Arild Holta

Alder: 57
  RSS

Om Arild

Kristen, libertarianist, og aktivist mot de utbredte overgrepene i det såkalte barnevernet. Ytringsfrihetsaktivist i et land som gjentatt dømmes i Strasbourg for brudd på menneskerettigheten ytringsfrihet.

Følgere

Det ble lenge varslet lov mot ytringsfriheten for å skjule overgrep mot barnevernsbarna dokumentert gjennom statistikk og forskning. Problemet var bare menneskerettighetene. Til slutt mistet imidlertid lovmakerne besinnelsen.

Som i sosialistland og totalitære regimer så får jo byråkratiet stadig mer "rett" til å slippe ubehagligheter som ytringsfrihet.

Det er som en joguslaver sa om tiden under Tito: De kunne ytre seg om alt, unntatt offentlig ansatte.

I 2012 ble personvernloven § 7 endret. Før var det ikke bare journalistisk virksomhet, kunstnerisk-, mm som skulle beskyttes juridisk, men også - det selvfølgelige - opinionsdannende arbeid.

"Opinionsdannende" er fjernet fra loven. Dermed begrenser myndighetene mulighetene til å politisk, religiøst og på annen måte skape endringer i landet. Det er en større kontroll med hvordan oppinionen skal påvirkes, eller hvem som skal påvirke.

"Den gamle lovteksten var slik:
"For behandling av personopplysninger utelukkende for kunstneriske, litterære eller journalistiske, herunder opinionsdannende formål, gjelder bare bestemmelsene i ..."

En av bakgrunnene for lovendringen, som er nevnt i lovforarbeidet, er at offentlig ansatte som driver virksomhet i eget hjem, skal kunne skjule dette. Min seier i Personvernnemnden er med som begrunnelse i forarbeidene. Den seieren for ytringsfriheten reverseres et godt stykke på vei med lovendringen.

Lovmakerne mistet besinnelsen

Rune Fardal vant i Personvernnemnden tidligere parallelle saker. Dermed var strikken dratt et godt stykke allerede. Barnevernspedagoger og fosterforeldre var selvsagt ikke fritatt fra kritikk, slik myndighetene ved Datatilsynet og departement ønsket.

Så vant altså jeg mht til at beredskapshjem ikke hadde hjemmel for hemmelige adresser og navn. Dette er også offentlig informasjon.

Beredskapshjem er imidlertid den helligste kua i barneindustrien.

Den andre hellige kua er at denne lille offentlige institusjonen bestod trolig av et lespisk par. At barn fra muslimer, heterofile, oa blir delt ut til homofile, vil myndighetene for all del skjule.

Dermed mistet de besinnelsen etter flere års leting etter muligheter for å omgå menneskerettighetene. De begrenset mulighetene til opinionsdannelse på generelt grunnlag.

Menneskerettighetene

Det bryter imidlertid med menneskerettighetene at offentlige personer ikke skal kunne stå til ansvar offentlig. Det finnes flere dommer i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMK) som belyser dette tema.

Norge er dømt for brudd på menneskerettighetene også mht ytringsfrieht. Flere ganger. For å bote på ukulturen mot ytringsfrihet ble Grunnlovens § 100 endret tidlig på 2000-tallet.

Ukulturen fortsetter imidlertid.

Personvernnemndas vedtak: http://www.personvernnemnda.no/vedtak/2010_11.htm
Lovforarbeidene: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-47-l-20112012/id666848/
Personvernloven § 7: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31/KAPITTEL_1#%C2%A77
Klagen til Personvernnemnda: http://dokument.r-b-v.net/datatilsynet_p%C3%A5klage-personvernnemda_vedtak-i-brev-av-070610.pdf

Gå til innlegget

Hvorfor massiv uvitenhet i barnevernet?

Publisert over 5 år siden

Man kan synse hva man vil i EGET liv. Men i andres liv skal det være BEVIS foran tvang.

Kan noen forklare meg hvorfor barnevernet ikke bruker den signifikante forskningen? Hvorfor lager man ikke metastudier på den signifikante forskningen om at omsorgsovertakelse er skadelig?

Hvorfor blir det gjerne dobbelt så mange rusmisbrukere under barnevernet som i rusfamilier? Og resultatene er generelt tre ganger verre.

Hvorfor bryr barnevernet seg ikke om evolusjonspsykologisk forskning på tusener i mange land og kulturer? Jfr Askepott-effekten?

Hvorfor får barnevernsbarn ruse seg på institusjoner?

Hvorfor rømmer de i store antall?

Hvorfor kjenner ikke barnefjernerne til signifikant forskning om at det er mer skadelig å adskilles fra foreldre enn at foreldre dør?

Hvorfor bryr de seg ikke om naturlige rettigheter? Eller om hva mennesket er utfra arkeologiske, antropologiske, historiske og evolusjonsbasert psykologi/sosiologi? Men sitter med et konstruert menneskesyn.

Hvorfor er Norge (barnevernet) dømt i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg?

Hvorfor har ikke Norge gjort noe for å fikse dette?

Hvorfor kritiserer FN barnevernet?

Hvorfor har barnevernet egen tilknytningsideologi som ikke kan dokumenteres faglig?

Hvorfor har opp til 6000 gått i demonstrasjonstog mot barnevernet i utlandet?

Hvorfor er det en folkebevegelse mot barnevernet i Norge?

Hvorfor er statistikken til barnevernet verre enn statistikken hos gruppene de tar barn fra? Jeg gir blanke i hypotesene om dette, og aksepterer bare reelle bevis.

Hvorfor er ikke barnevernet enige i forskningen om at kun rundt 20% av psykisk sykdom skyldes miljøet?

Hvorfor er miljøet i barnevernets øyne nærmest bare foreldre?

Hvorfor finnes det i hovedsak ikke beviser for barnevernets metoder?

Osv.

Man kan synse hva man vil i EGET liv. Men i andres liv skal det være BEVIS foran tvang. Om ikke er man en overgriper og fanatiker. Og vi vet at hele nasjoner har falt for fanatisme før, som det nå skjer i Norge.

Gå til innlegget

Prof Lars Smith, en av norsk barneverns guroer, vil ta ti barn fra foreldre for å redde ett. Selv om forskningen og statistikken sier at dette ene ikke blir reddet. Det siste passer seg imidlertid ikke å vite.

"Utsagnet, som får de fleste av oss til å blekne, har gjort professoren til helt på sosiale medier blant barnevernansatte, psykologer og statsansatte i barneforvaltningen." Dette skriver Fridtjof P. Gundersen.

http://morgenbladet.no/ideer/2015/06/reinspikka-ideologi-fra-lars-smith

PhD-stipendiat, Senter for Humanistiske Rettsstudier,  Line Hjorth skriver: "Har Smith da fortrengt at det også kan regnes som overgrep mot et barn å fjerne det fra sine (uskyldige, altså omsorgsfulle og velfungerende) foreldre? I et slikt perspektiv virker Smiths forslag helt absurd."

http://morgenbladet.no/ideer/2015/06/det-juridiske-prinsipp-til-de-fleste-barns-beste

I Norge kan professor og dr. ditt og datt skrive ikke-faglige artikler og late som om de er faglige, og langt på vei komme unna med det. Som blekkspruten skjuler seg i en sky av blekk, skjuler disse seg bak en mengde pene ord og titler. Det minner om Robyn Dawes’ bevingede ord: "The common sense that assumes trained people must possess unique skills simply because they claim to have them is common nonsense"

Lars Smith  lyktes ikke med å skjule blekksprute i "blekka" (Sitat):

"Et av de vanskeligste spørsmålene som barnevernet og fylkesnemndene står overfor, er hva som er «god nok» omsorg. Det er så store individuelle forskjeller når det gjelder barns sårbarhet og foreldres omsorgsutøvelse at det ikke kan gis noen oppskrift."

http://morgenbladet.no/ideer/2015/barnevernets_feil

Sånn bortsett fra sex med barn og reell vold vet altså ingen hva som er god nok omsorg, hevder han. Det må være en utrolig slump at arten menneske har overlevd, med foreldre og samfunn som famler i blinde.

Når han generaliserer uvitenheten, finner han et fryktelig samfunnsproblem: Biologiske foreldre som ingen vet om er gode nok. Hvordan løse et slikt - i hovedsak - konstruert problem?

Den endelige løsning

Professoren har en løsning som er like enkel som gal: Man driver massedeportasjoner av barn fra foreldre over til ikke-biologiske konstellasjoner. Lykkes man i å treffe i ett av ti tilfeller, så har man endelig reddet et barn og framtiden fra illusjonen sosial arv, tror han. Gener, egne valg, tilfeldigheter, mobbeskoler, naboer, etc, er nemlig ikke en del av prof Smiths virklighetsbilde: Den farlige familie som varer i generasjoner gjennom sosial “smitte”.

Staten skal altså drive omfattende systematiske menneskerettighetsbrudd i håp om å redde barn. Magne Raundalen sier det rett ut, at man ikke må ta hensyn til menneskerettighetene (art. 8 EMK).

http://www.dagbladet.no/2013/01/14/kultur/debatt/kronikk/barnevern/rus/25225455/

Går det bra med barna de har "reddet"? Vel, statistikken er helt forferdelig. Bl.a statistikken viser at han ikke er på faglig grunn. Statistikken gjør heller ikke forskjell på de ni fra funksjonelle familier, og den tiende, påstått fra dysfunksjonelle.

Hva skyldes da statistikken?

Jo, det skyldes at foreldrene har ødelagt barna i forkant, sier voldsmonopolets barnetyver. Uten å bevise dette. Reaktiv tilknytningsforstyrrelse, er en ikke-vitenskapelig, hyppig brukt "diagnose" og nytale for barns lengsel etter foreldrene. Dårlige foreldre gir gråtende fosterbarn.

I Danmark fant man ut at man måtte sjekke grundig dette som internasjonal forskning allerede har sjekket: Om adskillelsen i seg selv er så skadelig. Danskene er jo verdensmestre som nordmenn, og hos verdensmestre så gjelder liksom ikke biologi og gener men fikse sosiologiske og psykologiske idéer. Vi har jo penger nok til å lage “fag” av kvakksalveri. Forskere, inkludert folk relatert til barnevern, laget en stor undersøkelse med kontrollgruppe.

Svaret:

"Resultaterne ligger på linje med andre internationale effektstudier og peger på, at tidligere anbragte børn kommer ud af anbringelsen med negative konsekvenser – omend af begrænset størrelse – både hvad angår marginalisering, helbred og kriminalitet."

http://www.sfi.dk/resum%C3%A9_tidligere_anbragte_som_unge_voksne-10248.aspx

Danskene var altså som andre mennesker. Med 8 ganger flere barneselvmord under barnevernet, har vel også nordmenn biologi og gener?

http://www.nibr.no/filer/2005-12.pdf

De danske "barnevernerne" ble så sjokkert over sin egen forskning at de startet sporenstraks å fornekte den (Kilde: To lenker opp.). Biasen var viktigere enn forskningen. Sammenligner man imidlertid den danske forskningen med den sammenlignende danske forskningen noe år tidligere, så ser man at da var resultatene dramatisk verre.

http://statensnet.dk/pligtarkiv/fremvis.pl?vaerkid=23614&reprid=0&filid=22&iarkiv=1

Men når barnevernstilknyttede med kraftige biaser forsker så får man altså penere resultat, men likevel negativt resultat. Jeg stoler ikke på folk med så sterke biaser at de fornekter egen forskning. Noen burde gå forskningen i sømmene.

Hvorfor er det bevisligen skadelig med omsorgsovertakelse?

Man kan vel summere adskillelse barn og foreldre i fire hovedfaktore sett fra barnest synsvinkel:

  1. Barnas reaksjon på torturen å bli fjernet fra sine foreldre.

  2. Barnas begrensede evne til ikke-biologisk tilknytning.

  3. Ikke-biologiske foreldres begrensede evner til ikke-biologisk tilknytning.

  4. Barnets mangel på foreldreinstinktene.

Foreldre er dehumanisert, slik at ingen bryr seg om torturen dette er for dem.

Punktene kan underbygges med (a) forskning om biologisk tilknytning. (b) Forskning på "Askepott-effekten". (c) Statistikk for adopterte. (d) Statistikk for hvordan det går med barnevernsbarn. (e) Forskning på skaden ved adskillelse utenom død. Osv.

Altså alt dette som ligger utenfor skylappene til Raundalen, Smith & co.

Hva SKAL være fagfolks forforståelse?

Man kan undre hvorfor fagfolk benekter det naturlige. De har en sosialt konstruert overbevisning (“trender i tiden”), eller et sosialt konstruert paradigme, som ikke tar hensyn til evolusjonspsykologi, virklighetsnær (inkl. positivistisk) antropologi, historisk psykologi, hvordan mennesket har levd hele historien, etc. De forholder seg heller ikke til vitenskapskritikk. Lars Smith sier rett ut at barnevernet ikke skal være evidensbasert. Krav til evidens er for de som er mot barnas beste, mener Smith.

De mangler det de skal vurdere med

De mangler det de skal bruke for å vurdere sosiologiske trender, pop-psykologi, ideologi, moralisme, etc, med. Da agerer de simpelthen som antiintellektuelle med en ekstrem overbevisning, bygd på historiske paranteser. Overbevisningen eller trendene gir de et skinn av vitenskap, gjennom å pakke det inn i pene ord og titler.

Jeg tror ordene i Mensaprisen 2010 passer ganske bra også på denne miljøbaserte oppkonstruerte tenkningen: Prof Lars Smith har vel "vurderinger som får konsekvenser for enkeltmennesker" fordi de "er basert på en svært ensidig og ideologisk fundert oppfatning av at mennesker er uendelig formbare fordi miljøet har alt å si for individers utvikling."

http://www.mensa.no/mensa/mensaprisen/

Dette er en typisk norsk liksomfaglig kontekst.

Har miljøet alt å si

Tvillingforskning har vist at barn er relativ fast i formen, og utvikler ikke lett psykiske plager av miljøet. Det er altså ikke så stort behov for å verne barn som de tror.  Dette kunne selvsagt evolusjonspsykologer, arkeologer, antropologer, historikere,  osv, gjerne forutse. De vet jo at barn opprinnelig ikke er sosialdemokratiske produkt, men "konstruert" for helt andre forhold enn barnehager med EU-godkjent sand og barnehagepedagoger som snakker stille.

http://forskning.no/psykologi-stub/2008/02/lykken-er-medfodt

“Ismene” og makten

Behaviorisme, miljødeterminisme, "sosionisme" og “psykologisme” holder gjerne ikke bedre standard enn biologismen som den tidens politikere, inkludert nazismen, tok som god fisk.

Skadevirkningene av liksomvitenskap med voldsmonopol i ryggen, er uopprettelige. Barn og foreldre traumatiseres gjerne til stresset tar deres liv i form av sykdommer, ulykker, selvmord og rus. Hvilket man kynisk bare skylder på foreldrene, som om mennesket er som fisk man kan plassere på land. Det er som Sovjetunionens elleville og mislykkede eksperimenter med naturen, som man i Norden kynisk forsøker tillempe på mennesket og familien.

Med blekk skal familie og motstand fordrives. Man gir flest mulig levebrød av familiefientlige "ismer". Kjøttvektas pengebegjær er drivkraften bak "blekka", og massemedia er velvillig nyttig idiot. Hvem blekner ikke for nært en halv million i året og et barn eller to på kjøpet i "det godes tjeneste". Karieremuligheter i "barnevern" er også penger. Det gjelder å få flest mulige til å skrike ut det glade vanvidd i massemedia: Skjønnheten i deportasjoner av fortvilte barn. Det godes tyranni.

Det lykkes de familiefientlige trendsetterne å vise det norske folk den fine innpakningen, argumentene og ideologien man bortforklarer virkeligheten med. Lovene strammer stadig et hardere bånd om familien. De som opplever det får innsyn i et Norge de ikke trodde fantes.

Folkebevegelsen mot barnevernsovergrep kan ikke annet enn vokse. Drevet frem av smerte og alternativ media der tradisjonell media sviktet. Vær Varsom-plakaten sier: “Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.”

Det er pene ord nok til å dysse nasjoner i søvn.

Gå til innlegget

Såkalte hjelpetiltak nå obligatoriske.

Som nevnt blir såkalte hjelpetiltak nå obligatoriske. Det betyr at man ved hjelp av voldsmonopolet (politi) kan tvinge folk på institusjoner for at de skal observeres sammen med sine barn.


viewtopic.php?p=35565#p35565


Dette er uttrykk for et ganske vanlig samfunnsfenomen: Der man ikke er blitt påvirket av OPPLYSNINGSTIDEN har man oftest FØYDALISME.


I middelalderens Europa rådde føydalisme. Det gjorde det også i Kina, India, etc. Det virker som om natursamfunnet ("primitive" jakt- og samler-kulturer) utvikler seg til føydalisme når maktpakket lykkes underlegge seg folket.


I Europa ble vi reddet av OPPLYSNINGSTIDEN. Individene fikk rettigheter MOT makten. Vi fikk negative rettigheter som handlet om at alle hadde rett til FRED fra maktinngrep. Dette kalte men liberalisme.


Sosialismens inntreden på 1800-tallet motvirket dette. Kyniske kapitaleiere i restene av føydalismen utnyttet et eiendomsløst folk og var med å legge grunnlag for sosialisme i mange varianter. Dette kalte sosialistene for liberalisme. Ordet ble kuppet og dratt ned i gjørmen.


Sosialismen gjorde imidlertid ikke føydalismen til sin hovedmotstander, slik opplysningstidens liberalister gjorde. Nei, de gjorde liberalismen til sin motstander.

Likevel hyller de opplysningstiden, siden dette ordet står sterkt i folkesjelen. Men de sier ikke hva opplysningstiden betyr: Frihet for individet, og frihet fra føydalismens maktpakk og mange småkonger.


Tvert imot innføres en byråkratstat full av byråkratiske småkonger. I Norge gir man disse nye føydalherrer, overmenneskene "rett" til å ødelegge familier, og "rett" til å herje med familier.


Disse "übermenschen" skal få lov til å fange mennesker (familier og alenemødre), og bringe de til "forbedringsanstalter" i gulagstil og skolere de i ideologiens ideer om hvordan barn skal ha det og hvordan menn og kvinner egentlig skal være. De kaller det "hjelpetiltak" og sier det skal redde familier og barn. Uten fnugg av bevis.


De kan nå enda mer vilkårlig torturere barn og foreldre med adskillelse, og årelange trusler om respektive for å tvinge "undermenneskene" til lydighet.

Kryper ikke foreldrene for voldsmakta, så kan de adoptere bort deres barn.


Dette er den nye FØYDALISMEN innført av de som har forkastet OPPLYSNINGSTIDEN.


Denne nyføydalismen har sosialistenes store filosof Jürgen Habermas advart mot. Men maktsosialistene lukter blod og makt, og skal undertrykke folket. Være seg om det er ved hjelp av nyttige idioter i FrP, KrF eller Ap (osv).

Gå til innlegget

Illusjonen om samfunnet som vil hjelpe, får de fleste til å kjempe feil i flere år.

Mange søker hjelp mot det såkalte barnevernet. De vil ikke gripe at hjelpen er mot deres egne tanker om barnevernet. Når hjelpen er at de må lese ditt og datt for å lære og forstå, så er de pluttselig ikke så interesserte mer.

De virker lete etter et lite trylleformular som løser det hele når de putter den inn i sin forforståelse(*).

Også de med litt mottakelighet møter noe som forstyrrer "ordenen" de har i hodet fordi det utfordrer mytene deres, eller opplevelsen av sannheteneller virkligheten.

Dette gjør arbeidet mot barnevernets overgrep svært vanskelig. En mengde ressursmennesker går fem på, og trenger flere år for å omprogrammere seg fra "hjernevasken" samfunnet har gitt dem.

Barnevernet, rettssystemet, media og politikerne ble ikke deres hjelpere. Ikke er de alene med sine problemer heller. Det finnes tusenvis. Uten at noe blir gjort mot problemet det såkalte barnevernet er, stort annet enn forverring.

En så omfattende feil systemforståelse, er det vanskelig å akseptere at man har i...

"velferdstaten"
"rettstaten"
"et opplyst land"
"verdens beste land"
land med "fri media" og "ytringsfrihet"
etc

Det er så mange vakre ord som gir oss gode følelser og assosiasjoner...

Noe har i stillhet gått veldig galt i vårt land, og det er ikke bare svært langt mellom liv og lære når det gjelder barnevernsaker. Selve "læren", faget er lite evidensbasert(**) og i vert fall ikke empirisk(***). Men media, politikere, domstolene og politiet behandler det gjerne som Sannheten med stor "S". Det har man ikke dokumentasjon for.

"Systemet" har imidlertid samme forforståelse som de barnevernsutsatte. Men det såkalte barnevernet er et påstandsparadigme(****).

Enhver er imidlertid moralsk ansvarlige for sin egen forforståelse. Spesielt de som skal utøve makt, og de som et utsatte for maktbruken.

Det krever normalt lesing og mer lesing.

.

.

.

* Forforståelse er et begrep innen elementær vitenskapskritikk/filosofi og består av en blanding av reell kunnskap og myter. Alle har begge deler. Og alle kan "rydde" i sin forforståelse.

** Evidensbasert handler om grader av kvalitetssikring av påstander, fag, meninger, osv.

*** At noe er empirisk betyr at det har høyeste grad av kvalitetssikring. Det er bevist virklighet.

**** Paradigme: http://no.wikipedia.org/wiki/Paradigme. Påstandsparadigme er en virklighetsopplevelse som hviler på kun påstander og ikke reelle bevis. De reelle bevisene brukes kun for å gi assosiasjoner, følelser og tilsvarende, som overbeviser om at fundamentet er på plass.

.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere