Asbjørn E. Lund

Alder:
  RSS

Om Asbjørn E.

Følgere

Om fininnstillling

Publisert nesten 7 år siden

Det som var mitt poeng med fininnstillings argumentet, var at om intialbetingelsene var ørlite grann anerledes i utgangspunktet, så villle det ikke vært noen verden eller noen som kunne gruble over den. Selv om vi kommer til motsatt resultat, vil jeg hevde det er bedre å tenke enn å være tankeløs. Det er godt mulig å si noe i % eller promille-avvik, om hvor små avvik som ville gjort universet ubeboelig eller liv umulig. Ser en på parameterverdiene som uavhengige, og foretar en samlet vurdering -kommer en til at både verden og livet er et stort under. Mente for øvrig at dette var relativt allment akseptert, og ikke noe stort stridstema. Men er jo enig med Rune i at 'også biologien har sitt fundament i disse naturkonstantene og den grunnleggende fysikken'. Dermed blir det forståelig at 'det blir om å gjøre å bestride en fininnstilling'. 

Om Pi -til Rune: Takk for å bli minnet om Pi igjen, men slik jeg lærte om det er at det er definert som forholdet mellem en sirkels omkreds og dens diameter. Dermed blir det en avledet størrelse, og ikke en konstant som må ha en viss verdi for at noe i det hele skal eksistere..

Om vitenskap til Atle:

Det var ikke noe felttog mot vitenskap jeg prøvde på i mitt opprinnelige innlegg,, men jeg bestrider i hvilken grad evolusjonsteorien dokumenterer sine påstander vitenskapelig. En grunn til det er at ut en konkurranse-sammenheng, må alterntative hypoteser vurderes opp mot hverandre. Den som ikke holder mål, blir sjaltet ut. Den som måtte holde mål, blir inntil videre stående. Jeg prøvde å argumentere for: 'Om det bare finnes én teori som holder mål, så må den være forklaringen'. Selv om det skulle være en metafysisk årsak!

Evolusjonsteorien er vel den beste naturalistiske forklaring som kan gis, men en metode må kunne være åpen for et vidt rom av forklaringer, ikke i utgangspunktet ha utelukket mulige årsaker..

Kanskje du kan gi noen eks. på selvorganisering og emergens?

Gå til kommentaren

Informasjon og opprinnelse

Publisert nesten 7 år siden

Min påstand: Det er aldri dokumentert at spesifikk, kompleks informasjon er blitt til ved kombinasjon av lov eller tilfeldighet.

Eksempler på at kompleks informasjon er dannet ved intelligens

(Til Atle og Hans: litt kjøtt på bena'):

DNAet besitter en identisk egenskap med menneskers tekster og IT-programmer, via sitt informasjons-innhold. Dette bekreftes av informasjons-teoretikeren Hubert Yockey: -At den genetiske kode i store trekk fungerer som en bok (sekvenshypotesen), gjelder for genetisk tekst og proteiner akkurat som med skriftspråk. Dermed argumenteres ikke bare ut fra analogi, -som i tidligere designargumenter, eller din bil-analogi, men en kan trekke slutninger fra 'den beste forklaring'.

Musikkforsker Helga Thoenes avslørte at bakom Bachs ‘Parita’ i d-moll for violin var det en bemerkelsesverdig dobbeltkoding. Hvis en knyttet tallverdier til notene, svarende til bokstavene i alfabetet, så kom en fram til budskapet: ‘Ex deo nascimur - In Christo morimur - Per spiritum sanctum reviviscimus». Bachs geni gjorde at han kunne kode inn dette budskapet i musikken. Skulle en bruke samme type resonement som evolusjonsteorien benytter, så ville dette være tilfeldig. De fleste vil være uenige.. Hva så med Så DNAet i det menneskelige genom, som tilsvarer ca. 3.300 millioner bokstaver?

 

Replikasjon av første protein:

Ingen levende bio-molekyler er selv-reproduserende. Kun hele celler inneholder alt som er nødvendig for selvreprodusering. Og produksjonen av proteiner krever DNA og RNA, mens produksjon av DNA krever proteiner. I tillegg kreves f.eks. ATP for å lage ATP. Dette blir et 'hvem kom først av høna eller egget' problem angående livets opprinnelse for vitenskapsfolk. Kort sagt kreves liv for å opprettholde liv..

 

Gå til kommentaren

TIl Atle

Publisert nesten 7 år siden

Ser en på årsaker til kompleks, spesifikk (særskilt, bestemt, spesial-)informasjon i våre dager, er intelligens eneste kjente årsak. Når en uttaler seg om engangsbegivenheter før noe menneske fantes, er det vanskelig å trekke fram observasjon. Heller ikke evolusjonsteorien har noe slikt å henvise til, i så måte stiller den likt med ID.

Jeg mener flg. pkt. er relevante for ID i artikkelen du henviser til:

i) ID som en historisk vitenskap med abduktiv  metode og multiple konkurrerende hypoteser’. En vil holde seg til teorien som gir best forklaring av bakenforliggende årsaker.

ii) At mer enn 2 samtidige mutasjoner er dokumentertt, har ikke skjedd hittil (eks. resistens hos malaria) . Om flere enn dette er nødvendig, er det grunn til å tenke at det ikke skyldes mutasjoner

iii) Som eks. på spesifikk informasjon, kan nevnes et kodet system (morse, ASCII-kode, en rekke av primtall etc). Hva vi snakker om i praksis, er f.eks. hvor mange aminosyrer det kreves i et protein med biologisk funksjon, anslagsvis 100.. 

iv) Om DNA-koden (sekvensen DNA forekommer i) kan det anføres at noe så spesifikt og komplekst som det, aldri er dokumentert framkommet av naturlige årsaker. Sannsynligheten for dette vil kunne skje, er under en nedre skranke på praktisk mulige begivenheter (10 opphøyd i -60)

v) Om fininnstilte naturkonstanter, se f.eks: http://lillesandfrikirke.no/temaer/Finjusterte%20naturkonstanter.htm 


Gå til kommentaren

Til Hans:

Publisert nesten 7 år siden

Naturlig utvalg spiller selvsagt en viktig rolle, men prosessen kan bare velge variasjoner i den genetiske teksten som mutasjoner først har dannet.

Det er mutasjonene (den tilfeldige siden) som evt. gir kilde til variasjon og innovasjon i den evolusjonære prosessen.

Naturlig utvalg er redaktør som bare velger ut hva som skal være med (og ikke)-uten å kunne endre på det mutasjoner har skapt. 

Gå til kommentaren

Prediksjoner støttet av ID

Publisert nesten 7 år siden

Hypotesen om at informasjon knyttet til DNA-sekvensering har et intelligent opphav, førte til at en fra ID-hold holdt på at det aller meste av DNA var viktige for å utøve biologiske funksjoner. Genetiske signaler er altoverveiende i forhold til støy. Dette ble forutsagt av ID-tilhengere tidlig på 1990-tallet, og har vist seg å holde stikk. ENCODE-prosjektet og den nye erkjennelsen av at i det minste 80% av det menneskelige genom består av funksjonelle DNA-elementer. Her finner en stadig nye, tidligere skjulte, funksjoner til menneskelig DNA

Se:

http://www.reasons.org/articles/responding-to-encode-skeptics og http://www.reasons.org/articles/tnrtb-classic-junk-dna-and-the-nucleoskeletal-hypothesis

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere