Jarl Hanni Afsar

Alder: 8
  RSS

Om Jarl Hanni

Følgere

Oppfostret på hat

Publisert over 8 år siden

Ayaan Hirsi Ali: Født i Mogadishu i Somalia -1969. Kom som asylsøker til Nederland i 1992. Hun har utgitt flere bøker bl.a "Krev din rett". Hun har fått en rekke priser og utmerkelser for sitt virke for demokratiske grunnverdier.

Her følger et utdrag fra hennes artikkel i The New York Times. Dato: Januar 14 - 2013

Ayaan Hirsi Ali utdrag:

"EGYPT’S newly elected pres­i­dent, Mohamed Morsi, was caught on tape about three years ago urg­ing his fol­low­ers to “nurse our chil­dren and our grand­chil­dren on hatred” for Jews and Zion­ists. Not long after, the then-leader of the Mus­lim Broth­er­hood described Zion­ists as “blood­suck­ers who attack the Pales­tini­ans,” “war­mon­gers” and “descen­dants of apes and pigs.”

"All over the Mid­dle East, hatred for Jews and Zion­ists can be found in text­books for chil­dren as young as three, com­plete with illus­tra­tions of Jews with monster-like qual­i­ties. Main­stream edu­ca­tional tele­vi­sion pro­grams are con­sis­tently anti-Semitic. In songs, books, news­pa­per arti­cles and blogs, Jews are var­i­ously com­pared to pigs, don­keys, rats and cock­roaches, and also to vam­pires and a host of other imag­i­nary creatures."

"Mil­lions of Mus­lims have been con­di­tioned to regard Jews not only as the ene­mies of Pales­tine but as the ene­mies of all Mus­lims, of God and of all human­ity. Arab lead­ers far more promi­nent and influ­en­tial than Morsi have been tire­less in “edu­cat­ing” or “nurs­ing” gen­er­a­tions to believe that Jews are “the scum of the human race, the rats of the world, the vio­la­tors of pacts and agree­ments, the mur­der­ers of the prophets, and the off­spring of apes and pigs.” (These are the words of the Saudi sheik Abdul Rah­man al-Sudais, imam at the Masjid al-Haram mosque in Mecca.)"

"This is also a cru­cial oppor­tu­nity for the region’s sec­u­lar move­ments, which must speak out against the clergy’s incite­ment of young minds to hatred. It is time for these sec­u­lar move­ments to start a coun­tere­d­u­ca­tion in tolerance."

Link:

Raised on hatred link: http://www.nytimes.com/2013/01/18/opinion/global/ayaan-hirsi-ali-morsis-comments-on-jews.html?src=recg&_r=0

Morsi caught on tape: http://www.nytimes.com/2013/01/15/world/middleeast/egypts-leader-morsi-made-anti-jewish-slurs.html

Kommentar: Det er intet nytt at muslimer hater jøder og at de er etterkommere av aper og griser. Men for å sette ting litt i perspektiv.

Hvem er det som vinner flest nobelpriser?

I perioden 1901 - 2007 fikk den jødiske befolkningen (populasjon: ca. 15 millioner) hele 169 priser.

- 53 i medisin og legevitenskap

- 47 i fysikk

- 30 i kjemi

- 26 i økonomi

- 13 i litteratur

Til sammenligning var det i den muslimske verden på ca. 1.5 milliarder mennesker, i samme tidsrom 7 nobelprisvinnere.

I tidsperioden 1901- 2007 gikk 23 prosent av alle nobelpriser til jøder til tross for at jødene bare utgjør noen få promille av jordens befolkning. Dette er et folk i særklasse for seg.Jøder har således i betydelig grad bidratt til litteratur, økonomi, medisin, vitenskap og forskning og fred i verden som alle mennesker nyter godt av.

Personer fra et folk på 15 millioner mennesker har fått hele 169 priser – intet annet folk på jorden er i nærheten av en slik merittliste.

 

Gå til innlegget

Norsk kultur og norsk natur

Publisert over 8 år siden

Det folk som i praksis ikke vedkjenner sin fortid - vil ikke forstå sin nåtid - og har dermed ingen framtid.

I Norsk natur finner vi unike og uberørte fjellområder der fjellmassiv klatrer flere tusen meter opp i fjordene. Vi har blå isbreer, brusende elver, glitrende fjellvann og dype raviner. Vi har fantastiske fossefall som stuper ned i bratte skråninger. Vi har kysten med uttallige viker med sund og øyer der land går ut i havet bare avbrutt av druknede elvedaler.

Vi har et kulturlandskap med slåtteeng, slåttemyr, naturbeitemark som er et resultat av menneskelig bruk gjennom tusenvis av år. I Lofoten har vi en levende kulturhistorie og levende kystkultur som tusenvis av tilreisende besøker hvert år. Ikke minst er hele vårt langstrakte land velsignet med frisk luft og klart rent vann.

Ørnevegen og Nærøyfjorden er innskrevet på UNESCO's liste over verdensarv og kåret til en av de best bevarte stedene av magasinet National Geographic.

Vega Øyene fikk verdensarv status fra UNESCO i 2004 med følgende begrunnelse: Vegaøyan viser hvordan generasjoner av fiskere og bønder gjennom de siste 1.500 år har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et værhardt område nær Polarsirkelen.

De to fjordarmene av Sognefjorden: Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden er kjent som de smaleste, villeste og mest dramatiske i verden som også står på samme listen. Bergstaden Røros er en av de få gruvebyene i verden som også er oppført på listen over verdens kulturarv.

Hva er kortfattet kultur? Edward B Taylor(britisk kulturforsker) sier: "Kultur er det komplekse hele som inkluderer kunnskap, tro, kunst, lover, moral, skikker og alle ferdigheter og vaner som folk har lært i egenskap av å være samfunns medlemmer."

Unesco skriver følgende om kultur:" Hvis menneskenes kulturelle identitet trues, vil også freden være truet. Kultur defineres som den helhet av karakteristiske, åndelige, materielle, intellektuelle og emosjonelle trekk som kjennetegner samfunnet eller en sosial gruppe. Kulturen omfatter livsstil, måter å leve sammen på, verdisystemer, tradisjoner, kulturarv og livssyn i tillegg til språk og skapende kulturuttrykk."

For mange nordmenn er identiteten forankret i Norsk natur, der verdier og tenkemåter er overført gjennom muntlige tradisjoner i flere tusen år. Arvens immaterielle karakter kan være en grunnen til at det er så vanskelig å definere norskkultur. Når vi flytter in i urbane strøk mister vi også noe av forbindelsen med vårt opphav, tradisjoner og ritualer er i ferd med å bli borte på grunn av urbanisering og globalisering.

Hvert år valfarter nordmenn utenbys. Mange reiser til hytta enten ved kysten eller på fjellet. Nordmenn bruker naturen som rekreasjon og halvparten av befolkningen har tilgang på hytte. De fleste nordmenn setter pris på nærhet til naturen og ofte ligger familiehytta gjemt bort i ødemarken. Det surrealistiske og uforglemmelige norske naturlandskapet er helt ulikt alt annet her på jordkloden. Det er i dette landskapet vi finner norsk folkesjel.

Norsk historie strekker seg fra istiden til kristning under Olav Trygvasson til vår tid med Norges grunnlov. Første tegn til kristen tro i Norge er datert til 600 tallet. I en strevsom hverdag var man avhengig av hverandre. Kristendommen var med på å bygge opp lojalitetsstrukturer og virket samlende, som forsterket både religiøse og politiske bånd.

Kristningen fikk stor innvirkning på folks livsførsel. I gamle dager var sosial omsorg, utdanning og helsevesen i klostrene og kirkene. Det var et samlingspunkt for mennesker i en strevsom hverdag og kirken var et naturlig samlingssted for livets gang fra fødsel til død. Kristendommen har derfor en sentral plass i vår kultur.

Norsk kultur  er dessuten en del av en nordisk kulturkrets og en vesteuropeisk sivilisasjonsfellesskap. Opplysningstiden frigjorde individet fra kollektivet og førte til et enormt kunnskapsløft med teknologiske og industrielle nyvinninger. Det la grunnlag for mangfoldets sameksistens, som kanskje er det største Europeisk kultur har oppnådd. Borgerne fikk menneskerettighetene, bevegelsesfrihet, ytringsfrihet, kvinnefrigjøring og et moderne rettssystem.

Det er ikke slik at enhver kulturell forandring nødvendigvis er positivt. Hvis en kultur skal utvikle seg i riktig retning krever det årvåkne samfunnsmedlemmer. Engasjerte, kloke, kunnskapsrike politikere og journalister. Raske samfunnsendringer stiller norsk kultur ovenfor en rekke utfordringer der teknologiske nyvinninger bryter grenser og skaper nye konstellasjoner. Politiske, økonomisk og sosiale forandringer bør analyseres grundig før vi legger strategier for fremtiden der vi samtidig ivaretar norsk kultur. Det bør også gjelde innvandringspolitikken.

I disse dager er det flere journalister og politikere som avviser at det finnes noe som ”norsk kultur”. Det blir noe absurd at når vi snakker om minoritetskulturer er det vist helt greit å være kultursjåvinist, men hvis kultur assosieres med majoriteten snakker vi plutselig om ukultur eller at norsk kultur er importert. Det ene øyeblikket snakkes det om en distinkt samisk kultur og neste øyeblikk blir norsk kultur latterliggjort. Forstå den som kan. Når kultureliten bekymrer seg for at Kina skal utradere tibetansk kultur og at indianerstammer i Sør-Amerika skal lide nød på grunn av avskoging, mangler de samme menneskene innsikt og forståelse for at også norske kultur kan være truet.

Kultur øker indre samhold og opprettholder en indre orden. Kultur innebærer at omgivelsenes normer preger vår bevissthet fra tidlig barnsår som påvirker våre holdninger resten av livet. Solidaritet, respekt og tillit er verdier vi  må ta vare på i en turbulent tid.

På 90 tallet skjer det drastisk omlegging av innvandringspolitikken i Norge. Ideen om det "Det fargerike fellesskapet" ble lansert. Tanken var å fjerne motsetninger mellom kulturer og religioner. Utligne sosiale og økonomiske forskjeller og vi skulle vise internasjonal solidaritet og føre en liberal innvandringspolitikk. De som var imot innvandringspolitikken ble uthengt som både fascister og rasehatere.

Fortsatt nekter makteliten å debattere de økonomiske kostnadene og sosiale konsekvensene ved et multikulturelt samfunn. Utfordringene og problemene tilsløres, selv om vi seer klare tegn på religiøse konflikter  i Europa.

Lav utdanning og mangelfulle grunnleggende ferdigheter blant mange innvandrere er et alvorlig hinder for å bedre yrkesdeltakelsen i et stadig mer kunnskapsbasert arbeidsliv. Dagens system i Norge må bygge på bærekraft utvikling. Det nytter ikke at velferdsstaten pøser ut olje penger til sosial utjevning, gratis skoler, gratis helsevesen og sjenerøse trygdeordninger.

En fremmed kulturs trekk bør ikke stride mot vertens grunnprinsipper i så høy grad at de to er uforenlige. Ideen om kulturnøytralitet er åpenbart blitt et ideal. Stakkars den som våger å hentyde at den norske kulturen er verneverdig. Jeg synes egentlig bare synd på mennesker som er så kulturløse.

Norsk kultur er vår identitet og tilhørighet. - og det er dette som skaper et fellesskap og dermed et trygt og godt samfunn. Dette er en arv våre politikere må ta vare på og verne til nytte og glede. En eventuell endring av vår kultur må skje på en meget sakte måte og på frivillig basis. Dermed vil stabiliteten og samholdet i samfunnet bestå og blomstre som før. Den norske kultur har historisk sett vært gjenstand for slik sakte og umerkelig endringer.

 

Gå til innlegget

Muslimer sliter med sola i Nord

Publisert over 8 år siden

Muslimer pleier å be etter sola. Nå har en Tyrkisk professor foretatt feltundersøkelser i arktiske strøk for å finne ut hvordan muslimer skal be i mørketid og midnattssol.

Han sier at man ikke trenger sola i det hele tatt. Etter 2 års feltundersøkelser konstaterer han at når lyset kommer i vest starter morgenen og når det er mørkt i øst starter natten.

Nå er det en stor begivenhet først kommende lørdag - Internasjonal muslimsk Bønnekonferanse i Troms, der resultatene fra feltundersøkelsen skal presenteres.

Da skal Professor dr. Abdulaziz Bayindi ved Istanbul Universitetet fremlegge nye bønnetabeller.

Waleed Al - Jaf som har bodd i Tromsø siden 2000 sier at han slet med klokka. Som han sier:

"Når jeg så på klokka at den var elleve, visste jeg ikke når på døgnet det var"

Waleed Al - Jaf er stor tro på de nye bønnetabellene.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.10868378

Gå til innlegget

Islamofobi

Publisert over 8 år siden

OIC stempler kritikk av sharia som islamofobisk og den britiske tenketanken "Runnymede Trust" sier at islamofobi er ubegrunnet fiendtlighet der islam blir stemplet som politisk ideologi med barbarisk og voldelig undertoner, uforanderlig i sitt vesen.

Hvis du påstår at alle liberale og sekulære muslimer er fundamentalister og praktiserer taqiyya for å skjule spredning av islam - er du så opplagt en islamofob. Eller hvis du påstår at alle muslimer oppfattes som ondsinnede aktører i en skjult sammensvergelse der planen er invasjon av vesten gjennom innvandring og barnefødsler - er du så opplagt en islamofob. Eller hvis du tror at det eksisterer en hemmeligholdt muslimsk plan om maktovertakelse der avtaler er inngått mellom EU-representanter og Midtøsten - så er du helt klart en islamofob. Eller om du tror at alle muslimer i sitt hjerte jobber for å islamisere Europa - da er du også islamofob.

Nå er det mange som misbruker begrepet islamofob og sykeliggjør helt vanlige islamkritik. Det er alvorlig og det karakteriserer jeg som herskerteknikk som dreper debatten. Det er uheldig når en betegnelse fra psykiatrien beskriver et politisk ståsted der alle kritiske meninger om islam blir satt i bås som brungrums.

Sunn religionskritikk og satire er ikke islamofobi. Hvis du føler uvilje mot islam er det heller ikke fobisk. Det er lov å kjenne på frykt og redsel for noe som faktisk er ganske fremmed i vår kultur. Hvis OIC bruker "islamofobi" som et redskap for å skjerme seg fra islamkritikk må vi sette foten ned.

Når vi vet at islamisme er på fremmarsj mange steder i verden er det overhode ikke fobisk når du er kritisk til islamismens politiske ideologisk baserte sharia og våte drøm om ekspansjon. Islamisme har fascistiske trekk. Den har totalitære tendenser som helt klart er en trussel mot demokratiet. Frykt for islamisme er ikke fobisk frykt.

Sekulære muslimer kritiserer nå islamismen i den arabiske verden og advarer mot deres makt i samfunnet. Har disse sekulære muslimer fobi mot islam når de selv er muslimer? Selvsagt er det ikke islamofobi.

Når Human etisk forbund kritiserer kristendommen. En institusjon som bekjemper kirkens makt i samfunnet. Blir de da beskyldt for å være kristendomsfobikere og brungrums? Nei selvsagt ikke.

Uten kritikk kan muslimene ikke utvikle sin egen tro til å bli en moderne, livgivende religion som kan levere viktig bidrag til menneskene og samfunnet. Vi må forsvare våre verdier og homofiles og kvinners rettigheter. Vi må få en slutt på misbruket og forsøplingen av en viktig debatt der folk blir stemplet for å være islamofobe rasister og brungrums.

 

 

 

 

Gå til innlegget

Han er farmen deltaker og har kommet med noen hårreisende uttalelser som ikke faller i smak hos kristne. Gutten fra Tuddal sier at kvinner ikke bør ha stemmerett. Videre bør homoseksualitet straffes.

Andreas sier at han får daglig tilbud fra kvinner rundt om i landet. Han sier at det er svært oppegående kvinner som begjærer ham.

Kan det være slik at noen kvinner tenner på menn som ønsker seg en jomfru og som aksepterer at mannen skal være sjefen i huset? I Andreas verden  er han den sterke patriarken som styrer skuta, som både gir kjærlighet og tukter dama når hun ikke lytter til hans meninger. Ligger det til kvinnens natur at de ønsker seg en sterk, viril og autoritær mann?

Andreas er bibelen bokstavstro og derfor forbeholder han seg retten til å oppdra, irettesette og lære en kvinne hva som er rett og galt. Det er noe av den samme oppskriften vi får servert fra muslimske ekstremister. Kvinnen skal adlyde ellers venter det fysiske sanksjoner.

Akhtar Chaudhry (storingsrepresentant) er fryktelig sjokkert! Selvsagt kommer han med påstander om at Kristen Norge ikke reagerer, med påfølgende retoriske grep: Hadde det bare vært en muslim så hadde reaksjonen vært voldsomme! Videre påstår Chaudhry at han har fått mange telefoner fra opprørte mennesker som føler seg såret og dypt krenket. Flere av hans nære homoseksuelle venner og kvinner føler seg ille berørt. Hva med om Chaudhry feier for egen dør først.

Men sant skal sies. Er det i grunnen noen større forskjell på kristent kontra muslimsk kvinnesyn hvis man forholder seg til det som faktisk står i koranen og bibelen?

Følgende har Andreas Nørstrud sagt til Dagsavisen:

Sitat:«Når det gjelder homofil omgang, er dette noe jeg ønsker straffbart gjennom lovverket. Skal man ta fram homofil praksis (mann+mann) fra Bibelen, er dette forkastet og gjennom Moseloven pålagt å straffes med døden».

Andreas føyer seg in i rekken av unge frustrerte menn. Er ikke det symptomatisk i et samfunn der mannrollen har blitt mer eller mindre utvisket. At mannen forvirrer seg in i en labyrint av heslige aggressive ideer fordi den tradisjonelle mannsrollen er revet vekk? 

"Familie & Medier" som er en kristen organisasjon tar sterkt avstand fra slike uttalelser. De påstår at fysisk avstraffelse av kvinner og strenge straff for homofile ikke er en del av klassisk kristen tro.

Men det står vel i  både bibelen og koranen at homofili er synd? og ser vi ikke mengder med nedlatende og diskriminerende holdninger ovenfor kvinner i både bibelen og koranen? Andreas påstår at Det gamle og nye testamentet henger sammen. Du finner den samme moralen i begge.

Jeg spør meg selv - hva galt Andreas har gjort, når han kun referer til det som står i Bibelen? Målet bør vel være en mest mulig korrekt tolkning av bibelen? Dette er noe Staven her på VD uttallige ganger har poengtert. At kristne ledere forteller kun de hyggelige historiene og legger lokk på tekster som ikke faller i smak.

Hanni

 


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere