Aud Valborg Tønnessen

Alder:
  RSS

Om Aud

Dekan på UiO:TF

Følgere

Vi er allerede i gang med å integrere imamer i studieløpet ved nordiske universitet

Sylo Taraku peker i Vårt Land den 7. oktober med rette på viktigheten av at også imamer integreres i studieløp som plasserer islam i en europeisk og skandinavisk kontekst. I boken Frihetskampen i islam utfordrer han Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo til å ta utfordringen. Det er vi allerede i gang med.

Tilbyr lederkurs 

Fra 2007 har vi tilbudt kurset «Å være religiøs leder i det norske samfunnet», der halvparten av deltakerne har vært muslimske ledere (imamer og andre). I høst startet vi også opp masterprogrammet Lederskap, etikk og samtalepraksis (LES).

Dette er riktignok ikke en imamutdanning, men et fleksibelt tilbud til studenter som ønsker å kvalifisere seg til religiøst og livssynsmessig lederskap. Programmet gir etisk kompetanse i håndtere utfordringer som reises i et samfunn der brytninger mellom religiøse og sekulære verdier og identiteter og mellom ulike religiøse fortolkninger griper inn i praksiser som for eksempel utfordrer offentlige institusjoner som sykehus, skole og fengsel.

Norge trenger kompetente ledere på tros- og livssynsfeltet som kan agere i komplekse situasjoner og bidra til sunne avgjørelser og god samfunnsutvikling. LES gir dette, og det er ingen tvil om at programmet svarer ut mange av de behov som Taraku etterlyser.

Imamutdanning 

Men Taraku ønsker 
også en imamutdanning som setter 
islam inn i en historisk-kritisk sammenheng, som kontekstualiserer islam utfra europeiske og skandinaviske rammeverk, som gjennom fortolkning og metode setter imamer i stand til å se sin religion og religiøse tradisjoner både innenfra og utenfra. En forskningsbasert kompetanse i islamsk filosofi og teologi, med tilhørende studietilbud, er i ferd med å bygges opp ved nordiske universiteter, som UiO, Uppsala, Helsinki og København.

Må ha flere ressurser

For skal det fungere som universitetsutdanning, må den være forskningsforankret. Det krever ressurser, enda flere enn det som til nå er bevilget til fleksibel utdanning av 
religiøse ledere i masterprogrammet LES. Men det er en fremtidsrettet satsning, forskningsmessig, utdanningsmessig og samfunnsmessig. Der er vi helt på linje med Sylo Taraku.

Gå til innlegget

Bryter stillheten

Publisert over 2 år siden

Den nye uttalelsen bryter ikke bare stillheten om abort, men også om den historiske betydningen av kvinnefrigjøring for kirke og samfunn.

Bispemøtet har kommet med en uttalelse om abort som vekker oppsikt. Teksten er ærlig og ransakende selvkritisk. Den er en invitasjon til en fornyet samtale om abort, der innsteget er at en slik samtale ikke kan skje uten å ta innover seg at all tale om vern av det ufødte liv også må tale om det levde kvinneliv.

Usynliggjort. 

Opp gjennom historien har det på ingen måte vært selvsagt. Tvert om har kvinneliv og kvinners selvstendige rett til å bestemme over eget liv og egen reproduksjon blitt problematisert og usynliggjort, og talen om det ufødte liv er noen ganger blitt ført på måter som har gjort kvinnen og hennes kropp underordnet og ubetydelig. Jeg oppfatter at biskopene gjennom sin uttalelse søker å skape et nytt rom der den etisk komplekse sammenhengen mellom det ufødte liv og kvinnekroppen kan ta plass, og hvor man faktisk anerkjenner at den moderne
kvinnefrigjøringen utgjør en viktig kontekst.

Kirken har gjennom ulike
uttalelser om abort fra lenge før 1970-tallet søkt å holde abortspørsmålet atskilt fra spørsmålet om moderne kvinnefrigjøring og behandle det for seg. Dermed har kirken også, med rette og urette, blitt hørt og oppfattet som en som underkjenner og under­graver det komplekse kvinnelivets betydning, de formende erfaringer og kvinnens myndighet. Den nye uttalelsen artikulerer noe annet. Den målbærer et kvinnesyn som anerkjenner at kvinnefrigjøringen får følger også for hvordan kirkens samtale og tale om abort må skje.

Skapt av mannen. 

Vi trenger ikke gå langt tilbake i historien for å se det radikalt nye i dette. I 1984 ga Bente Nilsen Lein ut boken Kirken i felttog mot kvinnefrigjøringen, der hun grundig
dokumenterte hvordan Den norske kirkes prester, biskoper og teologer på slutten av 1800-tallet var gjennompreget av en forståelse av at kjønnsforholdet var hierarkisk og bestemt av en over- og underordningsrelasjon. Med referanse til 1. Mosebok 2 var kvinnen ved Gud skapt av mannen, etter ham og for ham. Hun var nummer to, han nummer én. Hun var skapt avhengig av ham, men han var selvstendig. Hun hadde ført synden inn i verden og var syndens årsak. Hun var svakere av natur og karakter, og derfor skulle mannen råde.

På den bakgrunn måtte alle politiske og juridiske krav om utvidede rettigheter for kvinner avvises. Kirkens menn
argumenterte mot gifte kvinners rett til særeie, ut fra argumentet om at det brøt med det kristne ekteskapet som baserte seg på ideen om en hierarkisk over- og underordningsmodell. Av samme
grunn kunne ikke gutter og jenter ha felles undervisning, og kvinner selvsagt heller ikke stemmerett. Ekteskapsritualet bekreftet at mannen var kvinnens hode. Kvinnefrigjøringen ble kalt for en vantroens bevegelse.

En rød tråd. 

Denne avvisende holdningen til kvinnebevegelsen går som en rød tråd gjennom kirkens historie. Mødre­hygienekontorene som ble etablert på 1920-tallet skulle gi veiledning om og formidle salg av prevensjoner til kvinner, gifte som ugifte, for å bidra til å hindre uønsket svangerskap, og dermed forebygge abort. Fra kirkelig hold ble det advart mot en slik praksis, da den undergravde det kristelige ekteskapet. «Gud skaper ikke flere munde end der blir mat,» uttalte teologiprofessor Karl Vold.

Forslaget på 1930-tallet om å innvilge abort på grunnlag av sosiale indikasjoner ble kontant avvist av bispemøtet med begrunnelsen at «en krisetids særegne løsslupne instinktliv» ikke kunne gi grunnlag for å tillate ordninger som brøt med
ekteskapets etiske standard. Forslaget hadde en sosial innramming og bidro til å skape et bilde av en kirke som i liten grad evnet å forstå den utsatte situasjon som mange kvinner levde i.

Slik fikk bildet av kirken som «mannskirke» og «enkjønns­kirke», for å låne et uttrykk fra kvinnesakspioneren Aasta Hansteen, lov til å feste seg. I slike
uttrykk lå en forståelse av en kirke og et presteskap som ikke var i stand til å ta inn over seg andre erfaringer enn sine egne, aller minst kvinnenes.

Glemmes ofte. 

Med rette og urette gjenfinnes fortellingen om den kvinnefiendtlige «mannskirken» i kritikken fra kvinnebevegelsen frem til i dag. Det urette ligger i det faktum at kirken har vært en viktig arena også for kvinners religiøse og sosiale engasjement og dermed for myndiggjøring, demokratisering og sosial endring. Det glemmes ofte.

Det rette ligger i at den moderne
kvinnens frigjøring fra mannens overordning, hennes ervervelse av rettigheter, av økonomisk og politisk myndighet og selvstendighet har skjedd mot kirkens anbefalinger, ja, at gjennomgående har biskoper, prester og teologer historisk ment at hvis kvinner får rett til å bestemme, enten det er over økonomi eller seksualitet, vil samfunnet rase sammen.

I sin uttalelse tar bispemøtet et kritisk oppgjør med sitt historisk manglende engasjement for kvinners frigjøring og rettigheter. Dermed legger det til grunn at kvinnebevegelsens styrking og utviding av kvinners myndighet og rettigheter har vært et gode, også sett fra kirkelig og teologisk hold. Det er nytt, og det er nok helt nødvendig.

Ganske så taus. 

Kirken har de siste årene vært ganske så taus i de kompliserte etiske diskusjonene om abort, tvillingabort og sorteringssamfunn. Det er nærliggende å se tausheten i sammenheng med den tilsvarende taushet som har rådet i kirken om moderne kvinneliv og kvinnesak. Den nye uttalelsen bryter ikke bare stillheten om abort, men også om den historiske betydningen av kvinnefrigjøring for kirke og samfunn. Dermed kobles disse sammen på en i kirkelig sammenheng ny måte.

Dette er ingen uttalelse med et ferdig svar, men derimot en uttalelse som rydder plass for at ulike stemmer kan belyse og opplyse det etisk komplekse spørsmål, og som insisterer på at det ikke kan snakkes om det ufødte liv, uten å ta på alvor det sammensatte levde kvinneliv. Det svekker ikke det etiske alvoret, men det er med på å legge noen nye premisser, gjennom å anerkjenne at kvinnebevegelsen har bidratt positivt til utviklingen av kirke og samfunn og ved å la denne anerkjennelsen få spille med i den etiske diskusjonen om abort i det videre. Det er historisk.

Gå til innlegget

En bedre løsning på krisen

Publisert over 2 år siden

Tilby teologistudenter et utdanningsstipend med bindingstid til prestetjeneste i de områdene hvor man trenger flere prester.

Skrevet av Sivert Angel, programleder teologi, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo og Aud Tønnessen, dekan, Det teologiske fakultet, ­Universitetet i Oslo

I Vårt Land 31. januar tar ­leder i Presteforeningen, Martin Enstad, opp den viktige og vanskelige rekrutteringen til mange bispedømmer i Norge. Vi er glade for oppmerksomheten om rekrutteringsutfordringene til Den norske kirke generelt og til tjenestesteder et stykke fra ­byene i Sør-Norge spesielt. Vi tror at det å rekruttere godt kvalifiserte prester til hele landet er avgjørende for folkekirkens fremtid.

Attraktiv tjeneste. 

Presteforeningen vil sikkert være enig med oss i at den viktigste strategien for å fremme presterekruttering er å gjøre prestetjenesten attraktiv når det gjelder oppgaver og betingelser, og greie å formidle dette godt. En annen strategi kan være å senke terskelen for hva som skal til for å få prestejobb. Vi mener det ikke er veien å gå, fordi man derved vil forsterke en negativ sirkel, hvor prestetjeneste får gradvis lavere status, utdanningen blir gradvis mindre attraktiv og utdanningsstedene stadig må senke nivået på utdanningen.

Med sitt forslag til løsning står Enstad i fare for å trekke kirkas oppmerksomhet i retning av ­lavere krav. Han synes å ønske seg faste stillinger for folk som ikke har utdanningen som til nå har vært kvalifikasjonskravet for prester. Da går han nødvendigvis inn for å endre kvalifikasjonskravet. Man kan jo selvfølgelig ikke ansette noen med en klausul om at de skal bestå en eksamen noen år frem i tid, for så å avskjedige dem om det går dårlig på eksamen. Forslaget innebærer derfor å senke kvalifikasjonskravet. Man risikerer slik å bidra til å svekke statusen for yrket og på sikt underminere teologiutdanningen vi har i dag.

Med stort hell. 

Det har jo lenge­ vært praksis at prestevikarer får tilrettelagt tjenesten sin for å fullføre studiet. Vi har hatt mange­ slike studenter hos oss, og det med stort hell. Det kan fortsatt være en god ordning i områder med særskilte rekrutteringsutfordringer. Vi jobber stadig med å forbedre vårt tilbud til disse studentene. Vi har mange fleksible emner, og vi jobber stadig med å gjøre dem mer fleksible og med å gi våre teologistudenter større valgfrihet i måten de kan legge opp studiet sitt på.

Det kan være god grunn for kirken til å bruke større penger på målbevisst rekruttering til steder med ekstra store rekrutteringsutfordringer. Vi vil foreslå en ordning som ikke utfordrer kvalifikasjonsnivået og som er velprøvd fra andre virksomheter, slik som forsvar og luftfart: Tilby teologistudenter et utdanningsstipend med bindingstid til prestetjeneste i de områdene hvor man trenger flere prester!

Gå til innlegget

Teologer dannes i fellesskap

Publisert over 3 år siden

Hva slags presteutdanning trenger vi i fremtiden?

Skrevet av Sivert Angel Programleder for teologi, Det teologiske fakultet og Aud Valborg Tønnessen Dekan, Det teologiske fakultet

Margrete Kvalbeins innlegg i Vårt Land 6. april har reist en viktig debatt om hvordan vi både kan rekruttere nok nye prester og samtidig gi dem gode kvalifikasjoner. Voksne studenter er viktige ressurser både for kirken og utdanningsinstitusjonene, og vi tar vi del i arbeidet med å utvikle fleksible emner i teologiutdanningen. Allerede for ti år siden begynte vi med podcaster fra våre forelesninger.

Ikke like stor tro.

 Tomas Drønen, VID tar (VL 26. april) til orde for at utfordringene kan løses med digitalisering og desentralisering, og Fredrik Saxegaard og Kjetil Fretheim, MF, skriver at skillene mellom vanlig student og fjernstudent etter hvert vil viskes ut (VL 2. mai). Vi har ikke like stor tro på at deltidsløsninger er like gode som det å være heltidsstudent, eller at digitale løsninger kan erstatte det å ta del i et levende studiemiljø. 

Fysisk tilstedeværelse og fellesskap er avgjørende for å gi studenter best mulig læringsutbytte. Spesielt viktig er det i profesjonsutdanninger som sikter mot å kombinere spesialisert kunnskap med ferdighet, for slik å utdanne studenter til å bli yrkesutøvere med selvstendig faglig ansvar. Profesjonsutdanning skal ikke bare gi kunnskaper, men også dannelse. Det tar tid, og det fordrer læring i fellesskap. Man skal presentere faglige bidrag for hverandre, respondere, gå i dialog, tenke kritisk, utfordre hverandre gjennom diskusjon og delta i øvelser sammen.

Nerve og intensitet. 

I tillegg er det svært viktig med de faglig-sosiale aktivitetene som finner sted og det engasjement som får utløp blant studenter utenfor Universitetets læringsrom og som ikke står på pensum. Det er med på å gi nerve og intensitet til det som skjer i undervisningssituasjonen. 

Men ikke bare trenger studenter andre studenter, også utdanningsinstitusjonene, de teologiske fagmiljøene, trenger studenter som er til stede og engasjerer. Den teologiske kompetansen holdes levende og utvikles i et fellesskap hvor studenter er helt sentrale aktører. Universitetet er avhengig av studentene for kunnskapsutvikling, og det å ha noen å få spørsmål fra og stille spørsmål til. I Norge er vi heldige som har sterke teologiske fagmiljø. Et robust og levende profesjonsstudium i teologi er avgjørende for å videreføre dette.

Nødvendig balansegang. 

Derfor var det betryggende å lese Helga Haugland Byfuglien (VL 13. april) konstatere at det her dreier seg om en nødvendig balansegang mellom hensynet til de med spesielt behov for fleksibilitet og hensynet til verdsettingen av teologisk kompetanse i kirken. På TF strekker vi oss langt for å tilrettelegge for studenter som tar presteutdanningen som andre karriereløp, eller som har behov for fleksible løsninger.

Samtidig forutsetter gode fleksible studieløp stabile program, og det er den ordinære teologiutdanningen som danner grunnmuren for den teologiske fagutvikling over tid. Profesjonsutdanningen i teologi er god og gammel, men den er også sårbar. 

Derfor må vi ikke lage ordninger som gjør det mindre attraktivt å velge profesjonsutdanningen i teologi. Det vil i så fall være et stort tap for kirken på mer enn én måte. For kirken trenger ikke bare prester som kan gjøre en ferdig definert jobb. Kirken trenger et teologisk fagmiljø som er på høyde med vår tid samfunnsmessig, kulturelt og intellektuelt.

Trykket i Vårt land 14. mai 2018 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere