Atle Pedersen

Alder:
  RSS

Om Atle

Jeg tror ikke på å vinne diskusjoner, men på å utfordre tanker og idéer. Derfor liker jeg tydelige og begrunnede utsagn, ikke retorikk og personangrep.

Jeg har tatt en pause på ubestemt tid. Fortsett de interessante diskusjonene. Diskuter sak, vis respekt for mennesker, også de du er uenig med.


Følgere

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
Og, det er i høyeste grad et etisk spørsmål, men har vitenskapen - naturvitenskapen spesielt noen gang forsket seg fram til betydningen av dette begrepet - eller skal vi heller si dette etiske grepet?

Det spørsmålet får jeg la stå ubesvart utover å henvise til tidligere kommentarer om etikkens bakgrunn.

Med beklagelse til de som eventuellt skulle synes det er dumt at jeg forlater mitt i en diskusjon, så kommer jeg nå til å bli borte for en ubestemt perriode.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Som jeg kommenterte til Rune over, er det du refererer til i din kommentar #19 (før det jeg siterer over) en oppkonstruert påstand.

Jeg er helt enig med Rune sin påstand. Gud har ulike egenskaper hos så godt som hver eneste kristen. Og Tunstad tok som nevnt også opp dette i sin kronikk. Å avfeie det som oppkonstruert er å benekte lett tilgjengelige observasjoner enhver kan gjøre.

>slik at dine krav til presisjon blir meningsløse når det vi snakker om ikke er et naturfenomen.

Hvor går grensen mellom hva som er naturfenomen og hva som ikke er det? Hvordan foregår eventuell interaksjon mellom det som er naturfenomen og det som ikke er det?

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.
Har du noen gang tilgitt en person?

I kristen forstand, nei. Det er ikke et konsept eller en type handling jeg forholder meg til.

I menneskelig forstand hater jeg ingen, og i det ligger muligens en form for tilgivelse?

Har du et poeng med det spørsmålet?

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Torleiv Haus – gå til den siterte teksten.
Strengt tatt er det da antakelig mye som må regnes som pseudovitenskap. Alle historiske vitenskaper som forsøker å konstruere en modell av fortiden lar seg strengt tatt ikke falsifisere

Jo, ved at konklusjoner kan etterprøves av andre kilder.

Der konklusjoner i praksis ikke kan etterprøves må man akseptere at man ikke har god viten, bare hypoteser.

Så det historiske faget kan utøves vitenskapelig.

>I og med at de historiske vitenskapene stadig reviderer sine teorier og modeller, må dette bety at de er pseudovitenskaper.


På ingen måte. Slik vil det alltid være innenfor vitenskapelig praksis. Men ved god vitenskap vil frontene hele tiden flyttes, mens velbekreftede hypoteser etableres som fakta. Vitenskapelige fakta ligger lag på lag, med en kjerne som med høy grad av sannynlighet er veldig riktig, mens de ytterste lagene er langt mer usikre.

>Generelt betviler jeg at det finnes en klar og utvetydig grense mellom vitenskapelig kunnskap og andre former for kunnskap …

Det er også litt feil spørsmål. Spørsmålet er om det finnes en klar og utvetydig grense mellom vitenskapelig og ikke-vitenskapelig tilnærming til å erverve kunnskap.

Her eksisterer det dessverre ikke enighet. Mye på grunn av religioners kontinuerlige filosofiske tåkelegging av problemstilling, men også fordi en rekke retninger innen humaniora sliter med falsifiseringskriteriet og derfor bidrar til å forsøke å rasjonalisere alternative tilnærminger.

Vi ser til og med pseudovitenskapeligheten forsøker å entre fysikken grunnet den teoretiske fysikkens problemer med å lage falsifiserbare hypoteser av først og fremst strengteorien.

Det som skiller vitenskap fra resten er den prosessen som gis av muligheten for å falsifisere hypoteser. Se wikipedia og figuren øverst til høyre som illustrerer den "evige" prosessen som gjør at kunnskapen stadig forbedres ved at dårlige hypoteser forkastes og de gode får bli.

Det viktige med denne prosessen er at den korrigerer for menneskenes subjektivitet. Den er i prinsippet stokastisk, og slik en terning som kastes mange ganger vil konvergere mot et snitt på 3,5 så vil den vitenskapelige prosessen konvergere mot pålitelig kunnskap.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Tunstads retoriske spørsmål kan som så mange slike ikke løsrives fra historiske sammenhenger eller praksis som det kan kalles. Når han til og med mener at det er hans

Jo, det kan man. For dette spørsmålet er ment for å reflektere over det faktum at det er andre krefter i spill enn dogmatiske religiøse påbud bak moral og etikk.

>Hvor sikkert er det at vi i Norge i dag ikke hadde fortsatt med å sette uønskede barn ut i skogen, hvis kirken ikke hadde forbudt dette for snart tusen år siden og håndhevet forbudet i mangfoldige århundrer? Innarbeidete etiske holdninger har en historie.

Selvsagt. Men hvorfor tok det kirken så lang tid å komme frem til dette?

Kirken var en maktfaktor for å gjennomføre slike endringer, det betyr ikke at kirken var den primære årsak til utviklingen.

Dette er og blir avsporing.

>Ellers handler diskusjonen ikke så mye om "påstander fra religiøst hold er at vi trenger en objektiv moral", men om hvorvidt en objektiv moral faktisk finnes. Avviser man sistnevnte, kan man ikke si at noe som helst er objektivt galt, men heldigvis er det mye kulturelle, psykologiske og legale barrierer mot å gjøre "hva som helst" og mye positive forsterkninger av adferd vi anser som god.

Religion gir ikke objektiv moral. Både valg av religion og tolkning av rreligionens innhold er subjektivt. En overbevisning om at ens subjektive moral er objektiv er livsfarlig.

>Videre er det helt feil at mennesket ikke er noe verdt uten "objektiv moral". Jeg aner ikke hvor du har denne type påstander fra …

Fra helt konkrete utsagn her på dette forumet. Men vi trenger ikke forholde oss til de mest ekstreme variantene, bare det at du vektlegger "kan man ikke si at noe som helst er objektivt galt" er betenkelig. Hvorfor er det viktig at vi skal kunne si at noe er objektivt galt? Hvilke konsekvenser mener du det vil ha for verdsetting og respekt for andre mennesker dersom vi ikke kan si dette?

At dette i det hele tatt har betydning viser for meg en manglende forståelse for at menneskets verdi og krav på respekt blir redusert uten den objektive moralen. Dermed verdsettes ikke mennesket lenger fullt ut for mennesket selv.

>Uansett er diskusjoner om etikk slik at vi ikke bare kan forutsette det som skal bevises. Hvis man på den ene siden hevder at det ikke finnes noen "objektiv moral" og på den andre kritiserer noen for ikke å fremme en etisk utvikling (eller hva som er ordbruken), er det noe uklart hvordan man kan måle om en utvikling er god eller dårlig, uten å referere til en rimelig objektiv standard.

Denne uklarheten er religion skyld i ved å sette opp en falsk standard og falske kriterier. For meg som ateist er det åpenbart at standarden finnes i definisjonen av etikk og moral, og at handlinger må være i samsvar med begrepenens intensjon. I praksis betyr dette å forholde seg til faktiske fysiske forhold, og hva som gagner individer og samfunn.
Det er på dette vis sekulær etikk er blitt standarden som kristen etikk i dag i praksis måles opp mot, og som over tid har fått ryddet opp i den kristne etikken. Det som er bevart av den kristne etikken er i hovedsak det som er kompatibelt med sekulær etikk. Resten er over tid slipt vekk og justert. Selve gudsbildet er modernisert for å tilpasses en sekulær etikk, i tillegg til et vitenskapelig verdensbilde.

Det gudsbildet som Søvik for eksempel forsøker å sannsynliggjøre med sin alternative tilnærming til vitenskapelig forståelse av virkeligheten er jo ganske så fjernt fra det mer tradisjonelle og historiske gudsbildet som mange av deres medkristne forholder dere til.

Det pågår altså en kontinuerlig bearbeiding av den kristne troen, under trykk fra kunskap, vitenskap og sekulære verdier. Og denne flyktigheten i hva kristendommen er, det er også mye av det Tunstad tar opp i sitt innlegg.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere