Arild Holta

Alder: 57
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

Generell begrunnelse for gudstro

Publisert nesten 8 år siden

Det finnes en mengde ulogiske måter å begrunne gudstro. Det er trist når dette skjer. Man trenger selvsagt ikke begrunne gudstro med tankefeil.

Gudstro kan begrunnes med å være naturlig, menneskelig.

Premiss: Religion finnes uavhengig av historisk epoke og generelt i antropologi (kulturer).
Premiss: Slik mennesket er uavhengig av historisk epoke og generelt i antropologi (kulturer) kan kalles naturlig.
Konklusjon: Det er naturlig (eller menneskelig) å ha en religiøs tro.

Problemet oppstår når det man tror er MOTBEVIST og man ikke er villig til å tilpasse seg.

Nå er det jo veldig mange moderne idéer som ikke bygger på bevis, som man likevel holder for sanne. Selvsagt trenger man ikke tilpasse religionen disse. Disse er jo kun --- mer eller mindre --- vår kulturs tro og overbevisning.

«Anti-teistene» forkaster en del av det å være menneskelig, og forakter dette, når det kommer til religion. Det er egentlig en skam med en slik menneskeforakt. Kan hende de heller skal oppdage sitt ateistiske avvik, som vi selvsagt velvillig må tåle.

Gå til innlegget

Slave for hjelperens ideer og motiv

Publisert rundt 8 år siden

Det er tre viktige poeng mht såkalt barnevern som jeg håper folk bruker mest mulig tenketid på.

Legg vekk politikk, forutinntatte ideer og fordommer!

  1. Kvalitetsforskning avslører hvor hvor virklighetsfjerne våre ideer om barnevern er.
  2. Hvordan fungerer barnevern i natursamfunn og der velferdsstaten ikke bare har trengt seg på og overtatt kontrollen?
  3. Barnevernet har aldri i historien fungert tilfredsstillende. Det forteller hvor vanskelig dette er. Det er ikke bare å endre litt på barnevernet å tro det fungerer.

I Norge må man være avviker for å forholde seg til forskning av høy kvalitet relatert til familie og barn. Det finnes en del forskning også på hvordan man er familier og hvordan man redder barn der velferdsstatens makt ignorant har overtatt naturlige funksjoner.

Det siste poenget (3) handler om hvorfor det såkalte barnevernet og det som kom før barnevernet, i all tid har drevet med grove menneskerettighetsbrudd. Fra taterforfølgelse og lobotomering til moralisme og utlevelse av narsissisme. Hvorfor er det slik?

Myndiggjøring kontra utlevelse av egne idéer på og gjennom hjelpetrengende

Noe av problemstillingen har manglende myndiggjøring som fellesnevner.

Mennesker som hjelper gjør det ut fra alle mulige motiv, og veldig sjeldent handler hjelp om myndiggjøring. Fordi: Hjelperen liker ikke de valg den myndiggjorte tar. I dette ligger at hjelperen utlever seg gjennom den som skal hjelpes, hvilket nesten alltid gir undertrykkelse.

(At mange som barnevernet trenger seg på ikke trenger hjelp, er en annen sak.)

Man hjelper fordi man føler seg klok, kunnskapsrik o.l og overfører sine ideer til den som skal hjelpes. "Gjør slik, så blir det bra." Men det er den som skal hjelpes som skal leve ut SINE ideer og SIN kunnskap. Slikt er ikke interessant for hjelperen som drives av ideologi, moralisme, religion, maktsyke, grader av verdensmesterkompleks, såkalt barnevern etc.

Tanken er at om bare den hjelpetrengende gjør som hjelperen mener og tror, så skal diverse fungere bedre.

Det man glemmer er at mennesker har et grunnleggende behov for å gjøre EGNE valg i EGET liv. Dermed fungerer det meste av såkalt hjelp som undertrykkende. Man glemmer også at mennesker og familier fungerer på alle mulige måter i forskjellige kulturer, mens barna likevel vokser opp og blir friske voksne.

Svært ille kan det bli når profesjonelle parter kun gjør mennesker til jobben sin, og styrer med dem i kraft av å være "profesjonelle". Folk blir legoklosser i andres lek. Å reise seg mot autoriteter kan være svært krevende. Når den som får "hjelp" underkaster seg dette regimet, så får de gjerne gode rapporter fra barnevernskuratoren. Når de ikke kan akseptere å være underkastet andre menneskers kontroll (slave for andres idéer!), så skriver barnevernet en masse negativt om dem.

Da mister de sine barn. Barna var gisler for foreldrenes underkastelse.

Dette gir en så ekstrem makt at mange ikke en gang våger å tenke på å protestere, men underkaster seg og forsøker --- gjerne delvis ubevisst --- gjøre overmaktens (det såkalte barnevernets) ideer til moralsk kompass.

I spennet mellom EGET VALG og underkastelse, med råskapen i barna som pressmiddel, tar mange psykisk skade for livet.

Gå til innlegget

Om å bruke navn for å ansvarliggjøre personer i offentlige stillinger, betalt av skattepengene.

Som kristne gjelder at vi skal lyde Gud mer enn mennesker (myndighetene).

Etter krigen så hadde man dommer mot krigsforbryterne - nürnbergprosessene. Der ble man dømt til tross for at instruksene var gitt av myndighetene og autoritetene.

Moralen var som hentet fra Bibelen: INDIVIDET er ansvarlig for sine handlinger.

Den enkelte barneverner er ansvarlig for sine handlinger. Den enkelte barneverner skal svare offentlig for hvordan vedkommende agerer i sin offentlig betalte samfunnsposisjon.

Dette samstemmer med Bibelens moral, hvor det er individet som skal stå ansvarlig for Gud, for sine gjerninger. Det stemmer også med at apostelen Paulus navngav mennesker som ødela for han. Hele Bibelen er full av navn på personer som syndet, ødela, myrdet eller stod kjærligheten imot.

Norske kristne har imidlertid mistet denne moralen. På samme måte som kommunister, sosialister, nazister og andre kollektivister. Det har også det meste av nordmenn flest mistet. Vi lever jo i et land som er mer sentralstyrt enn kommunistiske Kina.

På tide å våkne opp, for både kristne og andre.

Gå til innlegget

Legen som reagerte på barnevernets framgangsmåte i Samnanger, er ikke alene. Misnøyen mot barnevernet i bygda er massiv.

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Forsokt-brukt-til-a-fjerne-barn-fra-mor-2843402.html

Samnanger er en liten kommune med ca 2400 innbyggere

I går avholdt man demonstrasjon --- et vakkert fakkeltog --- mot eget barnevernskontor.

Bergens Tidende skrev det var 160 deltakere i demonstrasjonen, NRK hevdet ca 200 mens en kilde fra Samnanger sier 250.

Bildet over er hentet fra en aksjonistene, Ingvild Haga på Facebook.

Dette har ingen ting med arbeidet jeg driver på nett. Jeg fikk faktisk ikke vite om det før i går ettermiddag.

Litt av bakgrunnen er altså en lege som er forsøkt brukt til å fjerne barn fra mor, uten at det fantes grunn for det.

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/--Forsokt-brukt-til-a-fjerne-barn-fra-mor-2843402.html

I avisen Samningen har det vert "flere leserinnlegg […] som var sterkt kritiske til måten barnevernet har opptrådt på i flere saker. Blant annet er det beskrevet en episode der barnevernet hentet barn på skolen, uten å ha informert foreldre på forhånd." Dette skriver Bergens Tidende.

NRK skriver om saken og viser bilde av aksjonssiden på Facebook, og gir informasjon om legen som ble bedt om å lure mor og barn.

– Det er uakseptabelt. Tillit mellom lege og pasient er avgjerande og foreldre skal ikkje måtta vera redde for å ta med seg barna sine til lege. Både eg og den andre personen nekta difor sjølvsagt å vera med på dette. Det eg blei beden om samsvarer ikkje med rolla som fastlege, seier Norup.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.10910686

KrF-ordføreren tar imidlertid ikke kritikken på alvor. Administrasjonen er nemlig på parti med administrasjonen, og det er DER politikerne får vite den objektive Sannheten. (Dette er et generelt problem vi som jobber mot barnevernsovergrep stadig møter. Det er ikke FOLKET som opplyser politikerne, men byråkratene. Da må FOLKET ta et oppgjør med disse politikerne.)

Ordfører og varaordfører har fått begrenset innsyn i sakene som Samnanger kommune har behandlet, og en gjennomgang av regelverket i slike saker.

"Med grunnlag i denne dokumentasjonen og deira kjennskap til barnevernet elles, vil ordførar og varaordførar uttrykkja full tillit til barnevernet i Samnanger," heter det i uttalelsen i Samningen."

Folk flest må våkne opp og forstå at byråkratiet ikke skal få fungere som et diktatur.

Gå til innlegget

Folkerett og såkalt barnevern

Publisert rundt 8 år siden

For tiden leser jeg debattboken om barnevern som er skrevet av samfunnsviter Nina Langfeldt og psykolog/kriminolog Joar Tranøy. Det gir noen nye tanker om barnevernet.

Etter å ha arbeidet med opinionsdanning relatert til såkalt barnevern i ca 25 år, så lærer jeg fremdeles mye nytt. Denne gang fikk jeg vite at FN faktisk har tatt opp en problemstilling som barnevernet stadig ikke vil forholde seg til. Barnevernet sier følgende:

Argument: Det er selvsagt ikke vår jobb å ta hensyn til foreldrene. Vi driver med barnevern!

Jeg hopper denne gangen over faglige argument rundt det faktum at det på gruppenivå ikke er barnevern uten at man også forholder seg konstruktive til foreldre. Nå skal det handle om det man kan kalle folkerett.

Artikkel 3 i barnekonvensjonen er interessant (sitat):

2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets foreldre, (…)

http://www.barneombudet.no/barnekonvensjonen/helekonvensjonen/#3

Barnevernets argument er altså ugyldig eller ulovlig. Man SKAL ta hensyn også til foreldrenes rettigheter. Normalt folkevett sier selvsagt det samme.

I Artikkel 29 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter finner vi følgende (sitat):

2. Under utøvelsen av sine rettigheter og friheter skal enhver bare være undergitt slike begrensninger som er fastsatt i lov utelukkende i formål å sikre den nødvendige anerkjennelse av og respekt for andres rettigheter og friheter, (…)

http://www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-og-erklaeringer/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

Her finner vi --- jeg holdt på å si: det forunderlige faktum --- at faktisk også foreldre har rettigheter. Alle har rettigheter man skal anerkjenne og vise respekt for. Kan man ikke det, så er man en lovbryter eller menneskerettighetsforbryter som ikke har noe i barnevernet å gjøre.

Artikkel 8 - Retten til respekt for privatliv og familieliv i Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK) lyder slik:

1 Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. 

2 Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

http://lov.r-b-v.net/#art8

Ingen ting her heller som tyder på at man skal kunne gjøre den ene parten rettsløs?

Norge er flere ganger dømt for brudd på denne artikkelen, i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. (Oversikt over dommer mot Norge.) Det er stort sett ignorert av myndigheter og media. Ingen større grupper har krevd endringer. I Norge er man tydligvis komfortable med å bryte menneskerettighetene.

I Norge har familiens og individets frihet vert beskyttet av en av verdens mest liberale grunnlover. Opplysningstidens idealer hadde fått påvirke og liberalismen stod sterkt. Det gav f.eks Grunnloven § 102 (sitat):

Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde.

http://www.lovdata.no/all/tl-18140517-000-006.html#102

I Norge er det imidlertid helt OK å trenge seg inn i hjemmet, om det f.eks er det såkalte barnevernet med sin manglende faglige forståelse, og manglende juridiske innsikt som står for det. Da nikker og bukker politi, Fylkesnemnd og domstoler.

Vi har altså en etat som har fått opphøyd seg over Grunnloven, lover generelt, folkerett, menneskerettigheter og sunn fornuft.

Hva sier MEDIA til dette?

En dyktig person som skriver på nett under nicket "mater familias" skriver følgende:

Ifølge pressens eget etiske regelverk, Vær Varsom-plaktaten, om pressens samfunnsrolle:

"1.2. Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk."

Men grove menneskerettighetsbrudd mot barnevernsofre blir tiet i hjel.

"1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle."

(...)

"1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre."

Det omfattende og ulovlige makt- og myndighetsmisbruket mot enkeltindivider i barnevernssaker, har pressen plikt til å videreformidle til allmennheten.

(Sitat fra mater familias slutt)

Pressen gir blaffen i det regelverk de skryter av å ha som etiske retningslinjer. For alle skal jo være nikkedukker for det såkalte barnevernet.

Nødrett

Jeg aner ikke hva Nina Langfeldt og Joar Tranøy mener om nødrett, så ikke bland sammen mine kommentarer med hva de står for.

Det er ingen grunn for å tro at de som utsettes for barnevernsovergrepene skal finne seg i alle disse ting! Men hva skal de gjøre når selv ikke domstolene er lovens- og menneskerettighetenes voktere? Dette anarkiet må forvente seg kraftigere motstand. Det ser ikke ut som om det finnes enkle lovlige metoder som effektivt kan stoppe overgrepene mot familiene. Anarkiet relatert til barnevernet vil tvinge frem nødrettsaksjoner i form av såkalt sivil ulydighet. Det finnes visst ingen annen vei.

Nødrett er lovlig.

Det er imidlertid ingen grunn for å tro at det såkalte barnevernets nikkedukke-land, Norge, vil akseptere nødrett. Her gjelder nok enda mer hva tidligere statssekretær Kjell Erik Øye (Ap) sa om de som ytret seg lovlig mot barnevernet, på nett: Press dem! Myndighetene har selvsagt ikke lov til å presse lovlydige borgere. Men regjeringen har ikke trukket dette tilbake.

Og slik går anarkiet sin skjeve gang til noen stopper det.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere