Arnfinn Clementsen

Alder: 67
  RSS

Om Arnfinn

Pastor, forfatter og rådgiver. Nettsider: www.arnfinnclementsen.org www.clementsen.org

Følgere

Forsoningen og Guds straff

Publisert 10 måneder siden

I denne vanskelige tiden med koronapandemi har noen antydet at dette kan være en Guds straff over synd og åndelig forfall. Vi har hørt lignende påstander eller synspunkt etter terrorhandlinger og jordskjelv. Når vi følger en del av debattene i kristne medier og på sosiale medier ser vi igjen og igjen at det er et dypt skille i oppfatning i synet på hvordan Gud handler i forhold til straff og dom.

For ti år siden, da et forferdelig jordskjelv rammet Haiti, uttalte en kjent amerikansk TV-pastor at dette var resultatet av at folket på Haiti hadde inngått en pakt med djevelen, og at det lå en forbannelse over landet. Han mente at nabostaten, Den Dominikanske republikk, ikke ble rammet på grunn av gudsfrykten og de mange levende kirker i det landet.
Da terroren rammet Norge i juli 2011 var det også noen som mente at det skyltes ugudeligheten i landet og manglende støtte til Israel. I forbindelse med koronaviruset har noen hevdet lignende argumenter. Listen kunne bli lang med slike eksempler. Jeg mener at denne tankegangen er feil ut fra både Bibel og erfaring. At Gud velsigner eller forbanner personer eller nasjoner etter deres handlinger, stemmer ikke med evangeliet og den nye pakt.

Gammeltestamentlig domstankegang
Dessverre finnes det en del gammeltestamentlig domstankegang i den kristne kirke. Jeg er forundret over hvordan mange blander sammen den gamle og nye pakt.
Den gamle pakt bygde på loven med alle dens krav og betingelser, mens den nye pakt bygger på det som Jesus har gjort. Vi må forstå hvilken pakt og hvilken tid vi lever i, nådens tid hvor evangeliet forkynnes til frelse og forsoning for både personer og nasjoner. Når noen f. eks. hevder at land og folk kommer under forbannelse eller dom fordi nasjonen ikke velsigner Israel, eller på grunn av synd og ugudelighet, har man lagt til side hvilken pakt vi lever i og hva som skjedde da Gud i Kristus forsonet verden med seg selv. Jeg støtter Israel fra både et bibelsk og politisk perspektiv, men når jeg hører noen si at land som ikke velsigner Israel kan ikke få vekkelse, er det en avsporing. Det faktisk eksempler på det motsatte. 

Verden forsonet med Gud
Hele menneskehetens synd, skyld og straff ble lagt på Jesus på korset. Han som har skapt alle var den eneste som kunne gi sitt liv og ta straffen for hele menneskeheten. Med andre ord; Ingen skal straffes dobbelt for samme ugjerning! Gud er ikke sint på menneskene. Han sitter ikke i himmelen med fingeren på «bombeknappen», og når han sier at «nok er nok» så skjer det en katastrofe. Det betyr ikke at han aksepterer synden, men han har gjort noe med det. Han sendte ikke en bombe for å ødelegge verden, men Han kom selv som et lite barn og Han forsonet hele verden med seg selv. Derfor er det ikke slik at om et menneske dør ung av en alvorlig sykdom, eller et jordskjelv skjer i en nasjon, så er det Gud som «trykker på bombeknappen». Forsoningen ved Jesu kors og oppstandelse kan aldri overvurderes, bare undervurderes. (2 Kor 5:17-21)

Syndens konsekvenser og Guds straff
Synd betyr «å bomme på målet», og synd har konsekvenser både i personlige liv og for nasjoner. Selv om vi er 100% tilgitt må vi noen ganger bære konsekvenser av våre handlinger. Fra Guds side av er all synd sonet og forbannelse brutt. I denne verden lever vi fortsatt med syndefallets konsekvenser, men det er forskjell på konsekvenser og straff. Korsets vertikale stamme har åpnet veien mellom himmel og jord, men på det horisontale plan skal vi som troende leve i forsoningens realitet og tjeneste. Det er en velsignelse å følge Guds Ord, og synd og ulydighet kan ha negative konsekvenser, ment betyr ikke at Gud utfører ”straffereaksjoner” eller dom over personer eller nasjoner i forhold til deres synder.
Hvis våre liv skulle basere seg på Guds velsignelse eller forbannelse i forhold til våre egne gjerninger, har evangeliet og Guds nåde ingen funksjon eller kraft. Da ville kristen tro være som alle andre religioner og vi ville alle «ligge tynt an». Derfor tror jeg heller ikke at koronaepidemien er en straff fra Gud.

Forsoningens tjeneste
Inntil Jesus kommer tilbake er vårt oppdrag å forkynne evangeliet for alle mennesker, slik at de kan ta imot det Jesus allerede har gjort ferdig på korset. Det er forsoningens tjeneste. Som Jesus var verdens lys, er vi som kristne og kirker i dag verdens lys. Vi har også en viktig oppgave i å be for de som styrer og regjerer, og for folk og nasjoner. Mye tyder på at koronakrisen har økt bønneengasjementet, og det er godt og viktig. Jeg tror også at denne krisen kan skape en ny åpenhet i folket for det evige og åndelige, og kriser som dette kan skape grunnlag for vekkelse i vår tid. Vi møter framtiden med tro og ser mulighetene!

Gå til innlegget

Barna i sentrum av valgkampen

Publisert over 1 år siden

Familien er den grunnleggende rammen for omsorg, verdiformidling og sosial læring, og familien må styrkes og støttes, ikke svekkes eller overstyres.

          

Hver generasjon må ha fokus på neste generasjon. I politikk og samfunn må barna være i fokus når vi tar avgjørelser som påvirker framtiden. Uansett hva sakskartet i kommunestyret handler om, handler det rett og slett om mennesker, og hensyn til barn- og unges oppvekstmiljø må være med i all offentlig planlegging. Samtidig er familien er den grunnleggende rammen for omsorg, verdiformidling og sosial læring, og familien må styrkes og støttes, ikke svekkes eller overstyres.

Truende skyer. I Sola kommune har gode barnehager og skoler, og de ulike partier vil gjøre det enda bedre, selv om både mål og middel er litt forskjellig. Men i valgkampen har det vært lite fokus på noen av de «truende skyer» som vi ser over framtidens himmel. Klima og miljø er en stor sak som handler om barnas framtid, men det er også andre områder som må ha et tydelig fokus.

Debattklimaet i vårt samfunn har på mange måter blitt hardere, ikke minst i de sosiale medier. Media og internett har skapt enorme muligheter, men brukes også negativt. Ikke minst påvirkes barn og unge av dette, noe som utfordrer både hjem og skole i å formidle verdier og grensesetting. Foreldre, lærere og den voksne generasjonen er rollemodeller og må gå foran og behandle hverandre med respekt.

Alle barn fortjener en mobbefri oppvekst. Vi tror på likeverd uansett forskjeller og begrensninger, og sier nei til rasisme og fordommer. Mobbing kan for noen føre til psykiske problemer og til og med føre enkelte inn i rus eller andre destruktive miljøer. Psykiske problemer kan selvsagt ha forskjellige årsaker, men i mange tilfeller henger rusmidler og psykiske problemer tett sammen.                                                                                               Arrangement hvor barn og unge deltar i bør være rusfrie, og når skjenkebevillinger deles ut må hensynet til barn være en del behandlingen. I skolen må barn- og unge få oppdatert og grundig informasjon om rusmidlers skadevirkninger.

Vi er imot legalisering av narkotiske stoffer som ødelegger så mange unge menneskeliv. Når vi ser at det er krefter i vårt samfunn, dessverre også i enkelte partiers ungdomsorganisasjoner, som vil legalisere bruken av hasj, vil jeg rope et kraftig NEI på vegne av barn og unge.

Selv om de aller fleste barn og unge har det veldig bra, må fokuset på disse utfordringene være der hele tiden, i barnehage og skole, og i hjem og nærmiljø.
KrF vil bygg et varmt og trygt lokalsamfunn. Og barna må være i sentrum!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere