Bjarne Bjelland

Alder: 66
  RSS

Om Bjarne

Pensjonert politimann.

Følgere

Den politiske "verdidebatten" tar lite opp den påvirkning og kraft kristendommen har vært i eget land. Norge har hatt en sterk og normativ innflytelse gjennom kristen tro som igjen har fått satt et stort stempel på det velferdssamfunnet vi har i dag.

Den politiske "verdidebatten" tar lite opp den påvirkning og kraft kristendommen har vært i eget land. Norge har hatt en sterk og normativ innflytelse gjennom kristen tro som igjen har fått satt et stort stempel på det velferdssamfunnet vi har i dag.

Ved kristendommens start med Olav den hellige (1015-1028) fikk vi forbud mot ofring av dyr og mennesker og å sette barn, gamle og vanføre ut i skogen. Menneskene fikk rettigheter de aldri før hadde hatt under hedenskapets forbannelse. Det var også her helsevesen sosialomsorg og utdanneDagens aktuelle politiske debatt  debatt før neste stlse startet.Gjennom middelalderen har krike og kloster vært institusjoner som hat tatt vare på sosial omsorg, utdannelse og hjelp. Selvfølgelig har det også blitt begått mye urett og feil gjennom middelalderens systemer  disse årene og det er nok neppe noen som ønsker seg et slikt system i kongeriket.

Gjennom Hans Nielsen Hauge kom pietismen inn som en samfunnsreform  i slutten av 1700 år hundre. Selve pietismen som samfunnsbygger i Norge g den jobben som er blitt gjort av haugianerne i landet vårt hr i dag fått anerkjennelse og ikke minst bidratt til bygging og modernisert utviklingen av samfunnslivet. Haugianerne var også en bevegelse som ga folket arbeid ga dem bedre økonomi og tok et oppgjør med den ødeleggende alkoholismen.

Den oppvoksende generasjon lever i en ny tid hvor de trygge Bibelske verdier gjennom flertallsvedtak i Stortinget de siste årene er blitt stemt ut og fjernet. Ekteskap mellom mann og kvinne er blitt likestilt med samkjønnede ekteskap. Barn har ikke lenger rett til en far og mor og den kristne etikken som var bygd opp rundt Bibelens verdier er borte. Sant er blitt usant og urett er blitt rett med lovverket i hånd. Dette har også medført stor forvirring og psykiske plager blant barn og unge. Aldri før har foreldre vært mer forvirret om hva de skal legge som grunnlag i i barneoppdragelse.  Den nye europeiske  illusjonen  om et multikulturellt samfunn hvor alle religioner blir likestilt er blitt en fiasko og er en naiv og virkelighetsfjern drøm som aldri vil gagne vårt land.

Norge trenger en ny restart. Vi er ikke lenger tjent med politiske narrespill. Det virker som det er blitt symbolpolitkk med argumenter for og mot K en som er det eneste vi har igjen i verdidebatten, selv om dette selvfølgelig ikke er hele sannheten.. Det er på tide å innføre en rent kristendomsfag med opplæring hvordan kristendommen faktisk har preget Norge, Europa og USA sin utvikling til demokratiet. Det er fortsatt mange mennesker i dette landet som ønsker kristen innflytelse. Andre religioner skal selvfølgelig respekteres men kan ikke sidestilles med kristendommen.

Gå til innlegget

Palestinske skolebøker

Publisert nesten 4 år siden

En fersk rapport fra Impact-se viser at palestinske lærebøker er blitt verre i innhold i forhold til vrangforestillinger om Israel. Impact-se er et forskningssenter som undersøker skolebøker i land verden over, for å se om de fremmer Unesco-standarder som toleranse,forståelse og fredelig konfliktløsning.

Skolebøker i de palestinske områdene har lenge vært preget av feil informasjon om Israel. PA bruker sitt utdanningssystem til å spre anti-semittisme. Rapporten sjekket 45 skolebøker for 1.-4. og 11.-12. klasse dette skoleåret. " Til tross for forsikringer fra PAs utdanningsdepartement er de nye bøkene mer radikale enn vi noen gang har sett tidligere", uttalte administrerende direktør i Impact , Marcus Sheff.

Som vanlig vises ikke Israel på kartene, og israelske byer som Haifa og Jaffa omtales som “palestinske”. Tel Aviv vises på kartene med det arabiske navnet Tal al-Rabi (Kildehøyden). Det palestinske flagget dekker hele Israel i en bok i 3. klasse, og alle referanser til jødisk historie i landet er utelatt. Det er stort fokus på martyrium i bøkene, og elevene oppmuntres ved hjelp av forbilder til å bli martyrer. «Det mest bekymringsfulle ved denne læreplanen er PA/PLO/Fatah syn på barn i seks-til-ti-års-alderen som objekter som lett kan ofres, og indoktrinering av disse unge menneskene med ideer som at hele Israel tilhører Palestina, og at alle israelere er onde».

Rapporten om de nye skolebøkene til palestinske barn bekrefter igjen at palestinske myndigheter lyver når de sier til det internasjonale samfunnet at de ønsker å få en varig fred basert på en to-statløsning Innad oppfordres det til terror og martyrdød for Palestina. I Søndagsrevyen 10.2.2013 vist NRK flere eksempler på det hatbudskapet som blir formidlet gjennom palestinske medier. Norge overfører store pengesummer hvert år til palestinske selvstyremyndigheter og en del av disse pengene går også til skolenes læremateriell og palestinsk media. Palestinsk tv,dagsavisen Al-Havt al-Jadida og Fatahs egne facebooksider formidler hele tiden hat og usanne påstander om Israel og jødene.Jødiske røtter i eget land og på tempelplassen blir omskrevet og til slutt er hele Israel et land som er okkupert fra palestinerne..

Norge bruker 800 millioner kroner av norske skattebetalere hvert eneste år. Vårt land innehar lederstolen i giverlandskomiteen som vi har hatt siden 94. Vår egen utenriksminister Børge Brende er stadig i Ramalah og gjentar sine løfter om pengestønad og støtte til den palestinske stat. Blir pekefingeren brukt er den ikke rettet mot terrorlønn eller palestinske skolebøker sitt innhold, men mot den israelske stat.

Å støtte drap på jøder og fremstille dette som en frihetskrig i skolebøkene danner et bakteppe for terrorhandlinger mot uskyldige liv og Norge påtar seg et ansvar ved faktisk å være støttespiller for denne informasjonen. Når godtroende og velmenende norske politikere lar pengene strømme inn til palestinske myndigheter og ikke lenger stiller krav til hvor pengestrømmen går er vi med og finansierer terror mot Israel.

Stortingsrepresentanter fra KrF og Frp har ved flere anledninger gjennom de siste årene stilt spørsmål til de sittende utenriksministrer om Norges støtte til bruken av norsk bistand som går til terrorstøtte og feilaktig villedning i palestinske skolebøker.Noe resultat av dette har ikke kommet og vil sannsynligvis heller ikke komme.

Norske ledende politikere har i mange år fått lagt fram bevis på hvordan palestinske selvstyremyndigheter misbruker norske skattebetalere sine penger uten å reagere nevneverdig. Å snakke om en fredelig to-statløsning og samtidig gi store pengesummer til formidling av løgner om Israel er ikke veien til noen løsning.

Gå til innlegget

Den nye politireformen er en bløff.

Publisert rundt 4 år siden

Nærpolitireformen er i virkeligheten en fjernpolitireform og vil ikke føre til mer effektiv kriminalitetsbekjempelse.

Den nye nærpolitireformen vil snart bli virkeligheten for landets innbyggere etter at Stortinget har vedtatt denne ulykksalige reformen for både politi og landets innbyggere.
Nærpolitireformen er i virkeligheten en fjernpolitireform og vil ikke føre til mer effektiv kriminalitetsbekjempelse. Når regjeringen sier at vi får et "mer tilgjengelig og tilstedeværende politi» er dette tullprat uten rot i virkeligheten. Det er mildt sagt utrolig godt gjort at de fleste Stortingspolitikere har slukt politidirektøren sine argumenter rått med hederlig unntak av Senterpartiet.

.Resultatet av mindre tilstedeværelse av politiet er at vaktselskapene de siste årene i økende grad har overtatt leveransen av trygget og sikkerhet i det offentlige rom.Dette igjen betyr at de som har råd til å kjøpe seg trygghet gjør det. Trygghet skal ikke bare være for de som har penger å betale med, men for alle.

Forskere ved Universitetet i Bergen har spurt 15.000 ansatte i politiet hva de syns om den nye politireformen. Av de 5786 politifolkene som svarte på undersøkelsen er det bare 13 prosent som mener at politireformen vil føre til et mer synlig og tilgjengelig politi, og kun 19 prosent tror reformen vil føre til mer effektiv kriminalitetsbekjempelse, ifølge NRK.

Dette igjen viser at de som har skoene på faktisk fortsatt vet hvor skoen trykker mest.

Å legge ned enn stor del av landets lensmannskontor og erstatte dette med rullende "kontorer" blir ikke relevant i forhold til et land med store avstander. Nærheten og kontakten med "Norges største sosialkontor" vil kun dreie seg om at politiet kommer ved lovbrudd av en slik kaliber at politiet faktisk kommer noe som er sjelden i dag.

Politiets viktigste oppgave er å forebygge straffbare handlinger og ikke kun være et handlingspoliti som kommer når omstendighetene krever det. Med denne reformen vil nok ikke egen trygghet og sikkerhet bli bedre i fremtidens Norge.

 

 

 

Gå til innlegget

Lørdag 27.august på Lørdagsrevyen hadde NRK et oppslag om gjengkriminalitet i Oslo,nærmere bestemt i området rundt Grønland bydel.

Lørdag 27.august på Lørdagsrevyen hadde NRK et oppslag om gjengkriminalitet i Oslo,nærmere bestemt i området rundt Grønland bydel. Problematikken består av de samme klassiske problemene som mange storbyer i Europa sliter med, nemlig tett befolkede områder med innvandrere. Kombinert med høy arbeidsledighet , språkproblemer, lite utdannelse og sosiale problemer gir dette ofte utslag i kriminell virksomhet. Politiet i Oslo har i lang tid beskrevet situasjonen som bekymringsfull. I dag har en nærmere 100 gjenger som driver kriminalitet med narkotikasalg, knivstikking og andre aktiviteter som ikke hører med til dagens orden for lovlydige borgere.

Kriminalitet er og blir et samfunnsproblem som innskrenker den vanlig borgers frihet og skaper frykt og redsel for egen sikkerhet,selv om politiet skal ivareta borgerne trygghet. 

Forebygging og vilje til å hindre kriminell aktivitet er en viktig samfunnsoppgave og derfor en viktig sak politisk. I dag når den kriminelle aktiviteten blir begått av nye landsmenn er uviljen til å lansere politiske løsninger på dette problemet fraværende hos de fleste politikerne på Stortinget. Ubehaget er stort fordi de fleste politikere har en  virkelighet hvor utfordringene med kriminalitet og andre etniske grupper ikke skal snakkes om. Sverige er et tydelig eksempel på hvordan høy innvandring, stor konsentrasjon av innvandrere og høy kriminalitet følger hverandre. Når svenske politikere forholdt seg til multikulturelle drømmer hvor islam , kriminalitet og innvandring ikke ble omtalt,ble resultatet slik vi når ser. Denne erfaringen har nå ført til en utvikling som ikke lenger lar seg stoppe takket være svenske vikrelighetsfjerne ledende rikspolitikere.

I dag ser vi også at vår egen innvandringsminister ofte blir stående alene om å ville å gjøre noe med denne situasjonen. Listhaug viser vilje og evne til å gjøre noe med problematikken og tør å sette ord på hva som er dagens virkelighet.Selvfølgelig er det også andre ledende politikere fra andre partier (Jan Bøhler og Borten Moe) som viser vilje og mot og lanserer sine analyser og løsninger. 

Jeg har aldri noen gang hørt KrF sin leder Knut A Hareide eller Venstres Trine Skei Grande si et eneste ord om denne realistiske situasjonen.  Sammen med SV er disse partiene virkelighetsfjerne selv om dokumentasjonen på kombinasjonen mellom store konsentrasjoner av innvandrere og kriminalitetsutøvlse øker. Hjelpeløs blåøyd snillisme med sosiale løsninger uten grunnfeste i virkeligheten hjelper lite når sannhetens kriminelle bilde åpenbarer seg.Det neste kan bli "svenske tilstander" i egen hovedstad hvis ikke dette snart blir en felles utfordring for våre rikspolitikere uansett politisk tilhørlighet. Kanskje en studietur til Malmø eller Stockholm kunne vært en begynnelse?  

Gå til innlegget

I sommer har igjen debatten om bruk av alkohol blant kristne i menighetene blusset opp igjen. For noen uker siden var leder for Evangeliesenteret på banen og tok et oppgjør med bruk av alkohol i kristne menigheter.

Deretter har mange meldt seg på debatten og kringkastet sine meninger.  


Hvordan blir mennesker med et rusproblem mottatt i menighetene og hvilken forståelse er det er for de problemene denne gruppen fortsatt har overfor rus.Et glass for dem kan være starten på en ny utforbakke etter lang tids rehabilitering. Det er derfor av stor betydning at denne gruppen kan komme inn i menigheter hvor de kan føle seg trygge og at alkohol ikke brukes i menighetssammenheng.

Samtidig må en også forvente at menighetene søker kunnskap og kompetanse på dette feltet, hvis de da er opptatt av å hjelpe denne gruppen.. 

 Å diskutere hva som er riktig ut fra Bibelen,totalavhold eller måtehold blir en helt annen debatt i denne målestokken. Om mennesker i menighetene og unge bruker alkohol eller hvilke oppfatninger og holdninger er også viktig i en menighetssammenheng  men denne kommer på siden av den problemstillingen som Evangeliesenteret og andre kristne organisasjoner har som utfordring her.

De fleste menighetene jobber ikke aktivt med å ta imot mennesker som kommer fra rusmiljøer. Medlemmene møter opp på møtene sine, ser gjerne en video fra et misjonsprosjekt fra Afrika og lenger penger i kollekten eller går ut på gangen og slår inn et beløp på bankterminalen. Rusmisbruk og de problemene som hører til i denne gaten er noe de hører om på nyhetene eller leser om i avisene.

Nå er det ofte pinsevennene som har tradisjon og erfaring med tidligere rusmisbrukere og mange ungdommer rundt i kristen sammenheng kjenner ikke denne problematikken. Min egen erfaring fra dette området både i politiet og nå innen russektoren er at vi snakker forbi hverandre. 

Menighetene må få inn brukere og mennesker som jobber i denne sektoren og kjenner virkeligheten. Dette  tror jeg er viktig for alle menigheter som ønsker å få kunnskap om denne virkeligheten. Dette gjelder også i forebyggende sammenheng hvor unge vil få verdifull kjennskap og kunnskap om alkoholens forbannelse for mange mennesker.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere