Per Arne Brandal

Alder: 9
  RSS

Om Per Arne

Partiløs fritenker med kreative trekk.

Følgere

De rødgrønnes toleranse for lovløshet

Publisert rundt 8 år siden

Bransjeforeningen, skatteetaten og politiet slår alarm om svart marked og kriminalitet i byggebransjen.

Les Aftenposten.

Det er ikke bare i byggebransjen ny og organisert kriminalitet tar grep. Asylinstituttet er ødelagt av kriminelle, utelivsbransjen er full av svart økonomi, fengslene fylles opp av kriminelle utlendinger, transportnæringen plages av userøse aktører, livsfarlige utenlandske vogntog som ikke er tilpasset norske forhold tar liv på norske vinterveier, man observerer mer eller minde åpenlys smugling uten noen griper inn, osv osv.

Et samfunn holdes oppe av en verdier og sosial og kulurell kapital. Hva skjer viss folk flest skjønner at det ikke nytter å være lovlydig?

Tande P sa en gang for lenge siden at viss man driver et utested etter norsk lov går man konkurs. Hvor vil dette ende?

 

Gå til innlegget

Vil ha sharia-domstoler i Norge

Publisert rundt 8 år siden

Lederen for den britiske sharia-domstolen Muslim Arbitrary Tribunal, Faiz ul-Aqtab Siddiqi, oppfordrer Norge til å etablere sharia-domstoler. Det vil hindre ekstremisme, tror han.


Les mer på NRK.

Norsk statsborgerskap gir innbyggerne noen retter og plikter ved lov. Et viktig prinsipp er at loven skal være lik for alle.

Dette er et forsøk på å relativisere de sivile rettene vi har, og vil f.eks. kol­li­de­rer med prin­sip­pene som like­verd og like­stil­ling, ver­dier som er fun­da­men­tale i det norske samfunn.

Dette er å bygge en stat i staten. Dette vil vi ikke ha.

Gå til innlegget

Underholdning av tragedie

Publisert rundt 8 år siden

Morten Traavik fortsetter ufortrødent med sin kulturutveksling med nordkoreanske myndigheter. Bør ikke nordkoreanske myndigheter ta seg av denne finansieringen?

«Jeg er mot den skinnhellige, fisefine sofahumanismen, hvor alle liksom skal ha en kritikk av Nord-Korea», sier Traavik til Klassekampen (7. september): «Heller enn å fortelle nordkoreanerne «hvordan de skal drive sjappa si», vil han invitere til å jobbe på like fot, så de kan trekke sine egne konklusjoner», skriver avisen.

Les mer av Bård Larsen, historiker, tankesmien Civita, sitt innlegg i Aftenposten.

Human Rights Watch sin rapport om NK 2013.

Hør den merkverdige mannen intervjues av NRK.

Gå til innlegget

Noen som har lest Makt Myter Media?

Publisert rundt 8 år siden

Lever vi i selve lykkelandet? Eller kanskje er det egentlig slik at vi lever i landet hvor livsløgnen har blitt en leveregel befestet av de høyere makter i regjeringskvartalet, deretter formidlet av et korps av godt betalte spinndoktorer?

Hallgrim Berg skriver på bloggen http://maktmytermedia.blogg.no/:

I den nye boka «Makt, myter, media - det er mye verre enn du tror» har redaktør Frode Fanebust samla eit tjuetal skribentar som gjev innsikt i Arbeiderpartistatens makt og metodebruk dei siste mannsaldrane. Det er all grunn til å rope varsku, skriv han, for her er det tale om historieforfalsking, maktmisbruk, mytedanning og ansvarsfråskriving i stor stil. Det gjeld i sak etter sak, frå myten om den patriotiske nordmann under krigen, myten om kven som eigentleg har bygd landet, om velferdssamfunnet, om kven som er «best i verden», om kven som er «mest lykkelig på jorda», om «fredsnasjonen» Noreg, om «foregangslandet» for klodens klima og miljø, osv. - heilt fram til forsøket på å skuve frå seg alt ansvar som førte til samanbrotet 22. juli.

Nei, skriv Fanebust, for sosialistane er det ikkje lenger solidaritet med dei svake som gjeld, men omsorg for seg sjølv. Ikkje minst har A-eliten styrkt sine maktposisjonar med å velja ut kven som skal få sugerør ned i den oljesmurte statskassa.

Sett frå demokratiet er det uhyggeleg at fleire av forfattarane (høgt oppe i statsapparatet) har valt å måtta skrivi anonymt, då dei fryktar for represaliar, jobb og stilling, ved å fortelja sanninga.

Boka er lettlesen, illustrert og sett opp som ei lærebok, spanande som ein kriminalroman, og avsluttar med følgjande sitat etter Georg Johannesen: «Er det ikke merkelig at nordmenn ser problemer alle andre steder enn der de selv kan gjøre noe med dem?»

Sjølv har eg fått vera med på dette prosjektet med ein større artikkel:  «Ytringsfridom og demokrati - berre for innvigde?»

«Den interne kommunikasjonen i eit akvarium er ei gåte for utanforståande. Som tilskodar ser ein vakre og fargerike skapningar som glir og glinsar elegant omkring. Frå utsida er det alltid spanande å sjå om det finst visse trafikkmønster der inne. Skapningane ser ut til å trivast; dei er på utstilling, blir beundra, har det sytelaust. Dei er skjerma, har eit trygt liv og kan leva lenge i landet. Dei er innvigde.»

Samfunnsdebatten er på same vis i ferd med å bli eit skjerma fenomen for dei innvigde. Dei som tilhøyrer «the chattering classes» - dei akademisk middelmådige med meiningsmakt og posisjonar - manøvrerande og glidande omkring i og mellom medieredaksjonar, parti, lobbysekretariat og større organisasjonsapparat - får meir og meir karakteren av å gå på stas med dei riktige meiningane. Desse «skravlarane» pratar seg i mellom, skriv og talar kvarandre opp, harselerer med dei «umoderne», og sender i retur vektige lesarinnlegg og artiklar (med mindre du er så heldig at du er kjendis eller har ditt eige kontaktnett).

Dette er overflatedemokrati. Vår lovprisa norske modell er i ferd med å utvikle autoritære trekk, der ein liten elite av meiningsberande styrer løpet.

Det gjer seg utslag. Til dømes skal bøker som «Makt, myter, media» teiast i hel eller punkterast, utan at kritikaren går inn på realitetane, men i beste fall sveivar med ein harelabb.

Bøker som er skrivne av forfattarar som ligg det minste hakk til høgre for Arbeiderpartiet, blir slakta, jf. korleis den tidlegare borgarlege Aftenposten sender i veg bøddelen Aage Borchgrevink kvar gong det dukkar opp nye bøker med ideologisk innhald som ikkje er korrekt for dei innvigde i akvariet.

Til dømes vart historikaren og journalisten Halvor Tjønn si store bok «Muhammed - slik samtiden så ham» slakta i hans eiga avis, Aftenposten, og i Dagsavisen, av folk som snautt har lese boka. Dei ikkje likar at rollemodellen Muhammed blir utsett for kritikk. Underforstått: Ein må ikkje tråkke på «det mest perfekte mennesket som har levd», og framfor alt ikkje krenke våre nye landsmenn?

Denne forma for snikpolitisering frå bokmeldarane Borchgrevink og Bromark, vart kommentert av redaktør Olav Versto i VG: «Anmeldelsene er intellektuelle havarier, forfattet av politisk korrekte personer.»

Ei anna form for einsretting er det å ville innskrenke folket sin rett til å uttrykke seg på internettet. Mange bloggarar og nettstader er garantistar for demokrati og auka meiningsmangfald. Difor er mange på den intellektuelle venstresida ute etter å innskrenke dei. Me hugsar hausten 2011 då regjeringsmedlemer ville ha forbod mot anonyme innlegg på nettet. Partisekretær Raymond Johansen hadde funne fram «prov» - eit uvanleg dårleg innlegg som kritiserte statsministeren på ein ekkel måte. Slikt burde stoppast, meinte han. Men han opplyste ikkje at nettet snart er den einaste ytringsplattforma som Arbeiderpartiet, A-pressa og LO ikkje kontrollerer.

Pressestøtta, som skulle trygge ei differensiert presse, går i hovudsak til A-avisene, som betalar konsernbidrag, fører pengar inn i eit sentralt system, som så vert nytta til å kjøpe opp endå fleire aviser. Her i Buskerud er no alle aviser, unnateke Hallingdølen, kontrollert av LO/A-pressa.

Det er viktig at folk får sagt meininga si. Då har uavhengige nettstader stor verdi. Demokratiet krev at engasjerte enkeltmenneske framleis slepp fram med alternative synsmåtar.

Gå til innlegget

Bredside mot innvandringspolitikken

Publisert rundt 8 år siden

Leder for oslopolitiets gjengprosjekt, Eirik Jensen, kommer med en bredside mot norsk innvandringspolitikk. Han refser også dagens ledelse i oslopolitiet for å mangle «guts» og «erfaring».

Andelen utenlandske statsborgere i Norske fengsler har økt kraftig de siste årene. I tillegg er ikke-vestlige innvandrere med norsk statsborgerskap overrepresentert i kriminalstatistikkene.

- Du kan nesten ikke ha en mening om dette uten å bli beskyldt for rasisme. Derfor ligger politiet lavt om dette. Men vi er vaktmesterne i samfunnet. Det havner hos oss når det går til helvete. Derfor bør vi sende signaler på forhånd om hvordan virkeligheten er. Ellers kan det bli jævlig dyrt på mange måter for landet vårt, sier Jensen.

Les mer i Dagbladet.

La oss håpe at et regjeringsskifte kan rydde opp.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere