Arnt G. Arnesen

Alder: 47
  RSS

Om Arnt G.

Følgere

Gud og allah!

Publisert nesten 7 år siden

I forbindelse med et innlegg i går der en muslim benytter benevelsen Gud om allah, har det oppstått en diskusjon om hvorvidt dette er den samme guden.

Jeg trodde de fleste, såvel kristne som muslimer, var inneforstått med at den kristne Gud og den muslimske allah er to forskjellige.

De som har lest koranen og bibelen, er ikke i tvil om at vi taler om to vidt forskjellige guder, men det er det vel neppe mange som har gjort.

Koranen beskriver Jesus som en profet, men IKKE som Guds sønn.

Bibelen, Guds Ord, er vi meget godt kjent med, beskriver Jesus som Guds sønn, som frelseren og som den eneste veien til evig liv.

Muslimenes vei til frelse går gjennom gjerninger, mens vi kristne er frelst ved troen på Jesus Krisus, Guds sønn!

Det er åpenbart at den samme guden ikke kan si så vidt forskjellige ting, i hhv koranen og bibelen.

Og dette beviser med all tydelighet at det er et faktum at det ikke kan være den samme guden vi snakker om!

Koranen ble skrevet 600 år etter at siste bok i bibelen var nedtegnet, og er delvis et plagiat av bibelens bøker, men det er også mye som er lagt til, eller endret.

Dersom det var den samme guden, hvorfor trengte han da at koranen skulle skrives? Når det allerede var nedtegnet 66 bøker som var tiltenkt å danne en bok kalt Bibelen-Guds Ord?

Kan det være den samme guden som i koranen sier at Jesus er en profet og ikke Hans sønn, mens han i Bibelen sier at Han er Hans sønn, frelser, mesias?

Det er svært mye i koranen som er på kollisjonskurs med bibelen, men det jeg har skrevet her er mer enn nok til å dokumentere det faktum at det bare er en Gud, og jeg mener det er den kristne Gud, hvis sønn er Jesus Kristus, som er den eneste veien til evig liv!

Og nettopp derfor reagerer jeg når en muslim bruker navnet Gud, når han egentlig skriver om allah, som slett ikke er noen gud, men en avgud!

Gå til innlegget

Kirken - en åndelig død institusjon?

Publisert rundt 7 år siden

Den Norske Kirken mottok i 2014 1.7 milliarder kroner i overføringer fra staten, herunder er det en post som heter "Trosopplæring" som er begunstiget med hele 278 millioner kroner. Får vi valuta for disse pengene?

Den norske kirken(statskirken) ivaretar en rekke aktiviteter for medlemmene, så som dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. I tillegg er det ordinære Gudstjenester og andre aktiviteter.

Dette får kirken bevilget penger til over statsbudsjettet; rikelig med penger faktisk.

Kirken fikk i fjor overført 278 millioner kroner til trosopplæring. Jeg stiller meg spørsmål vedhvordan disse midlene benyttes, og hvilke resultater arbeidet fører med seg?

Vi mennesker og kirken har fått en misjonsbefaling: Markus 16, 15-20 " Og Han sa til dem:

Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle skapninger! Den som tror og blir døpt, skal blifrelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med tunger, De skal ta slanger i hendene, og om de drikker gift, skal det ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Så ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, opptatt til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved de tegn og under som fulgte med"

Vi kan trygt konkludere med at Den Norske Kirken ikke tar misjonsbefalingen på alvor. Vi vet jo at biskopen i Stavanger er av den oppfatning at man er frelst bare man er barnedøpt. Ut fra ovenstående bibelvers(og mange andre), kan vi fastslå at det er vranglære. Jeg formoder at dette ikke er gjengs oppfatning i DNK?

De andre tingene; som tungetale og helbredelser, tas heller ikke på alvor.

Kirken er en institusjon som utfører ritueller handlinger, som dåp og bryllup, for både troende og ikke-troende. De holder Gudstjenester, der alle er velkomne, men det kan synes som om dørene stenges for Den Hellige Ånd.

Hvor mange mennesker blir berørt under en Gudstjeneste i DNK? Hvor mange blir helbredet? Hvor ofte kommer det et profetisk budskap?

Den profetiske gaven er den vi skal strebe mest etter i menigheten, men den er tilsynelatende helt fraværende i DNK.

Hvor mange av de tegn og under som er beskrevet i Markus 16,20, skjer i DNK?

DNK har et ansvar for å føre mennesker til frelse. Dette gjelder medlemmer som ikke har en tro(det store flertallet av medlemmene), og det gjelder alle andre. 

Hva gjør de for å lede mennesker til Jesus? Hva bruker de alle de millionene de får til trosopplæring til?

Jeg har sendt meg til såvel lokal menighet som til bispedømmerådet, og spurt om hvor mange her i bispedømmet som har tatt i mot Jesus siste året. Jeg har ikke engang fått svar på henvendelsene mine.

Jeg har en meget klar oppfatning av at de som blir frelst i Norge, blir det enten i frimenigheter eller de blir det ved å se på kristen-tv, eller i husgrupper og lignende.

Min konklusjon er at DNK forsømmer sin oppgave grovt. Dersom de hadde tatt misjonsbefalingen på alvor, og brukt pengene fornuftig, ville tusenvis blitt frelst hvert eneste år.

Nå sitter vi kun med en åndsfattig institusjon, som koster det norske samfunnet mye penger, og som vi har svært lite utbytte av!

Gå til innlegget

Tolv religioner samles i Stavanger Domkirke!

Publisert rundt 7 år siden

Stavangers ultraliberale biskop Erling Pettersen, har tillatt at 12 ulike religioner skal samles nå i januar, i Stavanger Domkirke, for bønn og sang!

Av og til når man leser avisen, så tror man at man er vitne til en svært dårlig aprilspøk, men dette er dessverre ikke tilfellet når det gjelder Stavanger Aftenblads artikkel:

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Tolv-religioner-samles-i-Stavanger-Domkirke-3584237.html

Biskopen har godtatt at tolv religioner skal samles i Guds hus, Stavanger Domkirke, der hver av religionene skal få be og lovsynge til sine respektive guder.

Man skulle tro at dette er en dårlig spøk, men det er blodig alvor. Man kan begynne å lure på hva man ønsker å oppnå med dette? Hva blir det neste fra vår ultraliberale biskop?

Vil minne om at dette er den samme biskopen som går i homotog i Stavangers gater og som vil vie homofile.

Dette er også den samme biskopen som lærer at frelsen ligger i dåpen alene, og at alle som er døpt i den norske kirke er frelst og sikret evig liv i himmelen, uansett av hva man måtte foreta seg av valg, resten av livet.

For meg er biskop Pettersen selve symbolet på den raserte, fullstendig ødelagte og ultraliberale kirken!

Gå til innlegget

Mer vold med FRP i regjering!

Publisert over 8 år siden

Knut Storberget rykker i dag ut i Vårt Land og advarer om at FRPs politikk vil føre til mer vold, i hovedsak grunnet bedre tilgang på og lavere priser på alkohol.

Det er et faktum at økt tilgang på alkohol gir økt forbruk. Og det er videre godt dokumentert hvilke skadevirkninger det har for den enkelte og samfunnet:

1. Store menneskelige tragedier både for alkoholikeren og familien

2. Mange barn får ødelagt oppveksten, og får en dårlig start i livet, pga den usikkerheten

    og uforutsigbarheten det medfører at en av foreldrene drikker for mye.

3. Vi vet at alkoholisme er arvelig, og vi ser også et mønster, der barn av alkoholikere

    selv utvikler alkoholisme, grunnet miljøpåvirkning. Dette mønsteret kan vi ofte se i

    generasjoner.

4. Mange uskyldige blir rammet av menneskers alkoholmisbruk. Dette gjelder alt fra vold

    i hjemmene, vold i samfunnet(på byen i helgene, blind vold og motivert vold). De aller fleste 

    tilfellene av vold og voltekt skjer under ruspåvirkning. Mange blir hvert år drept av promille-

    kjøring, og langt flere lemlestet!

5. Det er svært store helsemessige omkostninger knyttet til alkoholmisbruk

6. Arbeidsgivere sliter med stort sykefravær grunnet alkoholmisbruk, spesielt korttidsfravær

7. I sum er det ingen andre ting som har så store menneskelige, sosiale, helsemessige og

     økonomiske omkostninger som alkoholen har.

Fremskrittpartiet ønsker å kutte avgiftene på alkohol dramatisk, ned på svensk nivå. De vil ha vin i butikk, og de vil la skjenkestedene selv få styre sine åpningstider, etter hva markedet etterspør.

Denne politikken vet vi vil øke forbruket ytterligere, og sannsynligvis betydelig. Og med et betydelig økt forbruk, følger automatisk med en økning i alle de negative følgene av det.

Å øke tilgangen på alkohol, og dermed legge opp til økt forbruk, er å sparke de som allerede ligger nede, de som er i faresonen, vipper over kanten, og mange tusen barn vil få ødelagt oppveksten sin.

Jeg oppfordrer alle kristne til å ikke stemme på et parti som ønsker en liberalisering av alkoholpolitikken, og på dette området er FRP verstingen. Det finnes svært mange andre grunner til å ikke stemme FRP, men alkoholpolitikken deres er blant de viktigste!

Så, ja: Vi kan slå fast at med FRP i regjering, vil vi få et langt mer voldelig samfunn! FRP sier vi skal få langt flere politifolk, men de vil bare i liten grad klare å hanskes med den økende volden, og vil feks ikke kunne gjøre noe særlig med volden i hjemmene.

Noen, også kristne, klamrer seg til dette med "fri vilje". Men, vi vet at ved å legge best mulig til rette, så tar folk mer fornuftige valg. Og vi må også legge til rette, for at barn skal få en best mulig oppvekst, der hjemmene ikke er preget av alkoholmisbruk. Vi plikter også å legge til rette for at ikke folk blir utsatt for vold, voldtekt og promillekjøring. De som blir rammet av dette, har jo ikke fått anledning til å velge! Barn som vokser opp i et hjem preget av alkholmisbruk, usikkerhet, utrygghet og ustabilitet, har ikke selv valgt det!

Nå har DU anledning til å velge: velg et parti som står for en restriktiv, solidarisk og medmenneskelig alkoholpolitikk!

Gå til innlegget

Partiet "De Kristne"!

Publisert over 8 år siden

Jeg har de siste månedene fulgt med på partiet De Kristne, og har gjort meg noen betraktninger. 

Det skulle i utgangspunktet være en unødvendighet å etablere dette partiet, da det allerede eksisterer et tilnærmet identisk parti, Kristent Samlingsparti. Imidlertid har det vært indre stridigheter i dette partiet, noe vi også dessverre har sett i De Kristne. Man er nødt til å spørre seg om det er Guds plan med disse partiene, all den tid de preges av indre stridigheter og ikke får mer enn en marginal oppslutning?(KSP fikk ca 0,2 % i 2009, og De Kristne ligger an til noe lignende ved dette valget).

Hvis det virkelig var Gud som kalte Terje Simonsen til å stifte et parti, hvorfor velsigner da ikke Gud dette partiet? Hvorfor gir Han ikke partiet beskyttelse mot indre stridigheter, og gir partiet fremgang?

Det er mye som skurrer når det gjelder partiet De Kristne. Navnevalget er jo nærmest for en kuriøsitet å regne. Her tar man nærmest monopol på kristne velgere, og legger føringer på at det er her kristne skal stemme. Det er noe litt kvalmt og kvelende over navnet, etter mitt syn.

Programmet til De Kristne er i det store og hele et godt program, men allikevel er det en viktig grunn til at jeg ikke kan stemme på partiet, og det er at de ønsker å samarbeide med FRP.

De Kristne har omtrent ingenting til felles med FRP. Omtrent hele programmet til De Kristne strider mot FRPs program.

At mennesker som kaller seg kristne, kan stemme på eller samarbeide med et parti som er tilhengere av fosterdrap, aktiv dødshjelp, liberal bioteknologilov, tidlig ultralyd, kjønnsnøytral ekteskapslov, fri flyt av billig alkohol, ja til porno og prostitusjon, og kronen på verket: Kutt i all bistand og kraftig kutt i u-hjelp. Det siste forteller med all tydelighet hvilken egoisme og kynisme som bor i dette partiet: De syns det er viktigere at folk får billigere brennevin og bensin, enn å redde noen hundre tusener av barneliv i Afrika! FRPs politikk er marinert i en suppe av grådighet, usedelighet, egoisme og kynisme.

Og dette partiet vil noen som kaller seg "De Kristne" samarbeide med???

Nå er det selvsagt en svært hypotetisk problemstilling, da De Kristne ligger an til å få en oppslutning på maks 0,5 %, og dersom de mot formodning skulle kommet over sperregrensen, ville selvsagt aldri H/FRP inngått et samarbeid med dem, da de ser at politikken til De Kristne krasjer fullstendig med deres egen. En artig sak her er jo at De Kristne i sin "klipp og lim- fra andre partiprogrammer", har kopiert SPs landbrukspolitikk, som jo også er helt i strid med FRPs politikk.

Begrunnelsen for å stifte De Kristne var at KRF hadde tatt bort bekjennelsesparagrafen. De syns jeg blir tillagt altfor mye vekt. Dersom en flott og oppegående politiker ønsker å fronte KRFs politikk og verdier, så er det bra. Denne mannen kan være søkende, og kan komme til tro etterhvert.

Tenker Terje Simonsen seg at vi skal stenge kirkedørene også for folk som ikke bekjenner Jesus som sin Herre og Mester? Eller skal vi åpne dørene slik at mennesker kan komme til tro?

Det viktigste er vel at KRFs poliitikere er villige til å jobbe for partiets program, og står inne for de verdiene partiet står for. I det store og hele er dette en oppkontruert problemstilling, da en ateist aldri ville valgt å ta tillittsverv i KRF.

Hva skal vi kristne stemme på? Tja, jeg tror det er bruk for kristne i alle partier, og jeg vil definitivt ikke fordømme noen for partivalg, slik en viss fjernsynsmann til stadighet gjør. Personlig ser jeg en mye mer "kristen" politikk i sentrum/venstre, enn på høyresiden!

Noen hevder at de rød-grønne har "avkristnet" landet. Når jeg spør om de kan gi eksempler på dette, så stopper det opp. Norge Idag, med den noe enkle Sæle i spissen, har hevdet at de rød-grønne(eller sosialistene som han løgnaktig kaller dem), har tatt Jesus ut av grunnloven. Sannheten er at det var et samlet storting, minus 2 fra SP som vedtok denne endringen.

Såkalt avkristning kan ikke vedtas politisk, og det kan heller ikke vekkelse. 

Mitt håp til neste valg er at KRF orienterer seg mer til sentrum, og finner sammen med SP og AP og danner regjering.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere