Bernt Eidsvig

Alder:
  RSS

Om Bernt

Biskop i Oslo katolske bispedømme

Følgere

Til norske muslimer

Publisert rundt 3 år siden

Når dere - våre muslimer - opplever økt frykt basert på deres religiøse tilhørighet, ønsker vi å si og vise at vi står sammen med dere.

Talen er en hilsen til norske muslimer under #tryggibønn-aksjonen 22.3.2019 fra Biskop i Oslo katolske bispedømme, Bernt Eidsvig, på vegne av alle tros- og livssynssamfunnene i STL. 


Vi er alle opprørt og fortvilet over terrorhandlingen som fant sted fredag den 15. mars i Christchurch, New Zealand. At mennesker – til og med små barn – samlet til bønn i sitt gudshus blir drept, berører oss alle.

 Enda mer påtrengende er det når terrorhandlingen er knyttet opp til det forferdelige anslaget som ble utført i Norge den 22. juli 2011, og er begrunnet i det samme muslimhatet som den gang førte til vårt lands blodigste forbrytelse i fredstid. Og det skjer i en tid hvor mistro mot, og diskriminering av, muslimer øker i hele Europa, Norge inkludert.

Angrep 

Flere tros- og livssynssamfunn opplever at deres tros- eller livssynsfeller i andre land utsettes for angrep i sine guds- eller forsamlingshus. I Norge kan heldigvis de aller fleste praktisere sin tro eller sitt livssyn uten å frykte for sin fysiske sikkerhet.

 Enkelte grupper i Norge opplever imidlertid at det er så mange hatefulle ytringer rettet mot deres tradisjon, og at dette går hånd i hånd med negative holdninger i befolkningen. Det gjør at et terrorangrep i utlandet også skaper frykt her hjemme.

 Som Norge er New Zealand et land som ikke er i krig. Mennesker med ulik religion lever sammen, med de samme lovfestede rettigheter. Likevel opplevde New Zealand det grusomme terrorangrepet i forrige uke, og vi kan ikke overse at muslimer i vårt land opplever at det er litt mer utrygt å leve ut sin religiøsitet her hjemme. Det er sterkt beklagelig, og det er ikke slik vi skal ha det i vårt livssynsåpne samfunn.

 Økt diskriminering

I dagene før terrorhandlingen på New Zealand ble det offentliggjort en forskningsrapport i Norge som peker nettopp på økt diskriminering av muslimer i landet vårt. Våre politiske ledere må si tydelig fra at dette ikke er akseptabelt. Vi vet at det allerede foregår et tverrdepartementalt arbeid om en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på etnisk og religiøst grunnlag. Like viktig er det å vise motstand i ord og handling.

Står sammen 

Når dere - våre muslimer - opplever økt frykt basert på deres religiøse tilhørighet, ønsker vi å si og vise at vi står sammen med dere. Aksjonen #tryggibønn handler nettopp om det. Vi ønsker å vise dere og omverden at vi står sammen på tvers av tro og livssyn når en av oss blir truet. Min frihet er avhengig av din frihet, og i vårt livssynsåpne samfunn skal alle kunne leve ut sin tro eller sitt livssyn uten frykt. Aksjonen #tryggibønn handler om fellesskap og solidaritet på tvers av tro.

 I samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn er vi stolt av at vi lever i et uenighetsfelleskap. Vi anerkjenner hverandres rett til å tro og mene ulikt. Allikevel er det noe vi må enes om, og det er nettopp at alle må forholde seg til de samme demokratiske lovene og at alle har krav på de samme rettigheter demokratiet gir. Samfunnssikkerhet og tillit henger nøye sammen. Alle skal kunne leve ut sin tro eller sitt livssyn uten frykt.

 Solidaritet

I dag samles vi for å vise vår solidaritet og medfølelse med dere. Da en fransk prest i 2016 ble drept mens han feiret messen, tok dere, våre muslimske venner, kontakt og uttrykte kondolanse og medfølelse med oss. En delegasjon med muslimske ledere kom på solidaritetsbesøk til St. Olav domkirke. Deres medfølelse og menneskelige støtte gjorde et sterkt og varig inntrykk på oss. I dag er det min tur til å gjengjelde gesten. 

Dessverre, må jeg si. Dessverre fordi terror skjer, og religiøs terror skjer. I Norge inngir det likevel håp at vi står sammen med dere i dag. Ledere fra bredden av tros- og livssynssamfunn i Norge er tilstede her hos dere, nettopp for å si at i vårt land skal alle være trygg når de utøver sin religion. I vårt samfunn skal alle være #tryggibønn.


STL representerer bredden av norske tros- og livssynssamfunn med sine følgende femten organisasjoner: Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge, Bahá’í-samfunnet i Norge, Buddhistforbundet, Den katolske kirke i Norge, Den norske kirke, Det mosaiske trossamfunn, Gurduara Sri Nanak Dev Ji, Holistisk Forbund, Human-Etisk Forbund, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Kristensamfunnet, Muslimsk Dialognettverk Norge, Norges Hindu Kultursenter, Norges Kristne Råd og Sanatan Mandir Sabha.

Gå til innlegget

Laudato Si’ viktigere enn noen gang

Publisert over 3 år siden

Om vi skal nå 1,5-gradersmålet, må vi bevege oss vekk fra et teknologisk paradigme der forbruksvekst er alle tings mål.

FNs klimapanels rapport om effektene av 1,5 grads stigning i den globale gjennomsnittstemperaturen er rystende lesning. Den tegner et bilde av en verden der mattilgangen for de fattigste blir svakere som en følge av tørke, og global oppvarming gjør fangsten dårligere for samfunn som er avhengige av havet. Klima­tilpasningstiltak som vi i den rike delen av verden tar for gitt kan bli for kostbare for mange­ av de minst utviklede landene.

Erstatning

Årets hetesommer gir et godt bilde på forskjellene i verden. 2.400 norske bønder har i etterkant av tørken søkt om over 1,3 milliarder i avlingsskade­erstatning. I sør ville tørken bety en sultkatastrofe av dimensjoner. Erstatningsbeløpet norske bønder nå søker om utgjør om lag samme sum som Norge gir til matsikkerhetstiltak over bistandsbudsjettet. For å utrydde sult for de 821 millioner som sulter, må vi forebygge en økologisk krise og sikre bærekaft i vårt felles hjem.

Heldigvis peker klimarapporten også på løsninger: Gjennom endringer i hvordan vi ­lever våre liv, gjennom redusert forbruk av fossilt brennstoff og gjennom å leve slik at vi reduserer utslippene­ fra jordbruket, kan vi sammen sørge for å holde­ den globale oppvarmingen under­ 1,5 grader målt mot hva den var før 1900. Det samme sies av pave Frans, i hans lærebrev Laudato­ Si’ fra 2015. Her peker han på at måten vi tenker på naturen, som noe vi kan ­utnytte for vekst og velstand, har ført oss på en vei der klima­utslippene gjør de fattige fattigere, og de allerede utsatte redde for sin framtid.  

Skal vi være helt sikre på å lykkes i å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader, holder det ikke bare med nye teknologiske endringer, skriver FNs klimapanel. Teknologi er en stor del av løsningen, men er langt fra tilstrekkelig. Skal vi nå 1,5-gradersmålet som Paris-avtalen forplikter oss til å jobbe for, må vi kombinere et teknologisk skifte med et forbruks- og produksjonsskifte. Vi må, som pave Frans forkynner, bevege oss vekk fra et teknologisk paradigme der forbruksvekst alltid settes foran klimaet. Det nye paradigmet må være et paradigme der vårt forbruk er i tråd med det jordkloden, vårt felles hjem, kan bære.

Dette blir bare enda viktigere når en ser hvem som primært vil rammes negativt av at jordens gjennomsnittstemperaturer stiger mer enn 1,5 grader: De fattige, de sultne og de som i minst grad er i stand til å beskytte seg mot for eksempel stigende havnivåer eller tørke. FNs klimapanels rapport dokumenterer med all mulig tydelighet at det særlig er de fattigste som vil lide størst skade i en verden som blir stadig varmere. For oss med en religiøs overbevisning om at de fattiges behov skal settes i høysetet og gis prioritet, er det derfor ingen tvil om at vi må lytte til pave Frans, lese Laudato Si’, og ta på alvor den endringen av vårt levesett det krever å holde klimaendringene i sjakk.  

Vil tilta i styrke. 

Å stoppe og reversere klimaendringene er vanskelig, så vi må omstille oss for å håndtere endringene vi allerede kjenner på kroppen i dag og som vil tilta i styrke. Det er fortsatt mulig å avverge den varslede katastrofen og holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader.

Uansett hvilken religion vi tilhører, eller om man ber til Gud, kan pave Frans og Laudato Si’ vise oss en mulig vei mot mindre klimagassutslipp og et mer klimavennlig felles hjem. Det er en vei som krever reelle endringer av oss, som forteller oss at de livene vi lever i dag ikke er bærekraftige og som ikke lar oss slippe unna med å si at dette er noe teknologien alene kan løse.

Interreligiøst klimanettverk arrangerer i dag klimamarsj i Oslo.

Gå til innlegget

I en fremtidig situasjon der staten eventuelt trekker vigselsretten tilbake eller utøver et større press på trossamfunnene, vil det med stor sannsynlighet føre til at en rekke trossamfunn, som i resten av Europa, oppretter dobbel ekteskapsinngåelse.

Signert av:

Biskop Bernt Eidsvig, Oslo katolske bispedømme
Generalsekretær Anne Birgitta L. Kvelland, Normisjon
Generalsekretær Øyvind Haraldseid, Misjonsforbundet
Redaksjonssjef Morten Dahle Stærk, Luther Forlag

I den brede samtalen om forholdet mellom stat og religion står spørsmålet om inngåelse av ekteskap i en særstilling. Årsaken er at ekteskapet både har en innholdsmessig side som bygger på et gitt sett med verdier og en sivilrettslig side som gir ekteparet del i en rekke rettsvirkninger. Enhver ekteskapsinngåelse – borgerlig, humanistisk eller religiøs – har et verdigrunnlag som blir konkretisert gjennom kriteriene for prøving av vigsel.

I 2008 vedtok Stortinget adgang til likekjønnet vigsel. Statens nye ekteskapsforståelse er et brudd – ikke bare med den kristne ekteskapsforståelsen, men med den historiske og universelle måten å se ekteskapet på. Ekteskapet mellom kvinne og mann ser ikke ut til å ha sitt utspring verken i en kultur eller en religion, men har snarere i alle kulturer vært den naturlige rammen for menneskelig samliv og familien. 

Ren kontrakt. Statens ekteskapsforståelse bygger nå på en ren kontraktforståelse mellom de to partene uten at det forutsettes at ekteskapet samtidig er et utgangspunkt for slektens videreføring og barnas oppvekst med sine biologiske foreldre. Denne separeringen av ekteskapet fra den universelle forståelsen og som ramme for barnas oppvekst sammen med foreldrene, er etter kristen forståelse et angrep på barns grunnleggende rettigheter.

Da er det naturlig at kirkene spør seg om det bør skje endringer i ordningen for ekteskapsinngåelse. Det er spesielt tre kriterier som er viktige. For det første må den universelle, historiske ekteskapsforståelsen fremdeles være grunnlaget for kirkelig vigsel. For det andre må de sivilrettslige sidene ivaretas, og ikke minst må også den fremtidige ordningen være praktisk gjennomførbar for ekteparet og trossamfunnene.

Det er sannsynlig at Den norske kirke vil endre sin ekteskapsforståelse i pakt med statens nye forståelse. De fleste andre kirkesamfunn står samlet om den historiske forståelsen av ekteskapet og må være forberedt på et økt press fra storsamfunnet for å vigsle likekjønnede par.

Sammenfallende. Gjennom utredninger og økumeniske samtaler er det blitt klart at ekteskapsforståelsen i de aller fleste kristne kirkesamfunn er sammenfallende: Ekteskapet etableres gjennom et offentlig løfte om livslang troskap mellom én mann og én kvinne. Ulike syn på hvorvidt ekteskapet er et sakrament, rokker ikke ved dette. Mye tyder på at også andre religiøse trossamfunn langt på vei deler denne definisjonen.

Spørsmålet er hvilke handlingsalternativer kirker og andre religiøse trossamfunn har i en situasjon hvor statens og en rekke trossamfunns forståelse av ekteskapet er vesentlig forskjellige. De mest aktuelle ordningene er slik vi ser det disse:

  1. Dagens ordning med kirkelig vigsel som blir anerkjent av staten. Problemet – sett fra vårt ståsted – er dels at den kan oppfattes som trossamfunnenes aksept av statens nye normgrunnlag og dels et mulig sterkere politisk press til å vie i strid med trossamfunnenes verdigrunnlag. På den andre siden gir ordningen fremdeles mulighet til å vie ut fra kriteriet om at ekteskapet er for mann og kvinne.
     
  2. En kirkelig eller religiøs vigsel som skjer helt adskilt fra den statlige er blitt diskutert som en mulig løsning. Det er imidlertid usikkert om de sivilrettslige virkningene vil være gjeldende ved en slik ekteskapsinngåelse.
     
  3. Dobbel ekteskapsinngåelse praktiseres nesten i hele Europa – ektepar som ønsker en religiøs vigsel, velger to separate vigselshandlinger.

Separat kirkelig. Det er verdt å merke seg den historiske kontekst som den siste modellen er blitt til i. I Frankrike forvaltet kirken ekteskapsinngåelsen på vegne av staten helt til revolusjonen i 1789. Etter at staten krevde å få gjennomføre ekteskapsinngåelser, opprettet kirken en separat vielse. Det samme skjedde etter at Bismarck i den tyske kulturkampen fratok kirken vigselsmyndigheten. Det var aldri aktuelt for kirkene å slutte å vie all den tid vigselen i kristen forstand er en pakt mellom ekteparet og Gud. Dette er også grunnen til at vi ikke går inn for borgerlig ekteskapsinngåelse med påfølgende velsignelse.

I en fremtidig situasjon hvor staten eventuelt trekker vigselsretten tilbake eller iverksetter et større press på trossamfunnene for å endre kriteriene for ekteskapsinngåelse, vil det med stor sannsynlighet føre til at en rekke trossamfunn – som i resten av Europa – oppretter en dobbel ekteskapsinngåelse. Det vil ivareta en universell forståelse av ekteskapet som også ivaretar barnas rettigheter. Samtidig vil den sivilrettslige siden bli ivaretatt ettersom det skjer en påfølgende borgerlig ekteskapsinngåelse. Som i andre land bør dette kunne la seg gjennomføre uten for store praktiske ulemper for de som skal inngå ekteskap.

Som kirker og misjonsorganisasjoner forholder vi oss til de rammer myndighetene til enhver tid gir. Når staten endrer sin forståelse av ekteskapet, har det konsekvenser for oss. Derfor søker vi sammen. Vårt primære anliggende er fortsatt å kunne formidle og forvalte en ekteskapsforståelse i tråd med vår tro og bekjennelse.

Publisert i papiravisen 6.april 2016

Gå til innlegget

Samvittighet – et nødvendig korrektiv

Publisert rundt 8 år siden

Centimeter for centimeter flyttes den etiske grensen – og staten står i fare for å be sine borgere om å lukke øynene.

Det er med bekymring jeg følger
 debatten om legenes reservasjonsrett ved henvisning til abortinngrep. I  ordskiftet omtaler et stort flertall provosert abort som en rett, og ikke – som lovens tekst også uttrykker – som en trist utgang på et svangerskap.

Det målet norsk lov tilstreber, er faktisk at så få aborter som mulig skal finne sted. Noen debattanter bruker til og med ord som indikerer at abort kan være
et gode. Spørsmålet om hva som faktisk skjer ved en abort, at et menneskeliv fjernes, har vært overdøvet hver gang det har vært stilt. Og de 500.000 provoserte aborter som er foretatt siden loven ble vedtatt, registreres knapt.

Umulig. De legene som ber om reservasjonsrett, er overbevist om at menneskelivet begynner ved unnfangelsen, eventuelt når det befruktede egget fester seg på livmoren. Derfor er det umulig for disse legene å henvise til abort. Livet kan ikke begynne etter 12 eller 20 uker eller ved fødselen. Selv om tidspunktet for menneskelivets begynnelse
regnes som irrelevant av mange, er det uforståelig at disse legenes logiske synspunkt ikke møtes med respekt, men med emosjonell heftighet.

Det lover dårlig for videre offentlig debatt om etiske spørsmål, og vi vet at det kommer flere. Det skal ikke mye fantasi til før vi forstår at den liberalistiske lobbyen i neste omgang vil arbeide for legalisering av aktiv dødshjelp. Og veien til pålegg for helsepersonell til å bistå i å ta livet av syke og eldre, vil da være kort. Centimeter for centimeter flyttes den etiske grensen – og staten står i fare for å be sine
borgere om å lukke øynene.

Respekt. Det tolerante og demokratiske Norge kan ikke være
bekjent av en strømlinjeforming av borgernes etiske vurderinger og valg. Et liberalt samfunn viser respekt for borgernes samvittighet i spørsmål om liv og død. Skulle Norge innskrenke samvittighetsfriheten for fastleger, beveger vi oss bort fra de demokratiske grunnverdiene vi tufter vår kultur på. Da har vi ikke lenger et demokrati som sikrer respekt for mindretallet. Den sivile ulydighet vil måtte blomstre – ikke minst blant 
religiøse og kulturelle minoriteter – og Norges enhetsprosjekt vil raskt rakne i sammenføyningene.

Kirken – og samfunnet for øvrig – skal og bør alltid ta den svakestes parti. I den opphetede debatten om reservasjonsretten hevdes det at den svakeste part i et møte mellom en abortsøkende kvinne og hennes fastlege, er kvinnen. Fastleger som reserverer seg mot å henvise til abort, hevder – med sine verdier i ryggen – at det er det ufødte barnet som er den svakeste part.

Alvorlig. Å velge abort er utvilsomt en svært vanskelig og sårbar situasjon for mange kvinner – også fordi abort ikke er etisk lettvint. Også de stortingsrepresentantene som står bak dokument 8-forslaget om ikke å utvide legers reservasjonsrett, uttaler respekt for standpunktet til legene som ikke vil delta i selve abortinngrepet. Vi må derfor legge til grunn enighet om at abort og medvirkning til abort er et alvorlig samvittighetsspørsmål for alle: den abortsøkende kvinnen, legene, politikerne og oss alle. Å kjøre den sårbare kvinnen frem som det eneste gyldige argumentet i debatten, er derfor en overforenkling av virkeligheten.

Sove. For et menneske som er overbevist om at en provosert abort er å fjerne et liv, må retten til liv rangere høyest blant moralprinsippene. Staten, som både har en lov- og normgivende rolle, kan ikke være bekjent av å nekte dem – nekte oss – å handle på dette grunnlaget. Samvittighetsfriheten, som også er nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 9, kan selvsagt ikke alltid ha forrang. Har den imidlertid ikke forrang i spørsmål om liv og død, kan den vanskelig anvendes på noe.

Samvittigheten er kanskje det viktigste instrumentet vi har for å ta temperaturen på samfunnet – den er et nødvendig korrektiv i ethvert demokratisk samfunn. Jeg vil derfor takke de fastlegene
og øvrige helsearbeidere som prinsippfast forsøker å manøvrere i et etisk minelagt landskap og minner oss andre på nødvendigheten av en våken og ærlig samvittighet. Den katolske kirke
– og flere andre institusjoner – står sammen med dere. Vi lover å styrke vårt engasjement for å vekke samfunnets samvittighet når den måtte sove. Slik vi ser det, er ikke problemet at for mange i vår tid henviser til samvittigheten. Det er kanskje heller for få?

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 25. MARS 2013. PUBLISERT ETTER REDAKSJONENS ØNSKE - EIDSVIG HAR IKKE ANLEDNING TIL Å FØLGE OPP DEBATT.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere