Torstein Husby

Alder: 2
  RSS

Om Torstein

Lege. Oslo. Tidligere medlem av Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet i Den noerske kirke.

Følgere

Relativitetens diktatur

Publisert 10 måneder siden

Samtidens relativisme kan ha relevans til meningsutvekslingen mellom Andreas Masvie og Jan-Olav Henriksen i anledning sistnevntes bok "Begjær, sårbarhet og tro". Kulturens samlivsetiske frigjøringsprosjekt kan være et dysfunksjonelt prosjekt uten bærekraft og ende opp i relativiserende subjektivisme. Teologien bør være et motsvar til dette.

Relativismens diktatur

Torstein Husby

Overskriften er et sitat fra tidligere Pave Benedikt XVI. Pavelige refleksjoner vedrørende samtidens relativisme har relevans til den pågående debatt rundt Jan-Olav Henriksens bok Begjær, sårbarhet og tro. Kulturens påvirkning av mennesker er uomtvistelig. Problemet er at vi i begrenset grad er klar over dette, våre samtidsbriller gjør oss blinde. Enhver kultur tenker gjerne om seg selv at de har sett lyset og vurderer de store sammenhenger (inklusive normativitet) bedre enn tidligere generasjoner. Det kan jo hende, men er slett ikke alltid tilfelle. Det sies at fiskene er de siste til å oppdage vannet de selv svømmer i. Vi har alle en iboende tendens til å immunisere oss mot samtidskritikk og de erfaringer som følger med.

Teologi er forankret i og knyttet til erfaring, hevder Henriksen. Sant nok. Men hva kommer først - praksis/erfaring eller teori? I min verden kan ikke normative utsagn vitenskapelig begrunnes. De baserer seg på et verdivalg med et nødvendig element av stabilitet. Dette verdivalget kommer før de praktiske erfaringer og legger grunnlaget for videre handlinger. Som skadekirurg i kaotiske situasjoner har jeg ofte Arkimedes i bakhodet: «Gi meg et fast punkt – og jeg kan bevege jorden». Derfor velger vi å starte med rekonstruksjon av skjelettet som gir stabilitet nok for den videre oppbygning av de ulike skadede vevstyper.  

Teologiens og kristendommens vesen og oppgave er å formidle gudstro, bidra til livsmestring og gi håp. I mange sammenhenger vil dette oppfattes som en viktig motkulturell impuls. Religionskritikk er viktig, der er vi alle enige. Men utenfra perspektivet kan se ut til å ha fått sterkere plass på de teologiske læresteder enn innenfra perspektivet. Teologien må ikke svikte sitt oppdrag mtp å utfordre samtidens rådende sekulærliberale ideologi og den erfaring/praksis som følger i kjølvannet. Troens fanebærere (f.eks. teologer) må bringe lys, men også salt. Ikke bare i egne sår.

Tidens mantra er mangfold, også i kirken. Det fremste kvalitetskriterium på hvordan en institusjon fungerer er om de tar vare på mangfoldet, har et «trygt miljø for alle» og i mange sammenhenger også «for alt». Det som er riktig norm for meg er ikke nødvendigvis det for deg, vår adferd relativiseres i forhold til egne erfaringer. I aktuelle bok er det normer for seksuell adferd som er temaet. Henriksen følger opp med en grundig artikkel (VL 07.01.20) om erfaringens plass i forhold til normativitet. Han oppsummerer med at «det finnes ingen kontekstløs normativitet», intet «God’s eye view». Vi må «være villige til å lære av andres erfaringer og av våre egne feil». Etter min mening er denne påstanden riktig, men utilstrekkelig. Det finnes heller ingen erfaringer som er kontekstsløse. Det erfarte samlivsetiske frislippet som startet for vel 30 år tilbake har ikke kommet ut av den frie luft. Forutsetningen for hele prosjektet er de medisinske fremskritt som har fjernet naturens egne bremsemekanismer for uregulert seksuell adferd. Moderne prevensjon (ex. p-piller) har fjernet frykten for uønsket graviditet og antibiotika/profylakse har eliminert frykten for kjønnssykdommer, inklusive HIV. Vi må være bevisste på at hele vårt moderne samlivsetiske frigjøringsprosjekt er forankret i disse premissene. De fleste innser at erfaringene fra denne frigjøringen ikke har vært udelt positive hverken for enkeltindivider eller samfunn. Forskere utenfor de kristne kretser spør seg nå åpent om mennesket rett og slett er kompetent til å ha full kontroll over sitt seksualliv - for ikke å snakke om reproduksjon. Er vår endrede praksis forankret i erfaringer som bygger på en dysfunksjonell ideologi uten bærekraft?

Parallelt med de medisinske fremskritt har det foregått en dekonstruksjon av individualetikken. Dette har blitt næret av en ideologi som fremmer frigjøring fra kristne moralsystemer som kan ha blitt opplevet som undertrykkende. Det er sikkert noe riktig i dette, slik Henriksen poengterer. Men er det ikke også her en fare for fragmentering av våre normative erfaringer slik at vi til syvende og sist ender opp i relativiserende subjektivisme?

Det tradisjonelle kristne synet om at seksualiteten hører hjemme innenfor rammen av et heterofilt ekteskap fører i dag til marginalisering og utenforskap, til dels latterliggjøring. Kristne miljøer som fortsatt underviser i tråd med dette opplever uthengning og stigmatisering i media, til dels også i kirken.  Det uheldige ved dette er at tradisjonelle kristne miljøer i økende grad erfarer at deres verdisyn, inklusive normer for seksuell adferd, oppleves inkompatible (uforenlige) med samfunnets verdisyn.  Dette er uheldig og kan i verste fall føre til parallelsamfunn.

Kirkens maktprivilegier er for lengst en saga blott. Det er vel like bra. Slik jeg ser det er kirken og de kristne i dag kalt til å være en kulturformende kreativ minoritet, som gjennom kristendommens radikalitet er et motsvar til den rådende sekulærliberale ideologi, inklusive de samlivsetiske erfaringer som er et resultat av denne. Historien har perioder med normative frislipp som har gitt oss erfaringer vi gjerne skulle vært foruten. Jeg ser potensialet for at vår sekulærliberale epoke kan føye seg inn i denne rekken.  Uten sammenligning for øvrig kan det være betimelig å minne om den tyske forfatter Thomas Mann som i 2. verdenskrigs mørkeste år skrev om de ti bud som «menneskehetens ABC». Vi trenger alle faste punkter for å beholde manøvrering og styringsfart. Slik jeg ser det bør teologien være en veiviser tilbake til de evige kilder – med friskt vann inn i vår aktuelle kontekst.

Gå til innlegget

Det handler om de gode grenser

Publisert over 1 år siden

Den 26.mai vil stortinget vedta endringer i Bioteknologiloven. Det kan synes som dette kjøres gjennom i rekordfart uten at det er gitt noen gor begrunnelse for dette. Saken er angivelig "overmoden" da Bioteknologiloven har vært uendret siden 2004 og selges inn for å være en "høyst nødvendig modernisering" av et foreldet lovverk.

Det handler om de gode grenser

Den 26. mai vil Stortinget vedta endringer i Bioteknologiloven. Det kan synes som dette kjøres gjennom i rekordfart uten at det er gitt noen god begrunnelse for dette. Saken er angivelig «overmoden» da Bioteknologiloven har vært uendret siden 2004. Dette selges inn for å være en «høyst nødvendig modernisering» av et foreldet lovverk.

Avgjørelsen utfordrer hvordan vi som samfunn og enkeltmennesker tenker og handler med bioteknologi for å lage barn. Det nye forslaget åpner for å tilby assistert befruktning til enslige kvinner, eggdonasjon og tidlig fosterdiagnostikk (ultralyd og NIPT). Velbegrunnete argumenter for en restriktiv holdning til disse spørsmålene er godt kjent, men synes å prelle av i dominerende politiske kretser. Teknologioptimister både i AP og FrP, med begrenset interesse for etikk, finner hverandre. Tvisynte folk i SV har latt seg overbevise om at de nye forslagene fremmer kvinners rettigheter samt likestilling.

Det liberale frislippet fra 70-årenene har fått berettiget kritikk i de senere år. Markedsliberalismens tro på selvregulering og «markedets usynlige hånd» fikk et alvorlig tilbakeslag i 2008 (finanskrisen). Ingen ønsker seg tilbake til den dereguleringen av finansmarkedet og «knefallet for Wall Street» som gikk forut for dette. I dag er de fleste enige om at grenser og reguleringer av økonomien er en forutsetning for et godt samfunn.

Innen miljøvern er alle enige om at den menneskelige rovdrift på naturen som vi har gjennomlevet etter den industrielle revolusjon har hatt betydelige skadevirkninger på hele kloden. I dag innser alle at grenseløs menneskelig adferd er hovedårsaken til miljøkrisen. Sunn begrensning av menneskelig adferd er avgjørende for å bevare kloden.

Røykeloven (2004) ble i sin tid utsatt for latterliggjøring og Dagfinn Høybråten (Røykelovens «far») fikk en tøff tid. I ettertid har vi likevel innsett at den adferds begrensningen som loven medførte var til det beste for alle. Og Høybråten har fått sin vel fortjente oppreising.

Innen beredskap har vi under den pågående pandemien fått verdifulle påminnelser om de gode grensers betydning. Hvem ville i januar 2020 trodd at det norske folk, uten store motforestillinger, ville akseptert nedstengning av påskefjellet?

Redusert frihet innen økonomi, økologi, røyking og beredskap er eksempler på allment aksepterte grenser, til fellesskapet beste. På denne bakgrunn er det underlig at samfunnet ikke innser at de viktige områdene som handler om liv og død, bioteknologi, reproduksjon og fremtidens generasjoner også bør ha klare grenser for menneskelig kreativitet og påfunn. Her synes begeistrede teknologiske og vitenskapelige nyvinninger å ligge langt foran den nødvendige etiske refleksjon. På et eller annet tidspunkt vil vi, som enkeltmennesker og samfunn, oppdage viktigheten av klare grenser også for denne aktiviteten. Men tilsynelatende ikke i mai 2020.

Det er fristende å se bioteknologi i et historisk perspektiv, selv om dette ikke er politisk korrekt. I perioden 1910 – 1945 rådde eugenikken (rasehygienen) den ideologiske grunnen, også i vårt land. Nødvendig «modernisering» av lovverket ble også den gang nødvendig, noe som bl.a. førte til loven om tvangssterilisering (1934), vedtatt mot en - 1 - stemme. Hverken Arbeiderbevegelsen eller Kirken representerte noe bolverk mot dette forfallet, så langt derifra. Vollebæk utvalget (2015) dokumenterte vår lite ærerike historie fra denne perioden (eksempelvis Kirkens «Misjon blant hjemløse»). Loven om fri abort ble innført i 1978 og gjør derved vår situasjon annerledes enn i mellomkrigstiden. Likevel er det ikke vanskelig å se en viss parallellitet til vår tid, med en mulig utvikling i retning av et sorteringssamfunn. Sammenligningen med eugenikken er tabuisert. For oss seniorer, som slipper å ta strategiske sideblikk, er det likevel viktig å minne om dette. Utviklingen går i retning av at fremtidige generasjoner kan designes og planlegges med forankring i (valg)frihet, rettigheter og ikke-diskriminering – for de som er så heldige å være født. Er vi i ferd med å gjenta historien i en sminket, parfymert utgave? De fremtidige generasjoner, som dette handler om, har ingen stemmerett i disse spørsmålene og illustrerer derved et betydelig «demokratisk underskudd».

Karakteristisk for alt moderne er at det er flyktig og har sin tilmålte tid før noe annet og mer trendy overtar. Et bioteknologisk lovverk bør sikte mot bærekraftig langsiktighet, sunn begrensning av menneskelige påfunn og bør ikke forankres i det moteriktige. Den leksen lærte vi i 1934. I dag ser vi tilbake på eugenikken med berettiget skyld og skam, både som samfunn, kirke og enkeltmennesker. Vi får håpe våre barnebarn slipper å vurdere vår tidsepoke med samme forlegenhet.

Gå til innlegget

Oppsplittingens logikk

Publisert rundt 2 år siden

Det norske samfunn er i tråd med andre vestlige demokratier preget av økende polarisering og oppsplitting i mindre grupper, og spesifikke identitetsmarkører spiller en avgjørende rolle i denne prosessen.

Markører knyttet til kropp og kjønnsidentitet ser ut til å ta en stadig større plass. Dette representerer en ny og ikke uproblematisk dreining.

I vår vestlige tradisjon har de fremste markørene tidligere vært knyttet til nasjonalfølelse og forankring i en kristen virkelighetsoppfatning. I Norge kan dette anskueliggjøres ved eksemplene Grunnloven, nasjonalsang, fedrelandssalme, korset i flagget og feiringen av 17. mai. Slike store felles identitetsmarkører har historisk bidratt til å løfte samfunnet ut av stammekulturen (tribalismen) i snever forstand.


Dyrker forskjellene

Identitetspolitikk betyr at man vektlegger sin kulturelle identitet og gruppetilhørighet i politikken. Konsekvensene kan være at det blir vanskeligere å forstå andre, at man dyrker forskjellene når man utformer politikk i stedet for å vektlegge felles rettigheter og utfordringer.

Identitetspolitikk er intet nytt fenomen. Det nye er at de klassiske identitetsmarkører er i ferd med å fordunste. Det er naturlig å se dette i sammenheng med fremveksten av sekulærliberalismen hvor gudsdimensjonen i våre samfunn er svekket og mennesket selv har tatt plassen som tilværelsens dominante sentrum (Antropocen). Det vestlige livet kan fortone seg som et individualistisk selvvalgs prosjekt hvor vår identitet i mindre og mindre grad forankres i de store nasjonale og religiøse fortellinger. Vi har vært flinke til å rette kritisk søkelys på disse fortellingene, og mye av kritikken har vært berettiget (for eksempel usunn nasjonalisme og misforstått kulturimperialisme).


Pride-markeringer

Spørsmålet «hvem er vi» er høyst aktuelt, og identitet er i fokus som aldri før. I en verden der den åndelige dimensjon er sterkt svekket er det lett å tenke at kroppen er det eneste vi har igjen. Og da gjelder det å gjøre mest mulig ut av den. Med dette som bakgrunn er det interessant å analysere samtidens Pride-markeringer i hele den vestlige verden. Her hjemme har feiringene nærmest fått en 17. mai-lignende karakter og representerer for mange en erstatning for vår nasjonaldag. Subjektive individuelle oppfatninger av stadig nye kjønnskategorier og seksuelle preferanser gjøres til markører for menneskers kjerneidentitet med krav på anerkjennelse, respekt og rettigheter.

Peer Gynt minner seg selv på Gudsmerket i pannen som sin fremste identitetsmarkør. Det moderne mennesket ser ut til å flytte fikenbladet fra genitalia og opp i ansiktet, og derved oppgradere kjønnslivet til å bli vår dominerende presentasjonsform. Som samfunn og kirke må vi tørre spørre om dette er et fremskritt – eller et forfallstegn. Både i storsamfunnet, media og i kirken har det så langt vært en svært utilstrekkelig analyse/kritikk av samtidens alternative identitetsmarkører. Det ville vært å forvente at den samme balanserte kritikk som vi har anvendt på våre tradisjonelle kulturelle identitetsmarkører også ville blitt brukt på samtidens motepregete trender.


Kritiske spørsmål

Jeg registrerer at det nå skjer en forandring på dette feltet. Internasjonale forfattere (eksempelvis Fukuyama: Identity) reiser kritiske spørsmål vedrørende hensiktsmessigheten ved at tradisjonelle identitetsmarkører blir erstattet av etnisitet, kultur og ikke minst kjønnsidentitet/seksuell legning knyttet til kroppslige karakteristika. Faren er at samfunnet fragmenteres i stadig mindre grupper med innbyrdes solidaritet, men med begrenset forståelse for andre grupperinger (ekkokammer).

Det begynte med H, så fulgte L, deretter B, T, I, Q, P +++. Kjernemarkører basert på subjektiv kroppslig identitetsfølelse og selvkonstruksjon selges ut for å være progressivt, men fremmer dette til syvende og sist en utvikling som fører oss tilbake til et stammelignende samfunn? Her har en våken kristen dagspresse et betydelig ansvar og en enestående sjanse til å bidra til større dybde og analytisk kraft i et samfunn som i økende grad fragmenteres.

Gå til innlegget

Sakraliseringen av det autonome mennesket

Publisert over 2 år siden

Har vi som samfunn og kirke noe av ansvaret for at unge mennesker i dag opplever et autoritets- og verdivakuum som legger grunnlaget for høyreekstremisme?

De etiske debattene går friskt for tiden. Stikkord kan være abort, samlivsetikk, reproduktive rettigheter, aktiv dødshjelp, samvittighetsfrihet og ansvar for miljøet. Det som overrasker meg er det begrensete innslaget av ideologisk refleksjon i denne diskursen.

Det moderne vestlige samfunns verdigrunnlag synes forankret i nyliberal sekularisme, som igjen er tuftet på frihet, rettigheter og ikke-diskriminering (FRI). Kjernen i denne ideologien er forankret i menneskets autonomi, som egentlig betyr selv-lovgivning. Det autonome selvet har vokst og tiltatt seg en religiøs dimensjon uten at folk egentlig tenker over det. Samtidig har religionskritikken styrket sin stilling i akademia. De store etiske spørsmål bør helst begrunnes allmennetisk da synspunkter begrunnet i en religiøs eller kristen virkelighetsoppfatning ofte gir assosiasjoner av autoritær/paternalistisk karakter som moderniteten ikke kan forholde seg til.

Individets valgfrihet

Dyrkningen av det autonome mennesket medfører at de fleste etiske spørsmål tar utgangspunkt i individets valgfrihet. Av samme grunn fremstilles livet som et selvvalgsprosjekt. Et kritisk blikk på den kristne kulturarven kan være berettiget. Men hvorfor stiller vi ikke det samme kritiske søkelys på samtidens fundamentalistiske dyrkning av den menneskelige autonomi? For meg fremstår dette som en av samtidens blindflekker.

Det tradisjonelle familiebegrepet er gått i oppløsning, man har gått fra kjernefamilie til stjernefamilie hvor hver enkelt fritt kan velge sin samlivsform ut fra et mangfold av kjønnsidentiteter og reproduksjonsalternativer. Frihet, rettigheter og ikke-diskriminering trumfer klassiske «familieverdier» (som ofte settes i anførsel for å understreke det suspekte og gammeldagse i begrepet). Samfunnet advares samtidig fra å komme i allianse med mørke høyreekstreme krefter. Vi må for all del ikke havne i teokratiet Gilead (The Handmaid’s tale). I vår frykt for slike skrekkscenarier kan vi, også kirken og den kristne dagspressen, utilsiktet komme i skade for å sette godkjentstempel på et frihetsprosjekt som mange mener har begynt å løpe løpsk.

Kultur i oppløsning

Moralske og etiske frislepp er intet nytt, det har forekommet fra Sodoma og Gomorras dager. Like lovmessig har den moralske tilstramning fulgt etter i kjølvannet. Stjerneforfatteren Michel Houellebecq beskriver i sin siste roman Serotonin en vestlig kultur i oppløsning. Frihetens prosjekt leverte ikke hva det lovet og flere enn Houellebecq stiller spørsmålet om prosessen trenger justering. Det er ikke vanskelig å se at en reaksjonsdannelse er på gang (metoo, Michael Jackson-dokumentar, aggressiv fokus på politisk ukultur og trakassering etc.). Dette er fenomener som neppe ville funnet sted for 15 år siden. Ungdommen har forlatt opprøret og søker trygghet/tilhørighet fremfor heseblesende frihet. Generasjon prestasjon oppfører seg pent, drikker mindre, har mindre sex, sitter hjemme foran skjermen og er kompis med foreldrene.

Og det er ungdommer, ofte jenter, som leder an i de omfattende og overraskende anti-abort 
demonstrasjonene ute i Europa. Flere feminister reagerer sterkt på relativiseringen av klassisk kjønnsidentitet. Noen knytter dette sågar til en «normoppløsende ideologi» og hevder at klassisk kvinnekamp blir innholdsløs i en indifferent kjønnskontekst. Er dette signaler som antyder en gryende reaksjon på foreldregenerasjonens grenseløse frihetsprosjekt?

Tradisjonelle verdier

En interessant observasjon er at tradisjonelle familieverdier og kjønnskategorier i dagens Europa fremmes sterkest og høyest av høyreekstreme politiske bevegelser (eksempelvis Jobbik/Ungarn, Nasjonal Front/Frankrike, AFD/Tyskland, SD/Sverige). Få, om noen, ønsker å bli assosiert med disse bevegelsene. Når vanlige mennesker (som undertegnede), både til høyre og venstre i politikken, fortsatt står for tradisjonelle verdier (slik som rettsvern for fosteret, nei til merkantilisering av reproduksjon, prioritering av det heterofile ekteskapet, ja til tradisjonelle kjønnsroller etc.), står de i fare for å bli slått i hartkorn med brunt grums. At høyreekstreme miljøer har tilranet seg denne posisjonen er ikke tilfeldig. Slike bevegelser oppstår ikke i et tomrom. Vi vet at forekomsten av fascistiske bevegelser forutsetter fravær av noe både økonomisk, politisk og verdimessig.

I vår aktuelle sammenheng er det derfor interessant å reflektere rundt fraværet av en felles verdibasert autoritet, både i samfunn og kirke. Verdier som for bare 40 år siden var samfunnets felleseie er nå i fritt spill. Selvsagt er vi alle glade for mye som er kastet ut (for eksempel kriminalisering av homofilt samliv), men er det tid for å spørre om vi har kastet noen barn ut med badevannet? Har vi lagt fra oss vår tradisjonelle verdibaserte klesdrakt og gått ut i frihetens grenseløse hav for å bade? Og hvem plukker opp disse klærne? Tilsynelatende de høyreekstreme bevegelsene som ønsker autoritet, orden og 
disiplin.

Autoritetsvakuum

Vi bør spørre oss: Har vi som samfunn og kirke noe av ansvaret for at unge mennesker i dag opplever et autoritets- og verdivakuum som – utilsiktet - legger grunnlaget for usunn høyreekstremisme? Personlig tror jeg det. Den nærmest religiøse dyrkningen av menneskets autonomi (Frihet, rettigheter, ikke-diskriminering) må også tåle et våkent «religionskritisk» blikk.

I denne sammenheng tenker jeg at kirken(e) og den kristne dagspressen har et spesielt ansvar for en helhetlig gjennomtenkning av sine holdninger. Vi har alle et ansvar for hvordan en gryende reaksjonsdannelse kan ledes inn i sunne spor og ikke overlate arenaen til høyreekstreme utvekster. Vi må tørre å være motkulturelle premissleverandører i en samtid som roper etter sunne autoriteter utenfor sin egen nesetipp. Svikter vi dette oppdraget, kan arenaen være ryddet for styrket høyreekstremisme.

Torstein 
Husby

Tidligere medlem 
av Oslo bispe-
dømmeråd

Gå til innlegget

Med liturgi som rekkverk

Publisert over 2 år siden

Det er fint å opprettholde kirkens ordo, men dette må ikke bli et rekkverk man holder fast i fordi sentrale lærespørsmål er i ferd med å fordunste.

Det har vært turbulent i kjølvannet etter
bispeutnevnelsen i Stavanger. Alf Gjøsunds gode artikkel 02.02.19 («Dramaet i Petrikirken») innbyr til videre refleksjon.

Streng liturgi. 

Som vernepliktig kom jeg i kontakt med feltpresten, en jovial og «likandes kar». Han var romslig og «liberal» i omgangen med sentrale kristne lærespørsmål. Med dette som utgangspunkt ble vi overrasket under hans nattverdsamlinger som foregikk på et klasse­rom, omgivelsene innbød ikke til høykirkelighet. Ritualet ble gjennomført i full prestemundur, med streng liturgi og hellig ærbødighet for elementene.

Vi noterte oss diskrepansen mellom den løse holdningen i lærespørsmål på den ene siden og den liturgiske strenghet når det gjaldt kirkens ritualer på den andre. En teologi student ga meg følgende forklaring: Man må ha et rekkverk å holde tak i. Når læren flyter ut, må man holde desto hardere fast i kirkens ordo,
liturgi og ritualer.

Personlig har jeg alltid vært glad i kirkens orden, selv om jeg ikke anser dette for et salighets spørsmål. Men i forholdet mellom lære og liturgi, har jeg oppfattet det slik at rekkefølgen ikke er likegyldig. Læren er kilden og forankringen for liturgien. Uten tydelighet i lærespørsmål kan liturgien og ritualene bli sårbare for stemningsskifter.

Nattverdens plassering. 

To saker synes å spille en viktig rolle i den aktuelle bispeutnevnelsen, samlivsetikk og kirkens ordo eksemplifisert ved nattverdens plassering. Vårt eget
menighetsblad beskrev de nye ekteskapsliturgiene, på en treffende måte: – Nå kan man velge mellom «skapelsesliturgi» og «kjærlighetsliturgi», stemningsmessig et enkelt valg. Det læremessige innholdet i liturgien utvannes og blir et spørsmål om personlige preferanser, mens rekkefølgen (kirkens ordo) forblir uendret.

På samme måte er nattverdens plassering i ordo angivelig blitt et avgjørende stridsspørsmål. For meg er dette å snu sakene på hodet. Det er fint å opprettholde kirkens ordo, men dette må ikke bli et rekkverk man holder fast i fordi sentrale lærespørsmål er i ferd med å fordunste.

Problemet er ikke kirkens ordo, men at det store flertallet av døpte mennesker ikke stiller på gudstjenester og overhodet ikke deltar i nattverdfellesskapet. At enkelte lavkirkelige gjør en uformell vri på kirkens ordo forankret i vekkelsestradisjonen, bør ikke overraske noen. Det læremessige innholdet er tuftet på klassisk kristen tro og tanke i disse miljøene, selv om den kirkelige orden er nedprioritert i tråd med lekmannstradisjonen.

Ligner foretak. 

Her er også beslektede poenger når det gjelder bispevalget i Stavanger. Lavkirkeligheten forkynner radikal omvendelse til mennesker som er døpt, i tråd med tradisjonen fra Luther og H. N. Hauge. Den nordiske folkekirkeideologien finner dette upassende og frykter inderlige «klubber for de få». Selv ligner folkekirkene i økende grad på «foretak» som utelukkende bekrefter alle døpte med budskapet «du er god nok som du er», et budskap som ikke er noe mer enn de sekulære terapeutene som vil hjelpe oss til bedre selvbilde og livsmestring.

Etter mitt skjønn har folke- og lavkirketradisjonene levd i en konstruktiv spenning («kirken om formiddagen, bedehuset om kvelden»), med utnevnelse av biskoper fra begge leirer. Denne tradisjonen er nå i ferd med å brytes til fordel for et
liberalt hegemoni. De lavkirkelige blir i ledende kretser sett på som et problem mer enn en ressurs. Det er ikke vanskelig å se konsekvensene av dette i form av en stillferdig utvikling hvor lavkirkeligheten sklir ut i et slags indre eksil, fordi det ikke er rom for dem i den dogmatiske
folkekirkeligheten. Personlig synes jeg dette er en vemodig utvikling for Den norske kirke, som jeg håper det er mulig å
reversere.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere