Audun Hjertager

Alder: 50
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

MDG

Publisert nesten 12 år siden

Svar på Vårt Lands spørsmål om kristne verdier. Audun Hjertager, Miljøpartiet De Grønne (MDG)


*Hva er kristne verdier - etter din mening ?

For meg er den viktigste betydningen av "Jesu' navn" betingelsesløs kjærlighet. Kristne verdier handler for meg derfor om grenseløs omtanke, respekt og omsorg, - overfor fiender og venner; utover landegrenser og genarasjoner, og overfor både mennesker og natur. Kristne forbilder for meg er radikale; de selger gjerne alt de eier for å hjelpe fattige. Troen trøster, gir håp om et evig liv, og kan hjelpe kristne å vise modig kjærlighet.

* Er noen kristne verdier viktigere enn andre?

Vi har hørt om ”tro, håp og kjærlighet”. Kjærlighet er viktigst. 

* På hvilken måte og i hvilket omfang bør kristne verdier ligge til grunn for politikken?

Siden kristne verdier etter min mening handler om kjærlighet, - omtanke for mennesker og natur, med undertrykte i eget samfunn, mennesker i andre deler av verden, og med kommende generasjoner, bør kristne verdier være grunnlaget for løsning av alle politiske spørsmål.

Selv om mange vil si at dette er idealistisk og urealistisk, tror jeg at dette er den eneste farbare veien for menneskeheten. Vi vet at vi forbruker mer enn verden klarer å produsere, og at det trengs flere jordkloder om alle skulle levd som oss. Det sier seg selv at det er umulig å leve slik vi gjør i dag. Derfor venter vi klimaendringer, naturkatastrofer, klimaflyktninger og krig. Stadig flere forskere tror at vi har nådd ”the tipping point”, - punktet da naturlige selvforsterkende effekter fortsetter den menneskeskapte globale oppvarmingen uavhengig av hvor mye vi reduserer våre egne klimautslipp. Det er vitenskapelig grunnlag for å hevde at menneskeheten står i fare, og det er jakten på økonomisk vekst, overforbruk, og mangel på respekt for medmennesker og skaperverket som er årsaken.

Kristne verdier er idealistiske og optimistiske. Hvis realisme er å fortsette som før, står valget vårt mellom å være idealist og optimist, eller realist og pessimist.

Audun Hjertager

Miljøpartiet De Grønne

1. stortingskandidat, Hedmark 

Gå til innlegget

Grønn kvinnepolitikk

Publisert nesten 12 år siden

Det er mye livskraft i begrepet ”ung mor”. Likevel er "ung mor" et negativt begrep for mange. Dette kommer delvis av at unge mødre var et resultat av å "havne i uløkka": Det var et bevis på at man var syndig! En annen viktig årsak, er at liv og kjærlighet i en mannsalder har vært en nedprioritert verdi i forhold til arbeid utenfor hjemmet, materialisme, penger, karrierejag.

I samfunnet som De Grønne lengter etter,  blir det å være hjemme og stelle barn eller eldre, sett på som en like viktig jobb som å være ute og tjene penger på annen måte. Og en mann som ønsker å prioritere tid til barn og familie, bli like høyt respektert og verdsatt som en kvinne som gjør det samme.

Lønn for å passe egne barn

I Miljøpartiet De Grønne’s (MDG) partiprogram står det at ”Foreldre til barn under skolealder må få reell økonomisk og praktisk anledning til å velge hvordan de vil oppdra og holde tilsyn med barna sine”. Dette gjelder ikke minst alenemødre. De Grønne liker kontantstøtten, men skulle gjerne sett at den omfattet mye mer, og går inn for det de kaller samfunnslønn. I sin enkleste form er samfunnslønn en omgjøring av sosialhjelp og trygdeordninger som kontantstøtten. Samfunnslønn vil gjøre mange søknader, dokumentasjoner og kontorbesøk overflødige, og redusere et betydelig offentlig byråkrati. MDG mener også at ”Det offentlige må sørge for nok og varierte omsorgstilbud som lekeparker, kort- og heltidsbarnehager i nærmiljøet". Et godt nærmiljø vil også redusere transportbehovet.

Graviditet og abort

MDG mener at ”prevensjon og seksulalopplysning generelt må være gratis og lett tilgjengelig. Gravide kvinner skal ha rett til medisinsk, etisk, sosial og økonomisk veiledning. De skal være garantert tilfredsstillende støtte dersom de velger å bære frem barnet, og forsvarlige medisinske vilkår med oppfølging i etterkant dersom de velger å avbryte svangerskapet.  MDG vil ha reell selvbestemt abort, men vi ønsker ikke å utvide 12-ukersgrensen. Senaborter må bare innvilges av sterke medisinske grunner, f.eks skal ikke Downs syndrom i seg selv være sterk nok grunn”. MDG sitt hovedbidrag til helsepolitikken er forebygging i videste forstand. De vil styrke samarbeidet mellom forebygging og behandling, mellom somatisk og psykiatrisk medisin, og mellom etablert og alternativ medisin.

Omsorgssvikt og vanskeligstilte

MDG mener at ”Samfunnet har rett og plikt til å hjelpe barn og voksne som blir utsatt for omsorgssvikt, vold eller seksuelt misbruk. I barnevernet må støttetiltak i hjemmet prøves før omsorgsovertaking. Krisesenter og overgrepsmottak må være åpne for både barn og voksne, og finnes i alle fylker. Samarbeidet med psykiatrien og andre relevante instanser må styrkes. Også pårørende må få tilbud om hjelp. Kvinner som har vært involvert i prostitusjon må få hjelp med å etablere en ny tilværelse. For voldsutøvere må det etableres tilbud av typen Alternativ til vold i alle fylker”.

MDG er en del av dette globale, grønne fellesskapet (Global Greens), og ingen av oss tenker 50 dager fremover i tid. Vi skiller oss fra andre ved å tenke minst 50 år fremover. – På våre barnebarn også.

Gå til innlegget

Nei til overforbruk!

Publisert nesten 12 år siden

Det er svært viktig å forstå at klimaendringene bare er et symptom. - Vi redusere forbruket. Vi trenger et nytt fokus, bort fra den økonomiske tankegangen om økonomisk vekst: Vi må nedprioritere "økonomi", og erstatte det med "økologi", menneskerettigheter og moralsk ansvar. Jeg er overbevist om at vi "blir lurt" til å tro at vi blir lykkeligere av å ha mye av tingene vi higer etter. Vi tror vi er rike og har tid, men rekker ikke å forstå at vi ødelegger både for oss selv, våre medmennesker og våre etterkommere.

Det haster mer med omlegging enn folk flest klarer å fatte. Stadig flere forskere mener at vi allerede har passert ”the tipping point” for klimaet, - noe som betyr at menneskeheten står i fare pga selvforsterkende global oppvarming.  Mangel på allmenn aksept for disse reelle truslene kan sammenlignes med den mentale utfordringen det en gang var å omstille seg fra en flat verden til en kulerund jordklode.  

Men vi må være optimister, kall det gjerne idealister. Norge og Norden kan og bør vise vei for resten av verden, og det er håp: - Milöpartiet De Gröna er det 3. største partiet i Sverige. Vi kan ikke regne med at amerikanere, kinesere eller indere vil starte den nødvendige omleggingen.Gå til innlegget

Kristne verdier: MDG

Publisert nesten 12 år siden

Som 1. stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Hedmark (MDG) tar jeg meg frihet til å svare på Vårt Lands spørsmål på vegne av MDG

*Hva er kristne verdier - etter din mening ?

Verdiene Jesus står for. Alt som er godt.

* Er noen kristne verdier viktigere enn andre?

Kjærlighet er vigtigst, - etter min mening

* På hvilken måte og i hvilket omfang bør kristne verdier ligge til grunn for politikken?

Siden kristne verdier etter min mening handler om kjærlighet, - omtanke for mennesker og natur, med undertrykte i eget samfunn, menesker i andre deler av verden, og med kommende generasjoner, bør kristne verdier være grunnlaget for løsning av alle politiske spørsmål. Men det er uenighet, også blandt kristne,  om hva som er kristne verdier. Livssyn er en privatsak, og alle livssynssamfunn må sikres like rettigheter i det norske lovverket. Miljøpartiet De Grønne bruker derfor ikke begrepet "kristne verdier" om sin politikk, selv om grunnlaget er omtanke for mennesker, dyr og natur, med forfulgte og undertrykte, både her og i andre deler av verden, og med framtidige generasjoner.

Jeg er forøvrig skuffet over at ikke alle landsdekkende partier ble innvitert av Vårt Land til å svare på disse spørsmålene i papirutgaven.

Audun Hjertager

Miljøpartiet De Grønne

Gå til innlegget

7 gode grunner

Publisert nesten 12 år siden

7 grunner til å stemme Miljøpartiet De Grønne:

1. Det mest radikale miljøpartiet. - Hva er ikke en del av miljøet? Norge må ta sin del av ansvaret, og bør arbeide for regional selvforsyning på energiområdet. Vi vil arbeide for full økologisering av norsk landbruk, satse sterkt på både buss og bane, og vi vil innføre progressiv veiprising for bilkjøring (jo bedre kollektivtilbud, jo dyrere). 

2. Familie   Vi vil legge til rette for mer omsorg, og gi barn og deres foresatte mulighet til mer tid sammen, ikke mindre. Økt produktivitet skal omsettes i redusert arbeidstid,  og vi støtter kontanstøtten i påvente av samfunnslønn. Men man skal selvsagt få jobbe mye hvis man vil. 

3. Samarbeidsvillige, og venstreliberale. Vi ligger til venstre for konservativ markedsliberalisme, men er liberalister i forhold til sosialistisk og dogmatisk overformynderi. 

4. Lokaldemokratiet. Verden trenger at vi tar mer ansvar. Da er det viktig med kort vei til makten og et velfungeremde lokaldemokrati med reel makt.  Vi ønsker også fast årlig runde med folkeavstemninger, både på nasjonalt og kommunalt nivå

5. Menneske og livssyn.  Det er et politisk ansvar å opprettholde menneskerettighetene, som å respektere medmennesker og mangfold. Historien har vist at stater ikke bør fremme bestemte dogmer, eller bestemte religioner. Integrering handler like mye om å bli kjent med nye landsmenn og ny kultur, som  det for nye landsmenn handler om å bli kjent med "gamle" landsmenn og "gammel" kultur.

6. Eneste parti som våger å snakke om overforbruk. Vi mener at økt produktivitet, som i seg sjelv er et gode, primært skal omsettes i redusert arbeidstid heller enn økt kjøpekraft.

7. Sterkt internasjonalt forkus og ikkevoldelig konfliktløsning. "Du skal ikke drepe". Vi erkjenner at verden ikke er moden for mye av vår radikale politikk, men partiprogrammet forklarer hvordan nestekjærlighet og fred faktisk ikke er en umulighet!   

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere