Hogne Øian

Alder: 11
  RSS

Om Hogne

Sosialantropolog og forsker.

Følgere

Dette er å snu ting fullstendig på hodet!

Publisert over 10 år siden

Dette er etter mitt syn å snu ting fullstendig på hodet. Saken dreier seg i realiteten om at et par aktører gjennom en serie innlegg og kommentarer har uttalt seg på måter som utvetydig stempler afrikanere som mindreverdige mennesker. Det virker som dette ikke bekymrer Østberg. I stedet er gir han uttrykk for mishag over at enkelte tar sterkt avstand fra de nedsettende og helt klart rasistiske karakteristikkene av afrikanere. Mener Østberg at rasistiske utsagn og påstander bør stå uimotsagt? Eller er det slik at nedsettende karakteristikker av folkegrupper som helhet, basert på tilskrivelse av nedarvede egenskaper, ikke kan karakteriseres som rasisme?

Gå til kommentaren

Publisert over 10 år siden
Sissel Johansen – gå til den siterte teksten.

Det jeg imidlertid forsvarer, er hans rett til å fremme sine teorier.

Jeg kan ikke helt se relevansen av dette utsagnet. Hvem er det som forsøker å frata ham retten til å fremme sine teorier? Han uttaler seg jo stadig vekk her på VD, han har en egen blogg og hadde nylig minst to avisinnlegg i Aftenposten. I tillegg har han utgitt bok. For meg virker det som han nyter fulle rettigheter på dette området. Han bruker til og med denne ytringsfriheten til å hetse, ikke bare en hel folkegruppe, men i prinsippet hvert enkelt individuelt medlem av denne folkegruppen, barn som voksne. Jeg kan ikke se at noen har lagt hindringer i veien for dette. Hva klager du over, egentlig? 

Gå til kommentaren

Konkret og abstrakt

Publisert over 10 år siden

Er dette alvorlig ment? Jeg har selvsagt aldri hevdet «at kjønn og ”raser” biologisk sett tilhører samme størrelsesorden».

Det var et saklig spørsmål, og ikke kverulering. Når det står skrevet ”... på samme måte som…" er det lett å oppfatte at det foretas en direkte sammenligning. I så fall opereres det med størrelsesordner som likestilles. Kjønn tar for øvrig utgangspunkt i noen biologisk konkrete funksjoner, jeg behøver vel egentlig ikke en gang å nevne hva. Når det gjelder forholdet mellom de såkalte rasene, tar det utgangspunkt i noe abstrakte forestillinger der man tilskriver et individ en hel rekke medfødte egenskaper på bakgrunn av dennes hudfarge og eventuelt andre fysiognomiske trekk. Evolusjon eller ikke, jeg ser ikke helt sammenligningsgrunnlaget.

Gå til kommentaren

Mer ideologisk ønsketenkning

Publisert over 10 år siden

Anfindsen går ikke spesielt grundig til verks når han skal ta opp Strømmens utfordringer. Hele dette innlegget er i så måte ganske intetsigende. Når det gjelder Marks henvisning til det såkalte Structure Program som Noah Rosenberg og hans forskerteam (Rosenberg et al. 2002) brukte når de identifiserte 6 clusters som i en viss utstrekning kunne tolkes som å tilsvare kontinenter. En del har på denne bakgrunn - men i motsetningen til forfatterne selv (Rosenberg et. al 2005) - trukket den slutningen at de gamle rasekategoriene kan defineres genetisk.

Det kan for øvrig virke som Anfindsen her ser bort fra at hensikten med cluster-analyser er å avdekke et visst mønster i et gitt datasett, ikke å bestemme det grunnleggende antall enheter menneskearten skal deles inn i. At det framkommer fem clusters som kan tolkes som å tilsvare kontinenter betyr derfor heller ikke uten videre at det er snakk om essensielt forskjellige populasjoner, slik et begrep om ”rase” nødvendigvis må forutsette.

Deler man verdens befolkning inn i for eksempel 9 eller 14, er det ikke gitt at genetisk forskjellighet blir mindre eller essensielt annerledes. Skal ”rase” vokse ut av dette som noe meningsfullt, må det selvsagt et følgelig betydning ideologisk arbeid til. For hva er det som i rent genetisk forstand gjør forholdet mellom 5 clusters mer betydningsfulle enn forholdet mellom f.eks. 9, 14 eller 20 clusters? 

Her har "raserealistene" mer ideologisk ønsketenkning på gang.

Sarre og Pääbo (2004) har forøvrig  innvendt at det i denne typen analyser er en tendens til å bruke datasett som er basert på ekstreme ytterpunkter i de ulike kontinentene, noe som bidrar til forskjellene blir overdrevent store.  

Siden  disse nevnte forskerne verken deler den rasistiske ideologien til hvite nasjonalister eller bekjenner seg til etnisk nepotisme som en trosform, er det lite støtte å hente for Anfindsen her.

---

Rosenberg et al. (2002) Genetic Structure of Human Populations. Science; 298:2381-2385

Rosenberg et al. (2005) Clines, Clusters, and the Effect of Study Design on the Inference of Human Population Structure. PLoS Genet; 1:e70

Serre D. og S.P. Pääbo (2004) Evidence for gradients of human genetic diversity within and among continents. Genome Research,  14 (9):1679-1685.

 

Gå til kommentaren

Nazisme og rasisme, rase og rasebegreper

Publisert over 10 år siden

Kjære Sissel Johansen.

Dine kommentarer til mitt innlegg synes å bygge på tre misforståelser. Jeg skal forsøke å oppklare dem:

  1.  Å gi uttrykk for grunnleggende uenighet er ikke det samme som et forsøk på å kneble noen. I de tilfellene der holdninger, oppfatninger og ideologier åpenbart er rasistiske, må det dessuten være lov å gi uttrykk for det. Uansett hindrer det ikke Anfindsen å fortsette promotere sin rasisme.
  2.  Det er slettes ikke så enkelte at dersom man ikke er nazist, er man heller ikke rasist.  Det finnes ikke noe grunnlag for å kunne hevde at Anfindsen er nazist, men han farer ikke desto mindre rasisme. Grunnen er at hans ideologi handler om å dele verdens befolkning inn i raser, og at disse rasene i følge ham ikke er likestilte. Han er nemlig av krystallklare oppfatningen at enkelte raser har mindre verdi enn andre. Konsekvensen av denne ideologien er at vi som mennesker får verdi primært ut fra hvilken rase vi tilhører. Dette handler om mye mer enn å kritisere eller vise skepsis til enkelte folkegrupper. Anfindsen stempler nemlig alle av afrikansk herkomst som mindreverdige mennesker i kraft av de negative, medfødte egenskaper han tillegger dem som ”rase”. Som sagt, dette er ikke nazisme (selv om det er oppfatninger nazister i det store og hele vil dele), men det er en rasistisk ideologi. 
  3. Rase er bare et ord, en betegnelse på noe. Ingen er uenige i at det er forskjeller mellom mennesker når det gjelder hudfarge og visse fysiognomiske trekk. Hva disse ytre kjennetegnene innebærer utover at de er ytre kjennetegn er imidlertid ikke gitt. Noen kan, som f.eks. Anfindsen, mene at hudfargen er et utvetydig tegn på rekke medfødte egenskaper, og at vi kan forklare folks handlemåter på bakgrunn av disse. Slik står vi ovenfor et rasebegrep, altså en bestemt måte å forestille seg at rase eksisterer på og oppfatninger om hvordan rase og raseforskjeller er relevant. Det rasebegrepet Anfindsen forsøker å gjenreise, og som jeg på ingen måte kan akseptere, er det gamle kolonialistiske rasebegrepet som ble brukt for å legitimere slaveri og andre former for utbytting av blant annet det meste av den afrikanske befolkningen. Grunnleggende sett er Anfindsen raseideologi etter mitt syn nærmest identisk.
Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere