Svein Helgesen

Alder: 73
  RSS

Om Svein

Seniorrådgjevar som driv mest med prosjektbasert utviklingsarbeid på oppdrag frå kommunar og andre instansar. Hovudområde: barnehage og skole, organisasjons- og leiarutvikling. Samfunnsengasjert, tidlegare politisk aktiv i KrF både lokalt, regionalt og sentralt.

Følgere

Ein skal snakke sant!

Publisert rundt 10 år siden

Kampanjane ved dette kyrkjevalet snakkar ikkje sant om kva fleire av oss står for. Det svekkjer tilliten til heile det kyrkjelege demokratiet. Slik kan vi ikkje ha det i framtida, seier ein frustert og oppgitt Svein Helgesen.

Eg har i samband med kyrkjevalet gitt til kjenne ein del motførestellingar mot Raus folkekirke og MorFarBarn/Foreldrerett sine valkampanjar. Det har blitt ein del  debatt om det. Når eg idag ser på trykk heilsides annonsar frå dei to kampanjane, har eg ikkje lenger  berre motførestellingar. Eg er frustrert, lei meg, oppgitt og eigentleg ganske sinna!

Eg meiner fortsatt det er både forståeleg og skvært at grupper kjempar for sine kandidatar. Men det er slett ikkje greitt at interessegrupper i eit kyrkjeval ikkje snakkar sant. Og det gjer dei ikkje no.

Eg har tidleg i prosessen svara så ærleg eg kan på ein del spørsmål, m.a. om felles ekteskapsliturgi for heterofile og homofile. Eg har sagt at eg i dette spørsmålet er undervegs og vil gå inn i prosessane som vil kome med ope sinn og utan fastlåst posisjon. Eg har sagt at eg trur ikkje felles liturgi er svaret, men at kyrkja bør kome vidare i saka med sikte på å finne fram til ordningar som kan samle breiast mogleg oppslutning.

Eg har aldri blitt spurt om eg vil stå på den eine eller andre kandidatlista, langt mindre om eg kan slutte meg til teksten på listene. Slik annonsane framstår, ville eg aldri ha stilt namnet mitt til disposisjon. Med bakgrunn i svaret mitt står eg då naturleg nok heller ikkje på MorFarBarn/Foreldrett si liste. Derimot har Raus folkekirke brukt namnet mitt på si liste, sjølv om eg på ingen måte har sagt ja til alle dei åtte punkta som kampanjen seier at dei oppførte kandidatane VIL.

Med bakgrunn i svara våre i nominasjonsprosessen har MorFarBarn/Foreldrerett i si annonse tillagt fleire av oss synspunkt som vi ikkje kjenner oss igjen i. For meg er det å snakke usant! Raus folkekirke har på si side m.a. tatt namnet mitt til inntekt for ei meining om felles ekteskapsliturgi som eg aldri har gitt uttrykk for. For meg er det å snakke usant!

Det kyrkjelege demokratiet er skjørt og komplisert. Det er mange spørsmål som kan og bør stillast om korleis det bør vere. Å få fram forskjellane i syn er viktig. Men det minste ein bør kunne forvente, er at det som blir gitt av informasjon er sant. Det synest ikkje dei to kampanjane å ha vore særleg mykje opptatt av.

Etter dette vil nok mange i framtida vere tilbakehaldne med å gi svar til grupper som spør, spesielt i spørsmål der vi er undervegs. Slik bør det ikkje vere. Vi kunne jo i det minste  forvente å bli spurt om vi stiller oss bak ein kampanje og ein konkret annonsetekst. Det har i alle fall ikkje skjedd i mitt tilfelle. 

Derfor blir det snakka usant, truleg om langt fleire kandidatar enn meg. Det er dessverre ikkje tid til å rette opp skaden ved dette valet. Men vi kan ikkje ha det slik. Ei viktig utfordring for dei nye styringsorgana vil derfor bli å gjere det som gjerast kan for å kvalitetssikre at veljarane i framtida kan få ein informasjon om kandidatane som i alle fall ikkje er usann.   

Gå til innlegget

Kyrkjeval med mangfold

Publisert rundt 10 år siden

Også i kyrkjevalkamp er det bra at mange kjempar for sine kandidatar. Men vi skal ikkje feste ukritisk lit til unyanserte kampanjar. Kanskje er det nettopp kandidatar som er vanskeleg å plassere i bås kyrkja bør få fleire av i bispedømeråda i den perioden vi no går inn i!?

”Raus folkekirke(RF) og ”MorFarBarn.no”/”Foreldrerett.no”(MFB) oppfordrar i desse dagar folk til å stemme på ”sine” kandidatar ved det komande kyrkjevalet. Bakgrunnen er svar vi som kandidatar har gitt på aktuelle kyrkjepolitiske spørsmål.

I utgangspunktet ser eg på alt kyrkjevalengasjement som positivt. Likevel har eg mange motforestillingar. Slike kampanjar tar utgangspunkt berre i eit mindre knippe kampsaker. Kandidatane sine svar (eller mangel på svar) blir analyserte og vurderte subjektivt. Jo fleire nyansane er, jo vanskelegare er det å plassere oss enkelt i bås. Den som t.d. svarar at ein vil gå inn i saker med ope sinn, hamnar som hovudregel mellom alle stolar.

Personleg registrerer eg at RF har lese svara mine som "gode" nok til å gi plass på kampanjen si kandidatliste. Andre kandidatar, som eg har tolka tenkjer langs dei same spora som eg, er derimot ikkje funne verdige til tillit verken av RF eller MFB.Kanskje er det nettopp kandidatar som er vanskeleg å plassere i bås kyrkja bør få fleire av i bispedømeråda i den perioden vi no går inn i!?

Også i kyrkjevalkamp er det bra at mange kjempar for sine kandidatar. Men vi skal ikkje feste ukritisk lit til unyanserte kampanjar! Eg ønskjer å vere ein raus person. Men å vere raus handlar mindre om kva eg meiner og seier om enkelte konkrete spørsmål, enn om korleis eg møter og samhandlar med andre, ikkje minst dei eg i sak er usamd med. Slik sett er det sikkert mange av dei som ikkje er funne verdige til plass på RF si kandidatliste, som heller burde ha stått der enn eg. 

Raus kan ein derimot ikkje kalle annonsekampanjen til MFB, markedsført gjennom eit bilde av ei brennande kyrkje. Vi som ikkje identifiserer oss med organisasjonen og derfor naturleg nok ikkje har plass på lista, blir framstilt som ein trussel og fare for indre åndeleg forvitring av kyrkja. At ein kjempar for sine kandidatar, er både forståeleg og skvært. Men eg forventar i det minste at ein yter svara våre rettferd og ikkje tillegg oss haldningar vi ikkje har. Eg reagerer på at ein tar i bruk fiendebilde i kyrkjevalkampen og antyder at halv-parten av kandidatane er ”ulvar i fåreklede”. Eg reagerer framfor alt på at dei prøver å fråta oss som ikkje er ”rettruande” nok, all ekte og ærleg motivasjon om å vere med på å gjere kyrkja endå betre, varmare og viktigare for stadig fleire.

Denne sommaren har vist oss at kyrkja er viktig for fleire enn vi kanskje har trudd. Her ligg folkekyrkja si store utfordring, med utgangspunkt i det kallet til teneste som er sjølve fundamentet for ei kvar kyrkje. Eg er trygg på at dei aller fleste av kyrkjevalkandidatane seier ”amen” til det, uavhengig av om vi er funne verdige til å stå på kampanjelister eller ikkje. Eg vel å tru at dei aller fleste tar avstand frå fiendebilde og tålar å vere usamde om enkelte omstridde teologiske og etiske spørsmål, i erkjenning av at vi alle kjenner og forstår stykkevis. Eg trur mangfaldet og den respektfulle samtalen vil kunne bli ein ressurs i kampen for å byggje ei ny og friare folkekyrkje - modig, myndig, utfordrande, inkluderande og varm – ein verdig representant for den Kristus vi les om i evangelia. Med tru, von og kjærleik som dei tre hovudpilarane. Og størst av alt er kjærleiken!

Eg oppfordrar til brei mobilisering om kyrkjevalet. Eg ber ikkje om støtte til bestemte kandidatar, men om stemmer for det positive mangfoldet. For å oppnå det duger det ikkje med råd frå ulike former for kampanjar. Her trengst framfor alt at den enkelte veljar tar ansvar, hentar brei informasjon og tenkjer sjølv.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere