Kristina Grande

Alder: 30
  RSS

Om Kristina

Følgere

Veien til et totalitært samfunn er ofte brolagt med de beste intensjoner - og en ureflektert holdning om at ens egne verdier er moralsk overlegne. Med en slik holdning blir det selvsagt at ens egne verdier bør legges til grunn for utforming av politikk og samfunn. Andre verdisyn blir sett som en trussel mot "det gode" og må fortrenges - for eksempel ved kutt i økonomisk støtte.

I fredagens avis kan vi lese om at Stavanger kommune skal undersøke muligheten for a frata støtten til NLMs barne- og ungdomsarbeid. Politiker i Stavanger Arbeiderparti Dag Mossinge uttaler i den forbindelse at "det er en prinsipielt viktig problemstilling å se på om det er handlingsrom for å nekte trossamfunn støtte dersom verdigrunnlaget strider mot verdiene fremmet av Stavanger kommune," og at det er viktig at "kommunen sikrer seg at pengene går til organisasjoner som driver praksiser kommunen står for."

Disse formuleringene gir grunn til bekymring. Mossinge synes å ønske en type verdimessig ensretting av sivilsamfunnet i Stavanger som vi ville karakterisert som totalitarisme dersom den fant sted litt lengre unna enn i vår egen oljehovedstad. 

Veien til et totalitært samfunn er ofte brolagt med de beste intensjoner - og en ureflektert holdning om at ens egne verdier er moralsk overlegne. Med en slik holdning blir det selvsagt at ens egne verdier bør legges til grunn for utforming av politikk og samfunn. Andre verdisyn blir sett som en trussel mot "det gode" og må fortrenges - for eksempel ved kutt i økonomisk støtte. 

Mossinge snakker om "verdiene fremmet av Stavanger kommune" og "praksiser kommunen står for."  Jeg håper Mossinge deler min overbevisning om at en kommune skal stå for sine innbyggere, og romme de verdiene som er representerte i kommunen i gjennom ulike organisasjoner og fellesskap - så lenge disse ikke bryter med norsk lov. Noe annet blir å konstruere et unødig snevert verdifellesskap hvor store befolkningsgrupper vil kjenne seg utestengt og fremmedgjort. Jeg er nesten sikker på at det ikke er dette Mossinge ønsker a oppnå. 

Hensikten med dette innlegget er ikke å stemple Mossinge som totalitær eller sneversynt, men heller å rette oppmerksomheten mot det jeg opplever som en blindsone i vårt samfunn i dag - nemlig at vi med de beste intensjoner ugyldiggjør og fortrenger verdisyn og overbevisninger som er annerledes enn våre egne.

De er velbrukte, ordene om å "være dypt uenig i det du sier, men til min død å ville forsvare din rett til å si det". Men dersom vi glemmer dem står vi i fare for å undergrave det menings- og verdimangfoldet som ethvert sunt demokrati må være tuftet på.   

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere