Gerard Oord

Alder: 83
  RSS

Om Gerard

Følgere

Stopp lutheranisering av Bibelen.

Publisert over 1 år siden

Bibel 2011 tydeliggjør kirkens lære. Kan det være riktig?Er vi klar over at Førsteamanuensis i religion ved i UiA, Morten Beckmann har identifisert over 40 vers i Bibel 2011 der oversettelsesvalgene forsterker og underbygger kirkens lære om Jesus og Den hellige ånd. Det er på høy tid å rope et varsko.

Herved en stor takk til Morten Beckmann, for hans innlegg i avisen Vårt  Land den 4. mai. Det er banebrytende. Beckmann går til felts mot oversettelses arbeid i Bibel 2011 og som bærer tydelig preg av et ønske fra oversetterne om å forandre Bibelens ord dit hen at det harmoniserer med kirkens lære, istedenfor omvendt. Han nevner at han i sin egen forskning har identifisert over 40 vers som gjenspeiler en slik tendens.  Burde ikke dette få alarmklokkene til å ringe? Bibelselskapet gjør oss alle og spesielt kommende generasjoner en bjørnetjeneste ved at oversettelsesvalgene forsterker og underbygger kirkens lære. Hva skjer hvis læren er feil?

Vi kan vel si at kirkens lære mest går ut på Luthers lære. Det er ingen tvil om at Luther var en meget stor mann og en stor teolog, men på enkelte punkter er teologien hans  meget kontroversiell. I den store katekismus kommer han med følgende uttalelse: "Jomfruen fødte en sønn uten synd forat Han kunne bli herre over synden". Det er fare for at denne uttalelsen er Luthers teologiske Akilles hæl.

For det første avskaffer han ved denne uttalelsen Jesus som Menneskesønn, Han som måtte bli oss lik i alle ting. Hebr. 2 og 4. Jesus blir på denne måten umenneskeliggjort. I tillegg er det umulig for den Jesus som Luther innfører å bli en miskunnelig og trofast Yppersteprest siden betingelsen for å bli det var at Han hadde en fallen natur, noe som Luther nekter for.

I flere oversettelser står det i Rom 6,10 at Jesus "døde fra synden"  mens Bibelselskapet skriver "døde for synden".  Beckmann kommenterer: "Det som i allefall er sikkert er at Bibel 2011 tolker uttrykket i 6,10 på typisk luthersk vis og fokuserer på Jesu forsoningsdød. Men det spørs om det er akkurat dette som menes her, særlig siden det identiske uttrykket  også brukes om de troende  i Rom 6,2". Hvordan kunne Jesus dø fra synden hvis Han ikke var blitt født med synden i kjødet? Jo, Han døde på korset for våre synder, men døde i sitt liv fra synden. Ved døden over vår gamle natur beseiret Han døden. Hebr. 2, 14.

Det virker som om Bibelselkapet gjør sitt ytterste til å forandre kjerneverset i Rom 8,3 ved å tilføye flere ord som ikke står i grunnteksten med den hensikt at Luthers teologi skal komme frem. I 1930 oversettelsen står det "og fordømte synden i kjødet" mens i Bibel 2011 skrives det "og holdt dom over synden i oss" . Det blir en vesensforskjell. Kan man ikke kalle dette for en forfalskning? I tillegg blir ordet sarx, nærmest konsekvent oversatt med kjøtt og blod istedenfor med "kjød". Skriftordet kan da få et helt annet budskap. eks. 1 Peter 4, 1. Det fører til en grov og villedende forenkling av Ordet.

Enten kan en oppfatte dette som en bunnløs mangel på respekt for Guds ord eller en skremmende mangel på innsikt i Guds frelsesverk. Resultatet blir en systematisk fjerning av Menneskesønnen fra Skriften. Dette bekrefter påstanden til Beckmann om at oversettelsen styres i stor grad for å tydeliggjøre kirkens lære. Dette er katastrofalt. Vi håper Bibelselskapet besinner seg på den kommende revidering. Tenk på generasjonene etter oss.

Rektor Vidar Leif Haanes ved MF sier i et innlegg: " Et kriterium for å si om noe er akademisk eller ikke , handler ofte om evnen til å utøve kritikk eller selvkritikk". Hvis man må forandre Guds Ord for å få kirkens lære til å passe inn, burde ikke det alene være nok til å forstå at kirkens lære er feil og at det er tid for selvkritikk? Det tyder på at det etter 500 år er på høy tid at Luthers lære på enkelte punkter blir revidert. Eller er han også en Pave?

Gerard Oord

 

Gå til innlegget

En "bytting" i krybben

Publisert rundt 2 år siden

Svar til Øyvind A.Jørgensen

En "bytting" i krybben

Svar til Øyvind A. Jørgensen

Det er ikke bare Smiths Venner som har hatt denne lære i over 100 år, men også Adventistene med Ellen White i spissen. Ikke nok med det, men Paulus har i Romerbrevet Kap 8, 3 i snart 2000 år fremhevet denne læren til stor glede for alle som ønsker å komme seg ut av syndens lenker. La meg få lov å sitere dette verset fra 1930 oversettelsen. "For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse (likhet alternativ oversettelse). og fordømte synden i kjødet". I hvilket kjød  fordømte Gud synden? Var det i Jesu kjød eller ikke?

Jeg er jo her helt enig med Paulus at Gud fordømte synden i Jesu kjød. Og for å kunne gjøre det så må synden har vært i Jesu kjød. Det virker som om du har problemer med å akseptere denne bibelske sannhet. En sannhet som har en enorm betydning.

Adventisten John Berglund har i sin bok "Glemte sannheter i Bibelen" følgende sitat. "Teolog Gilbrant skriver som kommentar i studiebibelen under temaet Jesu natur."Det var den falne og syndige menneskeslekt han (Jesus) gjorde seg til ett med, ikke den fullkomne natur Adam hadde før fallet, men vår menneskenatur redusert og fordervet av synden". Berglund skriver:( Kristne som forstår grunnteksten kan ikke trekke noen annen konklusjon). Så jeg kan ikke se det annet enn at Gilbrant her er klar og tolker Jesu natur riktig. Har du forøvrig lagt merke til at i nesten alle nyere Bibeloversettelser, forandres ordet "kjød" til kropp eller kjøtt og blod, også i Bibelen Guds Ord studieutgave hvor Dr. Norvald Yri var redaktør. Dette er fatalt bare se på 1 Peter 4,1. 2007 oversettelsen. Der står det skrevet: " Derfor, når Kristus har lidt for oss i kroppen, så skal også dere væpne dere med den samme tanken: At den som har lidd i kroppen, har brutt med synden". Da jeg leste dette tok jeg telefonisk kontakt med Norvald Yri og gjorde ham oppmerksom på at denne nye oversettelsen var helt gal fordi det er åpenbart at ingen blir ferdig med synden ved å lide i kroppen. Et beinbrudd, et kutt i hånden og andre kroppslige lidelser er ikke årsak til at vi blir ferdig med synden.  I en senere nynorsk oversettelse  oversatte Yri "Sarx" igjen med kjød, noe annet ville vært villedende. I 1930 oversettelse står det da også:"da nu Kristus har lidt i kjødet så væpne også dere med den samme tanke at den som har lidt i kjødet blir ferdig med synden". Peter sier altså her at Jesus led i "kjødet". De neste to versene forteller hva det menes med å lide i kjødet. Det betyr at vi skal stå imot menneskers lyster og ikke leve i skamløshet og følge vår  kjødelige begjær. Gjør vi det så oppstår det en lidelse. Kjødet får ikke det det vil ha. Det var Jesu kamp og Peter formaner oss til å tenke og handle på akkurat samme måte som Jesus gjorde.

Gilbrant skriver videre : "Det er en hovedbetydning at ordet "kjød" står for det ugjenfødte mennesket. Ordet blir derfor uttrykk for menneskets falne natur. Bare noen få ganger er sarx brukt i trang, bokstavelig mening (kropp,legeme, kjøtt og blod min anmerkning), men mer enn 200 ganger billedlig i N.T. Altså er Sarx et hovedord i det greske nytestamentet, og termen "kjød" er helt uunnværlig om en pålitelig skal kunne gjengi dette bibelske begrepsmaterialet". Hva skjer i vår tid? Man fjerner systematisk ordet kjød og erstatter det med kropp, legeme og kjøtt og blod". Har oversettere en skjult agenda hvor de ønsker å fjerne det "stygge barnet" fra Skriften for å harmonisere det med den katolske Bibel som konsekvent nekter å bruke  ordet "kjød" ifølge Berglund?  Synes du ikke Jørgensen at dette er en farlig utvikling eller er det helt det samme for deg at oversettere uten videre foretar disse endringene og derved forandrer det opprinnelige budskapet?

Gerard Oord

Gå til innlegget

Den som banner og lyver forurenser. Finnes det en sammenheng mellom fysisk og åndelig forurensning og det faktum at en "bytting" er blitt plassert i julekrybben i Betlehem?


For en tid tilbake var vi vitne til  en folkeaksjon hvor skjærgården skulle renses for plast. Det som forundrer meg er at så få ser en sammenheng mellom den fysiske og den åndelige forurensningen som skjer i verden i dag. For mens vi er vitne til en voldsom fokusering på miljøet så ser vi en tilsvarende liten fokusering på den åndelige forsøplingen som finner sted, spesielt gjennom mediene. Løgn tiltar og forurenser i mange sammenhenger. Den skaper mistillit, usikkerhet og utrygghet. Banning er også en forurensende faktor som infiltrerer språket vårt og det offentlige rom i stadig større grad. Onde makter påkalles! Snart er det bare markagrensen som er hellig. Hvorfor er de sekulære mediene så tause om denne problematikken? Er de blinde for denne sammenhengen?

 Er det noen som tror at en kan bevare jordkloden vår uten å ta den åndelige forurensningen på alvor? Menneskene kan ikke vente seg en skapelse i balanse, mens de i stor skala fyller seg med vold, sexfilmer og bilder som lar seg vanskelig fjerne fra sinnet. Uansett så vil det påvirke våre handlinger."Du blir det du spiser". Og er man skitten fra før så vil litt skitt fra eller til ikke merkes så lett, og tilslutt drukner man i umoral. Hold deg selv ren var formaningen fra Paulus. All synd forurenser. Korrupsjon, grådighet og uærlighet kan være med på å utløse naturkatastrofer, jmf mangel på planting av ny skog i flere afrikanske land. Tenk på "Syndfloden". Hvilke krav stilles det til regjeringene som mottar bistand? Det er vanskelig, om ikke umulig, å hjelpe der hvor uærlighet og fusk råder.

Det er den falne menneskelige og kjødelige naturen som er hovedårsaken til den åndelige forsøplingen vi ser i dag, og Jesus kom for å gjøre slutt på den, men har han fått lov til det? Presteskapet, spesielt det katolske, men også det Lutherske har forfektet en Jesus, med en natur lik Adam før fallet. Kan dette syn ha ført til at det ble plassert en "bytting" i krybben?

En"bytting" var i folketroen ansett for å være et barn av underjordsfolket som var ombyttet med et menneskebarn. Ofte var det Huldra som ble mistenkt for å ha stjålet et menneskebarn og i stedet la hun sitt eget avkom i vuggen.  Ord som trolldom ble mye brukt i slike fortellinger. I Åpenbaringsboken Kap. 18, 23 påstår Johannes at hele verden er forført ved Babylons trolldom. Kan  "byttingen" være en del av den trolldommen som Johannes siktet til? Jesu fødsel var et meget kritisk øyeblikk i verdenshistorien. Satan raste som aldri før, redd for å miste makten.

 Både Augustin og Luther syntes det opprinnelige Jesusbarnet var for"stygt", mens det Jesusbarnet de to skapte var mye"vakrere". Augustin sa om det barn han var med på å legge i krybben at det hadde en natur som var uten tilbøyelighet til den minste synd, lik Adam før fallet. Luther var helt enig. Det var jo et fantastiskt vakkert barn, ikke sant? All respekt for Augustin og Luther, men de kan ha vært inkompetente til å uttale seg så skråsikkert om et av de største verdispørsmålene. Deres syn synes å være et produkt av gresk filosofi som krevde at hellig psyke ikke kunne samstemmes med uhellig materie. Apostlene Paulus og Peter sa akkurat det motsatte. Bibelen sier at barnet Jesus var født av Maria som selv hadde en fallen natur.  Å ha en fallen natur, betyr at Jesus kunne bli fristet til alt mulig stygt, akkurat som vi mennesker blir, men Han syndet aldri og forble alltid hellig og ren med en fallen natur. Dette er uten tvil verdens største mesterverk. Filosofisk var det umulig å tenke seg et rent sinn i en fallen natur. (Dr. John Berglund).Takk Gud at hans visdom overgår gresk filosofi og gjorde det mulig ved den Hellige Ånd. 1Kor.1,21-25.

De fleste kirkesamfunn har valgt å tilbe det "vakre" barnet, men så må vi spørre hvorfor kom Jesus til denne jord? Jo, i følge Matt 1,21 og 2. Pet 1, 3-5 var det  for å frelse oss fra våre synder og gi oss en ny natur. Vi fortsetter å spørre: Hvordan kunne det "vakre" barnet beseire synden når det ikke hadde synd i sin natur og hvordan kunne den "vakre" Jesus ha drept fiendskapet i sitt legeme, når det ikke var der, Ef 2, 14-16? Det er umulig, ikke sant? Det "vakre" barnet synes i denne sammenhengen å ha blitt fratatt muligheten til å frelse oss fra våre synder til bare å kunne tilgi oss våre synder. I praksis har dette fått store konsekvenser, langt mere enn vi aner. Det "stygge" barnet med menneskets falne natur derimot hadde ifølge Bibelen synd i sin natur, men syndet aldri, og var av den grunn hellig og rent. Derfor kunne det ta opp kampen mot synden og overvinne den for oss, og gi oss mulighet til å frembringe Åndens frukter gjennom å vandre i Ånden, Rom 8,3-5 og Hebr.4, 15,16. Tenk om den "vakre" Jesus hadde sagt til disiplene, vær ikke bekymret eller elsk dine fiender, da kunne de lett ha svart slik: "Ja, det er lett for deg å si, du som har en hellig og syndfri natur, men hvordan skal vi kunne klare det, vi som har en fallen og syndig natur"?

 Teolog og pinsevenn Thoralf Gilbrant skriver i sin studiebibel: "Det var den falne og syndige menneskeslekt Han gjorde seg til ett med, ikke den fullkomne natur som Adam hadde før fallet". Det er kun det "stygge" barnet som kan være vår miskunnelige yppersteprest, fordi Han har vært fristet som oss, og som derfor kan representere menneskeheten og sette en stopper for forurensningen som kommer fra vår onde natur, Hebr.2, 17-18.  Nå forstår vi kanskje hvorfor det fortsatt er så mye synd og forurensning i verden, også blant Guds folk. De ønsker  å ha en Jesus som døde for synden, men ikke fra synden, slik Jesus selv gjorde gjennom å ta sitt kors opp hver dag og fornekte seg selv, Rom 6, 10-12 og 1. Pet 1,24. Ja, det ser virkelig ut til at det har blitt lagt en "bytting" i krybben. Når skal trolldommen opphøre?

Gerard Oord

Gå til innlegget

Smiths Venner på ville veier.

Publisert rundt 2 år siden

Det nye trosdokumentet som BCCs forstanderskap har forfattet avviker i høy grad fra den opprinnelige trosbekjennelsen som i sin tid ble lansert av menighetens grunnlegger J.O.Smith. Dokumentet er egnet til å skape forvirring. Mens Vårt Lands redaktør nevner at flere ting i trosgrunnlaget kan leses som en ny teologisk forståelse av sentrale spørsmål, sier Kronstad at han fra sin side mener at det nye trosgrunnlag mer må sees som en avklaring enn en endring. Dette er ønske tenkning fra Kronstads sin side. Det er i det hele tatt et stort spørsmål om dokumentet kan kalles for et trosdokument.

Resultatet vil bli en høy grad av selvstrev fordi selve troensfundament, Jesus, blir forandret til det ugjenkjennelige.

Før vi starter med analysen må jeg klargjøre for hva Bibelen som regel legger i ordet "kjød" sarx på gresk. Selv om dette uttrykk, i spesiel sammenheng , kan bety kjøtt, kropp og kroppslig(somatisk), er hele Paulus teologi gjennomsyret av at han bruker dette ordet kjød" i betydning, kjødelig, syndig og fallent, nettopp i kontrast til det åndelige. Ordet blir derfor et uttrykk for menneskets falne natur.

I motsetning til det bruker forstanderskapet en helt ny definisjon av ordene "kjød og blod" som er temmelig diffust og som flere venner vil ha problemer med å forstå. De sier: "Når vi her bruker uttrykket "kjød og blod" er dette en referanse til denne identifikasjonen mellom Jesus og mennesket".Jeg stusset litt da jeg leste det. Men når jeg leser deres nye teologi skjønner jeg i hvilken retning det peker. Han var under samme kår som oss. Dvs. han kunne bli sliten, sulten, tørst og at han i det ytre var som et menneske å se til, men som de nevner  hadde Jesus ikke del i syndefallet og da regner jeg med at forstanderskapet tilskriver Jesus en natur som var hellig og ren uten synd som er i samsvar med både katolsk og Luthers teologi. 

Følgende avsnitt tar jeg med i sin helhet fordi det best illustrerer det totale frafallet fra den læren som har vært menighetens bærebjelke i over 100 år. Kommentaren  kommer som en reaksjon på en uttalelse fra "Elias Aslaksen at Jesus hadde et kjød som Adam etter fallet og at Jesus  fikk del i den natur som var fordervet og at det kan forstås som en devaluering av Jesus som uforenelig med å være sann Gud". Ja, den er uforenelig med å være sann Gud, men vi vet at Jesus gav avkall på å være Gud lik og ble et sant menneske med det samme kjød som vi har. Hebr. 2, 14-18. 1930 oversettelse.. Johan O Smith kaller den Jesus som dere nå omfavner som en "fantasiens Jesus". Side 177.  Stykker av Johan O. Smith. Dere trenger nok å lese litt oftere i den boka for å holde dere oppdatert, kjære brødre.

Så skriver dere videre:" Vi har derfor behov for å presisere: Jesus fikk aldri del i noe syndefall. Syndefallets konsekvens: åndelig død, utestengelse fra Gud og dermed også en natur uten frykt for Gud, uten tillit til Gud, og med begjær etter det onde- noe som fører til den evige død for dem som ikke blir gjenfødt - var etter vår forståelse ikke noe Jesus hadde del i . Fordi Jesus var sann Gud hadde Jesus heller aldri det onde begjær". Dere fortsetter med å gjøre den samme tabbe ved å henvise til Jesus som sann Gud. Men hør hva J.O.Smith sier. Jeg sakser fra Web siden deres "Aktiv Kristendom".  Er Kristus kommet i kjød? "Dersom Kristi kjød var som Adams før fallet kunne ikke djevelen bli gjort til intet ved døden, for død og djevel var for Adam før fallet ukjente ting.  Kristus påtok seg heller ikke englenatur; for engler tar han seg ikke av...Derfor måtte Han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder: For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Hebr. 2:16-18." Noen sier, (akkurat som dere) at Kristus ikke hadde et kjød hvori lysten kunne dra og lokke: Ja, hadde han ikke det, så hadde han heller ikke kjød og blod som oss; og hadde han ikke kjød og blod som oss, da ble han heller ikke fristet som oss, og kan ikke heller være noen yppersteprest for oss med kjennskap og medynk for oss i fristelser". Smith sier videre. Å fornekte at Jesus er kommet i kjød (med en fallen natur) er å gjøre hans verk til intet. Deres trosdokument  legger opp til det.

"Gud fordømte synden i kjødet,  I hvis kjød blir synden fordømt? Var det Olsens, Hansens og Pedersens kjød? Nei, det var i Kristi kjød. Rom 8,3."  Det blir også svært inkonsekvent når dere videre sier at Jesus ble fristet. Etter deres nye konsept var jo Jesus sann Gud og det står i Jakobs brev 1, 13 at Gud ikke fristes av det onde. Hvor er logikken?

 Dere skriver: "Så snart fristelsen melder seg skal vi akte oss som døde for synden. Rom. 6,11". Vi kan spørre, hvorfor har vi mulighet til å akte oss døde for synden?  Jo svaret er fordi Jesus tok vår falne natur på seg og dødet denne kjødelige naturen med alt det onde begjæret ved Ånden. Nå kan vi ved tro på Kristi verk akte oss døde for synden. Men det kan ikke dere med deres nye forståelse. Ifølge deres forståelse hadde Jesus ikke det onde begjær i seg, men da kunne han jo ikke døde det heller og da går det heller ikke an for oss å akte oss død for den! Selvstrev blir resultatet. Dere skriver videre at hvis Jesus hadde vært en del av den falne menneskeslekten så hadde han selv trengt et offer for synden. Det blir helt feil. Jesus syndet aldri og trengte av den grunn ikke noe offer for synd." Jesus var hellig og ren med en fallen natur fordi han aldri ga etter for fristelser og begjær.

Kronstad sier videre om samarbeidet i NKR at det skal være rom for å beholde sin egenart og sitt eget trosgrunnlag innenfor disse rammene". Betyr det at BCC på sine hjemmesider fortsatt fritt skal kunne publisere sitt opprinnelige syn på Kristus åpenbart i kjød, mens de i det offentlige rom kan vifte med den nye trosbekjennelsen som er diametral motsatt den som J.O. Smith i sin tid har forfattet, men i samsvar med NKRs teologi? Hvis ja så vil dette føre til dobbelthet og til dobbeltmennesker. Blir ikke det litt løgnaktig? Vi så dette allerede på siste Påskestevnet da Kåre Smith gikk sterkt ut mot de som påstod at menigheten hadde forandret på læren. Da ropte han at det ikke var forandret en tøddel på læren. Ser man på det nye trosdokumentet da er læren blitt 100% forandret, mens på menighetens hjemme sider er det ikke forandret en tøddel. Det gjelder bare å trekke frem det riktige kortet så snakker man alltid sant. Dobbelthet er falskhet. Det virker som om forstanderskapet  i visse tilfeller er villig til å gi fra seg troen  på den sanne Jesus og presentere en fantasiens Jesus for å få økonomiske fordeler i form av en større kundekrets for utleie. Hvilke andre motiver kunne forstanderskapet ellers ha og vil NKR godkjenne en slik dobbelmoral og dobbel trosbekjennelse?

Gerard Oord

Har vært medlem i Smiths venner i ca. 30 år fram til 1992.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere