Magne Kongshaug

Alder: 2
  RSS

Om Magne

Følgere

Sekulariseringen fortsetter. Selvrådige personer - innen naturvitenskap, teologi, filosofi, psykologi, politikk og økonomi- har pionert sekularisering de siste århundrer. Men Skaperen, rettferdig og vis, har ikke gitt spesielt flinke et eneste fortrinn angående muligheten til å lære Gud å kjenne. Gud kan verken bevises eller motbevises ved kun logisk tenkning og verdslig kunnen. Derimot kan flinkhet/makt friste til selvbeundring, selvrådighet, stolthet - holdninger Gud står imot. Bare Gud kan skape levende gudstro i unges og voksnes hjerter, i hjerter som Gud har fått gjøre ydmyke og åpne for Guds råd; døpte så vel som udøpte spebarn/småbarn hører imidlertid Guds rike til; jfr. Matt19.14-15; Jer. 31,30; Esek. 18, 19-20.

Sekulariseringen fortsetter.  Medlemmene i Den norske kirke er døpt i Faderens og Sønnenes og den Hellige Ånds navn.  Men undersøkelser om tro (1991-2019) viser - med stor sannsynlighet - at mange av dem ikke tror at noen Gud eksisterer, og følgelig heller ikke på kjernen i kristen tro gjennom snart 2000 år, evangeliet at alle som tror på Jesu Kristi ord og gjerninger, ikke skal fortapes, men ha evig liv, dvs. varig samfunn med Kristus og Gud, i Guds rike. Kun 5 prosent av innbyggerne, 7 prosent av Dnk- medlemmene, tror at vi enten blir frelst eller fortapt, ifølge nylige KIFO-funn. Andelen av ikke-religiøse, som ikke tror på et liv etter dette, er økende, og utgjør nå halve befolkningen, 40 prosent innen Dnk; og flere har meldt seg ut enn inn i Dnk de siste decennier.

Dåp garanterer altså ikke varig samfunn med Kristus og Gud, hvilket bekreftes av Bibelen (og mye historisk erfaring), men vektlegges ikke i biskopenes nylige dåpstekst. Ikke en gang «spesielt interesserte» blir/forblir frelst på autopilot (se f. eks Jer. 3,13)

«Gud» er kun en tanke, nå, en følelse, et noe, det som vi ennå ikke forstår vitenskapelig; og dåp og nattverd tomme formler uten liv - for store grupper i penge-rike Norge. Jesus advarte sterkt mot opphoping av rikdom, havesyke.

Også etikken sekulariseres. Kristne så vel som ikke-kristne har noen av De ti bud og Den gylne regel som felles normsett - på papiret, men begrunnelsene er ulike, og i praksis er det moralske spriket økende. De fleste av oss er nå tilhengere av aktiv dødshjelp, i strid med budet om ikke å drepe. Skilsmisser flest, aborter flest og pengejaget er heller ikke etter Kristi og Guds vilje, bibelsk sett. Under den sekulære tidsåndens herskende trykk, lovfestes selvrådige rettigheter; vi legger planer for dagen og fremtiden, uten å rådspørre Gud, takker og feirer oss seg selv, som om alle beundringsverdige prestasjoner og all fremgang i verden, skyldes kun oss mennesker, som om virkeligheten er gudløs.

Men Jesus Kristus formidlet at det er Skaperen som er alle tings opphav og oppholder, alle gode gavers giver; ja, kraften og visdommen bak tilblivelsen og utviklingen av universet, lyset og livet, den ultimate kilden bak evner, prestasjoner og kreativitet innen alle arenaer, kunstarter og faglige disipliner, inspirasjonen bak grunnleggende vitenskapelige bragder, impulsen bak oppløftende sosiale og politiske bestrebelser, hjelperen som virker i oss til å ville og å gjøre etter hans gode vilje, uten å tvinge, tålmodig lirkende, stundom tuktende, uten å redusere menneskers glede ved å  prestere!

 Danmarks forkynner av Guds nåde, C. Skovgaard-Petersen, mente at bruken av evner Gud har gitt oss, til selv å gjøre oss store, er dødssynden i moderne kultur.   

Ulikt oss, ærer Jesus alltid sin Himmelske Far og Den Hellige Ånd. Jeg tenker at Bergprekenens Jesus forsto seg på Gud, at han har rett i at gudstro uten etterfølgelse er likne med å bygge hus på sand. Og at det også er selvbedårende å bekjenne tro på Jesus som Herre og Frelser, uten å tro at han har maktet å gi oss en troverdig Bibel om Guds vesen og vilje for rett liv (Bibelen er ikke ment å være lærebok i naturvitenskap).      

Skaperen, rettferdig og vis, har ikke gitt spesielt flinke et eneste fortrinn angående muligheten til å lære Gud å kjenne. Gud kan verken bevises eller motbevises ved kun logisk tenkning og verdslig kunnen. Derimot kan flinkhet/makt friste til selvbeundring, selvrådighet, stolthet, holdninger Gud står imot.  Bare Gud kan skape levende gudstro i unges og voksnes hjerter, i hjerter som Gud har fått gjøre ydmyke og åpne for Guds råd; døpte så vel som udøpte spebarn, tilhører Gud, mener jeg!

Nettopp selvrådige personer - innen naturvitenskap, teologi, filosofi, psykologi, politikk og økonomi- har pionert sekularisering de siste århundrer. Og hvordan ble verden, bortsett fra alt det gode som Gud trolig har medvirket til?  - Ved egensindighet, smir vi sverd for fred.

Sverdet. Det var ikke Jesu ord om nestekjærlighet og advarsel mot å gripe til sverd, som drev frem verdenskriger og Holocaust, men maktbegjær, profan sekularisme på sitt aller verste.  Av gjensidig mistenksomhet, frykt, hat, har ikke minst sekulære stater tillatt og oppfordret fageksperter til å utvikle monstrøse giftgasser, napalm og kjernefysiske arsenal.  Parallelt har hele verden, både diktaturer og demokratier, ved uvett, profitt-jag og utopisk tro på stadig økende økonomisk vekst, under Markedets lunefulle styrelser, skapt skjebnesvangre øko- og klima kriser, samt ikke-bærbare dypt urettferdige forskjeller mellom rike og fattige, drama som er moralske skipbrudd; det er mange enige med pave Frans i. Grunnet fravær av ærefrykt for Skaperen, og kulden i hjerter mange, henger et damoklessverd over kloden!

Det mest bortreiste forslaget til løsning, er nok dette: man bør befolke planeten mars for å redde mennesket som art! 

Ingen bør forbauses lenger over Bibelens advarsel mot verdslig visdom og tomt bedrag. Ifølge denne Bøkenes bok, er det dåren som sier at Gud ikke eksistere, eller som bekjenner gudstro uten å gi akt på Guds råd.

Slik verden er blitt kan bioteknologi og kunstig intelligens befordre medisinske fremskritt, men også uhåndterlig arbeidsløshet - og innbille mennesket at det er kun en maskin.     

Det lysner? Mer enn 70 av 100 sjeler er fortsatt medlemmer i ulike kirker; i 2018 gikk 700000 nordmenn til nattverd, én eller flere ganger. Enda flere kan ha lengsel etter gudstro. Men nytidens Dogme Du er god nok som du er, som motsies av at lover og politi er nødvendige kaosdempere, kan hindre ærlig selvgransking, bønn om fornyelse, tro og omvendelse til Kristus.       

Hvem vi velger å lære/oppdras av - oss selv, eller Kristus, den gode Hyrden - avgjør hvem som flykter fra Virkeligheten og livets mening, samfunnet med ham. Ransak meg Gud, se om jeg er på fortapelsens vei, og før meg på frelsens vei! Se GT-salmer 139, 23-24; 51,12.  

Magne Kongshaug, Dnk-medlem, Risør.

 

Gå til innlegget

Kjære Knut Arild Hareide

Publisert rundt 1 år siden

Tenk at noen kaller deg for «en politisk kastrert mann», mens andre drar frem fra hatten variantene ...

Ja, tenk at noen kaller deg for «en politisk kastrert mann», mens andre drar frem fra hatten variantene «en politiker med dobbelte moral og svak ryggrad», en kameleon uten politisk mot - fordi du har bestemt deg for å gjøre ditt aller beste for å styrke KrF i en utfordrende tid, da oppslutningen er laber, ved å bidra mest mulig til å bevare partiet som oppegående sentrumsparti, innenfor relativt gitte rammer, riktig nok, men dog rammer som kun gjelder til neste Stortingsvalg. 

Vær frimodig, du ranke mann! KrF og landet trenger deg! Det er bedre  å prøve å gjennomføre noen av sine ideelle målsetninger, enn ingen.  Godt mot, Hareide!

Magne Kongshaug, Risør

Gå til innlegget

Guds kjærlighet til mennesker er uavhengig av kjønn og seksuell orientering/legning, tror jeg. Det er vi enige om.

 Men Guds kjærlighet betyr ikke at Gud synes at alt vi mennesker gjør og tenker er greit.  Det kan vi vel også enes om, i en viss grad. Jeg mener imidlertid at rektal-sex er ufint og uforenlig med kristen gudstro?  Hva mener du?

Skapt i Guds bilde er alle mennesker mer enn kjønn og legning, mye mer. Det går derfor an å leve fullverdige liv på andre vis enn ved sex, både for heterofile og homofile. 

Nok et spørsmål: bør det være forbudt å si at sex mellom likekjønnede er synd? Hvis svaret er ja, hva da med prester i Dnk og andre kirker som ikke vil vie likekjønnede par?

Et siste spørsmål, tror du at et menneske som står Guds vilje imot og ikke vil høre tale om omvendelse, kan forherde sin sjel?

Og forøvrig anbefaler jeg deg å lese mitt innlegg «Litt om samfunnet og kirken» på Verdidebatt for ca. 9 dager siden.  

Med vennlig hilsen

Magne Kongshaug, medlem i Dnk, Risør

Gå til innlegget

… når det skrives på lederplass om gudstro - i en avis som roser seg av kristen profil- savner jeg en presisering av at gudstro ikke nødvendigvis er kristen gudstro. Både tilhengere av jødedom og islam tror jo på visse oppfatninger om Gud, men de er ikke kristne.


Bjørn Kristoffer Bore referer 11. november til resultater fra en nylig undersøkelse om «Tror du på Gud?»  som, etter hans mening, formidler at situasjonen m.h.t.  gudstro blant Folkekirkens medlemmer er bedre enn dens motstandere hevder.  Han legger vekt på at denne undersøkelsen er mer interessant enn andre undersøkelser fordi folk har fått velge mellom flere svar enn ja og nei. - Men også andre undersøkelser har gitt nyanser angående gudstro, eksempelvis både den i Borg bispedømme i år, og religionsundersøkelsen for perioden 1991-2008.

Dessuten, når det skrives på lederplass om gudstro - i en avis som roser seg av kristen profil- savner jeg hos Bore 11. november en presisering av at gudstro ikke nødvendigvis er kristen gudstro. Både tilhengere av jødedom og islam tror jo på visse oppfatninger om Gud, men de er ikke kristne.

En annen relativt nylig undersøkelse på vegne av VL, som også nyanserer, viste at kun 1 av 3 i nasjonen tror at Jesus i en eller annen form oppsto fra de døde. Bare 14 av 100 svarte - på linje med Dnks bekjennelse - at de tror Jesus døde og sto fysisk opp igjen på påskemorgen, hvorav noen tilhører frikirker.  Det impliserer at høyst et mindretall i Dnk tror bekjennende på Jesus som Herre og Frelser.

Hvis Kirkerådet og/eller VL tar mot til seg og bestiller en spørreundersøkelse angående hvor stor andel av medlemmene som tror at Jesus bar verdens syndeskyld, så blir nok resultatet at andelen av Jesus-troende innen Dnk er adskillig lavere enn 1 av 3, trolig høyst 15 av 100, og mest sannsynlig adskillig lavere, hvilket er a priori forventet ifølge den lave nattverddeltagelsen i Folkekirken.

Det at noen velger å kalle seg kristen, selv om de oppfatter oppstandelsen som kun av symbolsk verdi, er en annen og potensielt forførende sak, tenker jeg. Men det synes visst ikke Bore?

Jeg er enig med Bore at det er av interesse å finne ut av hvorfor så mange fortsatt er medlemmer i Dnk.  Det lar seg undersøke. En hovedgrunn er nok, antar jeg, at kirken har tilpasset seg i betydelig grad storsamfunnets utvikling (se mitt innlegg «Litt om samfunnet og kirken» på Verdidebatt). Andre faktorer som: døpt i Dnk, Dnk var våre foreldres og besteforeldres kirke, fellesskap, høytidsfølelser ved livets Store dager (dåp, konfirmasjon, vielse, bisettelse) - bidrar nok også til at 7 av 10 nordmenn fortsatt er medlemmer i Dnk. Det sagt: både medlemstall og dåpstall for Dnk har lenge vært avtagende! På riksbasis døpes nå halvparten av de som fødes i Dnk, i Oslo i underkant av 30 prosent!   

Samfunnets liberal-materialistiske utvikling (mennesket lever ikke av brød og teknikk alene) ser ut til å kvele troen på Jesus Kristus som Herre og Frelser i urovekkende grad: en åndelig dødsprosess, det.  Alene i perioden 1991-2008 mistet en halv million nordmenn troen på Gud, fem ganger flere enn de som kom til tro. Anno 2008 svarte 18 prosent i nasjonen at de uten forbehold ikke tro på Gud. Anno 2019 svarer 16 prosent av Folkekirkens medlemmer at der er så sikre som de kan være på at Gud ikke finnes. Det er altså omtrent like stor andel av ateister i Folkekirken som i nasjonen. Og andelen av nattverddeltakere i Dnk er mye mindre enn andelen av ateister der.

Jeg er tilhenger av en kirke som er åpen for alle, men ikke av et utvannet evangelium og opportunistisk populistisk omdefinering av hva som er kristen gudstro.. Symptomer på avkristning i Norge og Vest-Europa er, som politisk redaktør Berit Aalborg formidler 11. november, at barmhjertighet straffes.

Ja, når Jesus fornektes slippes urettferdigheten løs!  Hadde ikke Gud bevart en liten Jesus-troende rest blant oss, var vi sågar blitt som Sodoma og Gomorra, tenker jeg - på linje med Skriften.  

Magne Kongshaug, medlem i Dnk, Risør.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere