Asbjørn E. Lund

Alder:
  RSS

Om Asbjørn E.

Følgere

Om mening i biologi-historien

Publisert over 2 år siden
Jarl Giske – gå til den siterte teksten.
mange andre debattanter overser effekten av den veldig lange evolusjons­historien vår, og ikke minst av den ganske nye, som har gjort oss til den genuine arten vi er.

I 1970 sa molekylær-biologen (og materialistiske) Jacques Monod at med det sentrale dogmet “og forståelsen av det tilfeldige fysiske grunnlaget for mutasjoner som molekylærbiologi også har gitt, er darwinismens mekanisme endelig sikkert grunnlagt. Og mennesket må forstå at han bare er en ulykke.” I våre dager opplever krisetelefonene ca. 500 oppringninger fra mennesker som plages av selvskading, depresjoner og selvmordstanker. Det er ikke vanskelig å se en sammenheng, mellom disse to fakta, hvor det første er det som har ridd min generasjon i snart 50 år -ved siden av den kalde krigen ( ca.45 år). På den bakgrunn kan jeg forstå hvorfor du tar opp begrepet mening, men det vil virke uforståelig å forklare mening ut fra noe meningsløst. Det hører med til bildet av Monods skrekkbilde er gjendrevet, og at grunnlaget for hans ytring er revet bort, men hører vi særlig mye fra biologer om det? Den materialistiske ideen om at evolusjonen er ikke-styrt, kan ikke gjøre rede for den komplekse spesifiserte informasjonen i DNA, mye mindre for den omfattende komplekse spesifiserte informasjonen i f.eks. membrankoden. Akkurat som informasjonen i DNA peker på design, gjør også informasjonen utover DNA det. Mer om dette, se her

Hjernens såkalte evolusjon, som er høyst tvilsom -her,  trekkes gjerne fram som grunnlag og tilstrekkelig forklaring på bevissthet. Imidlertid reiser det også noen fysiske og logiske problemer: Ideer har konsekvenser, og en naturlig konsekvens av ND er at fri vilje vanskelig kan begrunnes. Det samme gjelder for øvrig fornuft, om disse bare skal begrunnes ved biokjemiske signaler i hjernen. Det vil da ligge snublende nær at det som oppfattes som tanker, også om mening, ikke er frie, men bare er reaksjoner på fysiske stimuli. Men bevissthet er mer enn hjerne: Det er liten tvil om at vi mennesker som følge av viljesbeslutninger i vår bevissthet, kan initiere noe som påvirker materielle tilstander i verden. Styring av tekniske hjelpemidler ved hjelp av synet, er eks. i så måte -her. Et annet er placebo-effekten, omtalt her

Du kjenner sikkert til at det ikke er hjernens størrelse det nødvendigvis kommer an på, og til at psykologien, f.eks. i Joharis vindu, skjelner mellom ulike deler av bevisstheten som er tilgjengelig for en selv og andre, om noen. Ingen benekter at hjerne er nødvendig for bevissthet, men hvorvidt den er tilstrekkelig er det uenighet om. Se f.eks. forskning på siamesiske tvillinger med felles hjerne, her. En hensikt er et meta-begrep, som forutsetter et høyere nivå å vurdere ut fra. ND har hatt lite å bidre med i så måte. De har kommet med eks. på sammenklumpninger av celler, men hva har klumping å gjøre med nye nivåer av hierarkisk informasjon, f.eks. sett i de kambriske dyrene? Hvilket tilfelle av 'fremvekst' av ren dum flaks er sannsynlig for å produsere en tarm eller et øye eller leddede lemmer? Det er hva debatten i forbindelse med ND burde omhandle. Om dette her 

Kristendommen har som kjent en annen begrunnelse, at det er skapt av Gud i hans bilde.

Noen spørsmål til slutt:

Hvor vitenskapelig er det å holde på bevislig feilaktige (Häckels) fosterbilder, kjent i 100 år, i din biologi lærebok for vgs?

Er du villig til å moderere noe på optimismen med å forklare livets opprinnelse her, og dyrs opprinnelse -her

Gå til kommentaren

At det er helt fantastisk hvordan hjernen vår er er jeg helt enig i.Det betyr ikke at det ikke har kunnet skje ved evolusjon.

Først vil jeg ta med at i forbindelse med språklæring, kan selv fremstående evolusjonister innrømme at de ikke kjenner til noen forklaring på hvordan språket er blitt til. Meg bekjent kjenner man ikke til noe gen som har betydning for språket, etter at mutasjon i genet FOXP ble avskrevet. R.C. Lewontin *"The mystery of language evolution," Psychologi , Vol 5:401, (7. mai 2014).

Forøvrig må sies at forutsetningen for å ta noe med, er at man kjenner til det. Det gjorde ikke jeg i forbindelse med NOTCH2NL-genet, så det er ikke bevisst utelating, slik du kanskje mistenker (?) Det er ingen som benekter slike gener, spørsmålet er hvordan de er oppstått. Er de f.eks. orfan gener, som er artsspesifikke for mennesket? Uansett hvordan en ser det, er det over 300 gener forskjell mellom aper og mennesket (22 tusen *1,5%). Men det er svært begrenset hvor mange nye gener som kan oppstå via neo-darwinistiske (nd) mekanismer:

Et punkt vi ikke har berørt tidligere: Haldanes dilemma, som ble diskutert litt på 1960-tallet, omtaler det. Haldane viste jo at selv med helt urealistiske forutsetninger, kunne bare 0,02% av menneskelig genom bli dannet via nd-mekanismer i løpet av en 10 millioners periode, da mennesket gradvis skulle ha blitt til. Med mer realistiske frekvenser av egnethet / utvalg og populasjonsoppfylling, kan antallet gunstige mutasjoner som regnes for å synke kraftig. Haldane beregnet at ikke mer enn 1667 gunstige substitusjoner kunne ha skjedd i de antatte 10 millioner årene siden den siste felles 'stamfaren til aper og mennesker'. Dette er bare en substitusjon per 300 generasjoner i gjennomsnitt (20 års formeringstid). Opprinnelsen til alle som gjør oss unikt menneskelig, må forklares innenfor denne grensen.

En substitusjon er en enkelt mutasjonshendelse; Det kan være et gen duplisering eller en kromosomal inversjon, eller en enkelt nukleotid substitusjon. Biologer har jo funnet ut at det store flertallet av substitusjoner faktisk er enkle nukleotider, så Haldanes grense legger en alvorlig begrensning på det som er mulig med evolusjon, fordi 1667 enkeltnukleotidsubstitusjoner utgjør mindre enn ett gjennomsnittlig stort gen.

Hentet herfra

Jeg merker at du fortsatt har stor tro på evolusjon, tillat meg da å komme med litt salt i begeret i  sommervarmen: Et annet feilaktig premiss er at all informasjon er i cellekjernens DNA. Det har vi tidligere vært inne på med alle de romlige kodene, som du kjenner til, f.eks. membrankoden: I 1970 sa molekylær-biologen (og materialistiske) Jacques Monod at med det sentrale dogmet “og forståelsen av det tilfeldige fysiske grunnlaget for mutasjoner som molekylærbiologi også har gitt, er darwinismens mekanisme endelig sikkert grunnlagt. Og mennesket må forstå at han bare er en ulykke. ” 

Men eksistensen av f.eks. membrankoden viser at det sentrale dogmet er feilaktig. Og den materialistiske ideen om at evolusjonen er ikke-styrt, kan ikke gjøre rede for den komplekse spesifiserte informasjonen i DNA, mye mindre for den omfattende komplekse spesifiserte informasjonen i f.eks. membrankoden. Akkurat som informasjonen i DNA peker på design, gjør også informasjonen utover DNA det. Mer om dette, se her

Evolusjonsteorien har denne (Catch-22) haken: Ingenting utvikler seg med mindre allerede noe (lignende) eksisterer. “Med andre ord, ifølge Tawfik, er opprinnelsen til proteiner” noe i nærheten av et mirakel.”

Gå til kommentaren

Om rasjonalitet og redskaper

Publisert over 2 år siden
vi har meningsutveksling, språk og redskaper. Du berørte ikke det.

Jeg må nesten gå under overflaten, når du hevder at det er 'Ikke noe guddommelig med det', f.eks. passering av informasjon om redskaper. For det er ikke alltid det som er synlig er det viktigste: Selv om du ikke liker å fokusere på tenkning som starter i det menneskelige sinn, må jeg spørre:  Hvor kommer det sinnet fra? Hvordan kan vi stole på det? Om vi aksepterer at vi er skapt i Guds bilde, kan vi til en viss grad stole på vårt sinn og vår fornuft.

Når mennesker skulle lagre kunnskap om slike verktøy, benyttet de tidligere taleevnen for å overføre det de visste. Der overføres informasjon ved at en tanke passerer til talesenteret i hjernen, overføres til nerveimpulser som går til taleorganer. Herfra passerer informasjonen via luft, væske (i indre øre), fiberhår, nerveceller, til høre-senteret, som klarer å tolke signalene som sendes og lagre dem via mønstre i hjernebarken.

Når det gjelder informasjon, som er et metafysisk begrep, så er det i det minste vår uniforme erfaring at beskjeder (informasjon) kommer fra bevisstheter, et sinn og ikke bare en rent materiell prosess (St.C. Meyer i Darwins Doubt -her).

Mesteparten er hentet fra boka -som anbefales: 'Tro for vår tid'; Kj. Tveter, Ventura forlag.

Gå til kommentaren

Tenkning i bevisste skapninger

Publisert over 2 år siden
Ikke noe guddommelig med det.

Naturalister forfekter at våre tanker er resultat av tilfeldig fysisk-kjemiske reaksjoner i nerveceller. Men for at disse reaksjoner skal avstedkomme en logisk mening, må de være så spesifiserte at de gir denne logiske meningen. For at neste tanke, som gjerne bygger på den foregående, ikke skal være identisk med denne, må den molekylære reaksjonen avvike fra den foregående. Dette kan ikke bare skyldes tilfeldige reaksjoner.

I følge den naturalistiske 'eliten' er våre tanker bare resultat av den fysiske hjernen, og mangler både metafysisk årsak og resultat. Men om vi benekter at vi er bevisste skapninger, hvordan kan ikke-fysiske, abstrakte begreper eksistere? Materialisme/naturalisme er i seg selv slike begrep. Vår bevissthet har liten eller ingen betydning for reproduksjon, og dermed vanskelig å forklare ut fra naturalistisk evolusjon.

Gå til kommentaren

Om hjerne og identitet

Publisert over 2 år siden
Dersom det er slik at det er via evolusjonen vi har endt opp med den hjernekapasiteten vi har.

Det vi vet om hjernen er bare mikroskopisk, i forhold til det enorme potensialet som er der. Vi vet i det minste at evne til språklæring ligger der, og den benyttes/ utvides ved nettopp språklæring (kan være både/og).

Jeg er enig i at vi kan 'styre' dette organet på et vis, og at det ikke bare skyldes tilfeldige reaksjoner. Det vil som nevnt gjøre fri vilje til en illusjon, slik noen hevder det er. Det har en høy pris -her. http://www.origonorge.no/prisen-for-a-benekte-fri-vilje

"Dersom det er slik at det er via evolusjonen vi har endt opp med den hjernekapasiteten vi har."

Mener vi har vært borti dette før, men siden du fremdeles holder den muligheten åpen: Sannsynligheten for dette er praktisk talt null: Ca. 86 milliarder nevroner, der hver enkelt i snitt har ca. 10.000 forbindelser, gir minst 850 billioner forbindelser (synapser).

Først etter mange års forskning oppdaget de at signaler mellom cellene må forsterkes av membranproteiner, med kanaler som er designet for å være ion-selektive. Det er en membranprotein som samtidig pumper to kaliumioner inn i cellen og tre natriumioner ut av cellen. Om slikt skulle utvikle seg gradvis, ville det ta enormt lang tid, og ikke ha effekt før fullstendig virkemåte var i funksjon, og med blinde, ikke-styrte krefter ville ikke noen hensikt sees i et slikt forløp -før det evt 'tilfeldigvis' fungerte.

Interessant at du bruker uttrykket "programmert på et vis", det får meg til å tenke på at en 'programmerer' står bak hjernen.

Så selv om vi består av fysikk og kjemi, så er vi ikke bare det. Slikt har ikke noen identitet/personlighet. Selv om ateister ikke aksepterer en ikke-fysisk realitet, makter de ikke å avvise et "jeg". Noen går da til det skritt at de hevder at personligheten er en illusjon. Det kan være vanskelig å komme i reell kontakt med slike 'illusoriske' personligheter.

Se evt. mer om hjernen kunne ha blitt gradvis til her

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere