Arja Larsen

Alder: 68
  RSS

Om Arja

Jeg er finsk, og flyttet med familien til Norge i 1996. Pensjonist. Som 15-åring valgte jeg å si ja til Guds kall i mitt hjerte og tok imot Jesus Kristus som min Frelser. For meg er det viktig å lese og å forstå Bibelen i kontekster. På denne måten nærmer jeg meg for eksempel temaet likeverd mellom mann og kvinne. Jeg gjør meg mine refleksjoner om bibelsk likeverd på min blogg http://hanslike.blogspot.com Jeg er grublende og har alltid vært interessert i å dykke inn under overflaten og i å forske og å analysere. Det preger også min måte å lese Bibel. Velkommen på bibeldykk med meg på min blogg http://livsnaereord.blogspot.com

Følgere

Jul og verdensfred

Publisert rundt 1 år siden

"Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, Guds velbehag blant menneskene!" Luk 2:14.Hvor er freden? Jesus ble født for over 2000 år siden.

"Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, Guds velbehag blant menneskene!" Luk 2:14.


Dette er englehærens enstemmige og entydige budskap i forbindelse med Jesu fødsel. Menneskeheten higer etter fred, og budskapet lar oss forstå at Gud gjerne vil styre til fred, og at dette nyfødte barnets oppgave er å skape fred på jorden.


Hvor er freden? Jesus ble født for over 2000 år siden. 


Ett til spørsmål: Hvor er Guds ære? Hvor blir Hans gode vilje respektert? Hvor bøyer man seg under Hans vilje? Hvor lar man Skaperen styre skaperverket etter de lover og "bruksanvisning" som Han har for sine gjerninger? 


Johannes skriver om Jesus: Han kom til verden og verden kjente Ham ikke. Han kom  til sine egne og de tok ikke imot Ham. - Ja, dette er tilstanden fremledes i verden, også i dag. Men det har vært mange og fremledes fins det mennesker som tar imot Jesus, og dem gir Han rett til å bli Guds barn. I deres hjerte og verden blir Gud æret, og Jesus, Fredsfyrsten gir Sin fred i deres hjerter. 


Godt skjult for de aller fleste arbeider vår Skaper målbevisst for å gjennomføre juleevangeliet. Når arbeidet er fullført, kommer Fredsfyrsten Jesus Kristus på tronen, Gud blir æret, og Guds velbehag kommer over menneskene.  


Før verdens fred  blir virkelighet for hver levende skapning, kommer det en annen fyrste, som omskaper seg til Kristus. Hans tid nærmer seg med raske skritt. Han får i stand en falsk fred, og blir tilbedt av de fleste. Likevel ender hans fred med en enorm ødeleggelse. Først da blir den gjenlevende menneskeheten moden til å ta imot  den ekte Kongen og Fredstifteren, og gi Ham ære. Da er Guds rettferdighets rike kommet. Fredsfyrsten skaper fred rundt menneskene og fred i hjertene. Denne omveltningenes epoke er nær. Er du og jeg med og framskynder Guds dags og fredsrikes komme? Det gjør vi ved å holde ved i en hellig ferd og gudsfrykt og ved å be om at Guds rike skal komme  og Hans vilje skal skje på jorden som i himmelen. 2Pet 3:11-12

Publisert også på bloggen:  livsnaereord.blogspot.com

Gå til innlegget

Min entusiasme for Det gamle testamente

Publisert over 3 år siden

En jødisk rabbi skal ha sagt, for å illustrere rikdommen i det originale hebraiske bibelspråket, at bibeloversettelser er som å kysse bruden gjennom sløret.

 

Fra jeg som femtenåring ble  kristen, har jeg lest Bibelen igjennom flere ganger, men alltid fokusert på Det nye testamente. GT ble lest ved siden av det nye, og vurdert som mindre viktig. Derfor ble en del av det gjennomgått med en følelse av plikt. Offringer, lovbestemmelser, mye av profetenes spesielle språk var faktisk hebraisk for meg. For en del år tilbake fikk jeg bedre forståelse av hvor viktig det er å lese Skriften i sammenhenger, og fikk stor utbytte av det. Jeg forstod også at for å komme dypere inn i Guds ord, trenger jeg å fordype meg i røttene, i de bokruller som var Jesu Bibel, når Han vandret her på jorden. Slike tanker blant andre ledet meg til å vie min oppmerksomhet og konsentrasjon til GT.

 


 Jeg forstod at jeg trenger flere redskaper for å få gravd fram skatter og få utbytte, som jeg var sikker på finnes skjult  inne i de svarte permene. Det beste verktøyet, det hebraiske språket, har jeg ikke tilegnet meg, så jeg bestemte meg å bruke det som jeg hadde til rådighet: min norske King James Bibel, som er vel den oversettelsen som er mest trofast mot originalen, og to finske oversettelser, der den nyeste er språklig lettlest og formidler inneholdet framfor bokstaven. Jeg har bevisst unngått å bruke for mye kommentarer, fordi jeg ønsker først og fremst å høre Guds tale i sitt ord i mitt eget hjerte, og bønnen var og er: "Far i himmelen, gi meg  åpne øyne og  ører, og forstand mens jeg leser." For å gjøre språket mer tilgjengelig og landskapet synlig, har jeg brukt alfabetiske oppslagsverk og kart for å forstå noe om tid,  kultur og omgivelser, når Gud åpenbarte sine hemmeligheter til profetene. Jeg var medviten fra begynnelsen av at en vesentlig forklaring for teksten finner jeg i helheten: Bibelen forklarer seg selv. I NT forklarer Jesus mye av Guds vilje og tanker i lignelser, og  nå kunne jeg begeistret konstatere at også GT er full av billedspråk, og ved å lære "kodene" kommer jeg dypere inn i forståelsen og dimensjoner av teksten. Med tiden forstod jeg også at Gud hadde skjenket meg enda et verdifullt og sjeldent verktøy: tid og ro.

 

Det har overrasket meg at det er blitt mye sterke følelser ved GT! Innlevelse, glede og fryd, og tårer. Midt i dette har det skjedd holdningsendringer i hjertet: Kjærligheten til Guds lov har blomstret som aldri før, med respekt og ærefrykt, gudsfrykt. Jeg har fått se inn i Guds vesen: Hans trofaste kjærlighet og  mektige sjalusi, som ofte er en del av Hans hellige vrede, Hans tilstedeværelse hos sitt folk, Hans villighet til å respondere til bønner om hjelp i avmakt, Hans stadig gjentagende barmhjertighet. Ikke minst har møtet med Hans hellighet etterlatt spor i mitt hjerte. Hans hjerte for fattige, svake, elendige, undertrykte,  voldsutsatte og lidende kommer fram i sterke profetier mot makthavere og bedrestilte. Gjentatt avgudsdyrkelse og utroskap fra Israelfolkets side fyller Guds hjerte med sterke lidelser, sjalusi og vrede, og  gang på gang kaller Han folket til omvendelse. Midt i alt dette gir Han visjoner om sin frelsesplan, som sikter til alle tings gjenopprettelse.

 


Jeg legger merke til at jeg mer og mer deler følelser av  forfatteren til Salme 119, som bader i  gleden og kjærligheten til Guds ord, vitnesbyrd og  bud. Mine tanker blir renset, rettet ut og  formet. Gleden  og  kjærligheten til det gode blir styrket. Jesus sier til disiplene at de er rene på grunn av det ord Han har talt til dem. (Joh 15:3). Ved å bade i Guds ord blir det indre renset: Sjelen, altså følelser og forstanden, holdninger blir renset for å formidle Åndens gode frukt for omgivelsene. (1 Pet 1:22) Jeg opplever også Guds raushet i formidling og levendegjørelsen av sitt ord. Når noe blir nytt, blir det et frø til enda flere friske skudd og spirer. Kjærligheten til Frelseren blir fornyet.

 


Hvor er Jesus da midt i lovprisningen av Guds hellige gamle pakt? Han sier selv at nettopp GT vitner om Ham! (Joh 5:39). Der står det mer om Ham enn vi aner! Han skinner som aldri før i den gamle pakts skrifter og bud og profetier. Jeg legger merke til at mye mer enn jeg tidligere har tenkt på i NT, har faktisk sine røtter i GT. Og nylig fikk jeg vite at når ordet  "frelse" er nevnt i GT, står det på hebraisk Yeshua, Jesus, som betyr frelse. Omtrent hundre ganger. 

 

   

 Artikkelen er også publisert på min blogg:

 http://livsnaereord.blogspot.no/

 

 

 

 


 

Gå til innlegget

"Styrke og verdighet er hennes kledning"

Publisert nesten 5 år siden

Den dyktige og gode hustru blir beskrevet i Ordspråkene 31:10-31. Aschehougs verdenshistorie siterer teksten og konstaterer: "Av denne sangen går det klart fram at det liksom i våre dager ble forventet at husmoren skulle trekke det tyngste lasset innenfor familielivet." Det har vel vært en kjensgjerning i de fleste kulturer og i alle tider. I dag er det nok bedre i noen steder, i hvert fall for oss i Norden. Men man kan ikke annet enn å spørre, hvordan og hvorfor Guds ord til Adam "i ditt ansikts sved skal du ete ditt brød" er blitt overdratt til Eva, i tillegg til smertefulle barnefødsler.

 


Likevel ser jeg denne teksten i et helt annet lys. I denne framstillingen verdsettes og opphøyes kvinnen. Hun prises ikke på grunn av sin stillhet eller underordning, men på grunn av sin personlige og selvstendige handlekraft, omsorg og styrke. Hun prises ikke heller som kona til sin mann eller mor til sine sønner,  men hun roses for sin egen verdighet og for sitt eget arbeid.

 


 "Porten" var samlingsplass for bystyre, domstol, plass for kjøp og salg, og enslags "samtalekafe" for byens eldste og menn. "Hennes mann er kjent i porten der han sitter sammen med de eldste i landet". Hun var en dyktig handelskvinne, og hennes framgang og klokskap var synlig for alles øyne ved porten. "Hennes egne gjerninger skal bære fram hennes pris i porten." Det virker som om mannen opphøyes også på grunn av henne. Hennes mann priser henne, og hennes sønner priser henne velsignet. I dette hjem er hun respektert og høyaktet, ikke skyvet til side, men hun bærer et stort og selvstendig ansvar hjemme og også fritt langt utover bygrenser, kanskje også landegrenser! "Hun henter sitt brød langt borte fra", hun gjør god handel. Hun har en enorm potensial som hun utvikler i frihet og bruker sine nådegaver fullt ut.

 


Hennes mann oppmuntrer henne, og begrenser henne ikke. Han stoler på henne. Denne kvinnen hadde gode evner og nådegaver og hun brukte dem. Godhet, flid, omsorg, ærlighet, gavmildhet, gjestfrihet, styrke, verdighet, visdom, barmhjertighet, våkenhet, gudsfrykt, mot, utfoldes og vokser fram midt i det at hun bruker det hun har.

 


"Styrke og verdighet er hennes kledning. Hun smiler mot dagen som kommer."

 

Publisert også på http://hanslike.blogspot.com/ 

Gå til innlegget

Vi kunne kalle det for et innvandringslån

Publisert rundt 6 år siden

Hvordan skal Norge finansiere flyktningestrømmene? Jeg mener at en ordning med at flyktningene  måtte betale tilbake til staten en del av kostnadene, bør vurderes, utvikles og gjennomføres.

Vi kunne kalle det for et innvandringslån. Tilbakebetalingen med renter og avdrag kunne starte når personer eller familier begynner å jobbe og få lønn. Ordningen burde gjennomføres på en fleksibel måte.

Jeg påstår at en slik ordning ville hjelpe med å løse en del problemer: Negative tanker hos mange i  den norske befolkningen mot innvandringen ville dempes, fordi det er rettferdig og riktig at ansvaret fordeles. Jeg antar at  de fleste flyktninger ville forstå at det kreves en del også av dem og at mange også vil gjerne delta i sine egne kostnader. Æren er viktig for mange, og det er nok ikke så ærefullt å ta imot så mye uten å betale for seg. Ordningen ville også dempe slike folk å komme hit som primært ønsker økonomiske fordeler.

Men veien til arbeid er lang med mange byråkratiske omveier, og derfor må det bygges en god del snarveier. Asylsøkerne burde ha plikt, anledning og rådgiving til å begynne å jobbe allerede på asylmottakene i stedet for å få alt ferdig servert.

Gå til innlegget

Levende vann

Publisert rundt 6 år siden

Jesus møter en samaritansk kvinne ved en brønn i Samaria. Jesus er trøtt og tørst etter en lang reise, og han ber om å få vann av kvinnen. Det leder til en lengre samtale, som resulterer til kvinnens omvendelse og misjonering av sin hjemby.

Det begynner med vann. Jesus ber om vann, og litt etterpå sier han til kvinnen: "Hvis du kjente Guds gave og visste hvem han er som sier til deg: Gi meg å drikke, da ville du ha bedt ham, og han skulle gitt deg levende vann."

Når en ateist og en kristen snakker med hverandre, begynner det på samme måte: Begge kjenner begrepet vann, og hvor viktig det er for livet.

Kvinnen svarer til Jesus: "Herre, du har ikke noe å øse opp med, og brønnen er dyp. Hvor har du så det levende vannet fra?"

Kvinnen skjønte at det levende vannet var noe som hun ikke kjente, men fortsatt hadde hun den tanke at det var noe som kunne sees og smakes med sansene.

Også ateisten krever at dette vannet må kunne sees og forskes, og at kilden til dette vannet må kunne sees og granskes.

Jesus svarer til kvinnen: "Hver den som drikker av dette vannet, vil tørste igjen. Men hver den som drikker av det vannet som jeg gir ham, skal aldri i evighet tørste. men det vannet jeg gir ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv."

Kvinnen svarer: "Herre, gi meg dette vannet, så jeg slipper å tørste og heller ikke behøver å komme hit for å hente opp vann."

Vi merker at kvinnen fortsatt tenkte at Jesu vann var identisk med det jordiske vannet.

Samme gjør også ateisten. Fordi den kristne fortsatt må drikke gang på gang, er dette med Jesu vann ikke noe å stole på. Det er bare fantasiprodukt.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere