Jarl Hanni Afsar

Alder: 8
  RSS

Om Jarl Hanni

Følgere

Kirker blir konvertert til moskeer i Europa

Publisert over 9 år siden

Islam er nå den hurtigst voksende religion i det post-kristne Europa. Mange steder er det flere praktiserende muslimer en det er praktiserende kristne. Konsekvensen er at flere kirker omdannes til moskeer.

Frankrike:

Frankrike har Europas største muslimske befolkningsgruppe. Der er det flere praktiserende muslimer en det er praktiserende katolikker. Som en følge bygges det oftere moskeer en romersk-katolske kirker. I øyeblikket er det 150 moskeer under oppføring.

Ifølge forskningsrapporten “Constructing Mosques: The Governance of Islam in France and the Netherlands” Er antallet moskeer fordoblet til mere en 2000 i løpet av de siste 10 årene.

Imamen ved Grand Mosque of Paris, Dalil Boubakeur, sier at det vil bli en fordobling i antallet moskeer. Det er nødvendig for å imøtekomme det stigende behovet. Til sammenligning har den romersk-katolske kirke i Frankrike bygget 20 nye kirker de siste 10 årene, samtidig lukket 60 kirker. Mange av disse kirkene vil sannsynligvis blir omdannet til moskeer.

Selv om 64 prosent av den franske befolkningen (41,6 millioner av Frankrikes 65 millioner innbyggere) oppfatter seg selv som romersk-katolske, er det kun 4,5 prosent (1,9 millioner), som er praktiserende katolikker.

Det er 6 millioner muslimske afrikanere i Frankrike. 75 prosent (4,5 millioner) definerer seg som praktiserende. Samlet sett er islam på god vei til å erstatte den romersk-katolske tro, som den mest dominerende i Frankrike.

Storbritannia:

Det er flere som går i moskeene enn i kirkene i Storbritannia. 930 000 muslimer besøker en moské minst en gang i uken. Til sammenligning er antallet anglikanere som besøker en kirke, minst 1 gang i uken 916 000. Islam har også blitt den mest dominerende religionen i Storbritannia.

Veksten innenfor islam får de muslimske ledere til å kreve, at muslimer skal få en større plass og status i samfunnet.

I Storbritania er det minst 10 000 kirker som har blitt lukket siden 1960 - inklusive 8000 metodisk kirker og 1700 anglikanske kirker.Ytterligere 4000 forventes bli lukket innen 2020.

Til sammenligning er det nå mere en 1700 offisielle moskeer i Storbritannia. Dessuten finnes det sirka 2000 islamske bedehus samt flere tusen uoffisielle moskeer i garasjer og fabrikks haller. Alt tyder på at islam de kommende år i enda høyere grad vil erstatt kristendommen.

Tyskland

Nylig kunngjorde den romersk-katolske kirke at seks kirker i industribyen Duisberg vil bli stengt på grunn av for få tilbedere. Deretter ble kirkene konvertert til moskeer. Ifølge den tyske avisen Der Westen, var det et krav fra muslimer at de tomme kirkene ble konvertert til moskeer.

Duisberg har en befolkning på 500 000, hvorav ca. 100 000 er tyrkiske muslimer. Her har allerede islam tatt over rollen som den største religionen.

Ifølge leder av Merkez moskeen, Mohammed Al er både kirker og moskeer "hus av Gud." Han ser derfor ingen problem med at at kirkene forvandles til moskeer.

Foruten de katolske kirkene, er enkelte protestantiske kirker også omgjort til moskeer. Dette har skjedd på bakgrunn av store endringer i befolkningssammensetningen:

I Tyskland har den muslimske befolkningen vokste fra 50.000 i 1980 til over 4 millioner. Ifølge en beregning har Tyskland stengt mer enn 400 katolske kirker og mer enn 100 protestantiske kirker siden 2000. I tillegg er det planlagt at ytterligere 700 katolske kirker skal bli stengt.

Til sammenligning er det nå mer enn 200 moskeer (inkludert 40 mega-moskeer), 2600 islamske bedehus og utallige uoffisielle moskeer i Tyskland. Ifølge den muslimske organisasjonen Zentralinstitut islam-Archiv er ytterligere er 128 moskeer under bygging.

 Link:http://www.stonegateinstitute.org/2761/converting-churches-into-mosques

 

 

 

Gå til innlegget

Ny radikal innvandringspolitikk i England

Publisert over 9 år siden

David Cameron tar et oppgjør med den multikulturelle ideologien. Innvandrere som ikke tjener godt eller har faglige kvalifikasjoner skal ut! De vil miste retten til permanent opphold.

"The era of mass immigration is over."

 David Cameron sier følgende:

1. ‘You have to show genuine serious usefulness to British society.’

 2. ‘What we are saying is: if you are a particularly exceptional person we will make it easy for you to come here in the first place and we will allow you to stay for a certain amount of time and in some categories we will make it easier for you to stay here.

3. ‘What we need is a system that goes out to seek those people who are either going to create jobs or wealth or add to our high-level artistic and cultural aspirations.

4. ‘We want permanently to make Britain the most attractive country in the world for the brightest and the best.

The new policy follows a consultation by the Home Office last summer which said that Tier Two migrants – skilled workers from outside the EU who do not have outstanding qualifications or large sums to invest – should expect to leave Britain after five years.

5. ‘In future, only a tightly controlled minority will be permitted to stay permanently, where it is in the interests of the UK to do so.’

6. Mr Green said in an interview yesterday that he hoped to encourage into Britain a new generation of ‘the skilled, the highly talented – the bright young things – the brightest and the best from all around the world’.

7.He said there would be a separate route into Britain for the exceptionally talented in the arts, including dancers, actors, artists and musicians.

8. Other measures likely to be in the immigration rules include a new organisation to work with the Church of England to detect sham marriages.

9. There will also be new rules on spouses coming to join migrants in Britain. They will have to show both that they can speak English and that they will not be dependent on benefits. Families asking for members to join them are likely to have to meet an income test.

Low-skilled migrants will be told to go home: Only the brightest and best allowed to settle here.

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2093357/Britain-pick-choose-immigrants-brightest-best-new-clampdown.html#ixzz1l9kG426a

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Norsk Innvandringspolitikk

Publisert over 9 år siden

Norsk kultur er det komplekse hele som inkluderer norske tradisjoner for kunnskap, tro, kunst, lover, moral, skikker, ferdigheter og vaner som er utviklet gjennom vår historie og som vi har lært i egenskap av å være medlemmer av det norske samfunn.

Norsk nasjonalkultur har flere særtrekk, men er dessuten en del av en nordisk kulturkrets og av et vesteuropeisk sivilisasjonsfellesskap.

Menneskerettserklæringen 1948 og Flykningekonvensjonen 1951, sikret flyktninger like behandling etter 2. verdenskrigen. Ideen om "Europas forente stater" vokste seg også sterk.

60- og 70-tallet kom den første arbeidsinnvandringsbølgen fra Øst. Innvandringen var beskjeden og integreringen gikk relativt problemfritt. Islamisme og selvmordsaksjoner var også et ukjent fenomen.

På 80- tallet kommer et stort antall identitetsløse asylsøkere til Europa. FN's flykningekonvensjon fikk på nytt aktualitet, men nå overfor helt andre grupper enn man opprinnelig hadde ment, der identitetsløse asylsøkere ikke umiddelbart kunne returneres.

På 90 tallet skjer det drastisk omlegging av innvandringspolitikken i Norge. Gro Harlem Brundtland lanserer uttrykket "Det fargerike fellesskapet. Ideen var å fjerne motsetninger mellom kulturer og religioner. Utligne sosiale og økonomiske forskjeller mellom land. Vi skulle vise Internasjonal solidaritet og føre en liberal innvandringspolitikk.De som var imot innvandringspolitikken, ble uthengt som fascister og rasehatere. Sosialistene, venstresiden og kultureliten definerte premissene, et nytt inkluderende felleskulturelt samfunn.

Idag nekter makteliten å debattere de økonomiske og sosiale kostnadene ved et multikulturelt samfunn. Utfordringene og problemene tilsløres, selv om vi seer  klare tegn på religiøse konflikter i Europa. Særlig Frankrike, England og Tyskland.

Tilstandene i Frankrike er de tilstander vi kan forvente i Norge om kanskje 10-20 år. Kunnskap om det som skjer særlig i England og Frankrike, er derfor ekstremt viktig om det skal være mulig å redde Norge fra samme skjebne som nå synes å være temmelig uunngåelig for disse landene.

I Frankrike har gettoene utviklet seg til å bli ”separate islamske stater”. I høyt tempo erstatter sharia franske lov. Frankrike står på randen av en betydelig sosial eksplosjon grunnet mangel på integrering av muslimer. Ikke uventet heter det også at religiøse ledere agiterer for sosial marginalisering for slik å kunne innføre sharia.

På denne bakgrunnen er det grunn til å undre seg over at Lysbakken og co satser så sterkt på diskriminering av typen, hvit diskriminerer svart, som det sentrale integreringsverktøyet. Det kan komme til å koste dyrt på sikt, sosialt og økonomisk.

Den idiotiske ideen om et flerkulturelt samfunn, kommer til å bli stående som et monument over menneskelig dumhet. Mens storbyene i Vest-Europa ligner trykkokere av etniske spenninger som følge av innvandringen, og Europa utsettes for de største folkevandringene i menneskehetens historie. Dess mer det blir klart at det flerkulturelle eksperimentet har mislyktes katastrofalt, dess hardere presser elitene på for at det skal gjennomføres.

I Storbritannia dømmer shariadomstoler britiske muslimer. De fungerer side om side med vanlige domstoler.Tower Hamlets har kommet i søkelyset fordi den islamske gruppen Muslims Against Crusades tidligere i høst erklærte deler av bydelen for såkalte «shariakontrollerte områder».

Gruppen hengte opp løpesedler og plakater hvor det stod «at man nå entrer en shariakontrollert sone» hvor islamske regler gjaldt, med forbudsskilt mot alkohol, narkotika, tobakk, pengespill, pornografi, musikk og konserter, høye hæler og usømmelig påkledning.

I Tower Hamlets regjerer Anjem Choudary - en kontroversiell radikal britisk muslim. Han er frontfiguren i Muslims Against Crusades, og har tidligere ledet gruppen Al Muhajiroun, som ble forbudt av britiske myndigheter i fjor.

Choudary er utdannet jurist og tidligere leder av Society of Muslim Lawyers. Og han er dommer i sitt eget shariaråd i bydelen. Choudary mener islam i dag er moralsk overlegen andre trosretninger og at muslimer ideelt sett bør leve sammen i samfunn som respekterer sharia. Han mener at sharia på sikt bør innføres som moralsk rettesnor og juridisk lov - og at sharia da skal gjelde også for ikke-muslimer.

Kan vi leve med politikere som ikke ønsker å videreføre norske kulturtradisjoner? Ser ikke særlig Venstresiden at vi står ovenfor politiske, økonomiske, sosiale og juridiske forhold som virker til å motarbeide hensynet til norske tradisjoner, og som i praksis fremmer helt andre holdninger og livsformer enn de som er korrigert og tilpasset norsk kultur.

En fremmed kulturs trekk bør ikke stride mot vertens grunnprinsipper i så høy grad at de to er uforenlige. Ideen om kulturnøytralitet er åpenbart blitt et ideal blant de norske multikulturalistene. Altså ideen om flere – gjerne mange – separate kulturer, som opererer uavhengig av hverandre, og som drar i forskjellige retninger.

I disse dager er det lagt frem rapport om grunnlovsendringer, på initiativ av nåværende generalsekretær i Europa rådet, Thorbjørn jagland. Målet er å styrke menneskrettighetenes stilling.

Dersom ”Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol" (EMD) fortsetter å utvide grensene for hva menneskerettighetene krever, blir våre valgte politikere handlingslammet i forhold til særlig innvandringsspørsmål. Skrives EMD direkte inn i grunnloven, vel det underminere landets høyesteretts rolle som fortolker av grunnloven. Det betyr at EMD i Strasbourg med russiske, greske og tyrkiske dommere kommer å bestemme over hvordan deler av Norsk grunnlov skal fortolkes.

Blir EMD  implementert i vår Grunnlov, vil den stå over enhver annen lov som måtte vedtas av et demokratisk flertall i Norge. Innskriving av EMM i grunnloven vil bety at politiske spørsmål blir flyttet utenfor demokratisk kontroll. Folkevalgte politikeres handlingsrom blir mindre, mens dommere og jurister i Strasbourg får større makt.

 

 

 

Gå til innlegget

Er ABB en revolusjonær?

Publisert over 9 år siden

Vrangforestillinger er oppfatninger som ikke samsvarer med virkeligheten. For at en feilaktig oppfatning skal bedømmes som en vrangforestilling, må den representere en nokså fast overbevisning som er vanskelig å korrigere.

Er det slik at en syk virkelighetsforståelse betyr at man lider av en hjernesykdom? Er det slik at avvikende ideer, tenkesett, verdier og grusomme handlinger for enkelt bortforklares som en gal manns verk? Er alle terrorister og fanatikere mer eller mindre gærne?

Bisarre vrangforestillinger betegner ofte oppfatninger som er fullstendig umulige, og som ikke har noen gjenklang i kulturen som individet lever i. Kan en overbevisning om at Vesten invaderes av muslimer kunne betraktes som en vrangforestilling i klinisk forstand? Når vi samtidig vet at islam som en trussel, deles av veldig mange mennesker. Hvor går grensen for når fanatisme blir en sykdom?

ABB snakker om"Knights Templars", der han beskriver seg selv som den mest perfekte ridder siden andre verdenskrig. At han selv burde bli regent i Norge, og at han har et spesielt forhold til univers og Gud. Han sier at han har begått drapene – eller «henrettelsene» som han kaller det – av kjærlighet til sitt folk. Han ønsker å gjennomføre avlsprosjekter på nordmenn og senere organisere dem i reservater. Historien er full av avvikere med forskrudde ideer. Religiøse avvikere, politiske avvikere og outrerte kunstnere. Er de gale allesammen?

Paranoid Schizofreni har et stort spekter symptomer. Det kan være usammenhengende tale. Generelt forstyrrende oppførsel, tvangshandlinger, repeterende kroppsbevegelser, oppmerksomhetssvikt, tankeflukt og tankeblokkeringer. Assosiasjonsforstyrrelser, inkoherens, logisk brist og virkelighetsfjernt babbel, der pasienten bruker neologismer, ukjente bokstavskombinasjoner. Virkelighetsforståelsen kan være preget av generell mistenksomhet, forfølgelsesvanvidd og sammensvergelsesteorier.

Utbredte forestillinger hos den som lider av paranoid psykose er at man tror at ulike former for ytre stråling og/eller energifelter, gjennom radiosendere, at man blir dopet ned og bortført av ulike organisasjoner, og at alt som skjer blir kontrollert utenfra med hjelp av radiobølger eller datateknikk. Den som er rammet av et sykelig forfølgelsesvanvidd gir ofte referanser til teknikkens nyeste gjennombrudd. Det kommer av at vedkommende leter etter det som forandres i omverdenen som kan forklare forfølgelsen, som den syke opplever som virkelig.

Pasienten kan fabulere om komplekse hemmelige konspirasjonsteorier som forsøker å forklare en politisk, sosial eller historisk hendelses bakenforliggende årsak som en hemmelig og ofte avledende sammensvergelse, iscenesatt av en hemmelig allianse mellom mektige personer (noen ganger omtalt som «en usett makelite») og ikke som åpne aktiviteter eller som naturlige hendelser.

Paranoid schizofreni er en subtype av schizofreni. For eksempel, en paranoid schizofren kan tro at han er under konstant overvåkning av regjeringen og at de kan lese tankene hans. Grandiose forestillinger, hvor pasienten mener seg å være overmenneskelige. Andre symptomer assosiert med sykdommen omfatter uorganiserte tenkning, irrasjonell atferd, upassende følelsesmessige uttrykk, svekket evne til å kommunisere med andre, og enten fysisk ubevegelighet eller overdreven mobilitet uten hensikt. De sakkyndige mener at Breiviks manifest har sitt utspring i «realitetsbristende storhetstanker» og at han totalt mangler evne til selvkritikk. Desorganisert tale og tenkning.

Problemet er at ABBs tanker ikke oppstod som hallusinasjoner, isolerte fantasier eller bruk av dop.Tvert imot har han gjennom flere år vært skjerpet og målbevisst i sin systematiske streben. Hans megalomane forestillinger henger tett sammen med hans gjennomtenkte hensikter. Terrorhandlingene er konsekvens av disse. Dette diskuterer utrederne overhodet ikke. Manifestet er fullt lesbart, og mangler «de verbale låsningene» som schizofrene personer ofte har. Det er viktig at man ikke tror at oppførsel som vi hater eller frykter og derfor finner abnorm, skal klassifiseres som syk. Da innsnevrer vi vårt syn på det psykisk friske menneskets onde kapasitet, samtidig som vi på utillatelig vis vanner ut sykdomsbegrepet.

ABB's hat oppstod i samspill med likesinnede på nettet. Først som inspirasjon, deretter som fanatisme, fantasier og etter hvert manifestert i desperate handlinger. Men like fullt planlagte, målrettede og uhyggelig effektive handlinger.

Kanskje psykiatrien i dag kommer til kort mot den fanatiske terrorismen. Kanskje ikke psykiatrien har redskaper eller metoder for å forstå dette fenomenet. Kanskje psykiaterne lever i et eller annet 50-tall, hvor sterkt avvikende i måter å forstå verden på sykdomsforklares, i stedet for å settes i sammenheng med ideer og strømninger i vår samtid. Terrorisme oppstår ikke i et vakuum, men som respons på det som oppleves som trusler. Responsen er hat. Og hat basert fanatisme kan være ekstremt målrettet og politisk – og dermed kulturelt og sosialt skapt.

Hva kjennetegner en revolusjonær?

Den revolusjonære er en fordømt mann. Han har ingen personlige interesser, ingen forretningsforbindelser, ingen følelser, ingen eiendom og ikke noe navn. Alt i ham er oppslukt i den ene tanke og den eneste pasjon: revolusjon. Den revolusjonære vet at han i sitt innerste, ikke bare i ord, men også i handling, har brutt alle forbindelser som knytter ham til samfunnets orden og den siviliserte verden med alle dens lover, moral og skikker, og med alle allment aksepterte regler. Han er deres uforsonlige fiende, og hvis han fortsetter å leve med dem, er det bare for å kunne ødelegge dem raskere.

Den revolusjonære forakter den offentlige opinion. Han avskyr og hater den eksisterende sosiale moral i alle dens utrykk. For ham er moral alt som bidrar til revolusjons triumf. Det umoralske og kriminelle er alt som står i veien for den. Alle de edle og svekkede følelser som slektskap, kjærlighet, vennskap, takknemlighet, og til og med ære, må undertrykkes i ham og vike for den kalde og målbevisste pasjonen for revolusjon.
 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere