagens sosiale eksperimentering for alvor før om femti til hundre år.

Argumentet om komplementaritet virker som en rasjonalisering - du har funnet noen fenomenier i naturen for å støtte ditt argument, men trekker ikke konklusjonen på basis av naturen.

Hvis vi ser på observasjonene dine rundt "asymmetrisk komplementaritet", som du mener er grunnleggende for naturen, er ikke disse så altomfattende som du synes å si de er. Slik attraksjon er langt ifra en beskrivelse av all attraksjon finner i naturen. Masse tiltrekkes av masse, ikke av "anti-masse" eller "negativ masse". I hht. argumentasjonen over blir dette et argument for homofili. Kvarkene kommer i hele 6 ulike typer som kan kombineres med hverandre - hva slags konklusjon skal man trekke fra dette?

Du skal vanskelig klare å overbevise meg om at grunnen til at Romerriket falt var familiestrukturen, eller at en litt mer åpen definisjon av ekteskapet skal få ekteskapet til å rakne. Dette virker som et "slippery slope"-argument med litt tvilsomme premisser. 

Jeg kan ikke se noen problemer med å la mennesker velge selv hvem de vil dele liv og seng med så lenge det foreligger samtykke, (med mulig unntak i incestuøse forhold). Jeg kan heller ikke se noen grunn til å ikke la mennesker som har tatt valget å leve sammen få del i godene som den juridiske ekteskapsordningen tilbyr. 

Den problematiseringen som er gjort med dette standpunktet virker relatert til to områder, polygami og incest. Det første virker på meg uproblematisk, jeg har ingen grunn til å legge fingrene i mellom dersom noen mennesker har funnet ut hvordan de vil strukturere livene sine så lenge det foreligger samtykke og tvang ikke har vært inne i bildet. Det siste punktet er en helt annen diskusjon igjen, og hvordan man forholder seg avhenger av hvordan man velger å forholde seg til incest. 

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Høy hest?

Publisert over 11 år siden

23.04.10 kl. 00:43 skrev Torleiv Haus:

Har ingen problemer med å akseptere at mutasjoner kan føre til fordelaktige egenskaper, men det beviser ikke felles avstamning.

Har heller ingen problemer med at genfrekvense kan endres, men det beviser heller ikke felles avstamning.

Når det gjelder hastigheten til genetiske forandringer vil jeg se en matematisk modell av evolusjonen som tar utgangspunkt i dagens rate. 

Har ingen problemer med å akseptere at jorden kan være 4 milliarder gammel. Dendrokronologisk datering har vel liten verdi i forhold til 4 milliarder år. Er enig i at dersom jorden er 6000 år, ville det ha vært en grunn til falsifisering.

Hvordan forklares den kambriske eksplosjonen dersom endringene skjer gradvis?

Er som sagt agnostiker eller skeptiker når det gjelder evolusjonen.  Ser at det kan være en del som taler for evolusjonen, men ser enda flere problemer.  Når det gjelder kilder har jeg for eksempel lest litt i Jerry A. Coyne: Why Evolution is True.  Den gjorde ikke særlig inntrykk. Min hovedinteresse er filosofi, og det er mye i biologien jeg ikke har satt meg godt nok inn i. Derfor agnostiker.

Genfrekvensanalyse er hele rammeverket evolusjon er forklart innen. Moderne evolusjon er en genetisk teori. Genetikken viser hvordan dyrs biologiske egenskaper er bestemt av genene, og hvordan naturlig påvirkning endrer nevnte egenskaper vha gener. Nei, vi kan ikke direkte observere en bakterie som utvikler seg til en spurv - dette har vi ikke tid til å undersøke i et laboratorium - men vi kan undersøke alle spor som hentyder på en slik naturlig prosess. 

Dendrokronologien er brukt til å validere radiometrisk datering. Hvis du C14-daterer en stykke tre du kjenner historien til og kan måle vekstmønster på, har du en mulighet til å verifisere resultatet. Dette er gjort med tilgjengelig dendrokronologisk materiale, og metodene gir resultater som stemmer overens. Dette er evidens for at metoden fungerer. 

Den kambriske "eksplosjonen" tok 200 millioner år. Grunnene for at så mange nye arter oppstod da blir fremdeles diskutert blant biologene, men denne tidsepoken invaliderer ikke evolusjonsteorien. 

Ellers skjønner jeg ditt standpunkt, og du stiller gode spørsmål, men dette er spørsmål du bør undersøke videre. Populærvitenskapelige bøker gir bare et primitivt bilde av teorien. Om mulig, kanskje jeg kan anbefale deg å lese evolusjonsboken av Mark Ridley over? Det hadde vært interessant å få høre dine tanker om et litt mer dyptpløyende argumentasjon.

Prinsipielt er jeg og agnostiker rundt alle teorier om verden, men jeg mener likevel ikke alle teorierer har like stor sannsynlighet for å stemme som for å være gale. Jeg mener det er en stor sjanse for at gravitasjonsteorien og dens implikasjoner stemmer, selv om dette ikke kan "bevises" i samme forstand som du ønsker evolusjonsteorien bevist. Jeg stiller meg likeledes kun "prinsipielt agnostisk" til evolusjonsteorien - det vil si at jeg aksepterer den som sannhet, inntil det eventuelt skulle komme bevis tikkende inn som invaliderer den.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere