Jarl Hanni Afsar

Alder: 8
  RSS

Om Jarl Hanni

Følgere

Hans Rotmos nye låt

Publisert rundt 9 år siden

Kari Helene Partapuoli, leder for Antirasistisk Senter synes teksten er hatfull og Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere mener Rotmo sauser sammen fordommer på en dårlig måte.

Hva mener du om Hans Rotmos nye låt?

VI FRA ANDRE

Vi ere en nasjon vi med/

vi ifra andre stater

Vårt nye land vi frydes ved/

og aldri det forlater

Vi er fra fjerne himmelstrøk/

men vi er ikke på besøk

selv om vi lukter hasj og løk/

og prater rart når vi prater

Hvor er vel himlen mere blå/

og livet mere rolig?

Til NAV-kontoret kan vi gå/

og støtten er utrolig

Vi kan beholde religion/

Vi kan beholde tradisjon

Vi kan få gratis telefon/

Vi kan få gratis bolig

Vi kutter og snitter i snopper og fitter/

på gutter og jenter og nykonvertitter

Omskjæring er vår kultur/

og vi har mer på lur

Vi ere en nasjon vi med/

nasjonen i nasjonen

Om noen år så skal du se/

vi starter revolusjonen

Den som mange pratet om/

ja pratet om, men ikke kom

bash the bankers - to jest moy dom/

insch Allah - come on then!

Vi jobber og sliter op pisser og driter/

mer enn både nordmenn og briter

Hver tyrisk mexicansk polakk/

er bestandig blakk.

Gå til innlegget

Norge fødselsrate

Publisert over 9 år siden

Europa har overvunnet slaveri, kolonialisme, beseiret fascismen og kommunismen. Det gode har på mange måter seiret over det avskyelige. Det har vært en lang møysomlig prosess, til slutt seiret også friheten over undertrykkelse.

Det er en bølge av anger og skam som sprer seg som en epidemi over hele Europa. En selvpålagt kollektiv skyld som går i arv fra generasjon til generasjon. Det kan virke som vi står i permanent gjeld til hele verden på grunn av fortidens blodige kriger, plyndring,kolonialisme, religiøs brutalitet, og utbytting. 

Allikevel fremstår ethvert islamsk diktatur og tyranni i den tredje verden som et begredelig alternativ til Vestens demokratiske fyrlys.

Individets frigjøring fra kollektivet og religiøse dogmer åpnet for frie eksperimenter, fri forskning, og konkurranse i handelen. Det førte til et enormt kunnskapsløft, teknologiske og industrielle nyvinninger. Det la grunnlag for mangfoldets sameksistens som kanskje er det største Europeisk kultur har oppnådd. Borgerne fikk menneskerettighetene, bevegelsesfrihet, ytringsfrihet, kvinnefrigjøring og et moderne rettssystem.

En systematisk uthuling av tradisjoner og historiske kulturarv og blodfattige fødselstall truer vår eksistens i dag .Er det uunngåelig at den mest briljante vellykkede samfunn i verden vil kollapse på grunn av manglende kulturell selvtillit og avkom? 

På 80-tallet skrev avisene at innvandringen var så liten, at den overhodet ikke ville påvirke norsk livsstil og egenart. Så var det taust en stund før de samme avisene utpå 90-tallet skrev triumferende at Norge er et flerkulturelt samfunn, der norsk kultur ikke kunne påberope seg noen særstilling. Den dag i dag har den intellektuelle eliten en drøm om en verden fri for nasjonalstater og kunstige landegrenser.  

Reduksjonen i fødselsraten i hele Europa henger sammen med: familieplanlegging, likestilling og større individuell frihet, overgangen fra naturalhushold til pengehushold, industrialisering, utbygging av sosiale sikkerhetsnett, lav barnedødelighet, reproduktive helsetiltak og alternative livsvalg.

For å opprettholde vår befolkning må vi føde 2,1 barn per kvinne, EU har et snitt på 1.5 og ikke-vestlige kulturer ligger på 5 barn. En stabil fødselsrate på 1,3 innebærer en halvering av folketallet i løpet av 45 år. Det samlede fruktbarhetstallet i Norge er 1.9

I Oslo vil nesten halvparten av befolkningen om 30 år være innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere, av dem vil om lag sju av ti ha bakgrunn fra land utenfor EU/EØS-området.

Vest Europa EU/EØS innvandrere kommer til Norge for å arbeide. De reiser etter hvert hjemover. Innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn blir værende. Den gruppen har en svært lav utvandringstilbøyelighet og svært mange ønsker familiegjenforening.  Denne gruppen er dominert av landene: Somalia, Irak, Afghanistan, Eritrea og Russland.

I utgangspunktet prøver myndighetene styre bosettingen. Hensikten er at asylantene skal være jevnt fordelt mellom kommunene. Imidlertid har det vært et stort omfang av videreflytting (sekundærflytting) til særlig Oslo etter fullført opplæringsprogram. De har også lav utflytting fra Oslo i forhold til den øvrige befolkningen. Trenden er et norske barnefamilier flytter ut.

Innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn bosetter seg i områder der deres gruppe allerede er godt etablert. Naturlig nok søker de likesinnede med samme kulturelle bakgrunn. Det samme mønsteret ser vi over hele Europa.

Begrepet  "menneskerettigheter" har vist seg å være en vesteuropeisk oppfinnelse som virker truende og fremmed ovenfor mange ikke-vestlige innvandrere. Disse kulturene har er en dyp religiøs forankring og  et helt annet syn på individualisme, frihet og moral.

Det er denne gruppen som kommer å dominere vår hovedstad i 2040.

Når innslaget av mennesker i Norge med islamsk bakgrunn blir stort nok, vil vi få et kraftig tilbakeslag for kjønnslikestillingen. Synet på homofile og ytringsfrihet vil også lide tilbakeslag. Ja, hele ideen om individets frihet, retten til fri utfoldelse og fri tenkning vil være truet.

Når kultureliten bekymrer seg for at Kina skal utradere tibetansk kultur og at indianerstammer i Sør-Amerika skal lide nød på grunn av avskoging, mangler de samme menneskene innsikt og forståelse for at også norske kultur kan være truet. Norsk kultur er også unik! Ja, du leser riktig. Sett i et verdensperspektiv er Norge et lite eksotisk land med unike kulturelle særtrekk som gjør landet verneverdig.

"Norsk kultur er summen av det norske folks historie og hukommelse fra etter istiden, - gjennom vikingtiden, Norges samling av Harald Hårfagre og kristning under Olav Trygvasson, inntil nyere tid med Norges grunnlov som konsekvent bygger på Norges historie, ånd, folk og tradisjon, kongehuset og kristendommen. Norsk kultur er summen av våre skikker og omgangsformer, språket, sanger, dikt, litteratur, skikk og bruk, høytider, bygningskunst, fest og tradisjon i en nordisk kontekst gjennom hundrevis av generasjoner. Føyer vi til demokrati, ytringsfrihet og likestilling har vi Norsk kultur." (http://www.fmi.as/diverse-stoff/49-diverse/226-hva-er-norsk-kultur)

Dette er vår identitet og tilhørighet. - og det er dette som skaper et fellesskap og dermed et trygt og troverdig samfunn. Dette er en arv som folket selv må ta vare på og verne til nytte og glede. En eventuell endring av vår kultur må skje på en meget sakte måte og på frivillig basis. Dermed vil stabiliteten og samholdet i samfunnet bestå og blomstre som før. Den norske kultur har historisk sett vært gjenstand for slik sakte og umerkelig endringer.

Men det folk som i praksis ikke vedkjenner sin fortid - vil ikke forstå sin nåtid - og har dermed ingen framtid!

Mange nordmenn er oppriktig bekymret for den ikke-vestlig innvandringsbølgen som skyller innover landet. Allikevel har det "gode selskap" av arrogante journalister og politikere avsagt sin dom. "White trash" folket er bare en gjeng fordomsfulle bønder som ikke vet sitt eget beste. 

Ikke-vestlige innvandring bør begrenses sterkt årene som kommer og Norsk kultur bør være normgivende.Integreringen må foregå på «hovedsakelig norske premisser» Spørsmålet blir om det lar seg gjennomføre hvis tilstrømningen av mennesker uten utdannelse og med patriarkalske og hierarkiske holdninger» blir for stor.

Når skal vi få en etter lengtet faktabasert debatt om innvandring og integrering? Når skal vi få slutt på løgnene om at innvandring er lønnsomt prosjekt og en nødvendighet. Skal vi akseptere at fremtredende muslimske ledere i Norge ikke tar klart avstand fra dødsstraff for homofili? Skal vi i det stille se at et forkrøplet kvinnesyn få innpass i Norge? Og hvordan kan et demokratisk Europa stille seg åpen for islams lovgivning?

Muslimske maktmenn over hele verden vet at enhver bedring av kvinners selvstendighet og personlig frihet vil føre til en katastrofal svekkelse av islam

Det er denne ideologien og disse verdiene vi støtter opp under ved å legge til rette for egne muslimske skoler, og ved å gi islam «respekt», toleranse og religiøse og kulturelle særrettigheter. Problemet med islam og Europa, slik jeg ser det, handler kun om en eneste ting:

Valget av hvilke verdier vi skal bygge fremtiden vår på!

Mvh Hanni

 

 

Gå til innlegget

Media Norge

Publisert over 9 år siden

På grunn av avisdøden bestemte Stortinget i 1969 seg for å etablere pressestøtte. Det begrunnes først og fremst med viktigheten av å ha et bredt medieperspektiv som skal sikre pressens jobb som vaktbikkje. (wiki)

Vi har omlag 53 000 bønder og 8 000 journalister i Norge. Jordbrukstøtten er på 20 milliarder og pressestøtten er på sirka 6-7 milliarder.(direkte pressestøtte, momsfritak og NRK-lisens) Den direkte pressestøtten utgjør sirka 300 millioner pr år.

Journalister mottar statsstøtte som langt på vei overgår bøndenes subsidier. (pr. hode regnet) Slik har det vært i flere tiår. Enorme direkte overføringer, momsfritak og tvangslisenser for å sikre bredden.

På grunn av ny teknologiske fremskritt som mobiler, lesebrett og internett,skulle man tro at Stortinget og regjeringen hadde revurdert pressestøtten slik at den ble tilpasset en ny tid. Når folks lesemønster forandrer seg i takt med teknologisk nyvinninger, burde også støtteordninger kanaliseres dit behovet er størst.

Når skal våre politikere innse at støtten til papiravisene på milliardbeløp, hindrer omstilling fra papiraviser til nettbaserte medier? Nettavisene hadde fått bedre økonomi. De hadde kunnet lønne flere journalister og levert høyere kvalitet. Vi hadde også fått flere aktører på banen, som hadde fjernet noe av meningsmonopolet vi ser i dag. Digitale medier har også færre fordyrende mellomledd og er mere miljøvennlig.

I forbindelse med Media undersøkelsen i 2011 (media dagene i Bergen) har professor Frank Aarebrot spurt journalister om partitilhørighet. Undersøkelsen viser at Stortinget ville hatt en KLAR rød farge, hvis journalistene fikk bestemme. Det fremkommer at journalister ligger holdningsmessig lengre til venstre enn det brede lag i befolkningen. Vi hadde fått følgende sammensetning på Stortinget:

Ap: 78,  SV: 33, Venstre: 25, Rødt: 9, Høyre: 24, Sp: 0, Krf:0,Frp:0

Nå hevder journalister at de maler verden i nøytrale valører. De påstår ofte at deres meninger er basert på fakta. At de ivaretar samfunnet og i siste instans demokratiet. Ideen bak pressestøtten som ble etablert i 1969 var jo et ønske om et bredt medieperspektiv.

Men er det ikke en myte at journalister er observatører som etterstreber en tilnærmet objektiv virkelighet hevet over politikkens snevre interesser, eller er det ikke slik at også journalister er farget av sitt politiske ståsted?

Leser vi noen gang i media at kanskje pressestøtten kan forårsake habilitetsproblem? At journalisters egen politiske tilhørighet representerer et demokratisk ubalanse? eller hører vi noen gang at det er på tide å revurdere pressestøtten?

Selv om "venstre journalistene" ikke vil innrømme det, har de gjennom et solid meningsmonopol over tid skapt et surt debattklima.De bruker herskerteknikker som et redskap for sensurere ord, bilder eller handlinger som kunne komme til å støte enkeltpersoner eller grupper, der man ønsker å forhindre diskriminering av bl.a. etniske eller religiøse minoriteter. Det er bra at man ønsker å beskytte svake minoritetsgrupper! Det tror jeg nesten alle ønsker. Derimot må det ikke gå på bekostning av viktige spørsmål som vedrører innvandring. Vi ser igjen og igjen eksempel på at slike ømtålige temaer skal til forhindres til enhver pris.

Journalister bruker "herskerteknikker" for å spore av debatten. Man møter ikke ytringen med argumenter eller kommentar på sak, men skyter ofte på budbringeren. Media knebler på dette viset debatten og på mange måter også ytringen ved å putte den i en negativt ladet bås.

Når venstresiden har kontroversielle meninger kommer disse som regel frem i kontrollerte former. En mye brukt metode er såkalte "portrettintervju". Disse menneskenes anskuelser er nemlig så høyverdige, at de skal gis en talerstol uten korreksmuligheter. 

Det er så mange triks "venstre journalistene" har for å "ta" ytringer de ikke liker og promotere ytringer de liker. Det vanlige er å videreformidle alle ytringer som man liker ukritisk. Mens det motsatte kan være alt fra å rive enkeltsetninger ut av sin kontekst med håp om å skape splid. En annen måte er å intervjue uspiselige personer som skal hylle ytringen. En tredje måte er å fremheve "uheldige" bisetninger, selv om disse er veldig ubetydelige art.

Noen aviser (skrekk eksempel Dagsavisen) har en enkel tilnærming til saker. Som regel er konklusjonene gitt på forhånd. Sakene belyses sjelden fra mer enn en vinkel. Har man lest overskriften og ingressen så er stort sett jobben gjort. Legg til faktaboksen så er det definitivt jobben gjort. 

Et effektivt middel å få meningsmotstandere til å tie sin virkelige mening for heller å nikke seg stilltiende enig i det politisk korrekte er "moralsk fordømmelse". I frykt for konsekvensene eller represaliene velger folk å tie. Denne taktikken er så innarbeidet og har holdt på over så lang tid at "sosiale uthengninger" har så virkningsfulle effekter, at man på forhånd vet hvilke ubehagelige konsekvenser det vil ha på livet ditt og havne i denne kategorien. Så i frykt for å utsette seg for konsekvensene, så er det altfor mange nordmenn som heller velger og lydig følge de korrekte meningene.

"Venstre journalistenes" media hegemoni er finansiert av folket, gjennom tvangslisenser, momsfritak og skatter. Jeg setter spørsmålstegn til pressens habilitet og profesjonalitet og mener at pressestøtten snart må revideres.

Dersom vi skal ha støttordninger må de basere seg på klare og objektive retningslinjer, og ikke være skjønnsmessig basert med utgangspunkt i det redaksjonelle innholdet. Slik det fungerer nå kan ordningen misbrukes til politisk og religiøs sensur. Et kulturråd som opptrer som et slags statlig smakspoliti med økonomiske sanksjonsmidler mot det politisk ukorrekte, utgjør et demokratisk problem. Dessuten er det en trussel mot ytringsfriheten.  

Mvh Hanni

Gå til innlegget

Norges asylpolitikk

Publisert over 9 år siden

Asylordningen har siden den ble innført i 1986 vært grovt utnyttet både av asylsøkere og asylobbyen. Asylordningen er et humanistisk narrespill der veldedighetsindustrien og asylsøkerne er vinnerne, staten og skattebetalerne er taperne.

Hvis vi skal hjelpe de som virkelig trenger hjelp må vi føre en rettferdig og konsekvent asylpolitikk og få en slutt på misbruket av asylinstituttene. Asylpolitikken kan selvsagt ikke styres av følelsesmessige reaksjoner og bevisst manipulering med folks sympatier og medlidenhet. Vi har et regelverk som er utarbeidet av myndighetene, og det må vi selvsagt følge.

Den rød - grønne regjeringen har ført en restriktiv, rettferdig og forutsigbar politikk den siste årene, og dermed klart å få ned strømmen av asylsøkere, som har sprengt kapasiteten til mottaksapparatet, som har ført til uholdbar lang ventetid. Det dummeste man kan gjøre i den nåværende situasjonen er å signalisere til omverdenen at vi er i ferd med å myke opp vår praksis.

Returavtalen med Etiopia gjør det mulig å returnere asylsøkere som gang på gang har fått avslag ved å benytte adgangen til å anke og kreve omgjøring av utvisningsvedtak. Asylsøkere kan ikke skyve egne barn foran seg i treneringen av et avslag, vel vitende om at jo lenger familien blir, desto sterkere blir barnets tilknytning til landet. Hvis vi gir amnesti løser vi ikke problemene.

15. mars utløp fristen for frivillig retur med 40.000 kroner i pengestøtte. Deretter har norske myndigheter sagt at tvangsreturer vil bli iverksatt. 9 mars hadde 27 personer sagt ja til frivillig retur, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).

Norge har forpliktet seg etter internasjonal lov til å beskytte personer som blir forfulgt eller som risikerer for eksempel tortur eller dødsstraff i hjemlandet sitt. Disse personene kan anerkjennes som flyktninger i Norge. For å bli ansett som flyktning må du ha velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av din politiske oppfatning, rase, nasjonalitet, religion eller medlemskap i en sosial gruppe, eller du må stå i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff i hjemlandet ditt.

95 prosent av asylsøkere kvitter seg med identitet og papirer på reisen til Norge.Asylsøkere som ikke har beskyttelsesbehov og som har operert med falske dokumenter, falsk eller manglende identitet og skjulte bosteder bør selvfølgelig ikke premieres. Det skal ikke lønne seg å opptre i strid med lover og regler, lyge og villede myndighetene for å få oppeholdstillatelse. De fleste asylsøkere kommer til landet av økonomiske grunner, ikke krig og forfølgelse.

SV og Asyllobbyen ønsker å uthule innvandringsreglene. De bruker alle virkemidler for å presse myndighetene.Veldedighetsindustrien har økonomisk interesse av å opprettholde sitt bilde av saken. En interesse som også medvirker til menneskesmugling.  NOAS, SV, asyladvokater, asylpsykiatere og biskoper fortsetter sin moralske utpressing med uforminsket styrke. Det kan virke som asylsfæren er gjennomsyret av løgner, svindel, forstillelse, uærlighet og sterke økonomiske interesser. I 2011 kostet asyl/innvandringspolitikken 13,7 milliarder. Her er det mange aktører som livnærer seg og nyter godt av et dårlig fungerende innvandringspolitikk. 

Pressen ønsker å mistenkeliggjøre myndighetene. Saksbehandlere og politikere blir fremstilt som kyniske og ufølsomme. Istedenfor å belyse saken fra alle sider, inneholder sjeldent nyhetene opplysninger om hva som er grunnen til avslagene. Pressoppslagene har tydeligvis som eneste mål å vekke folks følelsemessige reaksjoner og spiller tydelig på at man skal begynne å føle sympati.Skal samfunnet ta beslutninger og gjøre unntak basert på følelser og godt iscenesatte media historier? Nei, selvfølgelig ikke.

Et prakt eksempel på slike oppslag er Marie Simonsen i dagens papirutgave, Dagbladet. Hun sier at vi burde juble og holde festtaler fordi befolkningen vokser så raskt! Rikssynseren Marie Simonsen sier at myndighetens mål er å gjøre Norge til et beryktet land, som til og med FN fordømmer. Et land som bryter barnekonvensjonen bevist.  Maken til sprøyt og dårlig journalistikk! Den kvinnen har ved flere anledninger vist dårlig omdømme. I samme avisen sier Jonas Gahr Støre, at han er trygg på at regjeringens asylpolitikk ikke er i strid med FN's barnevernskonvensjon. Hvem tror dere har størst troverdighet? Føleriet til Mari Simonsen eller Jonas Gahr Støre.

I Klassekampen, dagens papirutgave skriver Linn Stalsberg at "Norsk asylpolitikk er direkte kvinnefiendtlig, og det i en sosialdemokratisk stat som ynder å skryte av akkurat det motsatt verden over." Det er ofte et betegnende fravær av god journalistikk når kvinner uttaler seg i asyl- innvandringsspørsmål. Er det en tilfeldighet? Eller er det slik at morshjertet og omsorgsinstinktet slå ut i full blomst når barn er involvert?

Statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet sier: "Jeg anerkjenner fullt ut at disse barna er i en vanskelig situasjon. Men det er mulig at mange flere barn vil komme i en slik vanskelig situasjon hvis regelverket blir sånn at man kan skyve barn foran seg for å få en oppholdstillatelse man ellers ikke ville ha fått."Det er myndighetenes plikt å utøve et lederskap som er rettferdig.

Grunnen til at ungene har fått sterk tilknytning til Norger er fordi foreldrene har anket sakene sine igjen og igjen og igjen. Selv om man kanskje vet at svaret er nei, så har man fått barn i perioden. Staten kan ikke ta over foreldrerollen. Det er ikke velferdsstaten ansvar å rydde opp i menneskers dumhet? En liberalisering av asylpolitikken vil føre til en økning i ubegrunnede asylankomster sier Martin Kolberg.

De som ikke får bli i landet har fått sine saker grundig vurdert. Dermed er det konkludert at de ikke blir forfulgt i eget land. Stoltenberg forsikrer på NRK P2, mandag morgen, at i prosessen har selvfølgelig myndighetene tatt var på barnas interesser. Det er bred enighet mellom de politiske partiene om prinsippet at bare personer som er forfulgt kan få opphold.

Vi må forholde oss til virkeligheten og konsekvensene . En liberalisering vi føre til flere ankomster og føre til at saksbehandlingen stopper opp. Nå har saksbehandlingstiden sunket til under to år.

Det burde være slik at søknad om asyl/ flyktningestatus måtte gjøres fra den enkeltes hjemland. På den måten sikrer man identiteten, man sikrer nasjonaliteten og behovet for beskyttelse kan med enkle midler etterprøves uten at asylanten i det hele tatt har vært i Norge. Så kan de med reelt beskyttelsesbehov og som spiller med åpne kort om sin ID og sin situasjon komme hit og leve et beskyttet liv frem til statusen endres.

Mvh Hanni

 

Gå til innlegget

Norges fremtid

Publisert over 9 år siden

Norge er et lite land og innvandringen går for fort. De neste 28 årene vil andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre øke med i snitt 7500 hvert år i hovedstaden. 47 prosent av Oslo befolkningen er innvandrere i 2040.

I følge FN er Norge verdens beste land å bo og det beste landet i verden for mødre. Over hele Europa blir Norge omtalt som et paradis. Norge blir markedsført som et velfungerende samfunn som flyter over av olje. Oljefondet omtales som kilden til høy levestandard. Et land med arbeidsmuligheter. Ambassadene merker økt pågang fra folk som ønsker seg til Norge.

Utviklingen er svært foruroligende slik dagen innvandringspolitik praktiseres. Vi står foran enorme utfordringer.Lars Østby, statistisk sentralbyrå sier at innvandringen til Norge, uten sammenligning er den største folkevandringen i historien. Vi må helt tilbake til Amerika-utvandringen på 1880 tallet for å finne noe lignende. Tallene fra statistisk sentralbyrå inkluderer heller ikke svensker og dansker, da de ikke trenger arbeidstillatelse.

Mange innvandrere velger Norge på grunn av det gunstige arbeidsmarkedet. Også forskjeller når det gjelder landenes innvandringspolitikk gjør Norge attraktivt.Oslo har i dag 170 000 innvandrere. Oslo må bygge boliger for 200 000 nye borgere, samt bygge ut kollektivtrafikk, bilveier, skoler og barnehager og sykehus årene som kommer.

I Norge har asyl-innvandringspolitikken på bare 4 år steget fra 6,7 milliarder til 13,7 milliarder kroner pr år. Flere hundre nye saksbehandlere og økte utgifter til språkopplæring og tolker, til tvangsretur med fly og kostbare asylmottak har gjort at asyl-innvandringsposten på statsbudsjettet har steget til himmels.

Oslo er den raskest voksende byen i Europa. Den raskeste befolkningsveksten på over 100 år. Det største problemet blir hvordan vi skal få til integrering av ikke-vestlige innvandrere.

Hvorfor er det ingen som diskuterer konsekvensene? Hvordan håndterer vi gjengoppgjør, narkotikaselgere, ran, tvangsekteskap, overfallsvoldtekter, oldtidsreligioner, paralellsamfunn tendenser etc. Skal vi fortsette å bortforklare problemene? Hvorfor diskuterer heller ikke politikere økonomisk bærekraft.

Allerede i dag har flere skoler majoritet av ikke-vestlig innvandrere i Oslo. Problemene hoper seg opp. Søndre Nordstrand har fem ganger så mange barneverntilfeller som vest i Oslo. Bare i fjor ble det 1600 færre norsk- etniske nordmenn i Groruddalen. Samtidig økte ikke-vestlig innvandrerbefolkningen med 1500. Flere bydeler i Oslo er halvparten av befolkningen innvandrere.

Skepsisen øker blant nordmenn. Groruddalen miljøforening, Knut Nicolaissen sier at han merker endringene. Nordmenn som særlig bor i blokk flytter. Han sier at det er større problem i nabolaget. Alt fra unger som er sent ute om kveldene, vedvarende sterk matlukt og generelt bråk. Flere nabokonflikter, der det gjerne etnisk norske flytter fordi de ikke orker bråk. Han sier at innvandrere ikke kjenner koder for hvordan man forholder seg til naboer, og hvordan man vedlikeholder hus og hager.

Han sier også at innvandrere mangler "samholdsfølelsen" i områder der etniske nordmenn kommer i mindretall. Han sier at det jevnt over er veldig vanskelig å få innvandrere til å engasjere seg.

I en rapport om flyttemønsteret i Groruddalen fant Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) at etnisk norsk ungdom gjerne flytter ut til mer sentrale deler av Oslo. Folk flytter til dyrere områder hvis de har råd.

På enkelte skoler på Søndre Nordstand er det under fem prosent etniske norske. Terje Wessel, professor i samfunn geografi ved Universitetet i Oslo sier at en sterk konsentrasjon av innvandrere er problematisk.

Det er veldig mange innvandrere som snakker dårlig norsk og i enkelte områder er det mange innvandrere som er hjemmeværende. De blir ikke integrert. Når de kulturelle forskjellene blir for stor blir det vanskelig å komme overens. Da flytter nordmenn.

Denne har jeg tidligere publisert på VD. Her kan dere kanskje fremtiden:

Profeten fra 1987

I 1987 skriver Eduardo Farah at Europa er i ferd med å begå selvmord. Han mente at asylreglene allerede den gangen bli misbrukt på det groveste.

Han skriver følgende: Vestens undergang forårsaket av 68'er-ideologien.

Dette er utdrag av tekst som jeg har oversatt. Dette er skrevet i 1987!

1. Fase:

Erfaringsmessig kan vi dele in innvandringen til Vest Europa i fire stadier. Først kommer en stor gruppe gjestarbeidere og flyktinger etc. De blir hilst velkommen av befolkningen, medier og politiske partier. Den innfødte befolkningen vil etter hvert føle seg truet av innvandrerne som bosetter seg i deres områder. Når befolkningen høylytt utrykker seg kritisk til innvandringspolitikken, tar Venstre orienterte, liberale og humanitært innstilte mennesker sterk avstand fra slike holdninger. Venstresiden stempler enhver kritisk ytring om innvandring som fremmedfiendtlig. De som opponerer blir beskyldt for å være rasister og fordomsfulle.

Denne fasen er passert i Skandinavia, Østerike, Italia og Spania.

2. Fase:

I den andre fasen henter innvandrere sin familie til sitt nye hjemland. De har også en høyere fødselsrate. Fordi de bor tett sammen på avgrensede områder, greier de å opprettholde sin egen kultur. De bosetter seg hovedsakelig i arbeidestrøk. De leser og snakker sitt eget språk i nærområdet: hjemme, kafeer og restauranter. Det oppstår sammenstøt med den innfødte befolkningen.

De venstrevridde "humanistene" fortsetter å forsvare innvandrerne. De bor som regel langt i fra innvandrerstrøkene. De anklager folket for å være "rasistiske" og lite tolerante. Retorikken tilspisses. Konsekvensen av en slik retorikk er at folk føler seg truet og sosialt uthengt. Der de heller velger og lydig følge de korrekte meningene. Politikere på Venstresiden finansierer antirasist organisasjoner. Slik at enhver motstand mot innvandring, systematisk skal motarbeides.

Dette stadiet er passert i Tyskland, Holland, Belgia og England.

3. Fase:

Tredje fase utspiller seg 10-30 år etter de første innvandrernes ankomst. Innvandrerne utgjør nå en majoritet i flere områder. Deres kultur avspeiler seg i deres moskeer, restauranter, og butikker. Deres barn går på egne skoler, der egen religion blir praktisert, og de snakker sitt eget språk. De har egen radio, TV og aviser. Deres slektinger fortsetter å komme til landet. Befolkningsantallet øker jevnt og trutt. De utvider sitt område til naboområder, samtidig blir områder fraflyttet av Europeerne. De praktiserer mer eller mindre egne lover og krever at særrettigheter innføres.

På dette tidspunktet skjer det en massiv flukt fra Venstrepartiene pga av sinne og fortvilelse av å ikke blir hørt. Allikevel fortsetter de Venstreorienterte sitt "humanitære" korstog mot sine egne landsmenn. Hysterisk angriper de ikke bare sine egen befolkning, men også høyrefløyens partier som vokser seg større. De ønsker å begrense ytringsfriheten og legge lokk på de alvorlige problemene.

De to befolkningsgruppene - den europeiske kristne og den Islamske - lever nå separert og i gjensidig mistillit, frykt og hat. Innvandrere ønsker politisk innflytelse gjennom venstrefløyen. Volden og kriminaliteten stiger. Protestaksjoner av forskjellige slag fullender bildet.

Dette er situasjonen i Marseilles, Paris yterområder, Bryssel, Engelske byer i Midlands, i London og Amsterdam.

4. Fase:

Islamister dominerer flere byer. Muslimene krever større politisk makt. Når muslimene blir så mange som 20-30 prosent av befolkningen, kommer de til å være i majoritet i aldersgruppen 15-30 år. På dette stadiet blir Venstrefløyen og dens medløpere supernasjonalister! De kommer til å gå til ytterligheter i kampen for nasjonal identitet. Men deres anstrengelser er forgjeves.

Om 20-30 år kommer 30 prosent eller mer av den Europeiske befolkningen å være over 55 år. Ved den alderen ønsker man bare å leve rolig liv og se frem til pensjonen. De kommer derfor å stemme for kompromissløsninger, eller rett og slett underkaste seg den nye tidens ordninger, i håp om at majoriteten av muslimer virkelig betaler sin skatt, slik at Europeerne kan få sin pensjoner.

Sannsynligvis kommer et stort antall yngre Europeere, i hovedsak blant de arbeidsomme og kreative emigrere til områder som fortsatt er dominert av Europeisk befolkning og kultur.

Dette ligger ikke lengre bort en at det kommer å bli virkelighet for den oppvoksende generasjonen

Kommer den Vesteuropeiske befolkningen akseptere redusert levestandard, som en konsekvens av færre i produktiv alder? Kommer den enorme byråkratiet og organisasjonsvesen, som lever av innvandringen finne seg i en kursendring?

Om Europa skal klare seg, er det absolutt nødvendig at familiebåndene blir sterkere, at fødselsraten blir høyere og at de europeiske folk legger demagogien og frasmakeriet på hyllen og begynner verdsette sin egen kultur og sine tradisjoner.

Stem Siv Jensen

Hun ser problemene som hoper seg opp i Norge. Dette handler ikke om rasisme. Det handler om å få til en nøktern og bærekraftig innvandringspolitikk som gjør at Norge ikke kollapser på sikt.

 

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere