Dag Brekke

Alder: 76
  RSS

Om Dag

PhD. To perioder i kommunestyre, to perioder i kirkelig fellesråd (leder). Tre perioder som menighetsrådsleder. Omfattende organisasjonsengasjement: Leder av Offentlige legers landsforening (Nå Norsk forening for san\mfunnsmedisin), leder norsk Trygdemedisinsk forening. Nasjonal leder Nasjonalforeningen for folkehelsen. Mange år i legeforeningens Sentralstyre. Godkjent spesialist i arbedsmedisin og samfunnsmedisin.

Følgere

Valg og grupperinger

Publisert over 4 år siden

Jeg slutter meg til Jordell som mener valg i kirken minner mye om valg i politikken.  I Sverige var de politiske partier på arenaen fra da valgordninger ble innført for hundre år siden.  Det oppfattes ikke som vellykket, er jeg blitt fortalt. Politiske partier bør som sådanne utelukkes fra kirkelige valg.  Men mange politiske mennesker har også kirkelige interesser i ulike organisasjoner og må selvsagt få eksponere sitt kirkelige engasjement i de organisasjoner eller grupper de føler nærhet til.  Det må naturligvis gjelde for alle kirkemedlemmer.

Prinsippet om at interessegrupper kan stille valglister ved kirkelige valg bør støttes og utvikles. Da må systemet med forholdstallsvalg innarbeides.  Et menighetsråd vil på den måten få en sammensetning som avspeiler de aktive grupper i menigheten.

Det er grunn til å regne med at en slik grad av åpenhet vil ivareta mangfold og hindre manipulasjoner og kupp.  Nåværende kommunevalgregler viser at det går an å få til kupp, men det er mye vanskeligere nå enn det var for en generasjon siden. Fjorårets bispedømmevalg får stå som en illustrasjon på hvordan effektiv organisering i et dårlig organisert valgsystem kunne vinne frem.  Slik var det også i kommunene for tretti år siden. 

La oss arbeide for en valgordning som samler alle gode krefter til fellesskap!

Dag Brekke, menighetrådsleder

Gå til kommentaren

ja, valg!

Publisert over 4 år siden

Vi har ikke annet apparat enn vårt valgsystem.  Alternativene er mye dårligere. Mellom valgene får vi benytte vår ytringsfrihet.

Gå til kommentaren

Politikernes arvesynd

Publisert over 4 år siden

Sandvold påpeker noe vesentlig og jeg er enig med ham liksom Aftenposten: Nåde bør gå for rett.  Det Stortinget har vedtatt om at fedres misgjerninger skal arves i (hittil) 3 slektledd er jo virkelig Gammeltestamentlig.  Men det vet nok ikke politikerne.  Heller ikke i Krf.  De var med på det vedtaket som nå gir UID grunnlag for å ta opp veldig gamle saker. Norsk rettferdighets- og utjevningspolitikk har mange gode sider.  Men den kan ikke brukes til å skyve menneskelighet og nestekjærlighet til side. Den som har gjort noe galt skal stå til rette for dem han/hun har forulempet.. Men ikke til evig tid. UDIs langpining av innvandrere og asylsøkere er en nasjonal skam.  Har noen hørt om Nansenpass?

Dag Brekke, pensjonist

Gå til kommentaren

Alle politikere står bak

Publisert over 4 år siden
Ben Økland – gå til den siterte teksten.

Listhaug er ille. Men lang verre er det at det er et samlet Storting som står bak dette.  "Rettferdig praksis" kaller de det. Når ble nestekjærligheten demokratisk og rettferdig?  Og hvor er det blitt av biskopene? Før kirkemøtet var det litt lyd i noen av dem.  Nå er det tyst. Er det slik kirken skal ledes? De er jo ikke lenger avhengige av politikerne. Vi trenger talspersoner som vil stå opp for de vanskeligstilte og mot all urett.  Jeg oppfordrer alle menighetsråd i landet til si  høyt det som Jesus selv sa:  "Det du vil andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem".

Dag Brekke, leder Bolsøy Menighetsråd

Gå til kommentaren

Respekter menighetsmøtet

Publisert over 4 år siden

Skriv din kommentar

Det synes som vi er enige om at her er egentlig menighetsråd/ menighetsmøte overkjørt uten en ryddig høringsrunde. Menighetsrådet i Kautokeino finner nok et av dette sammen med "øvrigheta". Men jeg gjentar. Kautokeino er ikke stedet for en slik type myndighetskonflikt.

I "mitt" menighetsråd praktiserer vi slik bispemøtet har lagt opp til. Men problemområdet - hvordan skal lokalmenigheten involveres i fremtidig kirkelig styre og stell - blir jo ikke enklere for det. Fragmentert saksbehandling og problemløsning er ikke veien å gå.Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere