Bjarne Bjelland

Alder: 67
  RSS

Om Bjarne

Pensjonert politimann.

Følgere

Kriminalitet og politikk

Publisert over 11 år siden

KRIMINALITET OG POLITIKK.

Kriminalpolitikk er et av de viktigste områdene på den politiske arena. Stadig flere mennesker i dette landet har fått sine liv totalt forandret fordi de har blitt utsatt for kriminelle handlinger. Kriminaliteten rammer hele samfunnet både økonomisk og i menneskelige lidelser. Media skriver daglig om drap, voldtekter og andre kriminelle handlinger Anmeldelser mot liv, legeme og helbred er doblet siden 93. Kriminaliteten er blitt mer kynisk, brutal og rå enn tidligere. Det er dessverre slik at denne virkeligheten er kommet for å bli. Utviklingen går sin gang, og er dessverre blitt en del av hverdagsbildet i kongeriket Norge.Trygghet er en forutseting for vår velferd og trivsel i samfunnet. Dessverre føler flere og flere mennesker seg utrygge i vår samfunn grunnet økningen av grovere kriminalitet. Norge er blitt et attraktivt område for internasjonal kriminalitet mye grunnet mange års naiv og hjelpeløs kriminalpolitikk fra sentralt hold.

Før alle valg er faktisk kriminalpolitikk et satsingsområde for mange partier. Ulike partier kommer med forskjellige innfallsvinkler for hvordan de skal løse de problemer den stadig økende kriminalitet gir. I nesten alle valgprogram står det at partiene vil styrke politiet. Etter valget er unnagjort hører vi ikke mer om den saken. Jeg opplever det slik at de fleste parti ikke fokuserer noe på den reelle utvikling som skjer på denne fronten. Vi er ofte opptatt av å fortelle hverandre hvilke flotte forebyggende tiltak vi selv har erfart hjelper og nærmest overgår hverandre med å fortelle om omsorgtiltakene våre. Det kan se ut som vi ønsker å bli verdensmester i omsorgstilbud, men omsorg for mange kriminelle personer er dessverre ofte fengsel og straff. Det er faktisk også omsorg å sette grenser i samfunnet. Snillisme har dessverre også vært en dominerende faktor på dette området og justispolitikken har oftere blitt preget av sosial omsorg enn virkelig hjelp.

Kriminalitetsdebatten må bli løftet frem på en helt annen måte enn det som nå er tilfelle. Det er nesten et paradoks å se at kriminalieten ikke angår de fleste stortingspolitikerer med noen få hederlige unntak.. Den utviklingen som har skjedd på denne fronten rammer borgere lokalt og er en utvikling hvor samfunnet snart må kunne gjøre noe. Forskjellige regjeringer har hatt kriminalpolitikken på sin dagsorden og gjort litt med utviklingen, uten at samfunnets maktutøvende organ politiet nevneverdig er blitt styrket de siste årene.

Det er på det lokale planet kriminaliteten foregår. Det er utenfor ditt og mott hus i vårt nærområde vi opplever hverdagskriminaliteten. Å forebygge kriminalitet er en samfunnsoppgave. Familien og lokalsamfunnet er de viktigste forankringspunktene for barn og ungdom. Politiet er den faginstans som sitter på mest kompetanse for å løse de problemer vi har fått av en stadig økende kriminalitet. Politiet er også en viktig deltaker sammen med andre kriminalitetsforebyggende tiltak som premissleverandør og aktiv medspiller.

Det er på høy tid at sentrale politikere tar opp kampen mot den virkelighet vi har fått. Politiet har fått mange nye oppgaver og dagens kriminalitetsbilde har også gjort at utfordringene med å løse problemene er blitt større og krever derved større ressurser. Det nytter ikke å bekjempe kriminalitet uten å gi politiet større ressurser og satse på å utdanne politifolk. Samfunnet får det politiet de betaler for. Tiden er inne for å skape en politisk bevissthet rundt den utfordring kriminaliteten er blitt for samfunnet vårt og utforme en helhetlig kriminalpolitikk ut fra dagens realitet. Politiet må tilføres ressurser og det må bli attraktivt å jobbe i politiet. Situasjonen er dessverre blitt slik at konkurransen om å komme seg ut av etaten er større enn å komme seg inn.

Gå til innlegget

Aksjonen i Gaza, del 2

Publisert over 11 år siden

I naivitetens høyborg, kongeriket Norge, ser det ut som sannhet og faktiske opplysninger ikke lenger er gjeldende. Melodien om okkupasjonsmakten Israel synges videre med uforminsket styrke med god hjelp av NRK og andre medier. Samtidig rulles den røde løperen ut for andre fredsaktivister som i naivitetens tjeneste har latt seg utnytte og benytte i et spill organisert av «jødefiender» under dekke av at de skal hjelpe sivile i Gaza. Dessverre står også norske politikere og selvooppnevnte eksperter i kø foran mikrofonstativet for å delta i «felleskoret» for å fortelle alle andre om hvor forferdelig Israel behandler fredelige sivilister.

Dett kommer nå stadig frem nye opplysninger om det som egentlig skjedde da israelske soldater bordet Mavi Marmara forrige mandag. Jerusalem Post melder at da en av de siste soldatene ble firt ned på dekket observerte han to medsoldater med skuddsår og en medsoldat med kranieskade liggende bevisstløs etter slag mot hodet. Vedkommende soldat fikk etablert og organisert en ring rundt de sårede og videre stabilisert situasjonen.

Da soldaten observerte at en av aksjonistene forberedte seg på å skyte en såret soldat som lå nede tok han frem sin pistol og skjøt vedkommende. Videre ble åtte andre skutt i selvforsvar for at soldatene skulle få kontroll over de som israelske etterforskere karakteriserer som leiesoldater fra samme tyrkiske by i Nordvest Tyrkia. Tidligere opplysninger om at soldatene oppførte seg på en slik måte at de andre aktivsiten var i fare er en påstand uten bevis.

Disse nye opplysningene bør få samtlige av «bedrevitere» nå å skamme seg grundig og fortelle sine landsmenn hvor skammelig feil de har tatt i denne saken og beklage over staten Israel at de har forhåndsdømt landet under manglende forutsetninger. Det er ingen skam å snu står det i en av fjellvettreglene. Dette gjelder også i denne saken.

Gå til innlegget

Aksjonen utenfor Gaza

Publisert over 11 år siden

Aksjonen utenfor Gaza.

Et samstemt Europa fordømmer Israels handling i Middelhavet etter at de bordet skipene i «fredskonvoien» på vei til Gaza med nødhjelp. Vår egen regjering med statsminister Jens Stoltenberg i spissen har i klare ordelag fordømt aksjonen. De fleste andre partiledere er også enige i sin fordømmelse av landet sammen med landets kulturelite og andre ledende samfunnstopper.

At Israel border skip på vei ulovlig inn til Gaza er ikke noe spesielt. Det er naturlig at ethvert land opprettholder kontroll med hvem som vil legge til i deres farvann. At aksjonen fikk et tragisk utfall kan ikke bare lastes Israel men situasjonen utviklet seg heller slik etter at flere av «fredsaksjonistene» angrep soldatene som bordet skipet. Aksjonister bevæpnet med kniver som går løs på soldater må nesten regne med at det blir løsnet skudd. Å angripe et menneske med kniv innenfor en radius på 6-8 meter regnes som et dødelig angrep.

Hvilke formål var det disse aksjonistene hadde? Var ikke formålet deres å få frem varer til Gaza? Israel tilbød konvoien å frakte varene inn i Gaza på landjorda. Hvorfor ikke da samarbeide med israelske myndigheter for å få frem varene? Hadde ikke Israel da rett til å borde skipene for å se etter om det kunne være andre ting enn det som var oppgitt til å være i lasten?

Lørdag 29.mai viste Al Jazeera fredsaktivister ombord i konvoien som sang islamistiske krigssanger med et innhold som sto langt fra det som forbindes med fred. Alle som var på konvoien støttet selvfølgelig ikke dette, men de bør vel kanskje velge sine venner med litt bedre omhu neste gang de drar ut i fredens tjeneste.

Boikotten av Gaza må oppheves . Dette er kravet som kommer fra flere og flere hold. Hva vil skje hvis Israel opphever boikotten? Vil det være en vei til fred? Hvorfor boikotter egentlig Israel Gaza? Skal vi kanskje heller få internasjonale myndigheter til å kontrollere farvannet utenfor Gaza?

Da Israel trakk seg ut av Sør-Libanon overlot de denne sonen til FN for at disse skulle kontrollere området. Hva har skjedd? Terrororganisasjonen Hizbolla har bygd seg opp med mer raketter og våpen enn noensinne. Kan Israel egentlig stole på at internasjonale styrker gjør det bedre utenfor Gaza?

Spørsmålene er mange og jo lenger en kommer unna Israel jo bedre løsninger kommer en med. Oppe i blåbærlyngen i kongeriket Norge kom det et unisont hylekor på banen samme dag som aksjonen fra israelske myndigheter skjedde. Før egentlig noen visste hva som var fakta sto den ene politiske lederen etter den andre frem i media og fordømte Israel. Det virket som det var en konkurranse i å gå lengst i å legge skylden på Israel. Bård Solhjell i SV uttalte at Israel hadde drept minst nitten mennesker i konvoien. Det er blitt ti mindre nå etter at flere fakta er lagt på bordet. Er det lov å si hva en vil når det gjelder Israel. Skal ansvarlige rikspolitikere beskylde Israel uriktig og slippe å beklage sine antagelser før fakta er lagt på bordet?

Denne hendelsen er en tragisk og trist sak, men den bør være en lærepenge for de som nå har uttalt seg bombastiske ordelag at de kanskje venter til alle fakta er lagt på bordet. Å få rette fakta på bordet gjelder også når jøder er innblandet.

Gå til innlegget

I toleransens nye tid.

Publisert over 11 år siden

Ny tid for den oppvoksende generasjon.

Det er blitt trange kår for det kristne livssynet i fedelandet vårt. Å bruke kristen etikk som norm i dagens moderne og sekulære samfunn er ikke noen farbar vei for dagens moderne tenkning. Hvis en da skal legge til Bibelens verdier som grunnlaget til et kristent livsyn blir en stående igjen som representant for en minoritet i landet. Dette viser også igjen i samfunnets speilbilde hvor sannheten om hvor vi befinner oss belyses hver dag i media. Mer kriminalitet, narkotika og alkoholmisbruk og økende salg av nerveberoligende medisiner viser oss et samfunn hvor det tross materiell velstad er mange menneker som lider. Fra et land som satte den kristne arv og fundament i fremste rekke har vi nå kastet den kristne tro og arv vekk til fordel for et samfunn hvor alt sidestilles. Det som før var rett er blitt galt og det som var galt er blitt rett med loven i hånd.

Faktum i dag er dessverre slik at barn og unge ofte opplever sin egen hverdag som kaotisk. Aldri før har det vært en større kanonade av press mot dagens unge fra ulike hold. Mange foreldre er i villrede om hvilke verdier de skal levere til sine barn. Rotløshet ser ut til å bli en av vår tids største folkesykdommer. I et pluralistisk samfunn hvor verdiløsheten blir den framtredende faktor vil dette igjen få konsekvenser for den oppvoksende generasjon. Total verdinøytral holdning med respekt for alt og alle lar seg simpelheten ikke innføre i realiteten. Det er mer enn naiv strutsetenkning å tro at vi skal kunne levere en verdinøytral formidling med flotte ord og formuleringer som et grunnlag for våre barns oppvekst. Vi skal altså tilpasse oss vårt nye pluralistiske samfunn og vise gjensidig respekt og ha toleranse for hverandre samtidig som vi toner ned vår egen arv og tradisjon.

Debatten i dag knytter seg til forståelse av begrepet toleranse. Hvilken toleranse har sosiallistene når de nå parkerer den kristne tro på lik linje med andre religioner og livssyn. I grunnloven står det at den evangeliske lutherske religion er den norske stats religion. Er dette ikke gjeldende lenger? Det ser ikke ut som om dette er gjeldende lenger når en ser på det nye religionsfaget og den nye formåls paragrafen for grunnskolen.

Toleranse er fortsatt ikke det samme som å akseptere andres trossannheter på lik linje med kristen tro men å respektere andres trosstandpunkter samtidig som man tar vare på sin egen tro.

Ønsker vi en gråsone hvor ingen sannhet eksisterer eller vil vi barn skal få lære om det kristne grunnsynet og at vi har en kristen plattform i dette landet fortsatt? Kristen tro bør fortsatt være basisen for etikk og moral i samfunnet vårt. Dette vil på mange måter gi trygghet til et samfunn som glir inn i et håpløst tåkehav hvor vokabularet er blitt flottere enn noen gang tidligere, men innholdet er tomt.

Hvor er talsmennene for de Bibelens fundamentale grunnsannheter blitt av ? Har de falt i dyp søvn og lar seg ikke vekke lenger?


Gå til innlegget

Kriminalitet

Publisert nesten 12 år siden

Kriminalitet i dag.

Kriminalitetsbildet i vårt fedreland blir stadig grovere. Drap,voldtekt, ran og andre kriminelle handlinger er blitt daglig kost i mediene. Det er umulig å åpne en avis i dag uten at en blir møtt med kriminalsaker i en eller annen form. Forresten, de kristne avisene ser ikke ut til å være nevneverdig opptatt med å dekke en av samfunnets største utfordringer,nemlig økende kriminalitet. Det slenger gjerne en sak innom, men helheten er at kristne aviser som Vårt Land, DagenMagazinet og NorgeIdag ikke tar opp dette området.

Det må være betimelig å spørre om ikke nettopp dette emnet burde være noe som virkelig engasjerte kristen presse? Hvorfor har vi idag fått økende kriminalitet i befolkingen? Har økning i overfallsvoldteker noe å gjøre med innvandringspolitikk? Har økende rotløshet blant barn og unge noe med dette å gjøre? Hva koster kriminaliteten samfunnet i menneskelige lidelser og tap? Spiller det kristne verdisynet inn når det gjelder utviklingen? Spørsmålene er mange og både spørsmål og svar bør i høyeste grad engasjere kristne aviser.

I debatter i kristne aviser er det mange gode emner, men ikke noe om kriminalitet. Er det slik at kriminalitet ikke er oppfattet som et område som ikke skal nevnes ? Eller er det slik at kristne miljøer ikke vil engasjere seg i denne type debatt? Er det troen på mest mulig gode forebyggingstiltak og solskinnshistorier som står i første rekke, eller kan forebygging også være straff og utvisning av personer dømt for straffbare handlinger?

Å sette grenser er også å vise omsorg for våre medmennesker. Det er på høy tid at kriminalitetsdebatten blir løftet inn i kristne miljøer og det bør starte med at kristne medier setter fokus på debatten.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere