Dag Brekke

Alder: 76
  RSS

Om Dag

PhD. To perioder i kommunestyre, to perioder i kirkelig fellesråd (leder). Tre perioder som menighetsrådsleder. Omfattende organisasjonsengasjement: Leder av Offentlige legers landsforening (Nå Norsk forening for san\mfunnsmedisin), leder norsk Trygdemedisinsk forening. Nasjonal leder Nasjonalforeningen for folkehelsen. Mange år i legeforeningens Sentralstyre. Godkjent spesialist i arbedsmedisin og samfunnsmedisin.

Følgere

Valg nær øvrige valglokaler er viktig.

Publisert nesten 2 år siden

Etter dagens retningslinjer skjer kirkevalget i egne lokaler, og vanligvis på samme sted som kommunevalget. Praksis ved forhåndsstemming kan forbedres.

Hva som ligger bak Lilands kommentar (VL 17/9) er jeg usikker på. Vennenes samfunn i 1818 er et dårlig eksempel fordi kirkelandskapet da var helt annerledes med en fungerende konventikkelplakat.  Takk for at vi fikk HN Hauge som initierte forsamlingsfriheten!

Alternativet til dagens valgordning måtte være å gå tilbake til gammel valgpraksis der kirkevalget ble annonsert og skjedde etter en gudstjeneste.  Da ville det virkelig bli en øvelse for "den lille flokk", og frikirkelige (medlemmer i DNK) kunne med rette mene de ble satt til side.

Mener vi noe med en inkluderende folkekirke, må medlemmene (3,5 millioner i Norge) få oppleve at de er medregnet og at deres stemme er velkommen. Vi trenger ikke nye "konventikkelplakater".

Så er det opp til menighetene å åpne sin virksomhet så mange flere føler seg inkludert og vil være med på laget. Det er oppgaver nok for alle. At alle må føle seg velkommen er en felles utfordring!

Dag Brekke, leder Bolsøy Menighetsråd

Gå til innlegget

Etter valget – regelendringer er nødvendige

Publisert nesten 2 år siden

Valget ble i altfor stor grad preget av listespekulasjoner ved bispedømmerådsvalget. Nå bør de gjøre reglene bedre.

Kirkerådet må straks starte et målrettet arbeid med å justere dagens valgordning, ved å bygge en sammenhengende kirkelig organisasjon, med en arbeidsgiverlinje, med organisasjons- og samordningsoppgaver på bispedømmenivå som kan binde kirken sammen og der soknene er en integrert del.

Valgresultatene begynner å vise seg. De nye menighetsrådene har fått sin sammensetning og konstituerer seg i løpet av oktober. Valget ble i altfor stor grad preget av listespekulasjoner ved bispedømmerådsvalget. Det gikk langt over hodet på den alminnelige kirkeinteresserte velger. Det står igjen å se hvordan anbefalingsaksjoner og kumuleringer endret valgresultatet.

At kirkevalget var nesten samlokalisert med kommunevalget var bra. Det burde det også være ved forhåndsstemming.

Nødvendig opprydding

Bortsett fra en honorær «støtte til soknet» la ingen av bispedømmerådslistene eller representanter for kirkerådet tydelige føringer for hvordan de vil forholde seg til menighetsrådene i kommende periode. Her må en tydeliggjøring til. Menighetsmøtet må gis en rolle i kirkeorganisasjonen. Soknenes oppgaver må tilbakeføres til slik det var før 1997, der menighetsrådet ikke bare var «åndelig» men også forvaltet soknets materielle verdier.

Fellesrådenes lovbestemte friløp må avsluttes. Båndet mellom soknene og kommunene bør avtales lokalt. Soknene bør gi mandat til sine representanter i et slikt felles organ, og soknene må ha myndighet til å ta tilbake saker der det felles organ tar beslutninger som soknene finner utjenlige. Slik etableres en demokratisk kontroll med forvaltningen av soknets eiendom og midler. Oppførselen til Fellesrådet i Oslo i forhold til Oslos menigheter viser at en opprydding er nødvendig.

Biskopene som skal ivareta kirketenkningen, må gis rom for og mandat til det. Kirkerådet må ikke kunne overkjøre teologien med «demokratiske» vedtak.

Umodenhet i systemet

Hele valget har vært preget av tilfeldig organisasjonsarbeid i en kirke-organisasjon uten klare strukturer. Representanter for bønnelista og åpen folkekirkes liste har aktivt villet svekke legitimiteten til nominasjonskomiteenes lister. Denne nedsnakking av alternativer kan ansees som en umodenhet i systemet. Adgangen til å stille alternative lister bør beholdes.

Til neste valg må retningslinjene for alle valglister være like. Nominasjonskomiteene, som har rot i menighetsrådene, må ha like frister for innlevering som ulike interesselister. Listebetegnelser som forvirrer på innhold må ikke forekomme. Vi tror alle listeskapere er opptatt av bønn som middel i kristens arbeid, alle vil ha åpne kirker med lav terskel for enhver oppriktig søkende. Kirkepolitiske særstandpunkter må komme tydelig frem. Årets valglister fremsto ikke som tydelige. Men folk var opptatt av at de ville ha en forståelig og tilgjengelig kirke. Her har Kirkerådet en jobb å gjøre.

Regler for kumulering må være forståelige og like for alle lister. Fremgangsmåten må være mest mulig lik systemet for kommunevalg som folk kjenner. Adgangen til markedsføring må være lik. I år ble nominasjonskomiteene frakoblet sine lister idet de var levert og kandidatene selv måtte søke pengestøtte og drive markedsføring. De to andre listene hadde et organisasjonsapparat i ryggen.

Store forbedringsmuligheter

Gløden fra engasjerte og innsatsvillige frivillige og ansatte må ivaretas ved at arbeidet i menighetene verdsettes og gis støtte også fra biskoper og kirkeråd. Her er store forbedringsmuligheter.

Dag Brekke

Leder Bolsøy Menighetsråd, leder Nominasjonskomiteen i Møre, som ikke stilte til valg igjen pga alder.

Gå til innlegget

Fellesrådet er ikke demokratisk

Publisert nesten 2 år siden

Det er viktig at et fellesorgan for soknene har demokratisk oppfølging og organisatorisk fotfeste i menighetene.

Adm dir i KA, Marit Halvorsen Hougsnes, hevder i dagens VL (27/6) at fellesrådene er demokratiske.  Det er det vanskelig å være enig i. Fellesrådene velges indirekte ut fra egen lovhjemmel, og sammensettes av representanter fra menighetsrådene. 

Disse representantene er demokratiske valgt til menighetsrådene. Fellesrådsfunksjonen er ikke en del av menighetsrådsvalget. Fellesrådene er ikke underlagt demokratisk kontroll.  Ved lovendringen i 1996 var det oppgaver som ble fjernet fra sognets ansvar og lagt til fellesrådets. Fellesrådet er ikke en del av det juridiske begrep «sognet», men forvalter de oppgaver som i lovens § 14 er angitt i paragrafens bokstav a-g (tolket avgrensende) på vegne av sognet. Innenfor sin spesifikke lovhjemmel gjør de hva de vil. Fellesrådene står ikke til ansvar for menighetsrådene. Menighetsrådene kan ikke omgjøre et fellesrådsvedtak.  Menighetsrådene kan ikke instruere et medlem av fellesrådet. Kun hvert fjerde år kan en demokratisk basert omgjøring av fellesrådet skje.

Fellesrådet har egen planhjemmel som går langt inn i menighetsrådenens ansvarsområde. Det er bare velvilje i fellesrådene som kan gi menighetsrådene innflytelse på fellesrådenes gjøren og laden om det ikke forefinnes en særavtale.

Jeg kan ikke se at Hougsnes påviser en eneste faktafeil ut over sin egen oppfatning av fellesrådets rolle, men bidrar med ufruktbare fordommer.

Forslaget til trossamfunnslov tar etter mitt skjønn konsekvensen av dette ved  å ikke lovfeste fellesrådet.  Jeg er enig i at de fleste fellesråd fungerer godt og at det er behov for et fellesorgan for de saker som berører kommunal økonomi, planlegging og drift.  Kirkerådet antas å ville gi retningslinjer for et slikt samarbeid.  

Men et hovedpoeng må være at menighetene/soknene har innflytelse inn i fellesorganet til enhver tid. Og skal dette fungere må det etableres en kirkelig organisering der nivåene henger sammen. Myndighet, ansvar og legitimitet må bygge på hverandre i organisasjonen. Nå har vi tre løse kanoner på dekk: menighetsråd, fellesråd og kirkemøtet som tar opp i seg bispedømmeråd og bispemøte.  Menighetsrådet er det eneste demokratisk valgte element i sammenhengen. Resten er et resultat a utnevnelser og varierende valgmannsordsninger. Velegnet til å vedlikeholde forvirringen.

Dag Brekke

Menighetsrådsleder og tidligere fellesrådsleder

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere