Jarl Hanni Afsar

Alder: 8
  RSS

Om Jarl Hanni

Følgere

Talen til Grete Faremo

Publisert nesten 9 år siden

Er det noen her på VD som kan forklare følgende utrykk vi fikk servert i talen til Grete Faremo forrige tirsdag?

SITAT:

«styringsdialog»

«håndhevelsesbistand»

«resultatreform»

«samhandlingsprosedyrer»

«samhandlingsreformer» 

«sektorovergripende utfordringer».

«resultatorientert lederskap»

«forsterket lederansvar og endringsledelse på dagsordenen»

«ledelsesoppmerksomhet knyttet til resultater»

«utvikle en ny lederplattform»

Kommentar:Jeg tror det ordner seg nå. Dette er troverdig! Dette er seriøst! Dette er bra! Flott levert Grete Faremo. Nå skjer det endelig etter 10 år. Store visjoner og fikse løsninger. Jens Stoltenberg ordner opp - han leverer varene denne gangen. Puh!

MEN - jeg skjønner ikke en dritt?

Hilsen Hanni

Gå til innlegget

Kulturrelativisme

Publisert nesten 9 år siden

I mange år ble det lagt vekt på at det ikke fantes noen "objektiv" felles målestokk for å vurdere handlingers moralske karakter. Denne tenkemåten er allment kjent som kulturrelativismen.

Kulturrelativismens moralske og politiske dilemma kan formuleres slik: Alle medlemmer i et liberalt demokrati har de samme rettighetene. Alle medlemmer har samtidig rett til å være forskjellige og krav på kulturelle særrettigheter.

Innvandrere har derfor krav på territoriell rettigheter fra nasjonalstaten, med den begrunnelse at de har en spesiell kultur og derfor har krav på beskyttelse. Derfor ser vi at innvandrerledere i Europa kreve språklige og religiøse særrettigheter på bekostning av "menneskerettighetene"

Menneskerettighetene er langt ifra universelle. Det har sin opprinnelse i Vesteuropeisk naturrettstenkning og opplysningstid. Ideen om at alle mennesker er født med bestemte ukrenkelige individuelle rettigheter. Dette er en særegen europeisk tenkemåte og filosofi.

I Ikke-vestlige kulturer er individet et produkt av sosiale relasjoner, der fellesskapet skal tillegges rettigheter på bekostning av individet. Hos mange folkeslag går lojaliteten først til familien, så til slekten og deretter landsbyen. Sjeldent videre til en abstrakt fellesskap.

Kulturrelativismen har utviklet seg til en farse, hvor minoriteter mener å kunne tillate seg hva som helst på bakgrunn av sin påståtte kultur. Innen denne logikken vil lovbrudd begått av minoriteter kunne unnskyldes og forsvares fordi de angivelig ikke er brudd på de tradisjonelle normene innen lovbryterens kultur. Alle kulturer har jo like verdi og de samme rettighetene.

Multikulturalisme er en sterk kollektiv tenkning som går langt i å sidestille grupper og kulturer, uansett hvor forkastelige praksiser de måtte utøve. På bekostning av individrettigheter.

Det ble ikke slik at forskjellige kulturer berikende utveksler spennende filmer, musikk, krydder, mat, litteratur, vitenskap eller fredelig kappestrid i sport og idrett slik multikulturalistene ønsker, MEN i større grad en verdikamp.

Større mengder mennesker uten felles verdigrunnlag, er ikke ”samfunn”, men kun enkeltindivider tilfeldigvis på samme sted uten limet som gjør forholdet dem i mellom til noe mer enn kun summen av enkeltindivider. ”Samfunn” betyr at man forholder seg til hverandre på en bestemt måte, bl.a. gjennom felles verdigrunnlag.

Samfunn med parallelle verdier og manglende kompetanse har kritisk redusert evne til å løse komplekse oppgaver gjennom effektivt å bearbeide informasjon og se sammenhenger og løsninger.

Brochmann-rapporten sier at vi kan ha enten innvandring eller velferd, men ikke begge deler, med mindre innvandrerne blir like produktive som den opprinnelige befolkningen.

Vi lever i Vest-Europa, med en sentralisert og sterk stat, hvor det er nødvendig at alle borgere er en del av storsamfunnet for å lykkes.

Diskusjonen så langt peker i retning av at kulturrelativismen bør støtes ut i det ytterste mørke, og at den bør erstattes av en likhetsorientert, rettighetsbasert, universalistisk moral på alle områder. Ved å hevde at innvandrere ikke kan avkreves de samme moralske standarder som oss selv, utdefinerer man dem i praksis fra vårt moralske univers.

Hanni

Gå til innlegget

Ved inngangen til 2011 var det ca. 500 000 personer som var definert som innvandrere i Norge. I tillegg kommer ca. 100 000 personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. Det utgjør 12,2 prosent av befolkningen.

Totalt sett var det i 2011 flest personer med bakgrunn fra Polen (60 600), deretter fulgte Sverige (34 100), Pakistan (31 900), Somalia (29395) og Irak (27 800). 

Det var bosatt 170 000 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo ved inngangen til 2011. Det er 28,4 prosent av folketallet i hovedstaden.

Somaliere er den innvandrergruppen med størst arbeidsledighet.

Blant de med 0-4 års botid er 21 % i arbeid.34% er i arbeid blant de med 7 års botid eller mer.Som for andre ikke-vestlige innvandrere er språkproblemer, utdannelse og manglende integrering en av årsakene

Lav utdanning og mangelfulle grunnleggende ferdigheter blant mange innvandrere er et alvorlig hinder for å bedre yrkesdeltakelsen i et stadig mer kunnskapsbasert arbeidsliv. Det er store forskjeller mellom ulike innvandrergrupper. I få land er likevel situasjonen så ille som i Somalia hvor det ikke har eksistert et offentlig skolesystem etter at den somaliske staten brøt sammen i 1991.

20 prosent av innvandrerkvinnene som kom til Norge i voksen alder sier at de har fullført en utdanning, mot 28 prosent av mennene.En av fire innvandrere som kom til Norge i voksen alder, oppgir at de har fullført utdanning. 11 prosent har tatt videregående utdanning i Norge og 8 prosent har tatt høyere utdanning.

Statistikkene bidrar ikke til å skape et positivt inntrykk. Sammenlignet med de andre store innvandringsgruppene, ligger somalierne eksempelvis klart på bunnen når det gjelder andel yrkesaktive og like klart på topp når det gjelder prosenten som mottar sosialstøtte eller som har barn som er involvert i barnevernssaker.

Somalierne er tradisjonelt sett først og fremst gjetere som vandrer rundt med sin buskap og sine eiendeler. Det somaliske samfunn er et intrikat klansystem der alle vet nøyaktig hvor nært eller hvor langt fra hverandre de er beslektet.

Verdens kanskje fremste ekspert på somalisk kultur og samfunn, professor I.M. Lewis ved London School of Economics, sier følgende:

«den somaliske nomaden aksepterer ikke noen autoritet bortsett fra Gud».

Er det da til å undres over at mange somaliske flyktninger har problemer med å tilpasse seg det gjennomregulerte sosialdemokratiske samfunn i Skandinavia? Få har utdannelse, mange er analfabeter og den eneste autoritet på jordkloden er Gud.

Samlet mottok førstegenerasjonsinnvandrere fra Tyrkia, Marokko, Somalia, Afghanistan, Irak og Pakistan i løpet av 2006 3,5 milliarder kroner i uføretrygd, dag penger, rehabilitering, overgangsstønad, kontantstøtte, barnetrygd og sosialhjelp. Utgiftene til sosialhjelp er høyest for somaliere, afghanere og irakere, mens marokkanere og pakistanere kommer dårligst ut når det gjelder uføretrygd. Asyl-innvandringspolitikken har på bare 4 år steget fra 6,7 milliarder til 13,7 milliarder kroner. (pr år) Flere hundre nye saksbehandlere og økte utgifter til språkopplæring og tolker, til tvangsretur med fly og kostbare asylmottak har gjort at asyl-innvandringsposten på statsbudsjettet har steget til himmels.

Noen somaliske menn vegrer seg for statusfallet som følger i kjølvannet av lavstatusjobbene de greier å få.Dette er en av grunnene til at flere av de somaliske mennene foretrekker å leve på sosialstønad.

Utgiftene til sosialhjelp er høyest for somaliere, afghanere og irakere, mens marokkanere og pakistanere kommer dårligst ut når det gjelder uføretrygd.

SSB viser at innvandrere er langt mer kriminelle enn nordmenn. Byrået fremholder at grupper av befolkningen som lever i relativ fattigdom, med foreldre som er arbeidsledige, og som samtidig er lite integrert i samfunnet, har økt sannsynlighet for å bli kriminelle.

Ifølge «Rapport om somaliere i Norge, noen erfaringer» (2006), finansiert av UDI står det følgende:Det har utviklet seg en praksis hvor en del somaliere skiller seg i det norske systemet, men forblir muslimsk gift. Det er ikke uvanlig at kvinnen fortsetter å få mange barn med sin fraskilte ektefelle. Når skilsmisse i tillegg medfører at familiens totale inntekter øker, kan det være en strategi for å forbedre familiens økonomi da man får kontantstøtte.Det viser seg at nær halvparten av alle somaliske barn her i landet er født utenfor ekteskap. Enten er det stor aksept for alenemødre blant somaliere, eller så forteller statistikken noe om omfanget av trygdemisbruket.

Amal Aden fra Somalia har i flere år jobbet som tolk. Ifølge Aden har somaliere, allerede før de kommer til Norge, god kjennskap til det norske trygdesystemet og hvordan det kan utnyttes. Jeg opplever at folk som sitter i Somalia har mer kunnskap om det norske trygdesystemet enn mange etniske nordmenn. NRKhttp://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7541771 (dato 090311)

Somaliere er på denne måten sterkt medvirkende til at 8 av 10 som mottar kontantstøtte i Oslo har innvandrerbakgrunn.

Nesten alle somaliere vil også hente ut barn og ektefelle.De aller fleste som hentes hit fra Somalia er barn, resten er ektefeller eller samboere. Det viser tall som Utlendingsdirektoratet (UDI) har hentet ut. For eksempel hentet 34 somaliere åtte familiemedlemmer hver, til sammen 170 personer. Særlig små kommuner merker presset. De har kanskje bosatt fire enslige flyktninger, og kort etter kommer ektefelle og barn.

Ubah Abduqadir som selv er somalisk flykting, er bekymret for at vi får hit familier og barn som ikke har ferdigheter til å tilpasse seg et liv i Norge.Integrering av flyktningene mener hun avhenger av familiebakgrunn, hvordan de er villige til å akseptere et liv i et fremmed land, og om det offentlige er godt nok rustet til å ta i mot folk som har vært i krig og som er analfabeter.

Ubah sider videre:  Jeg har mine tvil. Jeg er bekymret for at vi får hit familier og barn som ikke har ferdigheter til å tilpasse seg et liv her.Hvis samfunnet møter dem med plikt til å bli en del av fellesskapet, vil integreringen gå mye enklere.

Ta for eksempel USA. Hvordan lykkes USA med å få somaliere i jobb? USA nærmest håndplukker sine innvandrere. Men den viktigste årsaken til at langt flere somaliere og andre flyktninger jobber i USA er at det lønner seg å jobbe. Det er faktisk slik at du må jobbe for å kunne leve et greit liv.

Rapporten fra de tre forskerne Bent Bratsberg, Knut Røed og Oddbjørn Raaum ved Frischsenteret «Yrkesdeltaking på lang sikt blant ulike innvandrergrupper i Norge» Sier følgende:

Etter 10–15 år i landet faller sysselsettingen blant innvandrere, mens stadig flere blir trygdet fra 40 års alder og eldre.Forskernekonkluderer med at fristende velferdsordninger kan ligge bak denne utviklingen. Mange av funnene i rapporten er illevarslende.

Dagens system i Norge må bygge på bærekraft utvikling. Det nytter ikke at velferdsstaten pøser ut olje penger til sosial utjevning, gratis skoler, gratis helsevesen og sjenerøse trygdeordninger. Det holder bare ikke i lengden. Velferdsstaten vil kollapse den dagen oljepengene tar slutt.

Hanni

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Anders Behring Breivik's galskap

Publisert rundt 9 år siden

Utdrag fra Synne Sørheim og Torgeir Husby rapport. Jeg har prøvd å trekke ut galskapen i denne meget omfangsrike rapporten. Da sitter jeg igjen med en følelse at Anders Behring Breivik er en gal mann. Det er noe med å fange helheten.

Jegønsker å ta makten i Europa innen 60 år. Vi representerer Knights Templar som er i 12 land. Vi er korsfarere og nasjonalister.

Jeg bestemte meg for å redde Europa 23 år gammel. Jeg har en enormt sterk psyke, sterkere enn noen jeg kjenner. Jeg er største forkjemper for kulturkonservatisme noensinne. Jeg kan vite med 70 % sikkerhet hva dere mener. Jeg er en fremadstormende ung mann.

I London deltok jeg i et rituale som minner om et frimurerrituale. Jeg ble utvalgt, mer kan jeg ikke si. Vi har lagt opp til en spesiell cellestruktur. En kommandør bærer en operasjon på egne skuldre.

Når jeg gikk fra møtet visste jeg at jeg kanskje måtte ta liv, jeg måtte bruke vold, alle endringers mor. Jeg måtte bidra til å redde landet.

Jeg er en leder gjennom Kompendiet mitt, det skal bli et ideologisk wikipedia.

Bildet av mor og søster på slutten i kompendiet lyser suksess på det sosioøkonomiske område.

Når søster fikk kjønnsykdom var det noe av forklaringen til at jeg valgte å gå revolusjonens vei. Cellen ble aktivert etter ordre fra kommandøren i England som ba meg å handle.

Norge må styrtes ved vold. Martyrtanken ble født da jeg flyttet hjem til mor, men satt på vent fordi jeg ville gi meg selv en martyrgave. Jeg spilte 10-12 timer om dagen, var med i flere guilds og hadde lederrolle i alle guilds. Vi var selvsagt de beste, alt jeg tar i blir best.

Nye militære strategier åpner for nye belønningssystemer. Jeg belønner meg selv ved å røyke og spise godteri. Det er ny strategi.Det å se tv-serie er også en del av strategien som har betydning for storpolitiske forhold ledd i revolusjonær bevegelse.

Operasjonen er mer enn rettferdiggjort, det var et preventivt angrep, den fungerer som en advarsel. Viktigst er at operasjonen uttrykker min kjærlighet til folk og land, og er mitt bidrag til å redde Norge.

Dehumaniseringsprosessen begynte da jeg skrev den militære delen av kompendiet i 2009, eller helt tilbake til 2002. Det viktigste motivet var min kjærlighet til folk og land. Jeg ofret meg for folket. Det som skjedde var nødvendig, at en person som meg nesten ofrer livet.

Knights templar ønsker å tilgi dere, vi er villig til å tilgi alle, også A og B-forrædere, dersom dere anerkjenner oss og vår kamp. Jeg er svært stolt over kampen som helhet. Jeg er forberedt på å være martyr. Det vil manifesteres i fremtiden.

120 millioner vil se meg som edel, hvis de kjenner mine motiver. Jeg er ekstremt ambisiøs og risikopervers. Jeg kjenner ikke til en mer perfekt ridder. Jeg er den mest perfekte siden WWII. På Utøya tenkte jeg på selvterminering, men var sterk nok til å leve videre. Jeg er bare et verktøy. Knights templar er i fase 1 av asymmetrisk, lavintensiv borgerkrig.

Jeg er i god fysisk form og jeg har et svært sterk psyke. Jeg har ingen plager, bortsett fra synkende kampmoral. For å se best mulig ut har jeg gjennomført en neseoperasjon. Jeg har også vurdert å gjøre noe med tennene. En martyr bør se best mulig ut.

En vellykket terror aksjon i ett land, vil gi hevd i et annet. Min tolkning vektlegges fordi jeg nå har definisjonsmakt. KT er en militær orden og martyrorganisasjon der alle medlemmer er dommer, jury, avretter.

Jeg definerer hvem som er i de forskjellige kategoriene. Jeg plukker ikke ut hvem som skal dø men identifiserer dem etter deres handlinger. Dette er et kjempe ansvar, på mange måter tyngende. Jeg har ikke skyldfølelse, det er ikke mulig å angre på rettferdige mål. Det eneste som kan få meg til å revurdere er hvis mediene demoniserer meg eller at jeg blir hjernevasket.

Min samvittighet er overutviklet hos meg. Jeg har ikke noen svakheter med unntak av at jeg ikke er særlig vakker. Noe jeg fikk bekreftet når jeg la ut et bilde av meg selv på nett, der havnet jeg på 4,9 poeng - som kvalifiserer til ikke særlig vakker.

Hvis jeg blir regent vil jeg ta navnet Sigurd korsfarere 2. Da vil jeg få ansvaret for å deportere 300 000 muslimer. Når det blir statskupp blir jeg sluppet fri fra fengsel. Det er 50 prosent sjanse for statskupp i Frankrike innen 2020. Det er 15-20 prosent for statskupp også her i nær fremtid.

 

Gå til innlegget

Lars Gule

Publisert rundt 9 år siden

Lars Gule sier i tingsretten, dato: 1 juni-2012 (dette er ikke et referat med et kort utdrag fra hva som ble sagt)

I Norge er document.no en viktig kanal for høyre orienterte. Det er sirka 40 000 brukere på doc. Lars Gule mener at sirka 10 prosent av disse brukerne ligger så langt til høyre at de deler det samme kontrajihadistiske tankene som ABB. SIAN har 10 400 medlemmer som har en enda mere ytterliggående oppfattning. Igjen bruker Gule tilfeldige tall for å estimere antall kontrajihadister. (tallet husker jeg ikke i farten) Han nevner også partiet "demokratene" som er en utbryter gruppe fra FRP. De fikk 6000 stemmer ved sist valg. Lars Gule sier at røfflig halvparten av deres tilhengere er islamofober. Igjen tall som han ikke kan dokumentere. Gule sier også at 2-3 prosent av Frp's velgere søtter kontrajihadistiske ideer. 

Forsvarer Lippestad spørr om alle disse tallene er diskutert i hans forsknings miljø. Gule svarer at han ikke har diskutert dette. Det kan virke som Lars Gule prøver å tenke seg til antall kontrajihadister både i Norge og Europa.

Lars Gule avslutter tallmagien med å konkludere at vi har alt fra 100 000 til millioner kontra jihadister i Europa. Igjen blir jeg sittende med en følelse av at Lars Gules tallle er fri fantasi. Det er for meg oppsiktsvekkende. At en forsker fabulerer og synser i tingsretten på en slik måte.

Etter mye tallmagi kommer Lars Gule omsider med solid samfunnsforskning. En rapport fra HL-senteret. Som har kartlagt antisemittiske holdninger og generelt fordommer i Norge. Han sier at dette er en kvantitativ undersøkelse. Lars Gule mener at norske fordommene er langt større det vi tror. Noe denne rapporten bekrefter. Han trekker frem et eksempel fra rapporten som illustrerer nordmenns fordommer.

Følgende spørsmål som bekrefter fordommer i Norge:

Ville du mislike dersom en person med minoritetsbakgrunn ble inngiftet in i din familie? (ikke ordrett)

Svaret i rapporten er selvfølgelig negativt!

 Jeg å sitere Sverre Avnskog's siste innlegg her på VD: HL-senterets rapport og faren for å konstruere opp fordommer. Som kan sette ting i litt perspektiv.

Referat fra Sverre Avnskog:

"Et annet forhold som anvendes for å avsløre folks holdninger til ulike minoritetsgrupper, er om de ville mislike dersom en person med minoritetsbakgrunn ble inngiftet i sin familie. Og dersom man vil mislike det, så er det ensbetydende med negative holdninger til gruppen.

Ja, mon det? Her trekker man også konklusjoner på særdeles sviktende grunnlag. Alle undersøkelser vedrørende ekteskap mellom mennesker som har store ulikheter når det gjelder sosial bakgrunn, religion, etnisk opprinnelse osv, viser at de får en del tilleggsutfordringer i sitt ekteskap, som kan være utrolig krevende.

Det betyr ikke at slike ekteskap er dømt til å mislykkes, eller at de automatisk blir problematiske. Men de får en god del tilleggsutfordringer i forhold til mennesker som gifter seg med en med omtrent samme bakgrunn. Jeg taler her både av egen erfaring, og bygget på undersøkelser.

Når folk flest helst ser at deres sønner og døtre helst gifter seg med en med omtrent samme bakgrunn som dem selv, kan det overhode ikke tas til inntekt hverken for fordomsfullhet eller rasistiske holdninger til bestemte grupper. Det kan like gjerne bunne i sunn skepsis mot et uheldig giftemål, og rett og slett i omsorg for sine barn."

Når mange svarer at de ikke ønsker at en f eks fra romfolket skal inngiftes i sin familie, må man ta i betraktning at romfolket generelt har hatt meget store problemer med å bli integrert i det norske samfunnet, med faste boliger, fast arbeid, skolegang for barna osv. Dette forholdet er uhyre komplisert, og i Oslo har man opp gjennom årene brukt store summer på velmente, men mislykkede forsøk på å hjelpe dem med integreringen.

Å hevde at det er uttrykk for fordomsfullhet når nordmenn er skeptiske til at å få en representant fra romfolket inngiftet i sin familie, er direkte fordomsfullt og uttrykk for en grov overforenkling av de faktiske forhold.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat6/thread278109/#post_278109

Kommentar:Jeg er noe forundret over Lars Gule's tallmagi og ukritiske blikk på HL-senterets rapport.

Mvh Hanni

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere