Arild Holta

Alder: 57
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

Mysteriet om de forsvunnede gener

Publisert rundt 7 år siden

Helt ny forskning viser at halvparten av barnevernsbarna har en eller flere såkalte psykiske lidelser.

(Mental disorders in foster children: a study of prevalence, comorbidity and risk factors. Nov. 2013)

- + - - + - - + - - + -

En nesten identisk variant av denne artikkelen, ble nylig publisert som leserinnlegg i Helgeland Arbeiderblad.

- + - - + - - + - - + -

Det tragisk høye tallet er ingen overraskelse. Tvert imot. Når forskerne imidlertid skal forklare dette, så forsvinner pluttselig genetisk arv, skader som følger av selve adskillelsen og at miljø er mer enn foreldre. At vi mennesker ikke har alle svar på hvorfor psykisk sykdom oppstår er også borte i tåken.

I hodene deres er problemet familien. Ta barna raskest mulig. Punktum.

I mitt forrige innlegg i Helgeland Arbeiderblad, viste jeg til bl.a dansk forskning som sa at såkalte omsorgsovertakelser forverret for de fleste. (Tidligere anbragte som unge voksne. 2011.)

En stor tysk forskningsundersøkelse viste at lykke hang sammen med personlighetstype og de valgene vi gjør. (Proceedings of the National Academy of Sciences, 2010.) Det gjelder selvsagt til en viss grad også unge barnevernsbarn. Om de imidlertid har hatt det svært vanskelig så er ikke dette å velge lykken noe enkelt. Norsk tvillingforskning viste også at lykkeopplevelsen var opp til 80% genetisk arv. (Ragnhild Bang Nes sin Doktorgradsavhandling, 2007).

Kan såkalt omsorgsovertakelse fjerne barna fra sine gener?

Det underlige er at når barnevernsforsvarere kommer med det som skal være forskning, så er alt slikt ikke-tema. Borte er også «askepott-effekten», evolusjonspsykologenes beviser for slektskapsseleksjon hos mennesket. (Google psykologiprofessorene Martin Daly og Margo Wilson).

Innenfor bl.a forskning så har man et viktig begrep: Bias. I Store Norske Leksikon står det at bias handler «om utsagn, valg og vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som er faktisk korrekt.» Wikipedia nevner bl.a partiskhet, favorisering eller forutinntatthet.

Mon tro om problemene i barnevernet kan avhjelpes når storparten av virkligheten ignoreres? Det største problemet for barnevernsbarna er at det finnes et miljø basert på tusenvis av mennesker som jobber i barnevernet, psykiatrien, skoler etc som ikke bare lar slikt passere i stillhet. Men som også har et lukket sinn for resten av virkligheten.

For å bruke Wikipedias ord: Partiskhet overfor barnevernet, favorisering av utvalgte miljøforklaringer, og forutinntatthet - vi vet. Det ødelegger livet til så mange barnevernsbarn.

Hvordan forklare forutinntatte at årsaken til at barnevernet fungerer så dårlig er mengder med ignorert viten?

Gå til innlegget

Tror du på forskning?

Publisert over 7 år siden

Gang på gang hører jeg fra folk som ikke tror på forskning og statistikk. Eller som tror at bevist virklighet kun er en annen mening enn deres.

Nøkkelord er signifikant, empiri og falsifisering.

Er forskningen eller statistikken SIGNIFIKANT?
Det betyr: Er konklusjonene og tallene så krystallklare at de holder vann som knallsterke bevis? Har de f.eks klart avdekket virkligheten slik at man her sitter med EMPIRI.

EMPIRI betyr omtrent bevist virklighet eller bevist sannhet.

Slik forskning kan være svært nyttig!!!

Men så skal man forsøke å forklare det man finner i tanken (forhåpentligvis i logikkens og matematikkens) eller virklighetens verden. Da kommer man med en HYPOTESE.

HYPOTESE (eller bare "tese") er en mulig forklaring på noe man har observert (empiri) eller noe man bare mener.

Dersom man finner mye støtte i virklighetens verden eller i tanken for hypotesen, så opphøyer man det gjerne til TEORI.

TEORIER skal FALSIFISERES.

Å falsifisere er å gå til virklighetens verden og sjekke om man finner noe som ikke stemmer med teorien. Er det noe som ikke stemmer med teorien, så er teorien feil.

Barnevernet liker imidlertid begrepet EVIDENS. "Evidensbaserte tiltak"

Det høres så bra ut for de som har lite forståelse for dette. For er ikke evidens bevis?

Jeg siterer fra svensk Wikipedia:

"Evidensgrad 4: Enbart studier med lågt bevisvärde eller avsaknad av studier. Expertutlåtanden eller konsensusutlåtanden utan explicit systematisk genomgång."

Er det rart de liker begrepet evidens bedre enn empiri og falsifisering?!

 


http://sv.wikipedia.org/wiki/Evidensgrad
https://www.google.no/?#q=evidens+basert+barnevern

 

Gå til innlegget

BARNEVERNET - EN OPPSUMMERING

Publisert over 7 år siden

Det såkalte barnevernet består av tusenvis av mennesker opplært med en skadelig barne- og familieideologi.

De kan drive på med dette i kraft av vårt…

A ) politiske system som deler ut andre folks folkets penger (skatt og avgifter) til dem, uten nyttighetsbevis, og de kan
B ) utøve makt ved hjelp av amoralsk politi som beskytter systemet foran folket. Det hele
C ) liksomlegaliseres ved hjelp av dommere som er dessverre er regelrett nyttige idioter. (Bevis: F.eks statistikken i Fylkesnemnda) Trenden
D ) spres i stor grad ved hjelp av tradisjonell media som er like nyttige idioter eller som benytter sin mediamakt til å spre familieskadelig ideologi.

"Ingen" gidder å spørre om såkalte barnevern har

1. empirisk grunnlag, om deres
2. teorier (ala "tilknytningsteorier") er falsifiserte, eller om de kan vise til
3. resultater på gruppenivå.

De siste tre punktene er det som beviser om noe fungerer.

Man gidder heller ikke å granske følgenede: Hva er et menneske? Hvordan sosialiserer mennesket seg grunnleggende? Hvordan lever mennesket grunnleggende sett i familier? Osv. (Fag; F.eks antropologi som ikke er vinklet av sosialistiske biaser eller annet.)

Med et slikt utgangspunkt ville man respektert NATURLIGE menneskelige rettigheter.

Et samfunn eller en stat har ingen moralsk rett til å kreve at mennesker skal leve på en annen måte enn hva som er naturlig for mennesker.

Resultatet er et liksom-barnevern med virklighetsfjerne idéer om hvordan mennesket er, hvordan familier, foreldre og barn fungerer. Idéer de prakker på familiene med trusler og politimakt.

Det er amoralsk!

Gå til innlegget

Barnevern og fakta

Publisert over 7 år siden

Noen ganger summerer jeg litt opp det jeg driver med. Etter å ha kommentert på nett over 150 forskningsprosjekt om barnevern, barn og familie, så følte jeg for å summere litt. I den grad man kan lykkes summere i størrelseorden et A4-ark…

I Norge lærer ikke skolen elevene faktaorientert logisk tenkning. Diskuteres følsomme saker, er det nesten regel at folk setter overbevisning foran fakta. Gjennom rasjonalisering beholder de sine livsløgner. Med antall ansatte i barnevernssystemet, og tilgrenset, øker mengde myte-forsvarende argumenter som media er mer eller mindre bevisstløs spreder av. For man TROR jo på det man gjør. Tro passer imidlertid bedre i kirken enn som grunnlag for maktbruk.

Her er noen beviste, dels dramatiske fakta som forkastes i offentlig debatt. Grunnet begrenset plass i papiraviser brukes parantes for de som vil "google" forskning m.m.

  • Det er mer skadelig å skilles fra foreldre som er i live, enn at foreldrene dør. (Agid & al) Dette tar ikke barnevernsideologien hensyn til, med dertil skade på barna.

  • Det kan være opp til over hundre ganger større sjanse for vold i ikke-biologiske konstellasjoner. Kalles gjerne Askepott-effekten. (Martin Daly & Margo Wilson). Jfr «stemoderlig behandling». Barnevernsarbeidere flest virker ikke vite om slikt.

  • I 1995 ble det forsket på barn som bodde med biologisk familie og med ikke-biologisk. (Mark V. Flinn & Barry G. England: "Childhood Stress and Family Environment". Current Anthropology, Vol 36 No 5, December). Stresshormonet cortisol økte med minskningen av biologisk slektskap.

  • Biologi/gener og alt vi ikke vet, er i barnevernet byttet med mer eller mindre miljødeterminisme. Dette i en tid hvor forskning stadig viser nye områder hvor vi er 70-80% påvirket av genetisk arv. Fra alkoholismens ofte medfødte behov for noe å «støtte» seg til, til lykkeforskning. (F.eks artikkelen (2007): Lykken er medfødt, Forskning.no) I barnevernet har imidlertid foreldrene skylden.

Med det ovenfor som bakgrunn er det ikke underlig at dansk forskning (2011) på over 6000 barnevernsbarn, atter påviste at omsorgsovertakelse har negativ effekt. Det forverret tilstanden hos flertallet som ble tatt fra foreldrene. Siterer forskerne: "Resultaterne ligger på linje med andre internationale effektstudier og peger på, at tidligere anbragte børn kommer ud af anbringelsen med negative konsekvenser (…)" Man visste det altså fra før, men fortsetter med liksombarnevern! I praksis betyr dette at Norge bruker over 10 milliarder i året på destruktiv kommunal og statlig virksomhet overfor barn. De kaller det «barnevern» uten å måtte dokumentere at det ER barnevern.

Oppvekst under barnevernet gir en mye høyere statistikk for død som ung eller for narkomani, enn gruppene som har rusmisbrukende foreldre. (Vidensopsamling om social arv / Socialministeriet). Hvorfor gir makten rusmisbrukernes barn mye dårligere livsvilkår eller prognoser? At samfunnet finner det å være politisak å hjelpe barnevernet til slik makt, er nødvendigvis uetisk. Politiets jobb skal være å beskytte borgerne. Ikke å forverre livet til barn og foreldre for å tilfredsstille en offentlig etat hvis MENINGER holdes som bevis av media og makt.

Den destruktive virksomheten har selvsagt stygge tall:

I Sverige fant man ut at barnevernsbarna hadde en dødelighet på fryktelige 5 ganger normalen. (Svensk tekstTV/Samfunnsmagasinet). I Norge fant man at det var 8 ganger flere selvmord blandt barnevernsbarna. (NIBR-rapport 2005:12)

"Det synes som norsk barnevern sliter med et paradoks: Barnevernet bruker i stor grad tiltak som vi har lite systematisk, forskningsbasert kunnskap om og som vi ”er usikre på” eller ”tror på” mye ut fra tradisjoner. Disse tiltakene har vært brukt i årtier, og man har verken klart å finne ut nøyaktig hvordan de virker eller klart å sette noe annet i stedet (”nye tiltaksformer”)." (NIBR-rapport 2006:7) Dette er et etisk problem, skrev Are Karlsen, leder, fagutvikling, Bufetat 2009. (Forskning.no)

Makt som forkaster den beste forskningen, statistikken og motpartens dokumentasjon, vil selvsagt alltid være uetisk. Og i barnevernet er det troen på det man gjør som teller. At det kan pågå på det nivået, forteller mye om mangelen i skoler, media og hos politikere. Man lar ideologien, synsingen, føleriet og overbevisningen telle, og gidder ikke en gang lukte på motpartens bevis.

Gå til innlegget

Politikk handler om MAKT. Politikk er klasifisert under moralfilosofi eller ETIKK. Altså: HVORDAN BRUKE MAKT ETISK?

Hva sier Bibelen om makt og hva sier den om frivillighet? Det er jo klart at Bibelen sier noe om etikk (rett og galt). Mange kristenledere i Norge virker være så sløve og så uten gangsyn at de ikke er i stand til å måle partiene opp mot Bibelens grunnleggende etikk. De er ikke i nærheten engang. Kanskje de skulle lære seg å ti stille mht ting de ikke har greie på? Å tie kan jo være gull verd, kjenner vi jo fra Bibelen.

Det som regulerer primært mellom mennesker, i Bibelen er EIENDOMSRETTEN. Vi kjenner: Du skal ikke stjele, heller ikke begjære eiendom. Din nestes kropp tilhører ikke deg, så du kan ikke voldta og drepe. Det handler altså grunnleggende om MITT og DITT.

Den bibelske KJÆRLIGHETEN er FRIVILLIG. Også her handler det om mitt og ditt. Ikke tvungen slik som den sosialistiske "solidariteten" som finansierer byråkrati, norske og utenlandske maktmenneskers innflytelse over andres sjeler.

Den bibelske TROEN spres med forkynnelse. Troen kommer av forkynnelsen. (Paulus) Dette handler om YTRINGSFRIHET. Eiendomsretten handler også om retten til å bestemme over sin egen munn.

Sosialdemokratene respekterer eiendomsretten mindre enn høyresiden. De tror "kjærlighet" skal være tvungen "solidaritet". Ikke minst: De tar makt over forkynnelsen, ytringsfriheten. Alt fra gamle NRK til mediastøtte, makt over skoler og forskning.

Slike grunnleggende problemstillinger skjønner visst ikke de fleste kristne ledere.

Makt er etisk når den beskytter eiendomsretten - DEG og DITT.

Er det da noen parti som ligger nærmere disse kristne idealene enn andre? Vel, de fleste holder god avstand til å respektere dette fullt ut. Men noen er nærmere dette enn andre. F.eks Fremskrittspartiet og De Kristne.

(For ordens skyld: Jeg er libertarianer og ikke medlem i disse partiene.)

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere