Truls Olufsen-Mehus

Alder: 40
  RSS

Om Truls

Seriegründer, markedssjef og ordførerkandidat i Hammerfest, Finnmark, for valget 2019. Har hatt "livssyn" gjennom hele grunnskolen og vokst opp i et humanetisk hjem. I en alder av 30 begynte jeg å lese filosofi (Man´s Search for Meaning, Frankl - som første bok) etterfulgt av teologi (NT + Martin Luther´s teologi, Wisløff) og etter flere år med bøker, diskusjoner og refleksjon om mennesket og tro, fant jeg tro selv. Valgte så å bli døpt i Kvalsund kirke i 2014. Min yrkesbakgrunn er seriegründer der jeg startet mitt første aksjeselskap i 2002. Jeg fordypet meg i markedsføring, salg og kommunikasjon. Jobbet flere år i utlandet og reist rundt i verden for å bygge opp salgs- og markedsorganisasjoner. Jobbet som næringssjef i kommunen og bidratt i en mengde frivillige tiltak på si. Ble valgt som ordførerkandidat for Hammerfest KrF for valget 2019. Mine interesser er dataspill( gaming), fiske i sjø og vann, teologi, filosofi og utforskende samtaler om liv, mening og tro.

Følgere

Etter denne lovendringen vil det innebære risiko for straff om du våger å ytre deg kritisk eller hindrer at mannsskikkelser får mulighet til å stå øverst på pallen i kvinneidrett, derfor bør debatten komme nå i forkant.

Hva skjer? Tirsdag 3. november skal Stortinget ha sin første behandling av endringer i Straffeloven, bl.a. innføring av begrepene «seksuell orientering», «kjønnsidentitet» og «kjønnsuttrykk» som diskrimineringsgrunnlag i åtte paragrafer.

Hvordan skal samfunnet forholde seg til lovendringene med tanke på teorier og påstander om at det eksisterer 7 kjønn? En av disse kjønnsidentitetene kalles "kjønnsflyter", dvs. at personens kjønnsopplevelse og kjønnsuttrykk periodevis veksler mellom mann og kvinne.

Hvis endringene i Straffelovens §185 («Hatefulle ytringer») og §186 («Diskriminering») nå blir vedtatt, hva vil trusselen om bot eller fengselsstraff gjøre med folk og situasjoner der tradisjonell kjønnsforståelse er av betydning? Relevante eksempler er idrett, kjønnsbaserte rettigheter og kjønnskvotering til styrer og utvalg.

Er lovendringen utredet godt nok når en person som kaller seg kjønnsflyter i prinsippet kan bytte kjønnsidentitet flere ganger i måneden? Skal personer med denne kjønnsidentiteten f.eks. kunne delta både i kvinne- og mannsidrett, fordi de ikke lenger kan nektes deltakelse uten at det dermed kalles diskriminering – og altså er brudd på §186 i Straffeloven, som har bøter eller inntil 6 måneders fengsel som strafferamme?

Statlig regissert kjønnsforvirring på tynt kunnskapsgrunnlag

Endringene i Straffelovens §186 vil trolig gi mange uventede konsekvenser. Hovedårsaken til dette er at begrepet kjønnsidentitet ikke kan måles, sees eller avgrenses. Kjønnsidentitet defineres som en subjektiv opplevelse, det er et psykologisk kjønn som oppstår mellom ørene i hypotalamus, ifølge skeive organisasjoner og Oslo kommunes helsestasjon for kjønn og seksualitet.

Det finnes oppsiktsvekkende nok ikke fagfellevurdert medisinsk vitenskap som støtter psykologisk opplevd kjønnsidentitet i hypotalamus, eller at kjønnsidentitet er noe annet enn et konstruert begrep som stadig fylles med nytt innhold. Likevel blir teoriene proklamert som medisinske fakta av skeive organisasjoner og sexologer.

Statlig finansiert opplæring i disse teoriene om kjønnsidentitet skjer i stor skala i kursene kalt "Rosa kompetanse" og “Restart (for barn og ungdom)” fra Foreningen FRI og finnes som «kjønnsmangfold» i den nye læreplanen. Kunnskapsgrunnlaget for teoriene som lovendringene bygger på, er uforsvarlig tynt og medisinsk sett meget kontroversielt.

Kjønnsidentitet er usynlig - og eksplosivt

Det kan snart bli straffbart å stille kritiske spørsmål og å hindre personer som presenterer seg med nye kjønnsidentiteter i ulike situasjoner der kjønn er av betydning. Fordi skepsis eller konfrontasjon kan bli tolket som «hatefull ytring», å «forhåne» eller å «fremme ringeakt» (§185 i Straffeloven) eller som avvisning (§186), kan dette utgjøre diskriminerende adferd. Det kan f.eks. dreie seg om å nekte en biologisk mann, selvidentifisert som kvinne, tilgang til tilgang til kvinnegarderoben, eller å nekte samme person å delta i kvinneidrett. Etter lovendringen vil det innebære risiko for straff om du våger å ytre deg kritisk til mannsskikkelser som står øverst på pallen i kvinneidrett, derfor bør debatten komme nå i forkant. 

Økt selvsensur i bytte mot mer mangfold?

Det ligger an til at lovendringene vil føre med seg økt selvsensur hos mange av oss, og at hittil utenkelige situasjoner vil oppstå. Men mange bærer på et mantra om at det eneste som kan gjøre vestlige land bedre og rikere, er mer mangfold – og at dusinvis av nye kjønnsidentiteter vil føre til et sunnere og mer barnevennlig samfunn.

Det er trolig ikke før regnbue-rusen avtar at politikerne vil erkjenne at de to binære kjønnene mann og kvinne er begrepene som utgjør definisjonen på kjønn. Det er disse observerbare, biologiske, medisinske og vitenskapelige begrepene som gjør det mulig å definere hva og hvem vi er, og hva og hvem andre er.

La oss lese litt av lovteksten og se hvilke spørsmål som bør besvares:

Endret Straffelov §186 Diskriminering

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som i ervervsmessig eller liknende virksomhet nekter en person varer eller tjenester på grunn av personens [...] "seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk". På samme måte straffes den som av en slik grunn nekter en person adgang til en offentlig forestilling, oppvisning eller annen sammenkomst på de vilkår som gjelder for andre.

Spørsmål om konsekvenser av lovendringene

- Kan sykehusansatte bli fengslet for å nekte å gi tjenesten assistert befruktning til enslige biologiske menn som opplever å være kvinne? Eller ser vi konturene av søksmål mot staten for diskriminering av «transkvinner» som skal anerkjennes som at de «er kvinner»?

-  Kan lærere eller elever på skoler bli straffet dersom de hindrer medelever med "ny kjønnsidentitet" fra å bruke garderober som er forbeholdt et annet biologisk kjønn?

-  Kan trenere i kvinneidrett straffes dersom de hindrer juridiske kvinner med mannskropp å konkurrere mot biologiske kvinner? I USA blir biologiske kvinner overkjørt og presset ut av menn med kvinnelig kjønnsidentitet i flere idrettsgrener. De fleste trenere, foreldre og politikere er tause, og idrettskvinner blir kalt for dårlige tapere og «transfobe» om de klager på denne urettferdige og uholdbare situasjonen.

- Kan foreldre til barn og unge med kjønnsdysfori bli straffet for omsorgssvikt dersom de hindrer egne barn i å igangsette irreversibel kjønnskorrigerende behandling med pubertetsblokkere og hormoner?

Si nei til lovendring og statlig kjønnsforvirring

Det er høyst sannsynlig mange overraskelser som vil dukke opp dersom lovendringene gjennomføres. Det samme skjedde med Lov om endring av juridisk kjønn i 2016 som også var uforsvarlig dårlig utredet. Når kjønn skal defineres som flytende og mangfoldig og man ikke lenger kan stole på sine egne øyne - hvem blir taperne? Det vil uten tvil bli de hundretusenvis av norske barn som blir påført eksistensiell usikkerhet og kjønnsforvirring, med nye skeive teorier på den ene siden som skaper tvil, og lovens lange arm på den andre sørger for taushet. 

Den nye statsreligionen later til å være regnbuefarget, og lovendringene minner om blasfemiparagrafen som vi fjernet i 2015 da religionskritikk ble lovlig. Men forkynnere av det skeive evangelium skal ikke motsies - det er hatefullt, og vitnesbyrd i nye kjønnskategorier må ikke møte stengte dører - det er diskriminering. 

Derfor: Politikerne må si nei til skeiv kjønnsteori i Straffeloven og nei til lovendringer fattet på et uforsvarlig og altfor tynt kunnskapsgrunnlag. Men tør de det? Tør du det?

Truls Olufsen-Mehus
Stortingskandidat og Fylkesleder KrF Troms og Finnmark

Gå til innlegget

Regjeringens nye retningslinjer utgjør en reell helserisiko for barn og ungdom

Regjeringen og helseministeren må trekke Helsedirektoratets ´nye retningslinjer for behandling av kjønnsinkongruens´ som inkluderer irreversibel medisinsk behandling. Fordi retningslinjen utgjør en reell helserisiko for barn og ungdom uten krav om psykiatrisk utredning eller vitenskapelig forankring.

Hva har Helseministeren til felles med SV og AP, og resten av politisk venstreside? 
De vil alle at hormonbehandling og brystfjerning skal bli mer tilgjengelig for barn og ungdom. Selv om fagfolk og kompetanse-organisasjoner gjentagende advarer sterkt mot dette, vektlegger Helsedirektoratet politiske meninger og skeive teorier fremfor fagfellevurdert ekspertise og vitenskap. Direktoratet har nylig endret sine retningslinjer for behandling av kjønnsinkongruens. De konkluderer med at irreversible pubertetsblokkere, hormonsprøyter og kirurgi er løsningen, selv for barn uten samtykkekompetanse. Men behandlingsformen finnes det ikke vitenskapelig evidens for at har positiv helseeffekt, derfor påstanden om at retningslinjen bygger på villet politikk og ubekreftede teorier.

Barn og ungdom som utvikler kjønnsinkongruens vil med nåværende retningslinjer gå direkte fra helt friske kropper til å bli livstidspasienter. De ansvarlige for dette eksperimentet har tydeligvis ikke fått med seg NRK dokumentaren at det er en feilslått drøm om et annet kjønn. Dokumentaren viser detransisjonerte, altså unge voksne som viser frustrasjon og sinne for feilbehandling, der de har fått utført irreversible inngrep på kroppen sin uten at de visste hva de sto ovenfor. Til sammenligning sier loven om sterilisering at det kreves 25 års grense for inngrep, nettopp for å redusere risiko før hjernen og kroppen er helt utviklet.

Hva skal til for at politikere skal innse at det er et overgrep å gi samtykkekompetanse til barn for inngrep de ikke har forutsetninger for å forstå utfallet av? 
Hva annet mener man barn er i stand til å samtykke når man gir de myndighet til å beslutte en fysisk endring på kroppen sin? Professor i psykiatri, Sigmund Karterud ved UiO poengterer at ungdom som er i pubertet ofte opplever identitetsproblemer, men at det beviselig er noe de vokser av seg. Dette bekreftes av fagfolk med 20 års kompetanse på kjønnsdysfori ved HBRS og Mikael S. Bjerkeli, som skriver at de aller fleste med kjønnsinkongruens faller til ro i sitt fødselskjønn etter pubertet så lenge de ikke blir igangsatt medisinsk behandling.

Hvorfor har da Helsedirektoratet, Helseministeren og venstresiden slik en hast med å injisere kjemikalier og skjære i friske kropper til personer der de aller fleste har midlertidige identitetsproblemer og / eller psykisk samsykelighet? Det at psykiatri er blitt fjernet som en svært viktig del av behandlingen av kjønnsinkongruens er ikke forsvarlig med tanke på at de fleste med tilstanden har andre lidelser i tillegg. Helsedirektoratet gjemmer seg bak ICD11 som erklærer at “kjønnsinkongruente ikke er psykisk syke”, noe som også kan virke å basere seg på villet politikk, fordi det får ikke støtte fra vitenskap eller psykiatrisk ekspertise.

Irreversibel behandling for midlertidig tilstand

Til tross for at vi med sikkerhet kan si at opptil 70% har alvorlige psykiske utfordringer, har man ved hjelp av de nye retningslinjene avskaffet krav om psykiatrisk utredning. Til tross for at stadig flere står frem og forteller at de er feilbehandlet, vil man desentralisere og gjøre behandling enda mer tilgjengelig selv til barn som ikke har samtykkekompetanse. Til tross for at fagfolk med vitenskapelig grunnlag viser til at ungdom som er i pubertet ofte opplever forbigående identitetsproblemer, og at 80-90% vokser av seg kjønnsinkongruens. Til tross for dette, vil Helsedirektoratet, Helseministeren og venstresiden med villet politikk eksperimentere på barn og ungdom med irreversible inngrep.

Politikere fra Troms og Finnmark KrF har oppdaget at retningslinjene ikke er forsvarlig og skriver i pressemelding 20. august:  «Regjeringen og helseministeren må trekke Helsedirektoratets ´nye retningslinjer for behandling av kjønnsinkongruens´ som inkluderer kjønnskorrigerende behandling, uten krav om psykiatrisk utredning eller medisinskfaglig forankring.» For det er bare politiske vedtak som nå kan stoppe det som ligger an til å bli vår tids medisinske skandale på barn og unge.

Helsedir bryter det fremste etiske prinsipp

Helsedirektoratet bryter det fremste medisinsketiske prinsippet «først av alt ikke skade» ved å tillate irreversible inngrep som leder til sterilitet og andre alvorlige psykiske og fysiske livslange plager, uten at det er grunnlag for å iverksette behandlingsformen.

Hvorfor sier ingen andre i fra når ekspertene har ropt varsko i flere år? I KrF lengst mot nord er politikerne villige til å stå imot dette eksperimentet og står på barrikadene for de mest sårbare. KrF Troms og Finnmark ber også om nedre aldersgrense 25 år på kjønnskorrigerende behandling, fordi det er å anse som det mest ansvarlige for politikere å vedta, og matcher alderskravet fra loven om sterilisering

Alternativet til ansvarlig politikk er å fortsette å akseptere samtykkekompetanse for irreversible inngrep på barn og ungdom. Men dette forutsetter at politikere er tydelig på at de vektlegger en ideologisk overbevisning om at inngrep er rett, fordi behandlingen får ikke støtte fra legevitenskap, psykiatri eller fagfellevurdert forskning.

Finnes det andre politikere enn de fra KrF Troms og Finnmark står opp for sårbare pasientgrupper og krever et vitenskapsbasert helsevesen?

Truls Olufsen-Mehus
Fylkesleder, Troms og Finnmark KrF

Gå til innlegget

Likegyldighet, lite kunnskap eller bare folks frykt for å si i fra har gjort at idéen ikke har møtt motstand hittil - ideen om at hvilken adferd du har tilsier hva slags kjønnskategori du tilhører. Dette skaper et kunstig “kjønnsmangfold” som er så personlig at all kritikk mot den blir kalt for hatefull ytring. Men når loven skal endres, må vi ha lov å være kritisk.

I kjølvannet av debatten vedrørende videoen om radikal kjønnsideologi og oppropet JA til tokjønnsmodellen, har dette ført til en heftig kamp blant tastaturkrigere. Det er for enkelte vanskelig å tenke klart når ord vekker følelser - og det er nettop det vi må kreve av våre politikere på stortinget, at de bruker huet, juss og vitenskap, ikke andres følelser når de står i fare for å vedta destruktiv politikk. Det samme kan kanskje ikke forventes lokalt - å bruke huet, men det følger kanskje med at enkelte bare slipper “hjertet” fram til tastaturet. 

Varsler fra troverdige kilder

Homofile varsler, lesbiske varsler og foreldre til transpersoner varsler

De varsler om at vi må stoppe ideologi som vil kategorisere kjønnsadferd på en måte som gjør at vanlige jenter med mange “guttevenner, kort hår og gutteinteresser” kanskje er født i feil kropp. Stopp ideen om at gutter som har feminine trekk eller liker rosa klær og glitter, at de kanskje burde hatt en jentekropp til å matche deres adferd. Dette er Rosa kompetanse, det er definisjonsmakta FRI-foreningen sitter på, og det er galt at de skal få fritt fram i alle skoler og barnehager uten at vi får debattert og belyst saken fra mange hold. 


Stopp kjønnskategorisering av barn og ungdoms adferd og utesende.

Det skaper forvirring og drastisk økning i barn som ønsker kjønnskorrigerende kiruirgi og farlig hormonbehandling.

- Dere har sikkert sånne fobier av noe slag. Eller er altfor kristne. 

Jeg tipper det er de enkleste båsene å bruke for å slippe å forholde seg til saklig argumentasjon, solide kilder og bred refleksjon. 


Men oppropet er utarbeidet av mange fagfolk, homofile, lesbiske, kristne og ateister, så den holder ikke - la hodet få mer plass enn hjertet i denne saken. En god venn av meg sa en gang da jeg lurte på hvorfor folk skrev så mye negativt på facebook - “at det er enklere å få andre til å fremstå som dårligere, enn å gjøre seg selv bedre. Jeg synes det stemmer bra i debatten som pågår, vi må anstrenge oss til å bli bedre, til å lære mer. 

Det er fire måter det er mulig å gjennomføre et slikt prosjekt på med din egen aksept: 

  1. Du er full av ideologi 

  2. Du er full av frykt

  3. Du er likegyldig

  4. Du mangler balansert kunnskap

Men så vil du bli påminnet ditt eget svik, hver gang en mann vinner gull i kvinneidrett, fordi du enten var blendet eller var for feig til å stå i mot denne absurde ideen. Ideen om at subjektivt oppfatet kjønnsidentitet er noe hele samfunnet og lovverk må justeres seg etter. Straffen av dette sviket får våre barn bære - tyngst båret av framtidens kvinner. Dette er også en kvinnerettighets-sak og den trigger feminister i stor grad.


Respekt og toleranse - ja. Endre loven -nei.

Alle folk må gjerne identifisere seg som hva som helst, vi skal kunne akseptere og tolerere annen seksuell orientering og identitet, men det kan ikke legges nye lover og rettigheter knyttet til subjektive følelser på hvilket kjønn man selv oppfatter at man er. Det er ikke et reelt valg man har, det er bare en ide om at lov og samfunn skal bøyes i slik favør. Det er identitetspolitikkens kjerne. Mens FRI-foreningen mener at “alle bestemmer sin egen kjønnsidentitet”, og rettighetene til den bestemmelsen skal følge på - dette vil de også lære resten av samfunnet med Rosa kompetanse.  


Kort om kunnskap

Det har vært en 20-dobling i antall barn i Sverige siste 10 år med det som diagnostiseres som “kjønnsdysfori” og igangsatt prematur eller feil behandling på barn og ungdom. Kjønnsdysfori er ansett som en psykisk lidelse, inntil videre, som kan behandles med psykiatri, med terapi til etter puberteten. Rundt 70% av folk med kjønnsdysfori har andre psykiske lidelser. Etter pubertet er opptil 95% av barn og ungdom med kjønnsdysfori falt til ro i eget kjønn. Men på den politiske agendaen til organisasjonen FRI som står bak den radikale kjønnsideologien - vil de at diagnosen må lobbyeres vekk, dysfori skal fremstilles som normaltilstand. 

De fører en ide om at barn og ungdommer ikke skal måtte forholde seg til foreldres oppdragelse, foreldreansvar og myndighet. Barns subjektive oppfatning av egen kjønnsidentitet skal bejubles, dyrkes, selv om det direkte vil lede til hormonbehandling og kirurgiske inngrep. Alt på grunn av ideologien til FRI med kategorisert kjønnsadferd som ikke "stemmer med biologisk kjønn". 
Også spesialistene roper varsko sammen med oss andre - at noe veldig galt er på gang. Heldigvis kan vi lære av tabbene i Sverige. Du kan selv ta et google-søk på “Uppdrag granskning tranståget” så får du brutal fakta fra vårt nabolands oppdagelser som nok vil endre ditt eget syn på identitetspolitikk.Definisjonsmakta må vurderes


Definisjonsmakta må vurderes

Definisjonsmakta på kjønn og kjønnsidentitet kan vi ikke tillate at skal sitte i en liten organisasjon kalt FRI, som politikere på Stortinget vil gi fritt spillerom til våre barn og ungdom - uten at vi voksne får stilt kritiske spørsmål i en grundig og lang debatt. I frykt for å krenke noens følelser og skape gjensidige ubehageligheter - skal foreldre og fagfolk ties i hjel. Jeg mener denne saken skal snakkes fram i lyset - det er bakgrunnen for mitt engasjement

Det er ikke fobi å stille kritiske spørsmål på vegne av våre barn - det er ansvarlig. 


Gå til innlegget

Kamuflert av homoterapi

Publisert over 2 år siden

Arbeiderpartiet, som før var et ansvarlig parti, med ansvarlige politikere, vil nå sette i gang lovendringer som bryter FNs barnekonvensjon, som bryter opplæringsloven i skolen og som truer barns rett til vern. Hvor vil dere med dette?

De fleste har kanskje fått med seg at det skal behandles saker som vekker sterke følelser og som angår oss alle på Stortinget den 11. Desember. Det er naturstridig og galt det som nå er foreslått. For tredje året på rad er det politisk fremmet forslag om å opprette et tredje juridisk kjønn, et “hen”. Arbeiderpartiet fremmer flere radikale forslag samtidig som later til å gå under radaren, godt kamuflert bak parolen “forby homoterapi”.


“Rosa inkompetanse”

Det ansvarlige partiet har som mål om å innføre et kontroversielt undervisningsopplegg i alle barnehager, skoler og offentlige arbeidsplasser med “kunnskap” som ikke kan bevises faglig eller forankres vitenskapelig. AP ønsker altså at barn skal lære at kjønn ikke er bestemt av om de har “innovertiss eller utovertiss”, men hva de føler seg som og identifiserer seg med. At alle gutter og jenter, på ulike stadier i livet er begge kjønn og av og til ingen kjønn, såkalt flytende kjønnsidentitet. Det fremstilles av foreningen FRI at biologi er gammeldags og utdatert tankegods, dette kommuniseres fra det offentliges nettside for ungdom til våre barn og ungdom på UNG.no. “- At å tro det bare finnes to kjønn er det samme som at jorden er flat.” 


På bakgrunn av ideene hentet fra det de kaller “Rosa Kompetanse” ønsker AP derfor et tredje juridisk kjønn. Men det finnes jo bare to kjønn som kan bevises vitenskapelig, biologisk og historisk. Arbeiderpartiets ansvarlige politikere blander inn en medfødt medisink tilstand som hverken har noe med identitetspolitikk eller legning å gjøre, som misvisende kalles “interkjønn”, som faktisk er en kromosomfeil på kjønnet. Et medfødt syndrom. 


Barn er ikke myndig
Dersom AP baserer sin politikk på pseudovitenskap og føleri, som det virker som at de gjør nå, så truer de barn og foreldre i hele landet med den største medisinske skandalen i moderne tid. AP lanserer “forslag om å lovfeste barns evne til samtykkekompetanse” i kjønnskorrigerende behandling. Det betyr livsfarlig og irreversibel hormonbehandling, kjemiske pubertetsblokkere og kirurgi. Voksne, myndige menn mellom 18-24 år har til sammenligning ikke lov til å sterilisere seg med kirurgisk inngrep før etter de er fylt 25 år. Mens Arbeiderpartiet mener barn er myndige nok til å beslutte langt mer alvorlige inngrep på sitt eget kjønn. 


Hvem skal vi lytte til?
Storskala kjønnskorrigerende behandling av barn og ungdom omtales av fagfolk og eksperter som den største medisinske skandalen i moderne tid. Fordi opptil 95% av alle barn som lider av kjønnsdysfori, altså at de “opplever at de er født i feil kropp”, vokser det av seg etter puberteten, ved hjelp av terapeutlignende samtaler og familieterapi. Det er store mørketall på folk som angrer på ingrepene, og det er bevist at inngrep ikke har en positiv effekt på livssituasjonen deres. I tillegg viser forskning at opptil 70% som lider av kjønnsdysfori har andre psykiske lidelser. 


AP på kollisjonskurs med våre felles verdier
Man burde forventet at radikale politiske forslag var bygget på statistikk, forskning og fagfolks anbefalinger. En skulle forventet at samtaler og terapi med eksperter er å foretrekke fremfor at barn på egenhånd går til fastlegen for å få irreversibel hormonbehandling eller får henvisning til kjønnskirurgi. Men ikke Arbeiderpartiet. De bygger radikale stortingsforslag på FRI-foreningens “rosa kompetanse”. Arbeiderpartiet vil innføre Rosa kompetanses virkelighetsoppfatning og kjønnskorrgerende løsninger i hele landet. Det er absurd at barnehagebarn skal ta stilling til egen seksualitet og kjønnsidentitet. 


Det som før var et ansvarlig parti, med ansvarlige politikere, vil nå sette i gang lovendringer som bryter FNs barnekonvensjon, som bryter opplæringsloven i skolen og som truer barns rett til vern. Forslagene truer den trygge familieinstitusjonen der foreldre er ansvarlige for barnet og de truer på toppen av det hele, trosfriheten. Skrur man igjen krana av trosfrihet, kveler man alle andre friheter som følge av det.


MDG fortjener også å bli nevnt. De sendte stortingsforslag om at alle offentlige toaletter og garderober må være kjønnsnøytral, fordi kjønn ikke lenger skal bestemmes av biologi eller kromosomer  - men av opplevd identitet. 


Hvilken retning er vi på vei mot?
I følge FRI-foreningens agenda på deres nettside, skal vi hit: Kjønn og inngrep skal styres av egne følelser og seksualitet skal styres av samtykke alene. Lover, reguleringer og aldersgrenser trengs ikke på dette området. Det er trist at AP er blitt løpegutt for en forening som har radikale politiske mål. Det er en tragedie at våre barn er de som må ta støyten for uansvarlig og uhindret verdipolitikk fordi det blir kamuflert av bregrepet homoterapi.


Si JA til tokjønnsmodellen - si NEI  til radikal kjønnsideologi!

Av


Truls Olufsen-Mehus

Hammerfest KrF

Gå til innlegget

De som roper etter mer demokrati, roper for så vidt og i prinsippet på KrF. Eller på FrP. Eller på andre som modig står opp imot «toleranse-presset». Et press som egentlig er intolerant. For mer demokrati betyr at også disse stemmene får en anledning til å tale, og ikke knebles.


Ytterfløyene opplever misnøye, at de ikke blir hørt og at de blir sensurert. Det kreves mer demokrati og mer toleranse. Og det er viktig at mange, kanskje at alle stemmer blir hørt, at det er en god politisk bredde i partiene – og da også i mediene. 

«Mer demokrati!» er muligens et fengende slagord. Men av og til, i blant ofte, forblir det bare et mantra. Det etterfølges ikke med handling. De nevnte demokratiforkjemperne tyr nemlig gjerne til sensur av de som mener det motsatte av dem selv. Da er de som ba om mer demokrati blitt intolerante og udemokratiske. Blant temaene som for tiden engasjerer og som får blodet til å bruse, som gjør oss blinde og intolerante er: abort og innvandring.


Abort

Det er interessant å oppleve hvordan abortsaken fremstilles av de mest høylytte. De som roper etter mer demokrati, krever gjerne at andre som ønsker å sette grenser for vår inngripen mot det ufødte livet, at de skal holde kjeft. Mener disse altså at de som kjemper for ufødte kvinners rettigheter, krenker fødte kvinners rett til å bestemme over egen kropp? 


Objektivt sett handler abortsaken om en tidslinje fra 0 til 9 mnd – og om når på denne tidslinja det ufødte barnet skal få sine egne menneskerettigheter. Egentlig er det rart at det ikke finnes en verdensomspennende konsensus om når barnet får egne rettigheter, tatt i betraktning Menneskerettighetene, som ellers regulerer det meste. Men hverken forskere, filosofer, teologer eller politikere har et universelt, tilfredsstillende svar på dette. Dermed skulle vi tro at om ikke annet, så bør varsomhet bli verdsatt i abortsaken. Fordi hver dag man kommer nærmere den niende måneden, øker risikoen og usikkerheten, både medisinsk, etisk og juridisk. Når det handler om å avslutte livet til et ufødt barn, så bør vi tillate at noen i demokratiet vårt kjemper for de som ikke kan kjempe selv. De aller svakeste.


Derfor er det urovekkende og uforståelig at så mange ønsker å kneble disse få stemmene – som taler på vegne av de som ikke har rukket å få egne menneskerettigheter. Jeg mener at det ufødte liv fortjener debatt og fokus, fra media, velgere og politikere. Til tross for at det er et veldig vanskelig tema.


Innvandring

Slik abortsaken er en tidslinje, der man er uenig om når det ufødte barnet får egne menneskerettigheter, så handler innvandringsdebatten om et krysningspunkt mellom økonomiske, sosiale og kulturelle forhold. Det handler om en sunn og naturlig integreringsmessig evne til å absorbere de som kommer inn i samfunnet vårt. Hvor mye kan samfunnet slik vi verdsetter det, egentlig tåle? Det handler i stor grad om toleranse i et praktisk og bærekraftig perspektiv. Innvandringsliberale mennesker setter gjerne en strek over alt dette og mener at spørsmålet som stilles er et uttrykk for fremmedfrykt – og det som verre er. De etterlyser jammen enda mer toleranse disse også.


«I Norge skal vi tolerere alt unntatt intoleranse». Utsagnet er flere ganger blitt løftet fram. Men det er en påstand som er vanskelig å etterleve, og etisk sett kanskje umulig. Det betyr jo at noen sitter med en fasit på hva og hvem som skal sensureres, og hva som godkjennes. Noen skal altså bestemme hva vi får lov til å si og mene. Er ikke det et totalitært utgangspunt?

 

Er grenser intolerant?

Er grensesetting og grenser som idé intolerant i seg selv? En kan i blant oppfatte at det er for enkelt å gå seg vill mellom toleranse og intoleranse: For noen er det intolerant at vi har landegrenser – eller håndhever vår rett i forhold til landegrensene. Er det intolerant å ha fylkesgrenser? Tomtegrenser? Kan andre lufte hunden sin i hagen din? 

 

Hva med grenser i antall? Er det intolerant å begrense antallet flyktninger som får slippe inn til Norge slik at vi kan forsøke å holde på en integreringsmessig bærekraft? For innvandrere er jo alle enkeltindivider, medmennesker og verdensbrødre. De er ikke et tall. Er det intolerant av oss å sette et tall på mengden? Var kanskje Alf Prøysen inne på noe da han skrev eventyret om Geitekillingen som kunne telle til 10? «Vi skal ta geitekillingen, sa kua. – Han teller oss, rautet kalven. – Og det får'n ikke lov til, brølte oksen!»

 

Toleranse er å tåle

Begrepsforståelsen av toleranse er å tåle. Hva med å tåle grunnlaget som vårt samfunn er bygget på? Om vi som er innenfor grensene inviterer noen som var utenfor og led inn i varmen. Ja, da inviterer vi de “nye folkene” til å tåle samfunnet de er invitert inn i, og oss som allerede var der fra før. Samtidig som vi tolererer dem som kommer inn. Enkelte mener at de nye inviterte ikke skal måtte ta til seg kulturen og verdiene som befinner seg på innsiden av grensene til vår kultur. Da oppfattes det slik, at de som inviteres inn, ikke behøver å tolerere vår kultur og våre verdier, mens vi skal måtte tolerere deres verdier og deres normer. Kanskje vi bør bytte ut ordene «toleranse» og «empati» med «tåle» og «hensyn»? Slik gjøres det bedre mulig å styre på en samfunnsrettet måte, og ikke på en individbasert måte. Og kanskje media unngår i større grad polariseringsretorikk.


Andres barn

Jeg elsker mine tre barn mest i hele verden. Utvilsomt! Jeg har vært med å lage dem og oppdra dem. Poenget er at selv om jeg setter mine egne barn høyest, gjør det meg ikke til en intolerant egoist. Jeg føler fortsatt omsorg for andres barn. Men mine barn kommer altså aller først.


Norge er kåret til det beste i verden å bo i. Vi har en stolt historie og en verdifull kulturarv som jeg mener det er verdt å videreføre til de som kommer etter meg. Til mine barn. At noen ser med skepsis på masseinnvandring, fra kulturer som ikke deler våre verdier, bør naturligvis være både forståelig og fullt ut akseptabelt. Det motsatte skaper uro dersom folk opplever seg kneblet fra å uttrykke denne skepsisen. 


De som roper etter mer demokrati, roper etter de som modig står opp imot «toleranse-presset». Et press som egentlig er intolerant. Med dette ønskes velkommen et Norge 3.0. Der man har lov til å elske sine egne barn mest, uten å bli kalt noe annet enn gode foreldre.Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere