Audun Hjertager

Alder: 50
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Evolusjon og tro

Publisert rundt 12 år siden

Man har gått bort fra å kalle evolusjonsteori ”utviklingslære”, fordi man i biologien bruker ”utvikling” om endringer av et individ i løpet av et livsløp, og fordi ”lære” brukes om dogmer – tro eller doktriner. Det meste i dagens evolusjonsteori, var ukjent for Darwin. I dag er evolusjonsteorien en tung, anerkjent vitenskap.

 I Norge finnes det svært få, men høyttalende motstandere av darwinismen. De fleste av dem mener at darwinismen bygger på dogmer. Men man blander sammen evolusjonsteori og en ”-isme” få biologer kjenner. De fleste dogmene refererer til en urorganisme, som deres darwinisme bygger på. Evolusjonsteorien bygger ikke på urorganismen, og må derfor være noe annet enn darwinisme. Evolusjonsteorien er en vitenskaplig teori.

Evolusjonsteorien gir svar på spørsmål

Evolusjonsteorien er en teori i endring og utvikling. Den gir svar på fantastisk mange spørsmål, bl.a. hvorfor man har funnet fossil av dinosaurer med fjær og andre overgangsformer, nettopp i periodene biologene har forventet å finne dem. Den forklarer hvorfor man ikke har funnet en flaggermus med fjær, når som helst i jordas historie, og hvorfor man finner fossile vertebrater kun i en begrenset periode i jordas historie, og ikke før fossile evertebrater. Den forklarer hvordan naturlovene virker på organismer over både kort og svært lang tid, og hvorfor man får et tre, med de ”enkleste” organismene nederst, dersom man plotter alle organismene vi kjenner til, levende og fossile, mot tid. Og mye, mye mer.

Evolusjonsteorien kan falsifiseres

Roten av evolusjonstreet kjenner ikke vitenskapen i dag. Vi kjenner grenene på tretoppen, og datering og fossile organismer viser glimt av grenene nedenfor. Vi skimter hvordan de har oppstått. Teorien har forutsagt mye, både DNA, mutasjoner og utallige ledd på treet. Det skal bare èn av utallige potensielle fossiler til, for at evolusjonsteorien kan forkastes, f.eks funn av Homosapiens sapiens datert til dinosaurenes tid. Men de riktige fossilene dukker alltid opp til ”rett tid”. De hundrevis av brikkene som mikrobiologer, genetikere, systematikere, paleontologer osv finner hvert år, passer så godt som alltid umiddelbart perfekt i puslespillet.

Evolusjonsteorien kan testes

Evolusjonen har ikke først og fremst foregått jevnt og trutt, slik det hevdes at Darwinismen forutsetter. I følge evolusjonsteorien er klimaendringer, naturkatastrofer og geografisk

isolasjon og innavl noen av mange faktorer som påskynder artsdannelse. Organismer som utsettes for press, som bakterier i en suppe med antibiotika, vil dø ut hvis de ikke klarer å tilpasse seg. Leger har forståelig nok dårlige erfaringer med mutasjoner. Men biologer ser det positive i all elendigheten: Bakterier kan takke mutasjoner for at de overlevde antibiotikasuppene! En rekke andre eksempler på enkle, positive mutasjoner finner man på www.talkorigins.org/. Her finner man også flere eksempler på artsdannelse i vår tid. Med mange referanser fra tunge vitenskapelige publikasjoner formidles de fleste omtalte emnene i evolusjonsteorien.

Undersøk før du betviler flertallet!

Før man gjør seg opp en mening mot flertallet av forskere, bør man sette seg grundig inn i deres argumenter. I en underskriftskampanje som har pågått i flere år, har over 600 forskere i verden skrevet under på at det er grunn til å tvile på evolusjonsteorien. Til sammenlikning fikk en 3 dagers underskriftskampanje til forsvar for Darwin 7000 slike underskrifter. Tunge koalisjoner som representerer hundretusener av vitenskapsfolk har tatt avstand fra at alternativet ”Intelligent Design” er vitenskap (se ”Intelligent Design” i Wikipedia, med lenke til referanser). Vil man stole på den legen som sier at man bare er litt sjøsyk, og som anbefaler bønn, evt. Marevan? – eller bør man stole på de 99 andre som sier at man sannsynligvis har spinal bends, og som henviser til behandling i trykkammer?

Lege eller kvakksalver?

Leger må som alle andre vokte seg for å ta del i fundamentalismens passive dødshjelp. Som kristen biolog kunne jeg godt ha bestilt time hos en person som mente å kunne helbrede med hjelp av Gud. Men jeg håper ikke en lege bruker bibelen for å stille diagnose og for å finne frem til riktig medisin. For biologer flest er det å benekte evolusjonsteorien til fordel for Intelligent Design, å være kvakksalver. Jeg tror Gud har skapt regnbuen, selv om jeg kjenner til hvordan den oppstår. Jeg tror Gud har skapt mennesket og mine barn, selv om jeg kjenner til hvordan Homo sapiens og barna mine oppsto. Mange kristne anti-darwinister mener at ”naturlig utvalg” er ondt og negativt. Gud kan ikke ha skapt på den måten! Jeg mener naturlig utvalg kan misbrukes, men selv Jesus tok et naturlig utvalg da han hjalp til med å fange fisk; ja, hver gang han valgte mat. Naturlig utvalg kan ikke være ondt i seg selv.

Fasiten er i himmelen

Med sitt fokus på ubesvarte spørsmål har anti-darwinister bidratt til stadig forbedrede dateringsmetoder, fokus på å finne dinosaurer med fjær og fisker med ”føtter”, forskning på en rekke kompleksiteter som samspillet mellom aldosteron og nyrefunksjoner, evolusjonen av menneskets øye osv. Helt siden Darwins tid har motstandere belyst hull i evolusjonsteorien. Det er bra, for evolusjonsteorien, når den er komplett, omfatter ikke mindre enn hele skaperverket! Selv om litteraturen om evolusjonsteorien i dag omfatter biblioteker med dokumentasjon, er det ufattelig mye som mangler. Det er neppe plass på jorda til biblioteket som rommet alt. Det tror jeg vi bare finner i himmelen. Men det er tro. Evolusjonsteori er vitenskap.

Nettutgave av artikkel publisert i tidsskrift for medisinsk etikk InterMedicos 4/07.

Audun Hjertager

Gå til innlegget

Prest stortingsgandidat

Publisert rundt 12 år siden

Tidligere kommunestyrerepresentant for KrF, Tom Sverre Tomren, er stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Hordaland. I Norge er bl.a. den internasjonalt anerkjente fredsforskeren Johan Galtung tilknyttet De Grønne, og i Frankrike stiller fransknorske korrupsjonsjeger Eva Joly til valg til EU-parlamentet. Gjett for hvilket parti? Og hvem prioriterte tidligere FARC fange Ingrid Betancourt å besøke, mens UD måtte vente på gangen? Partiet er fortsatt lite, men vokser raskt: 100% økning i medlemstallet i fjor. Kanskje De Grønne noe for deg også?

(innmeldingsskjema)

Gå til innlegget

Rovdyr og matproduksjon

Publisert rundt 12 år siden

Det blir ingen seierherrer i rovdyrdebatten. Kanskje har trusselen om utryddelse av noen rovdyrarter minket, men underveis har alt for mange sauebønder sett sine sauer revet i hjel av rovdyr. Står valget fortsatt mellom å slutte med matproduksjon og å skyte rovdyr?

Miljøpartiet De Grønne  (MDG) mener at Norge i størst mulig grad bør produsere maten sin selv, og hevder i partiprogrammet at det er absurd at jordbruk i Norge ikke lønner seg. - Når storfekjøtt transportert fra andre verdensdeler blir billigere for oss enn vårt eget fårikålkjøtt, er noe riv ruskende galt. Med såkalt ”fri handel” er det ingen forskjell på norskprodusert mat og kjøtt levert av godseiere i land med matmangel. Vi må produsere mer mat selv, og la mennesker som sulter få tilgang mat fra egen region.

Bevaring av det biologiske mangfoldet er et internasjonalt ansvar som har krevd en ny rovdyrpolitikk. - En politikk mange mener hindrer forutnyttelsen av beiteområder, og som demed er en bremse for  for økt matproduksjon. MDG mener rovdyrene våre er en naturlig del av faunaen som vi må ta vare på. Men det er behov for en snarlig løsning på negative sider ved rovdyrpolitikken. – En løsning som tar hensyn til både jordbrukere og dyr, og som gir økt matvaresikkerhet for både nordmenn og sultende.

Vi trenger tiltak som kan motivere jordbrukere til å finne løsninger som gir oss nødvendig kjøtt, ullproduksjon og kulturlandskap, og som samtidig hindrer sau fra å bli drept av rovdyr. Det er staten og skattebetalerne, velgerne, som har ansvaret for at norske bønders produkter ikke kan konkurrere i pris med produktene til rike godseiere i Afrika, og at bøndene hverken har tid eller råd til å tilpasse driften til økende rovdyrbestand. Da må staten sørge for at de får det.

MDG har en tydelig plan for matvaresikkerhet og distriktspolitikk, med et programfestet ønske om lokalt ansvar og utprøving av nye, mer miljøvennlige tiltak. I enkelte rovdyrområder kan gjerder egne seg. Mange steder kan det være aktuelt å leie inn gjetere, mens andre steder er det nødvendig med omlegging til en annen husdyrrase og kanskje annen åkerdrift. MDG vil gi tilskudd for ulv, og ikke drept sau. De som kjenner husdyrene og de lokale problemene og mulighetene best, bør få mulighet til å lete og prøve ut løsninger, og inntil landbruket har ressurser til å sikre sine beitedyr selv, kan gjerne hæren, på survivaltrening i beietsesongen, hjelpe til som gjetere.

Gå til innlegget

Om skriftærde

Publisert rundt 12 år siden

Etter det jeg har forstått, kjente de skriftlærde Skriften godt, og mente at det var essensielt å forholde seg til denne. Hva gjorde de galt? Å ha lest Skriften?? Å handle ut fra det de leste i Skriften??

En gang tok de skriftærde (og fariseerne) med seg en kvinne til Jesus som hadde begått ekteskapsbrudd og ville sette Jesus på prøve (Joh. 8.1-11): 

- "I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?" (...). Etter å ha tegnet på bakken svarte Jesus at:  "Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne". 

Her er noen utdrag fra Skriften jeg antar at de skriftlærde forsøkte å handle etter, og som underbygger testen deres: 

3. Mos 20.10:

Når en mann driver hor med en gift kvinne, skal de begge dø, både mannen og kvinnen som har brutt ekteskapet.

5.Mos 22.20-

Men hvis beskyldningen er sann, hvis det ikke finnes tegn på at piken var jomfru, da skal de føre henne ut foran døren til farens hus, og mennene i byen skal steine henne i hjel (…).

Burde de skriftlærde ha forstått ut fra Skriften at kvinnen ikke skulle steines, og hvorfor ikke? - At man ikke skal drepe i henhold til Skriften fordi man er syndig el.l.? Kan noen med bibelkunnskap kommentere dette?

- Eller er det som jeg tror, at det handler om å bruke visdommen, også dersom noe i Skriften tilsynelatende er ”klinkende klart”? 

Gå til innlegget

GLOBAL VANNMANGEL

Publisert rundt 12 år siden

26 FN-organisasjoner fremla nylig rapporten «Vann i en verden i forandring». Her konkluderes det med at verdens  vannforekomster er truet av befolkningsvekst, høyere levestandard, forurensning, økt kjøttforbruk og produksjon av biodrivstoff. 47% av verdens befolkning vil bo i områder med vannmangel allerede i 2030, og opp mot 700 milloner mennesker kan måtte flytte som følge av vannmangel de neste 40 årene.

UNESCO-leder Koichiro Matsuura skriver at "Det trengs umiddelbar handling dersom verden skal unngå en verdensomspennende krise", og formidler at på tross av hvor grunnleggende viktig vann er, har emnet vært rammet av mangel på politisk støtte, dårlig ledelse og underinvestering.

Hvem har ansvaret: Markedet, politikerne, velgerne  ?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere